Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
SplitSR: An End-to-End Approach to Super-Resolution on Mobile Devices

Jan 20, 2021
Xin Liu, Yuang Li, Josh Fromm, Yuntao Wang, Ziheng Jiang, Alex Mariakakis, Shwetak Patel


  Access Paper or Ask Questions

Generalized Image Reconstruction over T-Algebra

Jan 20, 2021
Liang Liao, Xuechun Zhang, Xinqiang Wang, Sen Lin, Xin Liu

* 6 pages, 4 figures, 3 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Automated Model Design and Benchmarking of 3D Deep Learning Models for COVID-19 Detection with Chest CT Scans

Jan 14, 2021
Xin He, Shihao Wang, Xiaowen Chu, Shaohuai Shi, Jiangping Tang, Xin Liu, Chenggang Yan, Jiyong Zhang, Guiguang Ding

* Accepted by AAAI 2021, COVID-19, Neural Architecture Search, AutoML 

  Access Paper or Ask Questions

An Unsupervised Learning Method with Convolutional Auto-Encoder for Vessel Trajectory Similarity Computation

Jan 10, 2021
Maohan Liang, Ryan Wen Liu, Shichen Li, Zhe Xiao, Xin Liu, Feng Lu

* 22 pages, 16 figures 

  Access Paper or Ask Questions

OAAE: Adversarial Autoencoders for Novelty Detection in Multi-modal Normality Case via Orthogonalized Latent Space

Jan 07, 2021
Sungkwon An, Jeonghoon Kim, Myungjoo Kang, Shahbaz Razaei, Xin Liu

* Accepted to AAAI 2021 Workshop: Towards Robust, Secure and Efficient Machine Learning 

  Access Paper or Ask Questions

AIDE: Annotation-efficient deep learning for automatic medical image segmentation

Dec 14, 2020
Cheng Li, Rongpin Wang, Zaiyi Liu, Meiyun Wang, Hongna Tan, Yaping Wu, Xinfeng Liu, Hui Sun, Rui Yang, Xin Liu, Ismail Ben Ayed, Hairong Zheng, Hanchuan Peng, Shanshan Wang


  Access Paper or Ask Questions

AGNet: Weighing Black Holes with Machine Learning

Dec 01, 2020
Joshua Yao-Yu Lin, Sneh Pandya, Devanshi Pratap, Xin Liu, Matias Carrasco Kind

* 5 pages, 3 figures, 1 table. Accepted to the Machine Learning and the Physical Sciences Workshop at NeurIPS 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-task MR Imaging with Iterative Teacher Forcing and Re-weighted Deep Learning

Nov 27, 2020
Kehan Qi, Yu Gong, Xinfeng Liu, Xin Liu, Hairong Zheng, Shanshan Wang


  Access Paper or Ask Questions

AIM 2020 Challenge on Learned Image Signal Processing Pipeline

Nov 10, 2020
Andrey Ignatov, Radu Timofte, Zhilu Zhang, Ming Liu, Haolin Wang, Wangmeng Zuo, Jiawei Zhang, Ruimao Zhang, Zhanglin Peng, Sijie Ren, Linhui Dai, Xiaohong Liu, Chengqi Li, Jun Chen, Yuichi Ito, Bhavya Vasudeva, Puneesh Deora, Umapada Pal, Zhenyu Guo, Yu Zhu, Tian Liang, Chenghua Li, Cong Leng, Zhihong Pan, Baopu Li, Byung-Hoon Kim, Joonyoung Song, Jong Chul Ye, JaeHyun Baek, Magauiya Zhussip, Yeskendir Koishekenov, Hwechul Cho Ye, Xin Liu, Xueying Hu, Jun Jiang, Jinwei Gu, Kai Li, Pengliang Tan, Bingxin Hou

* Published in ECCV 2020 Workshops (Advances in Image Manipulation), https://data.vision.ee.ethz.ch/cvl/aim20/ 

  Access Paper or Ask Questions

Adaptive Federated Dropout: Improving Communication Efficiency and Generalization for Federated Learning

Nov 08, 2020
Nader Bouacida, Jiahui Hou, Hui Zang, Xin Liu


  Access Paper or Ask Questions

Bandit Policies for Reliable Cellular Network Handovers in Extreme Mobility

Oct 28, 2020
Yuanjie Li, Esha Datta, Jiaxin Ding, Ness Shroff, Xin Liu


  Access Paper or Ask Questions

AbdomenCT-1K: Is Abdominal Organ Segmentation A Solved Problem?

