Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Wei Zhang

A new simple dynamic muscle fatigue model and its validation


Jan 04, 2022
Liang Ma, Damien Chablat, Fouad Bennis, Wei Zhang

* International Journal of Industrial Ergonomics, Elsevier, 2009, 39 (1), pp.211-220 
* arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:0901.0222 

  Access Paper or Ask Questions

What Hinders Perceptual Quality of PSNR-oriented Methods?


Jan 04, 2022
Tianshuo Xu, Peng Mi, Xiawu Zheng, Lijiang Li, Fei Chao, Guannan Jiang, Wei Zhang, Yiyi Zhou, Rongrong Ji

* 10 pages,7 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Data-Free Knowledge Transfer: A Survey


Dec 31, 2021
Yuang Liu, Wei Zhang, Jun Wang, Jianyong Wang

* 20 pages, 8 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Responsive Listening Head Generation: A Benchmark Dataset and Baseline


Dec 27, 2021
Mohan Zhou, Yalong Bai, Wei Zhang, Tiejun Zhao, Tao Mei

* 12 pages, 9 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Error-bounded Approximate Time Series Joins using Compact Dictionary Representations of Time Series


Dec 24, 2021
Chin-Chia Michael Yeh, Yan Zheng, Junpeng Wang, Huiyuan Chen, Zhongfang Zhuang, Wei Zhang, Eamonn Keogh


  Access Paper or Ask Questions

LCTR: On Awakening the Local Continuity of Transformer for Weakly Supervised Object Localization


Dec 10, 2021
Zhiwei Chen, Changan Wang, Yabiao Wang, Guannan Jiang, Yunhang Shen, Ying Tai, Chengjie Wang, Wei Zhang, Liujuan Cao


  Access Paper or Ask Questions

PointCLIP: Point Cloud Understanding by CLIP


Dec 04, 2021
Renrui Zhang, Ziyu Guo, Wei Zhang, Kunchang Li, Xupeng Miao, Bin Cui, Yu Qiao, Peng Gao, Hongsheng Li

* Open sourced, Code and Model Available 

  Access Paper or Ask Questions

VT-CLIP: Enhancing Vision-Language Models with Visual-guided Texts


Dec 04, 2021
Renrui Zhang, Longtian Qiu, Wei Zhang, Ziyao Zeng


  Access Paper or Ask Questions

Multi-Domain Transformer-Based Counterfactual Augmentation for Earnings Call Analysis


Dec 03, 2021
Zixuan Yuan, Yada Zhu, Wei Zhang, Ziming Huang, Guangnan Ye, Hui Xiong


  Access Paper or Ask Questions

Loss Landscape Dependent Self-Adjusting Learning Rates in Decentralized Stochastic Gradient Descent


Dec 02, 2021
Wei Zhang, Mingrui Liu, Yu Feng, Xiaodong Cui, Brian Kingsbury, Yuhai Tu


  Access Paper or Ask Questions

Optimizing for In-memory Deep Learning with Emerging Memory Technology


Dec 01, 2021
Zhehui Wang, Tao Luo, Rick Siow Mong Goh, Wei Zhang, Weng-Fai Wong


  Access Paper or Ask Questions

Using Reconfigurable Intelligent Surfaces for UE Positioning in mmWave MIMO Systems


Dec 01, 2021
Wei Zhang, Wee Peng Tay


  Access Paper or Ask Questions

Tip-Adapter: Training-free CLIP-Adapter for Better Vision-Language Modeling


Nov 15, 2021
Renrui Zhang, Rongyao Fang, Wei Zhang, Peng Gao, Kunchang Li, Jifeng Dai, Yu Qiao, Hongsheng Li

* preprints 

  Access Paper or Ask Questions

IconQA: A New Benchmark for Abstract Diagram Understanding and Visual Language Reasoning


Nov 07, 2021
Pan Lu, Liang Qiu, Jiaqi Chen, Tony Xia, Yizhou Zhao, Wei Zhang, Zhou Yu, Xiaodan Liang, Song-Chun Zhu

* Accepted to NeurIPS 2021 Track on Datasets and Benchmarks, 27 pages, 18 figures, project available at https://iconqa.github.io 

