Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Jingren Zhou

Dynamic Memory based Attention Network for Sequential Recommendation


Feb 18, 2021
Qiaoyu Tan, Jianwei Zhang, Ninghao Liu, Xiao Huang, Hongxia Yang, Jingren Zhou, Xia Hu


  Access Paper or Ask Questions

Sparse-Interest Network for Sequential Recommendation


Feb 18, 2021
Qiaoyu Tan, Jianwei Zhang, Jiangchao Yao, Ninghao Liu, Jingren Zhou, Hongxia Yang, Xia Hu


  Access Paper or Ask Questions

Inductive Granger Causal Modeling for Multivariate Time Series


Feb 10, 2021
Yunfei Chu, Xiaowei Wang, Jianxin Ma, Kunyang Jia, Jingren Zhou, Hongxia Yang

* 6 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

BayesCard: Revitilizing Bayesian Frameworks for Cardinality Estimation


Feb 02, 2021
Ziniu Wu, Amir Shaikhha, Rong Zhu, Kai Zeng, Yuxing Han, Jingren Zhou


  Access Paper or Ask Questions

FlashP: An Analytical Pipeline for Real-time Forecasting of Time-Series Relational Data


Jan 16, 2021
Shuyuan Yan, Bolin Ding, Wei Guo, Jingren Zhou, Zhewei Wei, Xiaowei Jiang, Sheng Xu


  Access Paper or Ask Questions

A Pluggable Learned Index Method via Sampling and Gap Insertion


Jan 04, 2021
Yaliang Li, Daoyuan Chen, Bolin Ding, Kai Zeng, Jingren Zhou


  Access Paper or Ask Questions

Efficient and Scalable Structure Learning for Bayesian Networks: Algorithms and Applications


Dec 07, 2020
Rong Zhu, Andreas Pfadler, Ziniu Wu, Yuxing Han, Xiaoke Yang, Feng Ye, Zhenping Qian, Jingren Zhou, Bin Cui


  Access Paper or Ask Questions

FSPN: A New Class of Probabilistic Graphical Model


Nov 20, 2020
Ziniu Wu, Rong Zhu, Andreas Pfadler, Yuxing Han, Jiangneng Li, Zhengping Qian, Kai Zeng, Jingren Zhou

* 16 pages 

  Access Paper or Ask Questions

FLAT: Fast, Lightweight and Accurate Method for Cardinality Estimation


Nov 18, 2020
Rong Zhu, Ziniu Wu, Yuxing Han, Kai Zeng, Andreas Pfadler, Zhengping Qian, Jingren Zhou, Bin Cui

* 13 pages 

  Access Paper or Ask Questions

MicroRec: Accelerating Deep Recommendation Systems to Microseconds by Hardware and Data Structure Solutions


Oct 12, 2020
Wenqi Jiang, Zhenhao He, Shuai Zhang, Thomas B. Preußer, Kai Zeng, Liang Feng, Jiansong Zhang, Tongxuan Liu, Yong Li, Jingren Zhou, Ce Zhang, Gustavo Alonso

* Under submission 

  Access Paper or Ask Questions

Poet: Product-oriented Video Captioner for E-commerce


Aug 16, 2020
Shengyu Zhang, Ziqi Tan, Jin Yu, Zhou Zhao, Kun Kuang, Jie Liu, Jingren Zhou, Hongxia Yang, Fei Wu

* 10 pages, 3 figures, to appear in ACM MM 2020 proceedings 

  Access Paper or Ask Questions

Interactive Feature Generation via Learning Adjacency Tensor of Feature Graph


Jul 29, 2020
Yuexiang Xie, Zhen Wang, Yaliang Li, Bolin Ding, Nezihe Merve Gürel, Ce Zhang, Minlie Huang, Wei Lin, Jingren Zhou


  Access Paper or Ask Questions

Comprehensive Information Integration Modeling Framework for Video Titling


Jun 24, 2020
Shengyu Zhang, Ziqi Tan, Jin Yu, Zhou Zhao, Kun Kuang, Tan Jiang, Jingren Zhou, Hongxia Yang, Fei Wu

