Alert button
Picture for Wangchunshu Zhou

Wangchunshu Zhou

Alert button

LoraRetriever: Input-Aware LoRA Retrieval and Composition for Mixed Tasks in the Wild

Feb 15, 2024
Ziyu Zhao, Leilei Gan, Guoyin Wang, Wangchunshu Zhou, Hongxia Yang, Kun Kuang, Fei Wu

Viaarxiv icon

Prioritizing Safeguarding Over Autonomy: Risks of LLM Agents for Science

Feb 07, 2024
Xiangru Tang, Qiao Jin, Kunlun Zhu, Tongxin Yuan, Yichi Zhang, Wangchunshu Zhou, Meng Qu, Yilun Zhao, Jian Tang, Zhuosheng Zhang, Arman Cohan, Zhiyong Lu, Mark Gerstein

Viaarxiv icon

Weaver: Foundation Models for Creative Writing

Jan 30, 2024
Tiannan Wang, Jiamin Chen, Qingrui Jia, Shuai Wang, Ruoyu Fang, Huilin Wang, Zhaowei Gao, Chunzhao Xie, Chuou Xu, Jihong Dai, Yibin Liu, Jialong Wu, Shengwei Ding, Long Li, Zhiwei Huang, Xinle Deng, Teng Yu, Gangan Ma, Han Xiao, Zixin Chen, Danjun Xiang, Yunxia Wang, Yuanyuan Zhu, Yi Xiao, Jing Wang, Yiru Wang, Siran Ding, Jiayang Huang, Jiayi Xu, Yilihamu Tayier, Zhenyu Hu, Yuan Gao, Chengfeng Zheng, Yueshu Ye, Yihang Li, Lei Wan, Xinyue Jiang, Yujie Wang, Siyu Cheng, Zhule Song, Xiangru Tang, Xiaohua Xu, Ningyu Zhang, Huajun Chen, Yuchen Eleanor Jiang, Wangchunshu Zhou

Viaarxiv icon

OpenMoE: An Early Effort on Open Mixture-of-Experts Language Models

Jan 29, 2024
Fuzhao Xue, Zian Zheng, Yao Fu, Jinjie Ni, Zangwei Zheng, Wangchunshu Zhou, Yang You

Viaarxiv icon

AUTOACT: Automatic Agent Learning from Scratch via Self-Planning

Jan 17, 2024
Shuofei Qiao, Ningyu Zhang, Runnan Fang, Yujie Luo, Wangchunshu Zhou, Yuchen Eleanor Jiang, Chengfei Lv, Huajun Chen

Viaarxiv icon

How Many Unicorns Are in This Image? A Safety Evaluation Benchmark for Vision LLMs

Nov 27, 2023
Haoqin Tu, Chenhang Cui, Zijun Wang, Yiyang Zhou, Bingchen Zhao, Junlin Han, Wangchunshu Zhou, Huaxiu Yao, Cihang Xie

Viaarxiv icon

ML-Bench: Large Language Models Leverage Open-source Libraries for Machine Learning Tasks

Nov 16, 2023
Yuliang Liu, Xiangru Tang, Zefan Cai, Junjie Lu, Yichi Zhang, Yanjun Shao, Zexuan Deng, Helan Hu, Zengxian Yang, Kaikai An, Ruijun Huang, Shuzheng Si, Sheng Chen, Haozhe Zhao, Zhengliang Li, Liang Chen, Yiming Zong, Yan Wang, Tianyu Liu, Zhiwei Jiang, Baobao Chang, Yujia Qin, Wangchunshu Zhou, Yilun Zhao, Arman Cohan, Mark Gerstein

Viaarxiv icon

Evaluating Large Language Models on Controlled Generation Tasks

Oct 23, 2023
Jiao Sun, Yufei Tian, Wangchunshu Zhou, Nan Xu, Qian Hu, Rahul Gupta, John Frederick Wieting, Nanyun Peng, Xuezhe Ma

Viaarxiv icon

Towards a Mechanistic Interpretation of Multi-Step Reasoning Capabilities of Language Models

Oct 23, 2023
Yifan Hou, Jiaoda Li, Yu Fei, Alessandro Stolfo, Wangchunshu Zhou, Guangtao Zeng, Antoine Bosselut, Mrinmaya Sachan

Viaarxiv icon

Let's Synthesize Step by Step: Iterative Dataset Synthesis with Large Language Models by Extrapolating Errors from Small Models

Oct 20, 2023
Ruida Wang, Wangchunshu Zhou, Mrinmaya Sachan

Viaarxiv icon