Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Xin Liu

Provable Convergence of Nesterov Accelerated Method for Over-Parameterized Neural Networks


Jul 05, 2021
Xin Liu, Zhisong Pan

* 9 pages 

  Access Paper or Ask Questions

iMiGUE: An Identity-free Video Dataset for Micro-Gesture Understanding and Emotion Analysis


Jul 01, 2021
Xin Liu, Henglin Shi, Haoyu Chen, Zitong Yu, Xiaobai Li, Guoying Zhaoz?

* CVPR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Early Mobility Recognition for Intensive Care Unit Patients Using Accelerometers


Jun 28, 2021
Rex Liu, Sarina A Fazio, Huanle Zhang, Albara Ah Ramli, Xin Liu, Jason Yeates Adams


  Access Paper or Ask Questions

Bridging Subword Gaps in Pretrain-Finetune Paradigm for Natural Language Generation


Jun 11, 2021
Xin Liu, Baosong Yang, Dayiheng Liu, Haibo Zhang, Weihua Luo, Min Zhang, Haiying Zhang, Jinsong Su

* Accepted by ACL2021 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-hop Graph Convolutional Network with High-order Chebyshev Approximation for Text Reasoning


Jun 08, 2021
Shuoran Jiang, Qingcai Chen, Xin Liu, Baotian Hu, Lisai Zhang


  Access Paper or Ask Questions

A Provably-Efficient Model-Free Algorithm for Constrained Markov Decision Processes


Jun 03, 2021
Honghao Wei, Xin Liu, Lei Ying


  Access Paper or Ask Questions

Exploring Discourse Structures for Argument Impact Classification


Jun 02, 2021
Xin Liu, Jiefu Ou, Yangqiu Song, Xin Jiang

* Accepted by ACL 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Accuracy-Privacy Trade-off in Deep Ensembles


May 28, 2021
Shahbaz Rezaei, Zubair Shafiq, Xin Liu


  Access Paper or Ask Questions

Improving Graph Neural Networks with Simple Architecture Design


May 17, 2021
Sunil Kumar Maurya, Xin Liu, Tsuyoshi Murata


  Access Paper or Ask Questions

FDDH: Fast Discriminative Discrete Hashing for Large-Scale Cross-Modal Retrieval


May 15, 2021
Xin Liu, Xingzhi Wang, Yiu-ming Cheung

* IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, 2021 
* 16 pages, 7 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Gait Characterization in Duchenne Muscular Dystrophy (DMD) Using a Single-Sensor Accelerometer: Classical Machine Learning and Deep Learning Approaches


May 12, 2021
Albara Ah Ramli, Huanle Zhang, Jiahui Hou, Rex Liu, Xin Liu, Alina Nicorici, Daniel Aranki, Corey Owens, Poonam Prasad, Craig McDonald, Erik Henricson


  Access Paper or Ask Questions

Accuracy-Privacy Trade-off in Deep Ensemble


May 12, 2021
Shahbaz Rezaei, Zubair Shafiq, Xin Liu


  Access Paper or Ask Questions

FastAdaBelief: Improving Convergence Rate for Belief-based Adaptive Optimizer by Strong Convexity


Apr 28, 2021
Yangfan Zhou, Kaizhu Huang, Cheng Cheng, Xuguang Wang, Xin Liu


  Access Paper or Ask Questions

Distractor-Aware Fast Tracking via Dynamic Convolutions and MOT Philosophy


Apr 25, 2021
Zikai Zhang, Bineng Zhong, Shengping Zhang, Zhenjun Tang, Xin Liu, Zhaoxiang Zhang


  Access Paper or Ask Questions

A Survey on Federated Learning and its Applications for Accelerating Industrial Internet of Things


Apr 21, 2021
Jiehan Zhou, Shouhua Zhang, Qinghua Lu, Wenbin Dai, Min Chen, Xin Liu, Susanna Pirttikangas, Yang Shi, Weishan Zhang, Enrique Herrera-Viedma


