Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Zheng Zhang

End-to-End Semi-Supervised Object Detection with Soft Teacher


Jun 16, 2021
Mengde Xu, Zheng Zhang, Han Hu, Jianfeng Wang, Lijuan Wang, Fangyun Wei, Xiang Bai, Zicheng Liu


  Access Paper or Ask Questions

A Unified Generative Framework for Aspect-Based Sentiment Analysis


Jun 08, 2021
Hang Yan, Junqi Dai, Tuo ji, Xipeng Qiu, Zheng Zhang

* Accepted by ACL 2021 (long paper) 

  Access Paper or Ask Questions

A Unified Generative Framework for Various NER Subtasks


Jun 02, 2021
Hang Yan, Tao Gui, Junqi Dai, Qipeng Guo, Zheng Zhang, Xipeng Qiu

* Accepted in the main conference of ACL-IJCNLP 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Prototype-supervised Adversarial Network for Targeted Attack of Deep Hashing


May 17, 2021
Xunguang Wang, Zheng Zhang, Baoyuan Wu, Fumin Shen, Guangming Lu

* This paper has been accepted by CVPR 2021, and the related codes could be available at https://github.com/xunguangwang/ProS-GAN 

  Access Paper or Ask Questions

Breaking Shortcut: Exploring Fully Convolutional Cycle-Consistency for Video Correspondence Learning


May 12, 2021
Yansong Tang, Zhenyu Jiang, Zhenda Xie, Yue Cao, Zheng Zhang, Philip H. S. Torr, Han Hu

* Technical report 

  Access Paper or Ask Questions

Self-Supervised Learning with Swin Transformers


May 11, 2021
Zhenda Xie, Yutong Lin, Zhuliang Yao, Zheng Zhang, Qi Dai, Yue Cao, Han Hu


  Access Paper or Ask Questions

3U-EdgeAI: Ultra-Low Memory Training, Ultra-Low BitwidthQuantization, and Ultra-Low Latency Acceleration


May 11, 2021
Yao Chen, Cole Hawkins, Kaiqi Zhang, Zheng Zhang, Cong Hao

* 6 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Group-Free 3D Object Detection via Transformers


Apr 23, 2021
Ze Liu, Zheng Zhang, Yue Cao, Han Hu, Xin Tong


  Access Paper or Ask Questions

Meta-tuning Language Models to Answer Prompts Better


Apr 17, 2021
Ruiqi Zhong, Kristy Lee, Zheng Zhang, Dan Klein


  Access Paper or Ask Questions

High-Dimensional Uncertainty Quantification via Rank- and Sample-Adaptive Tensor Regression


Mar 31, 2021
Zichang He, Zheng Zhang

* 12 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Swin Transformer: Hierarchical Vision Transformer using Shifted Windows


Mar 25, 2021
Ze Liu, Yutong Lin, Yue Cao, Han Hu, Yixuan Wei, Zheng Zhang, Stephen Lin, Baining Guo

* The first 4 authors contribute equally 

  Access Paper or Ask Questions

Graph Neural Networks Inspired by Classical Iterative Algorithms


Mar 10, 2021
Yongyi Yang, Tang Liu, Yangkun Wang, Jinjing Zhou, Quan Gan, Zhewei Wei, Zheng Zhang, Zengfeng Huang, David Wipf

* Under review 

  Access Paper or Ask Questions

Bayesian Inference with Certifiable Adversarial Robustness


Feb 23, 2021
Matthew Wicker, Luca Laurenti, Andrea Patane, Zhoutong Chen, Zheng Zhang, Marta Kwiatkowska

* Accepted AISTATS2021 

  Access Paper or Ask Questions

Towards Robust Neural Networks via Close-loop Control


Feb 03, 2021
Zhuotong Chen, Qianxiao Li, Zheng Zhang

* Published as a conference paper at ICLR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Semantic Disentangling Generalized Zero-Shot Learning


Jan 27, 2021
Zhi Chen, Ruihong Qiu, Sen Wang, Zi Huang, Jingjing Li, Zheng Zhang

* This is not the final version of this paper 

  Access Paper or Ask Questions

Fork or Fail: Cycle-Consistent Training with Many-to-One Mappings


Jan 25, 2021
Qipeng Guo, Zhijing Jin, Ziyu Wang, Xipeng Qiu, Weinan Zhang, Jun Zhu, Zheng Zhang, David Wipf

* A condensed version is accepted to AISTATS 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Semantic Disentangling Generalized Zero-ShotLearning


Jan 20, 2021
Zhi Chen, Ruihong Qiu, Sen Wang, Zi Huang, Jingjing Li, Zheng Zhang

* This is not the final version of this paper 

  Access Paper or Ask Questions

Entropy-Based Uncertainty Calibration for Generalized Zero-Shot Learning


Jan 09, 2021
Zhi Chen, Zi Huang, Jingjing Li, Zheng Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Active Sampling for Accelerated MRI with Low-Rank Tensors


Dec 23, 2020
Zichang He, Bo Zhao, Zheng Zhang

* 5 pages 

  Access Paper or Ask Questions

TROJANZOO: Everything you ever wanted to know about neural backdoors (but were afraid to ask)


Dec 22, 2020
Ren Pang, Zheng Zhang, Xiangshan Gao, Zhaohan Xi, Shouling Ji, Peng Cheng, Ting Wang


  Access Paper or Ask Questions

Propagate Yourself: Exploring Pixel-Level Consistency for Unsupervised Visual Representation Learning


Nov 19, 2020
Zhenda Xie, Yutong Lin, Zheng Zhang, Yue Cao, Stephen Lin, Han Hu


  Access Paper or Ask Questions

Overview of the Ninth Dialog System Technology Challenge: DSTC9


Nov 12, 2020
Chulaka Gunasekara, Seokhwan Kim, Luis Fernando D'Haro, Abhinav Rastogi, Yun-Nung Chen, Mihail Eric, Behnam Hedayatnia, Karthik Gopalakrishnan, Yang Liu, Chao-Wei Huang, Dilek Hakkani-Tür, Jinchao Li, Qi Zhu, Lingxiao Luo, Lars Liden, Kaili Huang, Shahin Shayandeh, Runze Liang, Baolin Peng, Zheng Zhang, Swadheen Shukla, Minlie Huang, Jianfeng Gao, Shikib Mehri, Yulan Feng, Carla Gordon, Seyed Hossein Alavi, David Traum, Maxine Eskenazi, Ahmad Beirami, Eunjoon, Cho, Paul A. Crook, Ankita De, Alborz Geramifard, Satwik Kottur, Seungwhan Moon, Shivani Poddar, Rajen Subba


  Access Paper or Ask Questions

End-to-End Variational Bayesian Training of Tensorized Neural Networks with Automatic Rank Determination


Oct 17, 2020
Cole Hawkins, Zheng Zhang


  Access Paper or Ask Questions

DistDGL: Distributed Graph Neural Network Training for Billion-Scale Graphs


Oct 16, 2020
Da Zheng, Chao Ma, Minjie Wang, Jinjing Zhou, Qidong Su, Xiang Song, Quan Gan, Zheng Zhang, George Karypis


  Access Paper or Ask Questions