Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Xiu Li

ScalableViT: Rethinking the Context-oriented Generalization of Vision Transformer


Mar 21, 2022
Rui Yang, Hailong Ma, Jie Wu, Yansong Tang, Xuefeng Xiao, Min Zheng, Xiu Li

* The code will be released 

  Access Paper or Ask Questions

Rethinking Goal-conditioned Supervised Learning and Its Connection to Offline RL


Feb 14, 2022
Rui Yang, Yiming Lu, Wenzhe Li, Hao Sun, Meng Fang, Yali Du, Xiu Li, Lei Han, Chongjie Zhang

* Accepted by International Conference on Learning Representations (ICLR) 2022 

  Access Paper or Ask Questions

Hybrid intelligence for dynamic job-shop scheduling with deep reinforcement learning and attention mechanism


Jan 03, 2022
Yunhui Zeng, Zijun Liao, Yuanzhi Dai, Rong Wang, Xiu Li, Bo Yuan

* 26 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Value Activation for Bias Alleviation: Generalized-activated Deep Double Deterministic Policy Gradients


Dec 21, 2021
Jiafei Lyu, Yu Yang, Jiangpeng Yan, Xiu Li

* 13 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Implicit Feature Refinement for Instance Segmentation


Dec 09, 2021
Lufan Ma, Tiancai Wang, Bin Dong, Jiangpeng Yan, Xiu Li, Xiangyu Zhang

* Published at ACM MM 2021. Code is available at https://github.com/lufanma/IFR.git 

  Access Paper or Ask Questions

CLIP4Caption: CLIP for Video Caption


Oct 13, 2021
Mingkang Tang, Zhanyu Wang, Zhenhua Liu, Fengyun Rao, Dian Li, Xiu Li


  Access Paper or Ask Questions

MHER: Model-based Hindsight Experience Replay


Jul 01, 2021
Rui Yang, Meng Fang, Lei Han, Yali Du, Feng Luo, Xiu Li

* 18 pages, 10 figures 

  Access Paper or Ask Questions

A Coarse-to-Fine Instance Segmentation Network with Learning Boundary Representation


Jun 18, 2021
Feng Luo, Bin-Bin Gao, Jiangpeng Yan, Xiu Li

* 8 pages, Accepted by IJCNN 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Efficient Continuous Control with Double Actors and Regularized Critics


Jun 06, 2021
Jiafei Lyu, Xiaoteng Ma, Jiangpeng Yan, Xiu Li

* 21 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Noisy Labels are Treasure: Mean-Teacher-Assisted Confident Learning for Hepatic Vessel Segmentation


Jun 03, 2021
Zhe Xu, Donghuan Lu, Yixin Wang, Jie Luo, Jayender Jagadeesan, Kai Ma, Yefeng Zheng, Xiu Li

* 11 pages, to appear in MICCAI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Reward function shape exploration in adversarial imitation learning: an empirical study


Apr 14, 2021
Yawei Wang, Xiu Li

* Accepted by ICAICA2021, the code will be available soon 

  Access Paper or Ask Questions

Universal and Flexible Optical Aberration Correction Using Deep-Prior Based Deconvolution


Apr 07, 2021
Xiu Li, Jinli Suo, Weihang Zhang, Xin Yuan, Qionghai Dai


  Access Paper or Ask Questions

Bias-reduced multi-step hindsight experience replay


Feb 25, 2021
Rui Yang, Jiafei Lyu, Yu Yang, Jiangpeng Ya, Feng Luo, Dijun Luo, Lanqing Li, Xiu Li

* 11pages,9 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Unsupervised Multimodal Image Registration with Adaptative Gradient Guidance


Nov 12, 2020
Zhe Xu, Jiangpeng Yan, Jie Luo, Xiu Li, Jayender Jagadeesan

* 5 pages, under review 

  Access Paper or Ask Questions

Unimodal Cyclic Regularization for Training Multimodal Image Registration Networks


Nov 12, 2020
Zhe Xu, Jiangpeng Yan, Jie Luo, William Wells, Xiu Li, Jayender Jagadeesan

* 5 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

F3RNet: Full-Resolution Residual Registration Network for Multimodal Image Registration


Sep 15, 2020
Zhe Xu, Jie Luo, Jiangpeng Yan, Xiu Li, Jagadeesan Jayender

* 15 pages, under review 

  Access Paper or Ask Questions

Adversarial Uni- and Multi-modal Stream Networks for Multimodal Image Registration


Jul 06, 2020
Zhe Xu, Jie Luo, Jiangpeng Yan, Ritvik Pulya, Xiu Li, William Wells III, Jayender Jagadeesan

* accepted by MICCAI 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Disentangled Non-Local Neural Networks


Jun 11, 2020
Minghao Yin, Zhuliang Yao, Yue Cao, Xiu Li, Zheng Zhang, Stephen Lin, Han Hu


  Access Paper or Ask Questions

Wasserstein Distance guided Adversarial Imitation Learning with Reward Shape Exploration


Jun 05, 2020
Ming Zhang, Yawei Wang, Xiaoteng Ma, Li Xia, Jun Yang, Zhiheng Li, Xiu Li


  Access Paper or Ask Questions

4D Association Graph for Realtime Multi-person Motion Capture Using Multiple Video Cameras


Feb 28, 2020
Yuxiang Zhang, Liang An, Tao Yu, Xiu Li, Kun Li, Yebin Liu

* Accepted to CVPR 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Neural Architecture Search for Compressed Sensing Magnetic Resonance Image Reconstruction


Feb 22, 2020
Jiangpeng Yan, Shuo Chen, Xiu Li, Yongbing Zhang

* 10 pages, submitted to IEEEtrans 

  Access Paper or Ask Questions

PgNN: Physics-guided Neural Network for Fourier Ptychographic Microscopy


Sep 19, 2019
Yongbing Zhang, Yangzhe Liu, Xiu Li, Shaowei Jiang, Krishna Dixit, Xinfeng Zhang, Xiangyang Ji


  Access Paper or Ask Questions

On the Mathematical Understanding of ResNet with Feynman Path Integral


Apr 16, 2019
Minghao Yin, Xiu Li, Yongbing Zhang, Shiqi Wang


  Access Paper or Ask Questions

Capture Dense: Markerless Motion Capture Meets Dense Pose Estimation


Dec 11, 2018
Xiu Li, Yebin Liu, Hanbyul Joo, Qionghai Dai, Yaser Sheikh

* Withdraw due to incomplete experiment 

  Access Paper or Ask Questions

Structure from Recurrent Motion: From Rigidity to Recurrency


Apr 18, 2018
Xiu Li, Hongdong Li, Hanbyul Joo, Yebin Liu, Yaser Sheikh

* To appear in CVPR 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Scale-Aware Face Detection


Jun 29, 2017
Zekun Hao, Yu Liu, Hongwei Qin, Junjie Yan, Xiu Li, Xiaolin Hu

* Accepted to CVPR 2017 

  Access Paper or Ask Questions