Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Jian Yang

Fine-Grained Image Analysis with Deep Learning: A Survey


Nov 19, 2021
Xiu-Shen Wei, Yi-Zhe Song, Oisin Mac Aodha, Jianxin Wu, Yuxin Peng, Jinhui Tang, Jian Yang, Serge Belongie

* Accepted by IEEE TPAMI 

  Access Paper or Ask Questions

Fast and Light-Weight Network for Single Frame Structured Illumination Microscopy Super-Resolution


Nov 17, 2021
Xi Cheng, Jun Li, Qiang Dai, Zhenyong Fu, Jian Yang

* 9 pages 

  Access Paper or Ask Questions

3D Siamese Voxel-to-BEV Tracker for Sparse Point Clouds


Nov 17, 2021
Le Hui, Lingpeng Wang, Mingmei Cheng, Jin Xie, Jian Yang

* Accepted by NeurIPS 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Keypoint Message Passing for Video-based Person Re-Identification


Nov 16, 2021
Di Chen, Andreas Doering, Shanshan Zhang, Jian Yang, Juergen Gall, Bernt Schiele


  Access Paper or Ask Questions

Neural BRDFs: Representation and Operations


Nov 14, 2021
Jiahui Fan, Beibei Wang, Miloš Hašan, Jian Yang, Ling-Qi Yan


  Access Paper or Ask Questions

Multilingual Machine Translation Systems from Microsoft for WMT21 Shared Task


Nov 03, 2021
Jian Yang, Shuming Ma, Haoyang Huang, Dongdong Zhang, Li Dong, Shaohan Huang, Alexandre Muzio, Saksham Singhal, Hany Hassan Awadalla, Xia Song, Furu Wei

* WMT21 

  Access Paper or Ask Questions

Exploiting Cross-Modal Prediction and Relation Consistency for Semi-Supervised Image Captioning


Oct 28, 2021
Yang Yang, Hongchen Wei, Hengshu Zhu, Dianhai Yu, Hui Xiong, Jian Yang


  Access Paper or Ask Questions

Student Helping Teacher: Teacher Evolution via Self-Knowledge Distillation


Oct 13, 2021
Zheng Li, Xiang Li, Lingfeng Yang, Jian Yang, Zhigeng Pan


  Access Paper or Ask Questions

A Survey of Knowledge Enhanced Pre-trained Models


Oct 01, 2021
Jian Yang, Gang Xiao, Yulong Shen, Wei Jiang, Xinyu Hu, Ying Zhang, Jinghui Peng

* 16 pages, 11 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Sampling Network Guided Cross-Entropy Method for Unsupervised Point Cloud Registration


Sep 15, 2021
Haobo Jiang, Yaqi Shen, Jin Xie, Jun Li, Jianjun Qian, Jian Yang

* Accepted by ICCV-2021 

  Access Paper or Ask Questions

FBSNet: A Fast Bilateral Symmetrical Network for Real-Time Semantic Segmentation


Sep 02, 2021
Guangwei Gao, Guoan Xu, Juncheng Li, Yi Yu, Huimin Lu, Jian Yang

* 11 pages, 7 figures, 5 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Planning with Learned Dynamic Model for Unsupervised Point Cloud Registration


Aug 19, 2021
Haobo Jiang, Jin Xie, Jianjun Qian, Jian Yang

* Accepted by IJCAI-2021 

  Access Paper or Ask Questions

Regularizing Nighttime Weirdness: Efficient Self-supervised Monocular Depth Estimation in the Dark


Aug 13, 2021
Kun Wang, Zhenyu Zhang, Zhiqiang Yan, Xiang Li, Baobei Xu, Jun Li, Jian Yang

* Accepted by ICCV 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Fair Face Representation With Progressive Cross Transformer


Aug 11, 2021
Yong Li, Yufei Sun, Zhen Cui, Shiguang Shan, Jian Yang


  Access Paper or Ask Questions

RigNet: Repetitive Image Guided Network for Depth Completion


Jul 29, 2021
Zhiqiang Yan, Kun Wang, Xiang Li, Zhenyu Zhang, Baobei Xu, Jun Li, Jian Yang

* 10 pages, 5 figures, 4 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Graph Jigsaw Learning for Cartoon Face Recognition


Jul 14, 2021
Yong Li, Lingjie Lao, Zhen Cui, Shiguang Shan, Jian Yang


  Access Paper or Ask Questions

Learning to Aggregate and Personalize 3D Face from In-the-Wild Photo Collection


Jun 15, 2021
Zhenyu Zhang, Yanhao Ge, Renwang Chen, Ying Tai, Yan Yan, Jian Yang, Chengjie Wang, Jilin Li, Feiyue Huang

* CVPR 2021 Oral, 11 pages, 9 figures 

  Access Paper or Ask Questions

A Comprehensive Survey on Graph Anomaly Detection with Deep Learning


Jun 14, 2021
Xiaoxiao Ma, Jia Wu, Shan Xue, Jian Yang, Quan Z. Sheng, Hui Xiong

* 26 pages 

  Access Paper or Ask Questions

dFDA-VeD: A Dynamic Future Demand Aware Vehicle Dispatching System


Jun 10, 2021
Yang Guo, Tarique Anwar, Jian Yang, Jia Wu

* Accepted by EAI MobiQuitous 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Adaptive Coordinated Motion Control for Swarm Robotics Based on Brain Storm Optimization


May 27, 2021
Jian Yang, Yuhui Shi


  Access Paper or Ask Questions

Robotic Brain Storm Optimization: A Multi-target Collaborative Searching Paradigm for Swarm Robotics


May 27, 2021
Jian Yang, Yuhui Shi


  Access Paper or Ask Questions

Attention-oriented Brain Storm Optimization for Multimodal Optimization Problems


May 27, 2021
Jian Yang, Yuhui Shi


  Access Paper or Ask Questions

A Comprehensive Survey on Community Detection with Deep Learning


May 26, 2021
Xing Su, Shan Xue, Fanzhen Liu, Jia Wu, Jian Yang, Chuan Zhou, Wenbin Hu, Cecile Paris, Surya Nepal, Di Jin, Quan Z. Sheng, Philip S. Yu


  Access Paper or Ask Questions

DONet: Dual-Octave Network for Fast MR Image Reconstruction


May 12, 2021
Chun-Mei Feng, Zhanyuan Yang, Huazhu Fu, Yong Xu, Jian Yang, Ling Shao

* arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2104.05345 

  Access Paper or Ask Questions