Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Jiaxiang Liu

ERNIE 3.0: Large-scale Knowledge Enhanced Pre-training for Language Understanding and Generation


Jul 05, 2021
Yu Sun, Shuohuan Wang, Shikun Feng, Siyu Ding, Chao Pang, Junyuan Shang, Jiaxiang Liu, Xuyi Chen, Yanbin Zhao, Yuxiang Lu, Weixin Liu, Zhihua Wu, Weibao Gong, Jianzhong Liang, Zhizhou Shang, Peng Sun, Wei Liu, Xuan Ouyang, Dianhai Yu, Hao Tian, Hua Wu, Haifeng Wang


  Access Paper or Ask Questions

Pre-trained Language Model for Web-scale Retrieval in Baidu Search


Jun 30, 2021
Yiding Liu, Guan Huang, Jiaxiang Liu, Weixue Lu, Suqi Cheng, Yukun Li, Daiting Shi, Shuaiqiang Wang, Zhicong Cheng, Dawei Yin

* Accepted by KDD 2021 

  Access Paper or Ask Questions

ERNIE-Tiny : A Progressive Distillation Framework for Pretrained Transformer Compression


Jun 04, 2021
Weiyue Su, Xuyi Chen, Shikun Feng, Jiaxiang Liu, Weixin Liu, Yu Sun, Hao Tian, Hua Wu, Haifeng Wang


  Access Paper or Ask Questions

Pose Discrepancy Spatial Transformer Based Feature Disentangling for Partial Aspect Angles SAR Target Recognition


Mar 07, 2021
Zaidao Wen, Jiaxiang Liu, Zhunga Liu, Quan Pan


  Access Paper or Ask Questions

Galileo at SemEval-2020 Task 12: Multi-lingual Learning for Offensive Language Identification using Pre-trained Language Models


Oct 07, 2020
Shuohuan Wang, Jiaxiang Liu, Xuan Ouyang, Yu Sun

* 8 pages, 2 figures, 6 tables. Accepted at Proceedings of 14th International Workshop on Semantic Evaluation (SemEval-2020) 

  Access Paper or Ask Questions

kk2018 at SemEval-2020 Task 9: Adversarial Training for Code-Mixing Sentiment Classification


Sep 09, 2020
Jiaxiang Liu, Xuyi Chen, Shikun Feng, Shuohuan Wang, Xuan Ouyang, Yu Sun, Zhengjie Huang, Weiyue Su


  Access Paper or Ask Questions

ERNIE at SemEval-2020 Task 10: Learning Word Emphasis Selection by Pre-trained Language Model


Sep 08, 2020
Zhengjie Huang, Shikun Feng, Weiyue Su, Xuyi Chen, Shuohuan Wang, Jiaxiang Liu, Xuan Ouyang, Yu Sun


  Access Paper or Ask Questions