Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
Tackling Instance-Dependent Label Noise via a Universal Probabilistic Model

Jan 14, 2021
Qizhou Wang, Bo Han, Tongliang Liu, Gang Niu, Jian Yang, Chen Gong


  Access Paper or Ask Questions

Efficient 3D Point Cloud Feature Learning for Large-Scale Place Recognition

Jan 07, 2021
Le Hui, Mingmei Cheng, Jin Xie, Jian Yang

* Project page: https://github.com/fpthink/EPC-Net 

  Access Paper or Ask Questions

XLM-T: Scaling up Multilingual Machine Translation with Pretrained Cross-lingual Transformer Encoders

Dec 31, 2020
Shuming Ma, Jian Yang, Haoyang Huang, Zewen Chi, Li Dong, Dongdong Zhang, Hany Hassan Awadalla, Alexandre Muzio, Akiko Eriguchi, Saksham Singhal, Xia Song, Arul Menezes, Furu Wei


  Access Paper or Ask Questions

Globally Optimal Relative Pose Estimation with Gravity Prior

Dec 01, 2020
Yaqing Ding, Daniel Barath, Jian Yang, Hui Kong, Zuzana Kukelova


  Access Paper or Ask Questions

Generalized Focal Loss V2: Learning Reliable Localization Quality Estimation for Dense Object Detection

Nov 25, 2020
Xiang Li, Wenhai Wang, Xiaolin Hu, Jun Li, Jinhui Tang, Jian Yang


  Access Paper or Ask Questions

Progressive Training of Multi-level Wavelet Residual Networks for Image Denoising

Oct 23, 2020
Yali Peng, Yue Cao, Shigang Liu, Jian Yang, Wangmeng Zuo

* 13 pages, 7 figures code: https://github.com/happycaoyue/PT-MWRN 

  Access Paper or Ask Questions

Interest-Behaviour Multiplicative Network for Resource-limited Recommendation

Oct 10, 2020
Qianliang Wu, Tong Zhang, Zhen Cui, Jian Yang


  Access Paper or Ask Questions

Multi-Level Graph Convolutional Network with Automatic Graph Learning for Hyperspectral Image Classification

Sep 19, 2020
Sheng Wan, Chen Gong, Shirui Pan, Jie Yang, Jian Yang


  Access Paper or Ask Questions

Contrastive and Generative Graph Convolutional Networks for Graph-based Semi-Supervised Learning

Sep 19, 2020
Sheng Wan, Shirui Pan, Jian Yang, Chen Gong


  Access Paper or Ask Questions

Frontier Detection and Reachability Analysis for Efficient 2D Graph-SLAM Based Active Exploration

Sep 07, 2020
Zezhou Sun, Banghe Wu, Cheng-Zhong Xu, Sanjay E. Sarma, Jian Yang, Hui Kong


  Access Paper or Ask Questions

Spatial Transformer Point Convolution

Sep 03, 2020
Yuan Fang, Chunyan Xu, Zhen Cui, Yuan Zong, Jian Yang


  Access Paper or Ask Questions

Learning Adaptive Embedding Considering Incremental Class

Aug 31, 2020
Yang Yang, Zhen-Qiang Sun, HengShu Zhu, Yanjie Fu, Hui Xiong, Jian Yang

* 15 pages, 11 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Localizing Anomalies from Weakly-Labeled Videos

Aug 20, 2020
Hui Lv, Chuanwei Zhou, Chunyan Xu, Zhen Cui, Jian Yang


  Access Paper or Ask Questions

Instance-Aware Graph Convolutional Network for Multi-Label Classification

Aug 19, 2020
Yun Wang, Tong Zhang, Zhen Cui, Chunyan Xu, Jian Yang


  Access Paper or Ask Questions

S2OSC: A Holistic Semi-Supervised Approach for Open Set Classification

Aug 11, 2020
Yang Yang, Zhen-Qiang Sun, Hui Xiong, Jian Yang

* 10 pages, 3 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Graph Wasserstein Correlation Analysis for Movie Retrieval