  Access Paper or Ask Questions

Directional Self-supervised Learning for Risky Image Augmentations


Oct 26, 2021
Yalong Bai, Yifan Yang, Wei Zhang, Tao Mei


  Access Paper or Ask Questions

ViDA-MAN: Visual Dialog with Digital Humans


Oct 26, 2021
Tong Shen, Jiawei Zuo, Fan Shi, Jin Zhang, Liqin Jiang, Meng Chen, Zhengchen Zhang, Wei Zhang, Xiaodong He, Tao Mei


  Access Paper or Ask Questions

Asynchronous Decentralized Distributed Training of Acoustic Models


Oct 21, 2021
Xiaodong Cui, Wei Zhang, Abdullah Kayi, Mingrui Liu, Ulrich Finkler, Brian Kingsbury, George Saon, David Kung

* Accepted by IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech and Language Processing 

  Access Paper or Ask Questions

A Promising Technology for 6G Wireless Networks: Intelligent Reflecting Surface


Oct 18, 2021
Wen-Xuan Long, Rui Chen, Marco Moretti, Wei Zhang, Jiandong Li


  Access Paper or Ask Questions

Sensoring and Application of Multimodal Data for the Detection of Freezing of Gait in Parkinson's Disease


Oct 09, 2021
Wei Zhang, Debin Huang, Hantao Li, Lipeng Wang, Yanzhao Wei, Kang Pan, Lin Ma, Huanhuan Feng, Jing Pan, Yuzhu Guo

* This paper has 13 pages and 8 figures. The data was published on Mendeley Data, where raw data availible at https://data.mendeley.com/datasets/t8j8v4hnm4/1 and filtered data availible at https://data.mendeley.com/datasets/r8gmbtv7w2/3 

  Access Paper or Ask Questions

TSK Fuzzy System Towards Few Labeled Incomplete Multi-View Data Classification


Oct 08, 2021
Wei Zhang, Zhaohong Deng, Qiongdan Lou, Te Zhang, Kup-Sze Choi, Shitong Wang

* This paper has been submitted to Journal 

  Access Paper or Ask Questions

A transformer-based deep learning approach for classifying brain metastases into primary organ sites using clinical whole brain MRI images


Oct 07, 2021
Qing Lyu, Sanjeev V. Namjoshi, Emory McTyre, Umit Topaloglu, Richard Barcus, Michael D. Chan, Christina K. Cramer, Waldemar Debinski, Metin N. Gurcan, Glenn J. Lesser, Hui-Kuan Lin, Reginald F. Munden, Boris C. Pasche, Kiran Kumar Solingapuram Sai, Roy E. Strowd, Stephen B. Tatter, Kounosuke Watabe, Wei Zhang, Ge Wang, Christopher T. Whitlow


  Access Paper or Ask Questions

Video Temporal Relationship Mining for Data-Efficient Person Re-identification


Oct 01, 2021
Siyu Chen, Dengjie Li, Lishuai Gao, Fan Liang, Wei Zhang, Lin Ma


  Access Paper or Ask Questions

Scalable Rule-Based Representation Learning for Interpretable Classification


Sep 30, 2021
Zhuo Wang, Wei Zhang, Ning Liu, Jianyong Wang

* Accepted by NeurIPS 2021; Interpretable ML; Neuro-Symbolic AI 

  Access Paper or Ask Questions

MC$^2$-SF: Slow-Fast Learning for Mobile-Cloud Collaborative Recommendation


Sep 25, 2021
Zeyuan Chen, Jiangchao Yao, Feng Wang, Kunyang Jia, Bo Han, Wei Zhang, Hongxia Yang


  Access Paper or Ask Questions

Learning Dual Dynamic Representations on Time-Sliced User-Item Interaction Graphs for Sequential Recommendation


Sep 24, 2021
Zeyuan Chen, Wei Zhang, Junchi Yan, Gang Wang, Jianyong Wang

* 11 pages, accepted by CIKM'21 

  Access Paper or Ask Questions

High-dimensional Bayesian Optimization for CNN Auto Pruning with Clustering and Rollback


Sep 22, 2021
Jiandong Mu, Hanwei Fan, Wei Zhang

* 7 pages with 1 page for references 

  Access Paper or Ask Questions

Online Multi-horizon Transaction Metric Estimation with Multi-modal Learning in Payment Networks


Sep 22, 2021
Chin-Chia Michael Yeh, Zhongfang Zhuang, Junpeng Wang, Yan Zheng, Javid Ebrahimi, Ryan Mercer, Liang Wang, Wei Zhang

* 10 pages 

  Access Paper or Ask Questions