Repurpose Open Data to Discover Therapeutics for COVID-19 using Deep Learning

May 21, 2020
Xiangxiang Zeng, Xiang Song, Tengfei Ma, Xiaoqin Pan, Yadi Zhou, Yuan Hou, Zheng Zhang, George Karypis, Feixiong Cheng


  Access Model/Code and Paper
Learning Goal-oriented Dialogue Policy with Opposite Agent Awareness

Apr 21, 2020
Zheng Zhang, Lizi Liao, Xiaoyan Zhu, Tat-Seng Chua, Zitao Liu, Yan Huang, Minlie Huang


  Access Model/Code and Paper
Negative Margin Matters: Understanding Margin in Few-shot Classification

Mar 26, 2020
Bin Liu, Yue Cao, Yutong Lin, Qi Li, Zheng Zhang, Mingsheng Long, Han Hu

* Code is available at https://github.com/bl0/negative-margin.few-shot 

  Access Model/Code and Paper
Spatially Adaptive Inference with Stochastic Feature Sampling and Interpolation

Mar 19, 2020
Zhenda Xie, Zheng Zhang, Xizhou Zhu, Gao Huang, Stephen Lin


  Access Model/Code and Paper
Recent Advances and Challenges in Task-oriented Dialog System

Mar 19, 2020
Zheng Zhang, Ryuichi Takanobu, Minlie Huang, Xiaoyan Zhu

* Under review of SCIENCE CHINA Technological Science 

  Access Model/Code and Paper
CrossWOZ: A Large-Scale Chinese Cross-Domain Task-Oriented Dialogue Dataset

Feb 28, 2020
Qi Zhu, Kaili Huang, Zheng Zhang, Xiaoyan Zhu, Minlie Huang

* Accepted by TACL 

  Access Model/Code and Paper
Transformer on a Diet

Feb 14, 2020
Chenguang Wang, Zihao Ye, Aston Zhang, Zheng Zhang, Alexander J. Smola

* 6 pages, 2 tables, 1 figure 

  Access Model/Code and Paper
ConvLab-2: An Open-Source Toolkit for Building, Evaluating, and Diagnosing Dialogue Systems

Feb 12, 2020
Qi Zhu, Zheng Zhang, Yan Fang, Xiang Li, Ryuichi Takanobu, Jinchao Li, Baolin Peng, Jianfeng Gao, Xiaoyan Zhu, Minlie Huang


  Access Model/Code and Paper
Fully-Convolutional Intensive Feature Flow Neural Network for Text Recognition

Jan 15, 2020
Zhao Zhang, Zemin Tang, Zheng Zhang, Yang Wang, Jie Qin, Meng Wang

* Accepted by the 24th European Conference on Artificial Intelligence (ECAI 2020). arXiv admin note: text overlap with arXiv:1912.07016 

  Access Model/Code and Paper
Deep Self-representative Concept Factorization Network for Representation Learning

Dec 29, 2019
Yan Zhang, Zhao Zhang, Zheng Zhang, Mingbo Zhao, Li Zhang, Zhengjun Zha, Meng Wang

* Accepted by SDM 2020 

  Access Model/Code and Paper
Dense RepPoints: Representing Visual Objects with Dense Point Sets

Dec 24, 2019
Ze Yang, Yinghao Xu, Han Xue, Zheng Zhang, Raquel Urtasun, Liwei Wang, Stephen Lin, Han Hu


  Access Model/Code and Paper
Fast DenseNet: Towards Efficient and Accurate Text Recognition with Fast Dense Networks

Dec 15, 2019
Zhao Zhang, Zemin Tang, Yang Wang, Zheng Zhang, Shuicheng Yan, Meng Wang


  Access Model/Code and Paper
Quantum-Inspired Hamiltonian Monte Carlo for Bayesian Sampling

