Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Masked Image Modeling with Denoising ContrastKun Yi , Yixiao Ge , Xiaotong Li , Shusheng Yang , Dian Li , Jianping Wu , Ying Shan , Xiaohu Qie


   Access Paper or Ask Questions

Privacy-Preserving Model Upgrades with Bidirectional Compatible Training in Image RetrievalShupeng Su , Binjie Zhang , Yixiao Ge , Xuyuan Xu , Yexin Wang , Chun Yuan , Ying Shan


   Access Paper or Ask Questions

MILES: Visual BERT Pre-training with Injected Language Semantics for Video-text RetrievalYuying Ge , Yixiao Ge , Xihui Liu , Alex Jinpeng Wang , Jianping Wu , Ying Shan , Xiaohu Qie , Ping Luo


   Access Paper or Ask Questions

mc-BEiT: Multi-choice Discretization for Image BERT Pre-trainingXiaotong Li , Yixiao Ge , Kun Yi , Zixuan Hu , Ying Shan , Ling-Yu Duan


   Access Paper or Ask Questions

Unleashing Vanilla Vision Transformer with Masked Image Modeling for Object DetectionYuxin Fang , Shusheng Yang , Shijie Wang , Yixiao Ge , Ying Shan , Xinggang Wang

* Preprint. Work in progress. Code and pre-trained models are available at \url{https://github.com/hustvl/MIMDet

   Access Paper or Ask Questions

Revitalize Region Feature for Democratizing Video-Language Pre-trainingGuanyu Cai , Yixiao Ge , Alex Jinpeng Wang , Rui Yan , Xudong Lin , Ying Shan , Lianghua He , Xiaohu Qie , Jianping Wu , Mike Zheng Shou


   Access Paper or Ask Questions

Towards Universal Backward-Compatible Representation LearningBinjie Zhang , Yixiao Ge , Yantao Shen , Shupeng Su , Fanzi Wu , Chun Yuan , Xuyuan Xu , Yexin Wang , Ying Shan


   Access Paper or Ask Questions

All in One: Exploring Unified Video-Language Pre-trainingAlex Jinpeng Wang , Yixiao Ge , Rui Yan , Yuying Ge , Xudong Lin , Guanyu Cai , Jianping Wu , Ying Shan , Xiaohu Qie , Mike Zheng Shou

* 18 pages. 11 figures. Code: https://github.com/showlab/all-in-one 

   Access Paper or Ask Questions

Uncertainty Modeling for Out-of-Distribution GeneralizationXiaotong Li , Yongxing Dai , Yixiao Ge , Jun Liu , Ying Shan , Ling-Yu Duan

* Accepted by ICLR 2022 

   Access Paper or Ask Questions

1
2
3
>>