Alert button
Picture for Jieru Mei

Jieru Mei

Alert button

3D-TransUNet for Brain Metastases Segmentation in the BraTS2023 Challenge

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 23, 2024
Siwei Yang, Xianhang Li, Jieru Mei, Jieneng Chen, Cihang Xie, Yuyin Zhou

Viaarxiv icon

SPFormer: Enhancing Vision Transformer with Superpixel Representation

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 05, 2024
Jieru Mei, Liang-Chieh Chen, Alan Yuille, Cihang Xie

Viaarxiv icon

A Semantic Space is Worth 256 Language Descriptions: Make Stronger Segmentation Models with Descriptive Properties

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 21, 2023
Junfei Xiao, Ziqi Zhou, Wenxuan Li, Shiyi Lan, Jieru Mei, Zhiding Yu, Alan Yuille, Yuyin Zhou, Cihang Xie

Viaarxiv icon

Tuning LayerNorm in Attention: Towards Efficient Multi-Modal LLM Finetuning

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 18, 2023
Bingchen Zhao, Haoqin Tu, Chen Wei, Jieru Mei, Cihang Xie

Viaarxiv icon

SCLIP: Rethinking Self-Attention for Dense Vision-Language Inference

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 04, 2023
Feng Wang, Jieru Mei, Alan Yuille

Viaarxiv icon

3D TransUNet: Advancing Medical Image Segmentation through Vision Transformers

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 11, 2023
Jieneng Chen, Jieru Mei, Xianhang Li, Yongyi Lu, Qihang Yu, Qingyue Wei, Xiangde Luo, Yutong Xie, Ehsan Adeli, Yan Wang, Matthew Lungren, Lei Xing, Le Lu, Alan Yuille, Yuyin Zhou

Figure 1 for 3D TransUNet: Advancing Medical Image Segmentation through Vision Transformers
Figure 2 for 3D TransUNet: Advancing Medical Image Segmentation through Vision Transformers
Figure 3 for 3D TransUNet: Advancing Medical Image Segmentation through Vision Transformers
Figure 4 for 3D TransUNet: Advancing Medical Image Segmentation through Vision Transformers
Viaarxiv icon

FedConv: Enhancing Convolutional Neural Networks for Handling Data Heterogeneity in Federated Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 06, 2023
Peiran Xu, Zeyu Wang, Jieru Mei, Liangqiong Qu, Alan Yuille, Cihang Xie, Yuyin Zhou

Figure 1 for FedConv: Enhancing Convolutional Neural Networks for Handling Data Heterogeneity in Federated Learning
Figure 2 for FedConv: Enhancing Convolutional Neural Networks for Handling Data Heterogeneity in Federated Learning
Figure 3 for FedConv: Enhancing Convolutional Neural Networks for Handling Data Heterogeneity in Federated Learning
Figure 4 for FedConv: Enhancing Convolutional Neural Networks for Handling Data Heterogeneity in Federated Learning
Viaarxiv icon

Superpixel Transformers for Efficient Semantic Segmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 02, 2023
Alex Zihao Zhu, Jieru Mei, Siyuan Qiao, Hang Yan, Yukun Zhu, Liang-Chieh Chen, Henrik Kretzschmar

Figure 1 for Superpixel Transformers for Efficient Semantic Segmentation
Figure 2 for Superpixel Transformers for Efficient Semantic Segmentation
Figure 3 for Superpixel Transformers for Efficient Semantic Segmentation
Figure 4 for Superpixel Transformers for Efficient Semantic Segmentation
Viaarxiv icon

3D-Aware Neural Body Fitting for Occlusion Robust 3D Human Pose Estimation

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 19, 2023
Yi Zhang, Pengliang Ji, Angtian Wang, Jieru Mei, Adam Kortylewski, Alan Yuille

Figure 1 for 3D-Aware Neural Body Fitting for Occlusion Robust 3D Human Pose Estimation
Figure 2 for 3D-Aware Neural Body Fitting for Occlusion Robust 3D Human Pose Estimation
Figure 3 for 3D-Aware Neural Body Fitting for Occlusion Robust 3D Human Pose Estimation
Figure 4 for 3D-Aware Neural Body Fitting for Occlusion Robust 3D Human Pose Estimation
Viaarxiv icon

SwinMM: Masked Multi-view with Swin Transformers for 3D Medical Image Segmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 24, 2023
Yiqing Wang, Zihan Li, Jieru Mei, Zihao Wei, Li Liu, Chen Wang, Shengtian Sang, Alan Yuille, Cihang Xie, Yuyin Zhou

Figure 1 for SwinMM: Masked Multi-view with Swin Transformers for 3D Medical Image Segmentation
Figure 2 for SwinMM: Masked Multi-view with Swin Transformers for 3D Medical Image Segmentation
Figure 3 for SwinMM: Masked Multi-view with Swin Transformers for 3D Medical Image Segmentation
Figure 4 for SwinMM: Masked Multi-view with Swin Transformers for 3D Medical Image Segmentation
Viaarxiv icon