Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Zhoujun Li

TransLog: A Unified Transformer-based Framework for Log Anomaly Detection


Jan 17, 2022
Hongcheng Guo, Xingyu Lin, Jian Yang, Yi Zhuang, Jiaqi Bai, Tieqiao Zheng, Bo Zhang, Zhoujun Li

* 6 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Jointly Learning to Repair Code and Generate Commit Message


Sep 25, 2021
Jiaqi Bai, Long Zhou, Ambrosio Blanco, Shujie Liu, Furu Wei, Ming Zhou, Zhoujun Li

* Accepted to the 2021 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing 

  Access Paper or Ask Questions

TrOCR: Transformer-based Optical Character Recognition with Pre-trained Models


Sep 25, 2021
Minghao Li, Tengchao Lv, Lei Cui, Yijuan Lu, Dinei Florencio, Cha Zhang, Zhoujun Li, Furu Wei

* Work in Progress 

  Access Paper or Ask Questions

Unsupervised Keyphrase Extraction by Jointly Modeling Local and Global Context


Sep 15, 2021
Xinnian Liang, Shuangzhi Wu, Mu Li, Zhoujun Li

* 10 pages, 4 figures, EMNLP 2021,code: https://github.com/xnliang98/uke_ccrank 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Person Generation: A Survey from the Perspective of Face, Pose and Cloth Synthesis


Sep 05, 2021
Tong Sha, Wei Zhang, Tong Shen, Zhoujun Li, Tao Mei


  Access Paper or Ask Questions

Non-Recursive Graph Convolutional Networks


May 09, 2021
Hao Chen, Zengde Deng, Yue Xu, Zhoujun Li

* 5 pages, 2 figures. Accepted to ICASSP 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Towards Overcoming False Positives in Visual Relationship Detection


Dec 24, 2020
Daisheng Jin, Xiao Ma, Chongzhi Zhang, Yizhuo Zhou, Jiashu Tao, Mingyuan Zhang, Haiyu Zhao, Shuai Yi, Zhoujun Li, Xianglong Liu, Hongsheng Li

* 13 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

StyleDGPT: Stylized Response Generation with Pre-trained Language Models


Oct 06, 2020
Ze Yang, Wei Wu, Can Xu, Xinnian Liang, Jiaqi Bai, Liran Wang, Wei Wang, Zhoujun Li

* Findings of EMNLP2020 

  Access Paper or Ask Questions

DocBank: A Benchmark Dataset for Document Layout Analysis


Jun 01, 2020
Minghao Li, Yiheng Xu, Lei Cui, Shaohan Huang, Furu Wei, Zhoujun Li, Ming Zhou

* Work in progress 

  Access Paper or Ask Questions

Open Domain Dialogue Generation with Latent Images


Apr 04, 2020
Ze Yang, Wei Wu, Huang Hu, Can Xu, Zhoujun Li


  Access Paper or Ask Questions

Read, Attend and Comment: A Deep Architecture for Automatic News Comment Generation


Oct 01, 2019
Ze Yang, Can Xu, Wei Wu, Zhoujun Li

* Accepted by EMNLP2019 

  Access Paper or Ask Questions

Low-Resource Response Generation with Template Prior


Sep 26, 2019
Ze Yang, Wei Wu, Jian Yang, Can Xu, Zhoujun Li

* Accepted by EMNLP2019 

  Access Paper or Ask Questions

Label Aware Graph Convolutional Network -- Not All Edges Deserve Your Attention


Jul 10, 2019
Hao Chen, Lu Wang, Senzhang Wang, Dijun Luo, Wenbing Huang, Zhoujun Li


  Access Paper or Ask Questions

Multi-Hot Compact Network Embedding


Mar 07, 2019
Chaozhuo Li, Senzhang Wang, Philip S. Yu, Zhoujun Li


  Access Paper or Ask Questions

TableBank: A Benchmark Dataset for Table Detection and Recognition


Mar 05, 2019
Minghao Li, Lei Cui, Shaohan Huang, Furu Wei, Ming Zhou, Zhoujun Li


  Access Paper or Ask Questions

Keyphrase Generation with Correlation Constraints


Aug 22, 2018
Jun Chen, Xiaoming Zhang, Yu Wu, Zhao Yan, Zhoujun Li

* EMNLP 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Response Generation by Context-aware Prototype Editing


Jul 27, 2018
Yu Wu, Furu Wei, Shaohan Huang, Zhoujun Li, Ming Zhou


  Access Paper or Ask Questions

r-Instance Learning for Missing People Tweets Identification


Jun 05, 2018
Yang Yang, Haoyan Liu, Xia Hu, Jiawei Zhang, Xiaoming Zhang, Zhoujun Li, Philip S. Yu

* 10 pages, 6 figures. arXiv admin note: text overlap with arXiv:1805.10617 

  Access Paper or Ask Questions

TI-CNN: Convolutional Neural Networks for Fake News Detection


Jun 03, 2018
Yang Yang, Lei Zheng, Jiawei Zhang, Qingcai Cui, Zhoujun Li, Philip S. Yu


  Access Paper or Ask Questions

Learning Matching Models with Weak Supervision for Response Selection in Retrieval-based Chatbots


May 10, 2018
Yu Wu, Wei Wu, Zhoujun Li, Ming Zhou

* accepted by ACL 2018 as a short paper 

  Access Paper or Ask Questions

Assertion-based QA with Question-Aware Open Information Extraction


Jan 23, 2018
Zhao Yan, Duyu Tang, Nan Duan, Shujie Liu, Wendi Wang, Daxin Jiang, Ming Zhou, Zhoujun Li

* To be published at AAAI 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Neural Response Generation with Dynamic Vocabularies


Nov 30, 2017
Yu Wu, Wei Wu, Dejian Yang, Can Xu, Zhoujun Li, Ming Zhou

* accepted by AAAI18 

  Access Paper or Ask Questions

A Sequential Matching Framework for Multi-turn Response Selection in Retrieval-based Chatbots


Oct 31, 2017
Yu Wu, Wei Wu, Chen Xing, Can Xu, Zhoujun Li, Ming Zhou

* Submitted to Computational Linguistics 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Social Image Embedding with Deep Multimodal Attention Networks


Oct 18, 2017
Feiran Huang, Xiaoming Zhang, Zhoujun Li, Tao Mei, Yueying He, Zhonghua Zhao

* Proceedings of Thematic Workshops of the 25th ACM Multimedia 2017 

  Access Paper or Ask Questions

Jointly Extracting Relations with Class Ties via Effective Deep Ranking


Aug 05, 2017
Hai Ye, Wenhan Chao, Zhunchen Luo, Zhoujun Li

* To appear in ACL2017 

  Access Paper or Ask Questions

Content-Based Table Retrieval for Web Queries


Jun 08, 2017
Zhao Yan, Duyu Tang, Nan Duan, Junwei Bao, Yuanhua Lv, Ming Zhou, Zhoujun Li


  Access Paper or Ask Questions