* 11 pages, 6 figures, to appear in KDD 2020 proceedings 

  Access Paper or Ask Questions

Contrastive Learning for Debiased Candidate Generation in Large-Scale Recommender Systems


Jun 11, 2020
Chang Zhou, Jianxin Ma, Jianwei Zhang, Jingren Zhou, Hongxia Yang


  Access Paper or Ask Questions

Contrastive Learning for Debiased Candidate Generation at Scale


Jun 02, 2020
Chang Zhou, Jianxin Ma, Jianwei Zhang, Jingren Zhou, Hongxia Yang


  Access Paper or Ask Questions

Understanding Negative Sampling in Graph Representation Learning


May 20, 2020
Zhen Yang, Ming Ding, Chang Zhou, Hongxia Yang, Jingren Zhou, Jie Tang

* KDD 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Taming the Expressiveness and Programmability of Graph Analytical Queries


Apr 20, 2020
Lu Qin, Longbin Lai, Kongzhang Hao, Zhongxin Zhou, Yiwei Zhao, Yuxing Han, Xuemin Lin, Zhengping Qian, Jingren Zhou

* 22 pages 

  Access Paper or Ask Questions

InterBERT: Vision-and-Language Interaction for Multi-modal Pretraining


Mar 30, 2020
Junyang Lin, An Yang, Yichang Zhang, Jie Liu, Jingren Zhou, Hongxia Yang

* 11 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Learning to Hash with Graph Neural Networks for Recommender Systems


Mar 04, 2020
Qiaoyu Tan, Ninghao Liu, Xing Zhao, Hongxia Yang, Jingren Zhou, Xia Hu

* 11 pages, 7 figures 

  Access Paper or Ask Questions

AdaBERT: Task-Adaptive BERT Compression with Differentiable Neural Architecture Search


Jan 13, 2020
Daoyuan Chen, Yaliang Li, Minghui Qiu, Zhen Wang, Bofang Li, Bolin Ding, Hongbo Deng, Jun Huang, Wei Lin, Jingren Zhou


  Access Paper or Ask Questions

Practical and Robust Privacy Amplification with Multi-Party Differential Privacy


Aug 30, 2019
Tianhao Wang, Min Xu, Bolin Ding, Jingren Zhou, Ninghui Li, Somesh Jha


  Access Paper or Ask Questions

Bayes EMbedding (BEM): Refining Representation by Integrating Knowledge Graphs and Behavior-specific Networks


Aug 28, 2019
Yuting Ye, Xuwu Wang, Jiangchao Yao, Kunyang Jia, Jingren Zhou, Yanghua Xiao, Hongxia Yang

* 25 pages, 5 figures, 10 tables. CIKM 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Sequential Scenario-Specific Meta Learner for Online Recommendation


Jun 02, 2019
Zhengxiao Du, Xiaowei Wang, Hongxia Yang, Jingren Zhou, Jie Tang

* Accepted to KDD 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Is a Single Vector Enough? Exploring Node Polysemy for Network Embedding


May 25, 2019
Ninghao Liu, Qiaoyu Tan, Yuening Li, Hongxia Yang, Jingren Zhou, Xia Hu


  Access Paper or Ask Questions

Representation Learning for Attributed Multiplex Heterogeneous Network


May 20, 2019
Yukuo Cen, Xu Zou, Jianwei Zhang, Hongxia Yang, Jingren Zhou, Jie Tang

* Accepted to KDD 2019. Website: https://sites.google.com/view/gatne 

  Access Paper or Ask Questions

Towards Knowledge-Based Personalized Product Description Generation in E-commerce


Apr 30, 2019
Qibin Chen, Junyang Lin, Yichang Zhang, Hongxia Yang, Jingren Zhou, Jie Tang

* Accepted to KDD 2019. Website: https://sites.google.com/view/kobe2019 

  Access Paper or Ask Questions