Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Jingren Zhou

Baihe: SysML Framework for AI-driven Databases


Dec 29, 2021
Andreas Pfadler, Rong Zhu, Wei Chen, Botong Huang, Tianjing Zeng, Bolin Ding, Jingren Zhou


  Access Paper or Ask Questions

Glue: Adaptively Merging Single Table Cardinality to Estimate Join Query Size


Dec 07, 2021
Rong Zhu, Tianjing Zeng, Andreas Pfadler, Wei Chen, Bolin Ding, Jingren Zhou


  Access Paper or Ask Questions

Edge-Cloud Polarization and Collaboration: A Comprehensive Survey


Nov 12, 2021
Jiangchao Yao, Shengyu Zhang, Yang Yao, Feng Wang, Jianxin Ma, Jianwei Zhang, Yunfei Chu, Luo Ji, Kunyang Jia, Tao Shen, Anpeng Wu, Fengda Zhang, Ziqi Tan, Kun Kuang, Chao Wu, Fei Wu, Jingren Zhou, Hongxia Yang

* 20 pages. Under Submission. arXiv admin note: text overlap with arXiv:2103.13630 by other authors 

  Access Paper or Ask Questions

M6-10T: A Sharing-Delinking Paradigm for Efficient Multi-Trillion Parameter Pretraining


Oct 25, 2021
Junyang Lin, An Yang, Jinze Bai, Chang Zhou, Le Jiang, Xianyan Jia, Ang Wang, Jie Zhang, Yong Li, Wei Lin, Jingren Zhou, Hongxia Yang

* 14 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Cardinality Estimation in DBMS: A Comprehensive Benchmark Evaluation


Sep 15, 2021
Yuxing Han, Ziniu Wu, Peizhi Wu, Rong Zhu, Jingyi Yang, Liang Wei Tan, Kai Zeng, Gao Cong, Yanzhao Qin, Andreas Pfadler, Zhengping Qian, Jingren Zhou, Jiangneng Li, Bin Cui


  Access Paper or Ask Questions

VolcanoML: Speeding up End-to-End AutoML via Scalable Search Space Decomposition


Jul 20, 2021
Yang Li, Yu Shen, Wentao Zhang, Jiawei Jiang, Bolin Ding, Yaliang Li, Jingren Zhou, Zhi Yang, Wentao Wu, Ce Zhang, Bin Cui

* 47th International Conference on Very Large Data Bases, VLDB 2021, PVLDB Volume 14, Issue 11 

  Access Paper or Ask Questions

Exploring Sparse Expert Models and Beyond


Jun 14, 2021
An Yang, Junyang Lin, Rui Men, Chang Zhou, Le Jiang, Xianyan Jia, Ang Wang, Jie Zhang, Jiamang Wang, Yong Li, Di Zhang, Wei Lin, Lin Qu, Jingren Zhou, Hongxia Yang

* 16 pages, 8 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Reliable Adversarial Distillation with Unreliable Teachers


Jun 09, 2021
Jianing Zhu, Jiangchao Yao, Bo Han, Jingfeng Zhang, Tongliang Liu, Gang Niu, Jingren Zhou, Jianliang Xu, Hongxia Yang


  Access Paper or Ask Questions

Low-Rank Subspaces in GANs


Jun 08, 2021
Jiapeng Zhu, Ruili Feng, Yujun Shen, Deli Zhao, Zhengjun Zha, Jingren Zhou, Qifeng Chen


  Access Paper or Ask Questions

Learning to Rehearse in Long Sequence Memorization


Jun 02, 2021
Zhu Zhang, Chang Zhou, Jianxin Ma, Zhijie Lin, Jingren Zhou, Hongxia Yang, Zhou Zhao

* Accepted by ICML 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Relation Alignment for Calibrated Cross-modal Retrieval


Jun 01, 2021
Shuhuai Ren, Junyang Lin, Guangxiang Zhao, Rui Men, An Yang, Jingren Zhou, Xu Sun, Hongxia Yang

* Accepted by ACL-IJCNLP 2021 main conference (Long Paper) 

  Access Paper or Ask Questions

Sketch and Refine: Towards Faithful and Informative Table-to-Text Generation


May 31, 2021
Peng Wang, Junyang Lin, An Yang, Chang Zhou, Yichang Zhang, Jingren Zhou, Hongxia Yang

