Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Jian Yang

Graph Jigsaw Learning for Cartoon Face Recognition


Jul 14, 2021
Yong Li, Lingjie Lao, Zhen Cui, Shiguang Shan, Jian Yang


  Access Paper or Ask Questions

Learning to Aggregate and Personalize 3D Face from In-the-Wild Photo Collection


Jun 15, 2021
Zhenyu Zhang, Yanhao Ge, Renwang Chen, Ying Tai, Yan Yan, Jian Yang, Chengjie Wang, Jilin Li, Feiyue Huang

* CVPR 2021 Oral, 11 pages, 9 figures 

  Access Paper or Ask Questions

A Comprehensive Survey on Graph Anomaly Detection with Deep Learning


Jun 14, 2021
Xiaoxiao Ma, Jia Wu, Shan Xue, Jian Yang, Quan Z. Sheng, Hui Xiong

* 26 pages 

  Access Paper or Ask Questions

dFDA-VeD: A Dynamic Future Demand Aware Vehicle Dispatching System


Jun 10, 2021
Yang Guo, Tarique Anwar, Jian Yang, Jia Wu

* Accepted by EAI MobiQuitous 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Adaptive Coordinated Motion Control for Swarm Robotics Based on Brain Storm Optimization


May 27, 2021
Jian Yang, Yuhui Shi


  Access Paper or Ask Questions

Robotic Brain Storm Optimization: A Multi-target Collaborative Searching Paradigm for Swarm Robotics


May 27, 2021
Jian Yang, Yuhui Shi


  Access Paper or Ask Questions

Attention-oriented Brain Storm Optimization for Multimodal Optimization Problems


May 27, 2021
Jian Yang, Yuhui Shi


  Access Paper or Ask Questions

A Comprehensive Survey on Community Detection with Deep Learning


May 26, 2021
Xing Su, Shan Xue, Fanzhen Liu, Jia Wu, Jian Yang, Chuan Zhou, Wenbin Hu, Cecile Paris, Surya Nepal, Di Jin, Quan Z. Sheng, Philip S. Yu


  Access Paper or Ask Questions

DONet: Dual-Octave Network for Fast MR Image Reconstruction


May 12, 2021
Chun-Mei Feng, Zhanyuan Yang, Huazhu Fu, Yong Xu, Jian Yang, Ling Shao

* arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2104.05345 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Normal Dynamics in Videos with Meta Prototype Network


May 10, 2021
Hui Lv, Chen Chen, Zhen Cui, Chunyan Xu, Yong Li, Jian Yang

* 9 pages, 4 figures, 6 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Action Candidate Based Clipped Double Q-learning for Discrete and Continuous Action Tasks


May 03, 2021
Haobo Jiang, Jin Xie, Jian Yang

* Accepted by AAAI2021 

  Access Paper or Ask Questions

SSPC-Net: Semi-supervised Semantic 3D Point Cloud Segmentation Network


Apr 19, 2021
Mingmei Cheng, Le Hui, Jin Xie, Jian Yang


  Access Paper or Ask Questions

Contrastive Embedding for Generalized Zero-Shot Learning


Mar 30, 2021
Zongyan Han, Zhenyong Fu, Shuo Chen, Jian Yang

* Accepted by CVPR2021 

  Access Paper or Ask Questions

Hierarchical Deep CNN Feature Set-Based Representation Learning for Robust Cross-Resolution Face Recognition


Mar 25, 2021
Guangwei Gao, Yi Yu, Jian Yang, Guo-Jun Qi, Meng Yang

* IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology, 11 pages, 9 figures 

  Access Paper or Ask Questions

JDSR-GAN: Constructing A Joint and Collaborative Learning Network for Masked Face Super-Resolution


Mar 25, 2021
Guangwei Gao, Lei Tang, Yi Yu, Fei Wu, Huimin Lu, Jian Yang

* 24 pages, 10 figures 

  Access Paper or Ask Questions

MSCFNet: A Lightweight Network With Multi-Scale Context Fusion for Real-Time Semantic Segmentation


Mar 24, 2021
Guangwei Gao, Guoan Xu, Yi Yu, Jin Xie, Jian Yang, Dong Yue

* 10 pages, 7 figures 

  Access Paper or Ask Questions

BlonD: An Automatic Evaluation Metric for Document-level MachineTranslation


Mar 22, 2021
Yuchen Jiang, Shuming Ma, Dongdong Zhang, Jian Yang, Haoyang Huang, Ming Zhou

* 8 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Spatial-Temporal Tensor Graph Convolutional Network for Traffic Prediction


Mar 10, 2021
Xuran Xu, Tong Zhang, Chunyan Xu, Zhen Cui, Jian Yang


  Access Paper or Ask Questions

Tackling Instance-Dependent Label Noise via a Universal Probabilistic Model


Jan 14, 2021
Qizhou Wang, Bo Han, Tongliang Liu, Gang Niu, Jian Yang, Chen Gong


  Access Paper or Ask Questions

Efficient 3D Point Cloud Feature Learning for Large-Scale Place Recognition


Jan 07, 2021
Le Hui, Mingmei Cheng, Jin Xie, Jian Yang

* Project page: https://github.com/fpthink/EPC-Net 

  Access Paper or Ask Questions

XLM-T: Scaling up Multilingual Machine Translation with Pretrained Cross-lingual Transformer Encoders


Dec 31, 2020
Shuming Ma, Jian Yang, Haoyang Huang, Zewen Chi, Li Dong, Dongdong Zhang, Hany Hassan Awadalla, Alexandre Muzio, Akiko Eriguchi, Saksham Singhal, Xia Song, Arul Menezes, Furu Wei


  Access Paper or Ask Questions

Globally Optimal Relative Pose Estimation with Gravity Prior


Dec 01, 2020
Yaqing Ding, Daniel Barath, Jian Yang, Hui Kong, Zuzana Kukelova


  Access Paper or Ask Questions

Generalized Focal Loss V2: Learning Reliable Localization Quality Estimation for Dense Object Detection


Nov 25, 2020
Xiang Li, Wenhai Wang, Xiaolin Hu, Jun Li, Jinhui Tang, Jian Yang


  Access Paper or Ask Questions

Progressive Training of Multi-level Wavelet Residual Networks for Image Denoising


Oct 23, 2020
Yali Peng, Yue Cao, Shigang Liu, Jian Yang, Wangmeng Zuo

* 13 pages, 7 figures code: https://github.com/happycaoyue/PT-MWRN 

  Access Paper or Ask Questions

Interest-Behaviour Multiplicative Network for Resource-limited Recommendation


Oct 10, 2020
Qianliang Wu, Tong Zhang, Zhen Cui, Jian Yang


  Access Paper or Ask Questions

Multi-Level Graph Convolutional Network with Automatic Graph Learning for Hyperspectral Image Classification


Sep 19, 2020
Sheng Wan, Chen Gong, Shirui Pan, Jie Yang, Jian Yang


  Access Paper or Ask Questions

Contrastive and Generative Graph Convolutional Networks for Graph-based Semi-Supervised Learning


Sep 19, 2020
Sheng Wan, Shirui Pan, Jian Yang, Chen Gong


  Access Paper or Ask Questions