Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

SHIFT: A Synthetic Driving Dataset for Continuous Multi-Task Domain AdaptationTao Sun , Mattia Segu , Janis Postels , Yuxuan Wang , Luc Van Gool , Bernt Schiele , Federico Tombari , Fisher Yu

* Published at IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) 2022 

   Access Paper or Ask Questions

VoiceFixer: A Unified Framework for High-Fidelity Speech RestorationHaohe Liu , Xubo Liu , Qiuqiang Kong , Qiao Tian , Yan Zhao , DeLiang Wang , Chuanzeng Huang , Yuxuan Wang

* Submitted to INTERSPEECH 2022 

   Access Paper or Ask Questions

GEB+: A benchmark for generic event boundary captioning, grounding and text-based retrievalYuxuan Wang , Difei Gao , Licheng Yu , Stan Weixian Lei , Matt Feiszli , Mike Zheng Shou

* 24 pages 

   Access Paper or Ask Questions

NeuFA: Neural Network Based End-to-End Forced Alignment with Bidirectional Attention MechanismJingbei Li , Yi Meng , Zhiyong Wu , Helen Meng , Qiao Tian , Yuping Wang , Yuxuan Wang

* Accepted by ICASSP 2022 

   Access Paper or Ask Questions

The USTC-Ximalaya system for the ICASSP 2022 multi-channel multi-party meeting transcription (M2MeT) challengeMaokui He , Xiang Lv , Weilin Zhou , JingJing Yin , Xiaoqi Zhang , Yuxuan Wang , Shutong Niu , Yuhang Cao , Heng Lu , Jun Du , Chin-Hui Lee


   Access Paper or Ask Questions

AssistSR: Affordance-centric Question-driven Video Segment RetrievalStan Weixian Lei , Yuxuan Wang , Dongxing Mao , Difei Gao , Mike Zheng Shou

* 15 pages, 11 figures 

   Access Paper or Ask Questions

Neural Dubber: Dubbing for Silent Videos According to ScriptsChenxu Hu , Qiao Tian , Tingle Li , Yuping Wang , Yuxuan Wang , Hang Zhao

* Accepted by NeurIPS 2021 

   Access Paper or Ask Questions

Deep Superpixel-based Network for Blind Image Quality AssessmentGuangyi Yang , Yang Zhan. , Yuxuan Wang


   Access Paper or Ask Questions

Cloning one's voice using very limited data in the wildDongyang Dai , Yuanzhe Chen , Li Chen , Ming Tu , Lu Liu , Rui Xia , Qiao Tian , Yuping Wang , Yuxuan Wang


   Access Paper or Ask Questions

1
2
3
4
5
>>