* 13 pages, 2 figures. Accepted in ACL2021 Findings 

  Access Paper or Ask Questions

UFC-BERT: Unifying Multi-Modal Controls for Conditional Image Synthesis


May 29, 2021
Zhu Zhang, Jianxin Ma, Chang Zhou, Rui Men, Zhikang Li, Ming Ding, Jie Tang, Jingren Zhou, Hongxia Yang

* Under review 

  Access Paper or Ask Questions

Linear-Time Self Attention with Codeword Histogram for Efficient Recommendation


May 28, 2021
Yongji Wu, Defu Lian, Neil Zhenqiang Gong, Lu Yin, Mingyang Yin, Jingren Zhou, Hongxia Yang

* 11 pages. Accepted by the Web Conference 2021 (WWW '21) 

  Access Paper or Ask Questions

Rethinking Lifelong Sequential Recommendation with Incremental Multi-Interest Attention


May 28, 2021
Yongji Wu, Lu Yin, Defu Lian, Mingyang Yin, Neil Zhenqiang Gong, Jingren Zhou, Hongxia Yang

* 11 pages 

  Access Paper or Ask Questions

TCL: Transformer-based Dynamic Graph Modelling via Contrastive Learning


May 17, 2021
Lu Wang, Xiaofu Chang, Shuang Li, Yunfei Chu, Hui Li, Wei Zhang, Xiaofeng He, Le Song, Jingren Zhou, Hongxia Yang


  Access Paper or Ask Questions

Contrastive Conditional Transport for Representation Learning


May 08, 2021
Huangjie Zheng, Xu Chen, Jiangchao Yao, Hongxia Yang, Chunyuan Li, Ya Zhang, Hao Zhang, Ivor Tsang, Jingren Zhou, Mingyuan Zhou


  Access Paper or Ask Questions

A Unified Transferable Model for ML-Enhanced DBMS


May 06, 2021
Ziniu Wu, Peilun Yang, Pei Yu, Rong Zhu, Yuxing Han, Yaliang Li, Defu Lian, Kai Zeng, Jingren Zhou

* 7 pages, 2 figures, 2 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Device-Cloud Collaborative Learning for Recommendation


Apr 14, 2021
Jiangchao Yao, Feng Wang, KunYang Jia, Bo Han, Jingren Zhou, Hongxia Yang


  Access Paper or Ask Questions

M6: A Chinese Multimodal Pretrainer


Mar 02, 2021
Junyang Lin, Rui Men, An Yang, Chang Zhou, Ming Ding, Yichang Zhang, Peng Wang, Ang Wang, Le Jiang, Xianyan Jia, Jie Zhang, Jianwei Zhang, Xu Zou, Zhikang Li, Xiaodong Deng, Jie Liu, Jinbao Xue, Huiling Zhou, Jianxin Ma, Jin Yu, Yong Li, Wei Lin, Jingren Zhou, Jie Tang, Hongxia Yang

* 12 pages, technical report 

  Access Paper or Ask Questions

Dynamic Memory based Attention Network for Sequential Recommendation


Feb 18, 2021
Qiaoyu Tan, Jianwei Zhang, Ninghao Liu, Xiao Huang, Hongxia Yang, Jingren Zhou, Xia Hu


  Access Paper or Ask Questions

Sparse-Interest Network for Sequential Recommendation


Feb 18, 2021
Qiaoyu Tan, Jianwei Zhang, Jiangchao Yao, Ninghao Liu, Jingren Zhou, Hongxia Yang, Xia Hu


  Access Paper or Ask Questions

Inductive Granger Causal Modeling for Multivariate Time Series


Feb 10, 2021
Yunfei Chu, Xiaowei Wang, Jianxin Ma, Kunyang Jia, Jingren Zhou, Hongxia Yang

* 6 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

BayesCard: Revitilizing Bayesian Frameworks for Cardinality Estimation


Feb 02, 2021
Ziniu Wu, Amir Shaikhha, Rong Zhu, Kai Zeng, Yuxing Han, Jingren Zhou


  Access Paper or Ask Questions

FlashP: An Analytical Pipeline for Real-time Forecasting of Time-Series Relational Data


Jan 16, 2021
Shuyuan Yan, Bolin Ding, Wei Guo, Jingren Zhou, Zhewei Wei, Xiaowei Jiang, Sheng Xu


  Access Paper or Ask Questions