Aug 06, 2020
Xueya Zhang, Tong Zhang, Xiaobin Hong, Zhen Cui, Jian Yang


  Access Paper or Ask Questions

Cascaded Non-local Neural Network for Point Cloud Semantic Segmentation

Jul 30, 2020
Mingmei Cheng, Le Hui, Jin Xie, Jian Yang, Hui Kong

* Accepted by IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems 2020 (IROS) 

  Access Paper or Ask Questions

Progressive Point Cloud Deconvolution Generation Network

Jul 10, 2020
Le Hui, Rui Xu, Jin Xie, Jianjun Qian, Jian Yang

* Accepted to ECCV 2020; Project page: https://github.com/fpthink/PDGN 

  Access Paper or Ask Questions

Learning the Redundancy-free Features for Generalized Zero-Shot Object Recognition

Jun 16, 2020
Zongyan Han, Zhenyong Fu, Jian Yang

* Accepted to IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Generalized Focal Loss: Learning Qualified and Distributed Bounding Boxes for Dense Object Detection

Jun 08, 2020
Xiang Li, Wenhai Wang, Lijun Wu, Shuo Chen, Xiaolin Hu, Jun Li, Jinhui Tang, Jian Yang

* 14 pages, 14 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Learning for Community Detection: Progress, Challenges and Opportunities

May 17, 2020
Fanzhen Liu, Shan Xue, Jia Wu, Chuan Zhou, Wenbin Hu, Cecile Paris, Surya Nepal, Jian Yang, Philip S. Yu

* Accepted Paper in the 29th International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI 20), Survey Track 

  Access Paper or Ask Questions

NTIRE 2020 Challenge on Image Demoireing: Methods and Results

May 06, 2020
Shanxin Yuan, Radu Timofte, Ales Leonardis, Gregory Slabaugh, Xiaotong Luo, Jiangtao Zhang, Yanyun Qu, Ming Hong, Yuan Xie, Cuihua Li, Dejia Xu, Yihao Chu, Qingyan Sun, Shuai Liu, Ziyao Zong, Nan Nan, Chenghua Li, Sangmin Kim, Hyungjoon Nam, Jisu Kim, Jechang Jeong, Manri Cheon, Sung-Jun Yoon, Byungyeon Kang, Junwoo Lee, Bolun Zheng, Xiaohong Liu, Linhui Dai, Jun Chen, Xi Cheng, Zhenyong Fu, Jian Yang, Chul Lee, An Gia Vien, Hyunkook Park, Sabari Nathan, M. Parisa Beham, S Mohamed Mansoor Roomi, Florian Lemarchand, Maxime Pelcat, Erwan Nogues, Densen Puthussery, Hrishikesh P S, Jiji C V, Ashish Sinha, Xuan Zhao

* CVPRW 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Detecting Replay Attacks Using Multi-Channel Audio: A Neural Network-Based Method

Mar 18, 2020
Yuan Gong, Jian Yang, Christian Poellabauer


  Access Paper or Ask Questions

Propagating Asymptotic-Estimated Gradients for Low Bitwidth Quantized Neural Networks

Mar 04, 2020
Jun Chen, Yong Liu, Hao Zhang, Shengnan Hou, Jian Yang

* IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing 2020 
* This paper has been accepted for publication in the IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing 

  Access Paper or Ask Questions

Network Cooperation with Progressive Disambiguation for Partial Label Learning

Feb 22, 2020
Yao Yao, Chen Gong, Jiehui Deng, Jian Yang

* 7 pages,3 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Graph Inference Learning for Semi-supervised Classification

Jan 17, 2020
Chunyan Xu, Zhen Cui, Xiaobin Hong, Tong Zhang, Jian Yang, Wei Liu

* International Conference on Learning Representations (ICLR), 2020 
* 11 pages 

  Access Paper or Ask Questions

LiDAR Iris for Loop-Closure Detection

Jan 02, 2020
Ying Wang, Zezhou Sun, Jian Yang, Hui Kong


  Access Paper or Ask Questions