Alert button
Picture for Dajiang Zhu

Dajiang Zhu

Alert button

ChatRadio-Valuer: A Chat Large Language Model for Generalizable Radiology Report Generation Based on Multi-institution and Multi-system Data

Oct 10, 2023
Tianyang Zhong, Wei Zhao, Yutong Zhang, Yi Pan, Peixin Dong, Zuowei Jiang, Xiaoyan Kui, Youlan Shang, Li Yang, Yaonai Wei, Longtao Yang, Hao Chen, Huan Zhao, Yuxiao Liu, Ning Zhu, Yiwei Li, Yisong Wang, Jiaqi Yao, Jiaqi Wang, Ying Zeng, Lei He, Chao Zheng, Zhixue Zhang, Ming Li, Zhengliang Liu, Haixing Dai, Zihao Wu, Lu Zhang, Shu Zhang, Xiaoyan Cai, Xintao Hu, Shijie Zhao, Xi Jiang, Xin Zhang, Xiang Li, Dajiang Zhu, Lei Guo, Dinggang Shen, Junwei Han, Tianming Liu, Jun Liu, Tuo Zhang

Figure 1 for ChatRadio-Valuer: A Chat Large Language Model for Generalizable Radiology Report Generation Based on Multi-institution and Multi-system Data
Figure 2 for ChatRadio-Valuer: A Chat Large Language Model for Generalizable Radiology Report Generation Based on Multi-institution and Multi-system Data
Figure 3 for ChatRadio-Valuer: A Chat Large Language Model for Generalizable Radiology Report Generation Based on Multi-institution and Multi-system Data
Figure 4 for ChatRadio-Valuer: A Chat Large Language Model for Generalizable Radiology Report Generation Based on Multi-institution and Multi-system Data
Viaarxiv icon

RadOnc-GPT: A Large Language Model for Radiation Oncology

Sep 22, 2023
Zhengliang Liu, Peilong Wang, Yiwei Li, Jason Holmes, Peng Shu, Lian Zhang, Chenbin Liu, Ninghao Liu, Dajiang Zhu, Xiang Li, Quanzheng Li, Samir H. Patel, Terence T. Sio, Tianming Liu, Wei Liu

Figure 1 for RadOnc-GPT: A Large Language Model for Radiation Oncology
Figure 2 for RadOnc-GPT: A Large Language Model for Radiation Oncology
Figure 3 for RadOnc-GPT: A Large Language Model for Radiation Oncology
Figure 4 for RadOnc-GPT: A Large Language Model for Radiation Oncology
Viaarxiv icon

Exploring the Influence of Information Entropy Change in Learning Systems

Sep 19, 2023
Xiaowei Yu, Yao Xue, Lu Zhang, Li Wang, Tianming Liu, Dajiang Zhu

Figure 1 for Exploring the Influence of Information Entropy Change in Learning Systems
Figure 2 for Exploring the Influence of Information Entropy Change in Learning Systems
Figure 3 for Exploring the Influence of Information Entropy Change in Learning Systems
Figure 4 for Exploring the Influence of Information Entropy Change in Learning Systems
Viaarxiv icon

PolicyGPT: Automated Analysis of Privacy Policies with Large Language Models

Sep 19, 2023
Chenhao Tang, Zhengliang Liu, Chong Ma, Zihao Wu, Yiwei Li, Wei Liu, Dajiang Zhu, Quanzheng Li, Xiang Li, Tianming Liu, Lei Fan

Figure 1 for PolicyGPT: Automated Analysis of Privacy Policies with Large Language Models
Figure 2 for PolicyGPT: Automated Analysis of Privacy Policies with Large Language Models
Figure 3 for PolicyGPT: Automated Analysis of Privacy Policies with Large Language Models
Figure 4 for PolicyGPT: Automated Analysis of Privacy Policies with Large Language Models
Viaarxiv icon

Radiology-Llama2: Best-in-Class Large Language Model for Radiology

Aug 29, 2023
Zhengliang Liu, Yiwei Li, Peng Shu, Aoxiao Zhong, Longtao Yang, Chao Ju, Zihao Wu, Chong Ma, Jie Luo, Cheng Chen, Sekeun Kim, Jiang Hu, Haixing Dai, Lin Zhao, Dajiang Zhu, Jun Liu, Wei Liu, Dinggang Shen, Tianming Liu, Quanzheng Li, Xiang Li

