Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
IAUnet: Global Context-Aware Feature Learning for Person Re-Identification

Sep 02, 2020
Ruibing Hou, Bingpeng Ma, Hong Chang, Xinqian Gu, Shiguang Shan, Xilin Chen

* 14 pages, 9 figures. Accepted by IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems (TNNLS) 

  Access Paper or Ask Questions

Appearance-Preserving 3D Convolution for Video-based Person Re-identification

Jul 27, 2020
Xinqian Gu, Hong Chang, Bingpeng Ma, Hongkai Zhang, Xilin Chen

* Accepted by ECCV2020 (Oral) 

  Access Paper or Ask Questions

Temporal Complementary Learning for Video Person Re-Identification

Jul 18, 2020
Ruibing Hou, Hong Chang, Bingpeng Ma, Shiguang Shan, Xilin Chen

* 17 pages, 6 figures, accepted by ECCV2020 

  Access Paper or Ask Questions

Dynamic R-CNN: Towards High Quality Object Detection via Dynamic Training

Apr 13, 2020
Hongkai Zhang, Hong Chang, Bingpeng Ma, Naiyan Wang, Xilin Chen


  Access Paper or Ask Questions

Cross Attention Network for Few-shot Classification

Oct 17, 2019
Ruibing Hou, Hong Chang, Bingpeng Ma, Shiguang Shan, Xilin Chen

* 12 pages, 4 figures. NeurIPS 2019 (Accepted) 

  Access Paper or Ask Questions

Temporal Knowledge Propagation for Image-to-Video Person Re-identification

Aug 11, 2019
Xinqian Gu, Bingpeng Ma, Hong Chang, Shiguang Shan, Xilin Chen

* Accepted by ICCV 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Interaction-and-Aggregation Network for Person Re-identification

Jul 19, 2019
Ruibing Hou, Bingpeng Ma, Hong Chang, Xinqian Gu, Shiguang Shan, Xilin Chen

* 10 pages, 8 figures, accepted by CVPR 2019 

  Access Paper or Ask Questions

VRSTC: Occlusion-Free Video Person Re-Identification

Jul 19, 2019
Ruibing Hou, Bingpeng Ma, Hong Chang, Xinqian Gu, Shiguang Shan, Xilin Chen

* 10 pages, 6 figures, 5 tables. Accepted by CVPR 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Cascade RetinaNet: Maintaining Consistency for Single-Stage Object Detection

Jul 16, 2019
Hongkai Zhang, Hong Chang, Bingpeng Ma, Shiguang Shan, Xilin Chen

* BMVC 2019 

  Access Paper or Ask Questions

WIDER Face and Pedestrian Challenge 2018: Methods and Results

Feb 19, 2019
Chen Change Loy, Dahua Lin, Wanli Ouyang, Yuanjun Xiong, Shuo Yang, Qingqiu Huang, Dongzhan Zhou, Wei Xia, Quanquan Li, Ping Luo, Junjie Yan, Jianfeng Wang, Zuoxin Li, Ye Yuan, Boxun Li, Shuai Shao, Gang Yu, Fangyun Wei, Xiang Ming, Dong Chen, Shifeng Zhang, Cheng Chi, Zhen Lei, Stan Z. Li, Hongkai Zhang, Bingpeng Ma, Hong Chang, Shiguang Shan, Xilin Chen, Wu Liu, Boyan Zhou, Huaxiong Li, Peng Cheng, Tao Mei, Artem Kukharenko, Artem Vasenin, Nikolay Sergievskiy, Hua Yang, Liangqi Li, Qiling Xu, Yuan Hong, Lin Chen, Mingjun Sun, Yirong Mao, Shiying Luo, Yongjun Li, Ruiping Wang, Qiaokang Xie, Ziyang Wu, Lei Lu, Yiheng Liu, Wengang Zhou

* Report of ECCV 2018 workshop: WIDER Face and Pedestrian Challenge 

  Access Paper or Ask Questions

Super-Resolution with Deep Adaptive Image Resampling

Dec 18, 2017
Xu Jia, Hong Chang, Tinne Tuytelaars


  Access Paper or Ask Questions

Deeply Coupled Auto-encoder Networks for Cross-view Classification

Feb 10, 2014
Wen Wang, Zhen Cui, Hong Chang, Shiguang Shan, Xilin Chen

* 11 pages, 3 figures, 3 tables 

  Access Paper or Ask Questions