Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Fei Huang

CBLUE: A Chinese Biomedical Language Understanding Evaluation Benchmark


Jul 06, 2021
Mosha Chen, Chuanqi Tan, Zhen Bi, Xiaozhuan Liang, Lei Li, Ningyu Zhang, Xin Shang, Kangping Yin, Jian Xu, Fei Huang, Luo Si, Yuan Ni, Guotong Xie, Zhifang Sui, Baobao Chang, Hui Zong, Zheng Yuan, Linfeng Li, Jun Yan, Hongying Zan, Kunli Zhang, Buzhou Tang, Qingcai Chen


  Access Paper or Ask Questions

Document-level Relation Extraction as Semantic Segmentation


Jun 07, 2021
Ningyu Zhang, Xiang Chen, Xin Xie, Shumin Deng, Chuanqi Tan, Mosha Chen, Fei Huang, Luo Si, Huajun Chen

* Accepted by IJCAI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

E2E-VLP: End-to-End Vision-Language Pre-training Enhanced by Visual Learning


Jun 04, 2021
Haiyang Xu, Ming Yan, Chenliang Li, Bin Bi, Songfang Huang, Wenming Xiao, Fei Huang

* ACL2021 main conference 

  Access Paper or Ask Questions

NAST: A Non-Autoregressive Generator with Word Alignment for Unsupervised Text Style Transfer


Jun 04, 2021
Fei Huang, Zikai Chen, Chen Henry Wu, Qihan Guo, Xiaoyan Zhu, Minlie Huang

* Accepted by ACL 2021: Findings (long paper) 

  Access Paper or Ask Questions

Improving Named Entity Recognition by External Context Retrieving and Cooperative Learning


Jun 02, 2021
Xinyu Wang, Yong Jiang, Nguyen Bach, Tao Wang, Zhongqiang Huang, Fei Huang, Kewei Tu

* Accepted to ACL 2021, 12 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Preview, Attend and Review: Schema-Aware Curriculum Learning for Multi-Domain Dialog State Tracking


Jun 01, 2021
Yinpei Dai, Hangyu Li, Yongbin Li, Jian Sun, Fei Huang, Luo Si, Xiaodan Zhu

* 7 pages, 2 figures, accepted to ACL21 

  Access Paper or Ask Questions

A Semantic-based Method for Unsupervised Commonsense Question Answering


May 31, 2021
Yilin Niu, Fei Huang, Jiaming Liang, Wenkai Chen, Xiaoyan Zhu, Minlie Huang

* Accepted by ACL 2021 (long paper) 

  Access Paper or Ask Questions

OntoED: Low-resource Event Detection with Ontology Embedding


May 27, 2021
Shumin Deng, Ningyu Zhang, Luoqiu Li, Hui Chen, Huaixiao Tou, Mosha Chen, Fei Huang, Huajun Chen

* Accepted to appear at the ACL 2021 main conference 

  Access Paper or Ask Questions

StructuralLM: Structural Pre-training for Form Understanding


May 24, 2021
Chenliang Li, Bin Bi, Ming Yan, Wei Wang, Songfang Huang, Fei Huang, Luo Si

* Accepted by ACL2021 main conference 

  Access Paper or Ask Questions

Relational Learning with Gated and Attentive Neighbor Aggregator for Few-Shot Knowledge Graph Completion


Apr 27, 2021
Guanglin Niu, Yang Li, Chengguang Tang, Ruiying Geng, Jian Dai, Qiao Liu, Hao Wang, Jian Sun, Fei Huang, Luo Si

* The full version of a paper accepted to SIGIR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Improving Biomedical Pretrained Language Models with Knowledge


Apr 21, 2021
Zheng Yuan, Yijia Liu, Chuanqi Tan, Songfang Huang, Fei Huang

* Accepted at BioNLP 2021 

  Access Paper or Ask Questions

AdaPrompt: Adaptive Prompt-based Finetuning for Relation Extraction


Apr 15, 2021
Xiang Chen, Xin Xie, Ningyu Zhang, Jiahuan Yan, Shumin Deng, Chuanqi Tan, Fei Huang, Luo Si, Huajun Chen