Oct 28, 2020
Jun Ma, Yao Zhang, Song Gu, Yichi Zhang, Cheng Zhu, Qiyuan Wang, Xin Liu, Xingle An, Cheng Ge, Shucheng Cao, Qi Zhang, Shangqing Liu, Yunpeng Wang, Yuhui Li, Congcong Wang, Jian He, Xiaoping Yang

* 18 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Advancing Non-Contact Vital Sign Measurement using Synthetic Avatars

Oct 24, 2020
Daniel McDuff, Javier Hernandez, Erroll Wood, Xin Liu, Tadas Baltrusaitis


  Access Paper or Ask Questions

POND: Pessimistic-Optimistic oNline Dispatch

Oct 20, 2020
Xin Liu, Bin Li, Pengyi Shi, Lei Ying


  Access Paper or Ask Questions

WeightAlign: Normalizing Activations by Weight Alignment

Oct 14, 2020
Xiangwei Shi, Yunqiang Li, Xin Liu, Jan van Gemert

* The first three authors contributed equally; accepted by ICPR 2020 

  Access Paper or Ask Questions

MetaPhys: Unsupervised Few-Shot Adaptation for Non-Contact Physiological Measurement

Oct 05, 2020
Xin Liu, Ziheng Jiang, Josh Fromm, Xuhai Xu, Shwetak Patel, Daniel McDuff


  Access Paper or Ask Questions

ENAS4D: Efficient Multi-stage CNN Architecture Search for Dynamic Inference

Sep 19, 2020
Zhihang Yuan, Xin Liu, Bingzhe Wu, Guangyu Sun

* 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Searching Multi-Rate and Multi-Modal Temporal Enhanced Networks for Gesture Recognition

Aug 21, 2020
Zitong Yu, Benjia Zhou, Jun Wan, Pichao Wang, Haoyu Chen, Xin Liu, Stan Z. Li, Guoying Zhao

* Submitted to IEEE Transactions on Image Processing 

  Access Paper or Ask Questions

A Variational Approach to Unsupervised Sentiment Analysis

Aug 21, 2020
Ziqian Zeng, Wenxuan Zhou, Xin Liu, Zizheng Lin, Yangqin Song, Michael David Kuo, Wan Hang Keith Chiu

* arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:1904.05055 

  Access Paper or Ask Questions

2nd Place Scheme on Action Recognition Track of ECCV 2020 VIPriors Challenges: An Efficient Optical Flow Stream Guided Framework

Aug 10, 2020
Haoyu Chen, Zitong Yu, Xin Liu, Wei Peng, Yoon Lee, Guoying Zhao

* Technical report for ECCV 2020 VIPrior Challenge, Action Recognition Track 

  Access Paper or Ask Questions

Graph Convolutional Networks for Graphs Containing Missing Features

Jul 09, 2020
Hibiki Taguchi, Xin Liu, Tsuyoshi Murata


  Access Paper or Ask Questions

Making Adversarial Examples More Transferable and Indistinguishable

Jul 08, 2020
Junhua Zou, Zhisong Pan, Junyang Qiu, Yexin Duan, Xin Liu, Yu Pan


  Access Paper or Ask Questions

Deep Low-rank Prior in Dynamic MR Imaging

Jul 06, 2020
Ziwen Ke, Wenqi Huang, Jing Cheng, Zhuoxu Cui, Sen Jia, Haifeng Wang, Xin Liu, Hairong Zheng, Leslie Ying, Yanjie Zhu, Dong Liang

* 13 pages, 8 figures 

  Access Paper or Ask Questions

An Opportunistic Bandit Approach for User Interface Experimentation

Jun 21, 2020
Nader Bouacida, Amit Pande, Xin Liu

* SDM Data Science for Retail and E-Commerce Workshop (2020) 

  Access Paper or Ask Questions

Contextual Bandits with Side-Observations

Jun 06, 2020
Rahul Singh, Fang Liu, Xin Liu, Ness Shroff

* under review 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-Task Temporal Shift Attention Networks for On-Device Contactless Vitals Measurement

Jun 06, 2020
Xin Liu, Josh Fromm, Shwetak Patel, Daniel McDuff

* preprint 

  Access Paper or Ask Questions

M3P: Learning Universal Representations via Multitask Multilingual Multimodal Pre-training

Jun 04, 2020
Haoyang Huang, Lin Su, Di Qi, Nan Duan, Edward Cui, Taroon Bharti, Lei Zhang, Lijuan Wang, Jianfeng Gao, Bei Liu, Jianlong Fu, Dongdong Zhang, Xin Liu, Ming Zhou

* 10 pages,2 figures 

  Access Paper or Ask Questions

BWCNN: Blink to Word, a Real-Time Convolutional Neural Network Approach

Jun 01, 2020
Albara Ah Ramli, Rex Liu, Rahul Krishnamoorthy, Vishal I B, Xiaoxiao Wang, Ilias Tagkopoulos, Xin Liu

* 8 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions