Alert button
Picture for Xiaoke Huang

Xiaoke Huang

Alert button

Segment and Caption Anything

Dec 01, 2023
Xiaoke Huang, Jianfeng Wang, Yansong Tang, Zheng Zhang, Han Hu, Jiwen Lu, Lijuan Wang, Zicheng Liu

Viaarxiv icon

Exploring Multimodal Approaches for Alzheimer's Disease Detection Using Patient Speech Transcript and Audio Data

Jul 05, 2023
Hongmin Cai, Xiaoke Huang, Zhengliang Liu, Wenxiong Liao, Haixing Dai, Zihao Wu, Dajiang Zhu, Hui Ren, Quanzheng Li, Tianming Liu, Xiang Li

Figure 1 for Exploring Multimodal Approaches for Alzheimer's Disease Detection Using Patient Speech Transcript and Audio Data
Figure 2 for Exploring Multimodal Approaches for Alzheimer's Disease Detection Using Patient Speech Transcript and Audio Data
Figure 3 for Exploring Multimodal Approaches for Alzheimer's Disease Detection Using Patient Speech Transcript and Audio Data
Figure 4 for Exploring Multimodal Approaches for Alzheimer's Disease Detection Using Patient Speech Transcript and Audio Data
Viaarxiv icon

Efficient Text-Guided 3D-Aware Portrait Generation with Score Distillation Sampling on Distribution

Jun 03, 2023
Yiji Cheng, Fei Yin, Xiaoke Huang, Xintong Yu, Jiaxiang Liu, Shikun Feng, Yujiu Yang, Yansong Tang

Figure 1 for Efficient Text-Guided 3D-Aware Portrait Generation with Score Distillation Sampling on Distribution
Figure 2 for Efficient Text-Guided 3D-Aware Portrait Generation with Score Distillation Sampling on Distribution
Figure 3 for Efficient Text-Guided 3D-Aware Portrait Generation with Score Distillation Sampling on Distribution
Figure 4 for Efficient Text-Guided 3D-Aware Portrait Generation with Score Distillation Sampling on Distribution
Viaarxiv icon

Predicting Token Impact Towards Efficient Vision Transformer

May 24, 2023
Hong Wang, Su Yang, Xiaoke Huang, Weishan Zhang

Figure 1 for Predicting Token Impact Towards Efficient Vision Transformer
Figure 2 for Predicting Token Impact Towards Efficient Vision Transformer
Figure 3 for Predicting Token Impact Towards Efficient Vision Transformer
Figure 4 for Predicting Token Impact Towards Efficient Vision Transformer
Viaarxiv icon

Differentiate ChatGPT-generated and Human-written Medical Texts

Apr 23, 2023
Wenxiong Liao, Zhengliang Liu, Haixing Dai, Shaochen Xu, Zihao Wu, Yiyang Zhang, Xiaoke Huang, Dajiang Zhu, Hongmin Cai, Tianming Liu, Xiang Li

Figure 1 for Differentiate ChatGPT-generated and Human-written Medical Texts
Figure 2 for Differentiate ChatGPT-generated and Human-written Medical Texts
Figure 3 for Differentiate ChatGPT-generated and Human-written Medical Texts
Figure 4 for Differentiate ChatGPT-generated and Human-written Medical Texts
Viaarxiv icon

Efficient Meshy Neural Fields for Animatable Human Avatars

Mar 23, 2023
Xiaoke Huang, Yiji Cheng, Yansong Tang, Xiu Li, Jie Zhou, Jiwen Lu

Figure 1 for Efficient Meshy Neural Fields for Animatable Human Avatars
Figure 2 for Efficient Meshy Neural Fields for Animatable Human Avatars
Figure 3 for Efficient Meshy Neural Fields for Animatable Human Avatars
Figure 4 for Efficient Meshy Neural Fields for Animatable Human Avatars
Viaarxiv icon

AugGPT: Leveraging ChatGPT for Text Data Augmentation

Mar 20, 2023
Haixing Dai, Zhengliang Liu, Wenxiong Liao, Xiaoke Huang, Yihan Cao, Zihao Wu, Lin Zhao, Shaochen Xu, Wei Liu, Ninghao Liu, Sheng Li, Dajiang Zhu, Hongmin Cai, Lichao Sun, Quanzheng Li, Dinggang Shen, Tianming Liu, Xiang Li

Figure 1 for AugGPT: Leveraging ChatGPT for Text Data Augmentation
Figure 2 for AugGPT: Leveraging ChatGPT for Text Data Augmentation
Figure 3 for AugGPT: Leveraging ChatGPT for Text Data Augmentation
Figure 4 for AugGPT: Leveraging ChatGPT for Text Data Augmentation
Viaarxiv icon

Mask-guided BERT for Few Shot Text Classification

Mar 09, 2023
Wenxiong Liao, Zhengliang Liu, Haixing Dai, Zihao Wu, Yiyang Zhang, Xiaoke Huang, Yuzhong Chen, Xi Jiang, Wei Liu, Dajiang Zhu, Tianming Liu, Sheng Li, Xiang Li, Hongmin Cai

Figure 1 for Mask-guided BERT for Few Shot Text Classification
Figure 2 for Mask-guided BERT for Few Shot Text Classification
Figure 3 for Mask-guided BERT for Few Shot Text Classification
Figure 4 for Mask-guided BERT for Few Shot Text Classification
Viaarxiv icon

ChatAug: Leveraging ChatGPT for Text Data Augmentation

Feb 28, 2023
Haixing Dai, Zhengliang Liu, Wenxiong Liao, Xiaoke Huang, Zihao Wu, Lin Zhao, Wei Liu, Ninghao Liu, Sheng Li, Dajiang Zhu, Hongmin Cai, Quanzheng Li, Dinggang Shen, Tianming Liu, Xiang Li

Figure 1 for ChatAug: Leveraging ChatGPT for Text Data Augmentation
Figure 2 for ChatAug: Leveraging ChatGPT for Text Data Augmentation
Figure 3 for ChatAug: Leveraging ChatGPT for Text Data Augmentation
Figure 4 for ChatAug: Leveraging ChatGPT for Text Data Augmentation
Viaarxiv icon