Alert button
Picture for Yuxuan Wang

Yuxuan Wang

Alert button

StreamVoice: Streamable Context-Aware Language Modeling for Real-time Zero-Shot Voice Conversion

Feb 07, 2024
Zhichao Wang, Yuanzhe Chen, Xinsheng Wang, Zhuo Chen, Lei Xie, Yuping Wang, Yuxuan Wang

Viaarxiv icon

TimeSiam: A Pre-Training Framework for Siamese Time-Series Modeling

Feb 04, 2024
Jiaxiang Dong, Haixu Wu, Yuxuan Wang, Yunzhong Qiu, Li Zhang, Jianmin Wang, Mingsheng Long

Viaarxiv icon

STAIR: Spatial-Temporal Reasoning with Auditable Intermediate Results for Video Question Answering

Jan 08, 2024
Yueqian Wang, Yuxuan Wang, Kai Chen, Dongyan Zhao

Viaarxiv icon

A-SDM: Accelerating Stable Diffusion through Redundancy Removal and Performance Optimization

Dec 27, 2023
Jinchao Zhu, Yuxuan Wang, Xiaobing Tu, Siyuan Pan, Pengfei Wan, Gao Huang

Viaarxiv icon

Audio Prompt Tuning for Universal Sound Separation

Nov 30, 2023
Yuzhuo Liu, Xubo Liu, Yan Zhao, Yuanyuan Wang, Rui Xia, Pingchuan Tain, Yuxuan Wang

Viaarxiv icon

LLaMA Rider: Spurring Large Language Models to Explore the Open World

Oct 13, 2023
Yicheng Feng, Yuxuan Wang, Jiazheng Liu, Sipeng Zheng, Zongqing Lu

Viaarxiv icon

Teaching Text-to-Image Models to Communicate

Sep 27, 2023
Xiaowen Sun, Jiazhan Feng, Yuxuan Wang, Yuxuan Lai, Xingyu Shen, Dongyan Zhao

Viaarxiv icon

Halo: Estimation and Reduction of Hallucinations in Open-Source Weak Large Language Models

Sep 13, 2023
Mohamed Elaraby, Mengyin Lu, Jacob Dunn, Xueying Zhang, Yu Wang, Shizhu Liu, Pingchuan Tian, Yuping Wang, Yuxuan Wang

Viaarxiv icon