Alert button
Picture for Hao Xiang

Hao Xiang

Alert button

V2X-Real: a Largs-Scale Dataset for Vehicle-to-Everything Cooperative Perception

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 24, 2024
Hao Xiang, Zhaoliang Zheng, Xin Xia, Runsheng Xu, Letian Gao, Zewei Zhou, Xu Han, Xinkai Ji, Mingxi Li, Zonglin Meng, Li Jin, Mingyue Lei, Zhaoyang Ma, Zihang He, Haoxuan Ma, Yunshuang Yuan, Yingqian Zhao, Jiaqi Ma

Viaarxiv icon

Meta-Cognitive Analysis: Evaluating Declarative and Procedural Knowledge in Datasets and Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 14, 2024
Zhuoqun Li, Hongyu Lin, Yaojie Lu, Hao Xiang, Xianpei Han, Le Sun

Figure 1 for Meta-Cognitive Analysis: Evaluating Declarative and Procedural Knowledge in Datasets and Large Language Models
Figure 2 for Meta-Cognitive Analysis: Evaluating Declarative and Procedural Knowledge in Datasets and Large Language Models
Figure 3 for Meta-Cognitive Analysis: Evaluating Declarative and Procedural Knowledge in Datasets and Large Language Models
Figure 4 for Meta-Cognitive Analysis: Evaluating Declarative and Procedural Knowledge in Datasets and Large Language Models
Viaarxiv icon

Optimizing the Placement of Roadside LiDARs for Autonomous Driving

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 11, 2023
Wentao Jiang, Hao Xiang, Xinyu Cai, Runsheng Xu, Jiaqi Ma, Yikang Li, Gim Hee Lee, Si Liu

Viaarxiv icon

Towards Vehicle-to-everything Autonomous Driving: A Survey on Collaborative Perception

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 31, 2023
Si Liu, Chen Gao, Yuan Chen, Xingyu Peng, Xianghao Kong, Kun Wang, Runsheng Xu, Wentao Jiang, Hao Xiang, Jiaqi Ma, Miao Wang

Figure 1 for Towards Vehicle-to-everything Autonomous Driving: A Survey on Collaborative Perception
Figure 2 for Towards Vehicle-to-everything Autonomous Driving: A Survey on Collaborative Perception
Figure 3 for Towards Vehicle-to-everything Autonomous Driving: A Survey on Collaborative Perception
Figure 4 for Towards Vehicle-to-everything Autonomous Driving: A Survey on Collaborative Perception
Viaarxiv icon

Vanishing Bias Heuristic-guided Reinforcement Learning Algorithm

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 17, 2023
Qinru Li, Hao Xiang

Figure 1 for Vanishing Bias Heuristic-guided Reinforcement Learning Algorithm
Figure 2 for Vanishing Bias Heuristic-guided Reinforcement Learning Algorithm
Figure 3 for Vanishing Bias Heuristic-guided Reinforcement Learning Algorithm
Figure 4 for Vanishing Bias Heuristic-guided Reinforcement Learning Algorithm
Viaarxiv icon

HM-ViT: Hetero-modal Vehicle-to-Vehicle Cooperative perception with vision transformer

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 20, 2023
Hao Xiang, Runsheng Xu, Jiaqi Ma

Figure 1 for HM-ViT: Hetero-modal Vehicle-to-Vehicle Cooperative perception with vision transformer
Figure 2 for HM-ViT: Hetero-modal Vehicle-to-Vehicle Cooperative perception with vision transformer
Figure 3 for HM-ViT: Hetero-modal Vehicle-to-Vehicle Cooperative perception with vision transformer
Figure 4 for HM-ViT: Hetero-modal Vehicle-to-Vehicle Cooperative perception with vision transformer
Viaarxiv icon

V2V4Real: A Real-world Large-scale Dataset for Vehicle-to-Vehicle Cooperative Perception

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 19, 2023
Runsheng Xu, Xin Xia, Jinlong Li, Hanzhao Li, Shuo Zhang, Zhengzhong Tu, Zonglin Meng, Hao Xiang, Xiaoyu Dong, Rui Song, Hongkai Yu, Bolei Zhou, Jiaqi Ma

Figure 1 for V2V4Real: A Real-world Large-scale Dataset for Vehicle-to-Vehicle Cooperative Perception
Figure 2 for V2V4Real: A Real-world Large-scale Dataset for Vehicle-to-Vehicle Cooperative Perception
Figure 3 for V2V4Real: A Real-world Large-scale Dataset for Vehicle-to-Vehicle Cooperative Perception
Figure 4 for V2V4Real: A Real-world Large-scale Dataset for Vehicle-to-Vehicle Cooperative Perception
Viaarxiv icon

PRSNet: A Masked Self-Supervised Learning Pedestrian Re-Identification Method

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 11, 2023
Zhijie Xiao, Zhicheng Dong, Hao Xiang

Figure 1 for PRSNet: A Masked Self-Supervised Learning Pedestrian Re-Identification Method
Figure 2 for PRSNet: A Masked Self-Supervised Learning Pedestrian Re-Identification Method
Figure 3 for PRSNet: A Masked Self-Supervised Learning Pedestrian Re-Identification Method
Figure 4 for PRSNet: A Masked Self-Supervised Learning Pedestrian Re-Identification Method
Viaarxiv icon

The OpenCDA Open-source Ecosystem for Cooperative Driving Automation Research

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 26, 2023
Runsheng Xu, Hao Xiang, Xu Han, Xin Xia, Zonglin Meng, Chia-Ju Chen, Jiaqi Ma

Figure 1 for The OpenCDA Open-source Ecosystem for Cooperative Driving Automation Research
Figure 2 for The OpenCDA Open-source Ecosystem for Cooperative Driving Automation Research
Figure 3 for The OpenCDA Open-source Ecosystem for Cooperative Driving Automation Research
Figure 4 for The OpenCDA Open-source Ecosystem for Cooperative Driving Automation Research
Viaarxiv icon

V2XP-ASG: Generating Adversarial Scenes for Vehicle-to-Everything Perception

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 27, 2022
Hao Xiang, Runsheng Xu, Xin Xia, Zhaoliang Zheng, Bolei Zhou, Jiaqi Ma

Figure 1 for V2XP-ASG: Generating Adversarial Scenes for Vehicle-to-Everything Perception
Figure 2 for V2XP-ASG: Generating Adversarial Scenes for Vehicle-to-Everything Perception
Figure 3 for V2XP-ASG: Generating Adversarial Scenes for Vehicle-to-Everything Perception
Figure 4 for V2XP-ASG: Generating Adversarial Scenes for Vehicle-to-Everything Perception
Viaarxiv icon