Alert button
Picture for Chao Huang

Chao Huang

Alert button

GraphEdit: Large Language Models for Graph Structure Learning

Feb 29, 2024
Zirui Guo, Lianghao Xia, Yanhua Yu, Yuling Wang, Zixuan Yang, Wei Wei, Liang Pang, Tat-Seng Chua, Chao Huang

Viaarxiv icon

FedUV: Uniformity and Variance for Heterogeneous Federated Learning

Feb 27, 2024
Ha Min Son, Moon Hyun Kim, Tai-Myoung Chung, Chao Huang, Xin Liu

Viaarxiv icon

PromptMM: Multi-Modal Knowledge Distillation for Recommendation with Prompt-Tuning

Feb 27, 2024
Wei Wei, Jiabin Tang, Yangqin Jiang, Lianghao Xia, Chao Huang

Viaarxiv icon

HiGPT: Heterogeneous Graph Language Model

Feb 25, 2024
Jiabin Tang, Yuhao Yang, Wei Wei, Lei Shi, Long Xia, Dawei Yin, Chao Huang

Viaarxiv icon

Convergence Analysis of Split Federated Learning on Heterogeneous Data

Feb 23, 2024
Pengchao Han, Chao Huang, Geng Tian, Ming Tang, Xin Liu

Viaarxiv icon

MSPipe: Efficient Temporal GNN Training via Staleness-aware Pipeline

Feb 23, 2024
Guangming Sheng, Junwei Su, Chao Huang, Chuan Wu

Viaarxiv icon

Pre-trained Transformer-Enabled Strategies with Human-Guided Fine-Tuning for End-to-end Navigation of Autonomous Vehicles

Feb 20, 2024
Dong Hu, Chao Huang, Jingda Wu, Hongbo Gao

Viaarxiv icon

Boosting Long-Delayed Reinforcement Learning with Auxiliary Short-Delayed Task

Feb 05, 2024
Qingyuan Wu, Simon Sinong Zhan, Yixuan Wang, Chung-Wei Lin, Chen Lv, Qi Zhu, Chao Huang

Viaarxiv icon

Video Understanding with Large Language Models: A Survey

Jan 04, 2024
Yunlong Tang, Jing Bi, Siting Xu, Luchuan Song, Susan Liang, Teng Wang, Daoan Zhang, Jie An, Jingyang Lin, Rongyi Zhu, Ali Vosoughi, Chao Huang, Zeliang Zhang, Feng Zheng, Jianguo Zhang, Ping Luo, Jiebo Luo, Chenliang Xu

Viaarxiv icon