* Work in progress 

  Access Paper or Ask Questions

Normal vs. Adversarial: Salience-based Analysis of Adversarial Samples for Relation Extraction


Apr 11, 2021
Luoqiu Li, Xiang Chen, Ningyu Zhang, Shumin Deng, Xin Xie, Chuanqi Tan, Mosha Chen, Fei Huang, Huajun Chen

* Work in progress 

  Access Paper or Ask Questions

Prototypical Representation Learning for Relation Extraction


Mar 22, 2021
Ning Ding, Xiaobin Wang, Yao Fu, Guangwei Xu, Rui Wang, Pengjun Xie, Ying Shen, Fei Huang, Hai-Tao Zheng, Rui Zhang

* Accepted by ICLR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Dynamic Hybrid Relation Network for Cross-Domain Context-Dependent Semantic Parsing


Jan 05, 2021
Binyuan Hui, Ruiying Geng, Qiyu Ren, Binhua Li, Yongbin Li, Jian Sun, Fei Huang, Luo Si, Pengfei Zhu, Xiaodan Zhu

* Accepted by AAAI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Nested Named Entity Recognition with Partially-Observed TreeCRFs


Dec 15, 2020
Yao Fu, Chuanqi Tan, Mosha Chen, Songfang Huang, Fei Huang

* AAAI 2021 Camera Ready 

  Access Paper or Ask Questions

An Investigation of Potential Function Designs for Neural CRF


Nov 11, 2020
Zechuan Hu, Yong Jiang, Nguyen Bach, Tao Wang, Zhongqiang Huang, Fei Huang, Kewei Tu


  Access Paper or Ask Questions

VECO: Variable Encoder-decoder Pre-training for Cross-lingual Understanding and Generation


Oct 30, 2020
Fuli Luo, Wei Wang, Jiahao Liu, Yijia Liu, Bin Bi, Songfang Huang, Fei Huang, Luo Si


  Access Paper or Ask Questions

Keyphrase Extraction with Dynamic Graph Convolutional Networks and Diversified Inference


Oct 24, 2020
Haoyu Zhang, Dingkun Long, Guangwei Xu, Pengjun Xie, Fei Huang, Ji Wang

* 11 pages 

  Access Paper or Ask Questions

AIN: Fast and Accurate Sequence Labeling with Approximate Inference Network


Oct 12, 2020
Xinyu Wang, Yong Jiang, Nguyen Bach, Tao Wang, Zhongqiang Huang, Fei Huang, Kewei Tu

* Accept to Main Conference of EMNLP 2020 (Short). Camera-ready, 8 Pages 

  Access Paper or Ask Questions

Structural Knowledge Distillation


Oct 10, 2020
Xinyu Wang, Yong Jiang, Zhaohui Yan, Zixia Jia, Nguyen Bach, Tao Wang, Zhongqiang Huang, Fei Huang, Kewei Tu

* Under review as a conference paper of ICLR 2021. 15 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Automated Concatenation of Embeddings for Structured Prediction


Oct 10, 2020
Xinyu Wang, Yong Jiang, Nguyen Bach, Tao Wang, Zhongqiang Huang, Fei Huang, Kewei Tu

* We propose ACE, which achieves new SOTA for 6 NLP tasks over 23 datasets. Under review as a conference paper at ICLR 2021. 19 pages 

  Access Paper or Ask Questions

More Embeddings, Better Sequence Labelers?


Oct 10, 2020
Xinyu Wang, Yong Jiang, Nguyen Bach, Tao Wang, Zhongqiang Huang, Fei Huang, Kewei Tu

* Accepted to Findings of EMNLP 2020. Camera-ready, 16 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Aspect Sentiment Classification with Aspect-Specific Opinion Spans


Oct 06, 2020
Lu Xu, Lidong Bing, Wei Lu, Fei Huang

* EMNLP 2020 

  Access Paper or Ask Questions