Dec 04, 2019
Ziming Liu, Zheng Zhang

* 27 pages, 13 figures 

  Access Model/Code and Paper
Multi-Scale Self-Attention for Text Classification

Dec 02, 2019
Qipeng Guo, Xipeng Qiu, Pengfei Liu, Xiangyang Xue, Zheng Zhang

* Accepted in AAAI2020 

  Access Model/Code and Paper
Discriminative Local Sparse Representation by Robust Adaptive Dictionary Pair Learning

Nov 20, 2019
Yulin Sun, Zhao Zhang, Weiming Jiang, Zheng Zhang, Li Zhang, Shuicheng Yan, Meng Wang

* Accepted by IEEE TNNLS 

  Access Model/Code and Paper
Transductive Zero-Shot Hashing for Multi-Label Image Retrieval

Nov 17, 2019
Qin Zou, Zheng Zhang, Ling Cao, Long Chen, Song Wang

* 12 pages 

  Access Model/Code and Paper
Learning from the Past: Continual Meta-Learning via Bayesian Graph Modeling

Nov 12, 2019
Yadan Luo, Zi Huang, Zheng Zhang, Ziwei Wang, Mahsa Baktashmotlagh, Yang Yang


  Access Model/Code and Paper
BP-Transformer: Modelling Long-Range Context via Binary Partitioning

Nov 11, 2019
Zihao Ye, Qipeng Guo, Quan Gan, Xipeng Qiu, Zheng Zhang


  Access Model/Code and Paper
Deep Collaborative Discrete Hashing with Semantic-Invariant Structure

Nov 05, 2019
Zijian Wang, Zheng Zhang, Yadan Luo, Zi Huang

* SIGIR 2019 

  Access Model/Code and Paper
Active Subspace of Neural Networks: Structural Analysis and Universal Attacks

Oct 29, 2019
Chunfeng Cui, Kaiqi Zhang, Talgat Daulbaev, Julia Gusak, Ivan Oseledets, Zheng Zhang


  Access Model/Code and Paper
Cross-Lingual Contextual Word Embeddings Mapping With Multi-Sense Words In Mind

Sep 18, 2019
Zheng Zhang, Ruiqing Yin, Jun Zhu, Pierre Zweigenbaum

* 12 pages 

  Access Model/Code and Paper
A Deep Learning Framework for Pricing Financial Instruments

Sep 07, 2019
Qiong Wu, Zheng Zhang, Andrea Pizzoferrato, Mihai Cucuringu, Zhenming Liu

* 10 pages 

  Access Model/Code and Paper
Deep Graph Library: Towards Efficient and Scalable Deep Learning on Graphs

Sep 03, 2019
Minjie Wang, Lingfan Yu, Da Zheng, Quan Gan, Yu Gai, Zihao Ye, Mufei Li, Jinjing Zhou, Qi Huang, Chao Ma, Ziyue Huang, Qipeng Guo, Hao Zhang, Haibin Lin, Junbo Zhao, Jinyang Li, Alexander Smola, Zheng Zhang


  Access Model/Code and Paper
Curiosity-driven Reinforcement Learning for Diverse Visual Paragraph Generation

Aug 29, 2019
Yadan Luo, Zi Huang, Zheng Zhang, Ziwei Wang, Jingjing Li, Yang Yang


  Access Model/Code and Paper
Adaptive Structure-constrained Robust Latent Low-Rank Coding for Image Recovery

Aug 22, 2019
Zhao Zhang, Lei Wang, Sheng Li, Yang Wang, Zheng Zhang, Zhengjun Zha, Meng Wang

* Accepted by ICDM 2019 as a regular paper 

  Access Model/Code and Paper
Learning Structured Twin-Incoherent Twin-Projective Latent Dictionary Pairs for Classification

Aug 21, 2019
Zhao Zhang, Yulin Sun, Zheng Zhang, Yang Wang, Guangcan Liu, Meng Wang

* Accepted by ICDM 2019 as a regular paper 

  Access Model/Code and Paper