Figure 1 for Radiology-Llama2: Best-in-Class Large Language Model for Radiology
Figure 2 for Radiology-Llama2: Best-in-Class Large Language Model for Radiology
Figure 3 for Radiology-Llama2: Best-in-Class Large Language Model for Radiology
Figure 4 for Radiology-Llama2: Best-in-Class Large Language Model for Radiology
Viaarxiv icon

Evaluating Large Language Models for Radiology Natural Language Processing

Jul 27, 2023
Zhengliang Liu, Tianyang Zhong, Yiwei Li, Yutong Zhang, Yi Pan, Zihao Zhao, Peixin Dong, Chao Cao, Yuxiao Liu, Peng Shu, Yaonai Wei, Zihao Wu, Chong Ma, Jiaqi Wang, Sheng Wang, Mengyue Zhou, Zuowei Jiang, Chunlin Li, Jason Holmes, Shaochen Xu, Lu Zhang, Haixing Dai, Kai Zhang, Lin Zhao, Yuanhao Chen, Xu Liu, Peilong Wang, Pingkun Yan, Jun Liu, Bao Ge, Lichao Sun, Dajiang Zhu, Xiang Li, Wei Liu, Xiaoyan Cai, Xintao Hu, Xi Jiang, Shu Zhang, Xin Zhang, Tuo Zhang, Shijie Zhao, Quanzheng Li, Hongtu Zhu, Dinggang Shen, Tianming Liu

Figure 1 for Evaluating Large Language Models for Radiology Natural Language Processing
Figure 2 for Evaluating Large Language Models for Radiology Natural Language Processing
Figure 3 for Evaluating Large Language Models for Radiology Natural Language Processing
Figure 4 for Evaluating Large Language Models for Radiology Natural Language Processing
Viaarxiv icon

Hierarchical Semantic Tree Concept Whitening for Interpretable Image Classification

Jul 10, 2023
Haixing Dai, Lu Zhang, Lin Zhao, Zihao Wu, Zhengliang Liu, David Liu, Xiaowei Yu, Yanjun Lyu, Changying Li, Ninghao Liu, Tianming Liu, Dajiang Zhu

Figure 1 for Hierarchical Semantic Tree Concept Whitening for Interpretable Image Classification
Figure 2 for Hierarchical Semantic Tree Concept Whitening for Interpretable Image Classification
Figure 3 for Hierarchical Semantic Tree Concept Whitening for Interpretable Image Classification
Figure 4 for Hierarchical Semantic Tree Concept Whitening for Interpretable Image Classification
Viaarxiv icon

Exploring Multimodal Approaches for Alzheimer's Disease Detection Using Patient Speech Transcript and Audio Data

Jul 05, 2023
Hongmin Cai, Xiaoke Huang, Zhengliang Liu, Wenxiong Liao, Haixing Dai, Zihao Wu, Dajiang Zhu, Hui Ren, Quanzheng Li, Tianming Liu, Xiang Li

Figure 1 for Exploring Multimodal Approaches for Alzheimer's Disease Detection Using Patient Speech Transcript and Audio Data
Figure 2 for Exploring Multimodal Approaches for Alzheimer's Disease Detection Using Patient Speech Transcript and Audio Data
Figure 3 for Exploring Multimodal Approaches for Alzheimer's Disease Detection Using Patient Speech Transcript and Audio Data
Figure 4 for Exploring Multimodal Approaches for Alzheimer's Disease Detection Using Patient Speech Transcript and Audio Data
Viaarxiv icon

Segment Anything Model (SAM) for Radiation Oncology

Jul 04, 2023
Lian Zhang, Zhengliang Liu, Lu Zhang, Zihao Wu, Xiaowei Yu, Jason Holmes, Hongying Feng, Haixing Dai, Xiang Li, Quanzheng Li, Dajiang Zhu, Tianming Liu, Wei Liu

Figure 1 for Segment Anything Model (SAM) for Radiation Oncology
Figure 2 for Segment Anything Model (SAM) for Radiation Oncology
Figure 3 for Segment Anything Model (SAM) for Radiation Oncology
Figure 4 for Segment Anything Model (SAM) for Radiation Oncology
Viaarxiv icon