  Access Paper or Ask Questions

ASER: Towards Large-scale Commonsense Knowledge Acquisition via Higher-order Selectional Preference over Eventualities


Apr 05, 2021
Hongming Zhang, Xin Liu, Haojie Pan, Haowen Ke, Jiefu Ou, Tianqing Fang, Yangqiu Song


  Access Paper or Ask Questions

Learning to Filter: Siamese Relation Network for Robust Tracking


Apr 02, 2021
Siyuan Cheng, Bineng Zhong, Guorong Li, Xin Liu, Zhenjun Tang, Xianxian Li, Jing Wang


  Access Paper or Ask Questions

Balanced Softmax Cross-Entropy for Incremental Learning


Mar 31, 2021
Quentin Jodelet, Xin Liu, Tsuyoshi Murata


  Access Paper or Ask Questions

An Overview of Human Activity Recognition Using Wearable Sensors: Healthcare and Artificial Intelligence


Mar 29, 2021
Rex Liu, Albara Ah Ramli, Huanle Zhang, Esha Datta, Xin Liu


  Access Paper or Ask Questions

No frame left behind: Full Video Action Recognition


Mar 29, 2021
Xin Liu, Silvia L. Pintea, Fatemeh Karimi Nejadasl, Olaf Booij, Jan C. van Gemert

* Accepted to CVPR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Sampling methods for efficient training of graph convolutional networks: A survey


Mar 10, 2021
Xin Liu, Mingyu Yan, Lei Deng, Guoqi Li, Xiaochun Ye, Dongrui Fan

* 39 pages, 5 figures, 10 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Manifold Learning for Dynamic MR Imaging


Mar 09, 2021
Ziwen Ke, Zhuo-Xu Cui, Wenqi Huang, Jing Cheng, Sen Jia, Haifeng Wang, Xin Liu, Hairong Zheng, Leslie Ying, Yanjie Zhu, Dong Liang

* 17 pages, 7 figures 

  Access Paper or Ask Questions

DST: Data Selection and joint Training for Learning with Noisy Labels


Mar 01, 2021
Yi Wei, Xue Mei, Xin Liu, Pengxiang Xu


  Access Paper or Ask Questions

Automated Model Design and Benchmarking of 3D Deep Learning Models for COVID-19 Detection with Chest CT Scans


Feb 12, 2021
Xin He, Shihao Wang, Xiaowen Chu, Shaohuai Shi, Jiangping Tang, Xin Liu, Chenggang Yan, Jiyong Zhang, Guiguang Ding

* Accepted by AAAI 2021, COVID-19, Neural Architecture Search, AutoML 

  Access Paper or Ask Questions

An Efficient Pessimistic-Optimistic Algorithm for Constrained Linear Bandits


Feb 10, 2021
Xin Liu, Bin Li, Pengyi Shi, Lei Ying


  Access Paper or Ask Questions

Learning adaptive differential evolution algorithm from optimization experiences by policy gradient


Feb 06, 2021
Jianyong Sun, Xin Liu, Thomas Bäck, Zongben Xu


  Access Paper or Ask Questions

Spectrum Sharing for 6G Integrated Satellite-Terrestrial Communication Networks Based on NOMA and Cognitive Radio


Jan 27, 2021
Xin Liu, Kwok-Yan Lam, Feng Li, Jun Zhao, Li Wang


  Access Paper or Ask Questions

SplitSR: An End-to-End Approach to Super-Resolution on Mobile Devices


Jan 20, 2021
Xin Liu, Yuang Li, Josh Fromm, Yuntao Wang, Ziheng Jiang, Alex Mariakakis, Shwetak Patel


  Access Paper or Ask Questions

Generalized Image Reconstruction over T-Algebra


Jan 20, 2021
Liang Liao, Xuechun Zhang, Xinqiang Wang, Sen Lin, Xin Liu

* 6 pages, 4 figures, 3 tables 

  Access Paper or Ask Questions