Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Zheng Zhang

A Dual-Channel Framework for Sarcasm Recognition by Detecting Sentiment Conflict


Sep 08, 2021
Yiyi Liu, Yequan Wang, Aixin Sun, Zheng Zhang, Jiafeng Guo, Xuying Meng


  Access Paper or Ask Questions

Kinship Verification Based on Cross-Generation Feature Interaction Learning


Sep 07, 2021
Guan-Nan Dong, Chi-Man Pun, Zheng Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Deep Collaborative Multi-Modal Learning for Unsupervised Kinship Estimation


Sep 07, 2021
Guan-Nan Dong, Chi-Man Pun, Zheng Zhang


  Access Paper or Ask Questions

EVA: An Open-Domain Chinese Dialogue System with Large-Scale Generative Pre-Training


Aug 03, 2021
Hao Zhou, Pei Ke, Zheng Zhang, Yuxian Gu, Yinhe Zheng, Chujie Zheng, Yida Wang, Chen Henry Wu, Hao Sun, Xiaocong Yang, Bosi Wen, Xiaoyan Zhu, Minlie Huang, Jie Tang

* 8 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Hierarchical Graph Neural Networks for Image Clustering


Jul 17, 2021
Yifan Xing, Tong He, Tianjun Xiao, Yongxin Wang, Yuanjun Xiong, Wei Xia, David Wipf, Zheng Zhang, Stefano Soatto


  Access Paper or Ask Questions

TransAttUnet: Multi-level Attention-guided U-Net with Transformer for Medical Image Segmentation


Jul 12, 2021
Bingzhi Chen, Yishu Liu, Zheng Zhang, Guangming Lu, David Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Context-Aware Attention-Based Data Augmentation for POI Recommendation


Jun 30, 2021
Yang Li, Yadan Luo, Zheng Zhang, Shazia W. Sadiq, Peng Cui

* 35th IEEE International Conference on Data Engineering Workshops, ICDE Workshops 2019, Macao, China, April 8-12, 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Video Swin Transformer


Jun 24, 2021
Ze Liu, Jia Ning, Yue Cao, Yixuan Wei, Zheng Zhang, Stephen Lin, Han Hu


  Access Paper or Ask Questions

End-to-End Semi-Supervised Object Detection with Soft Teacher


Jun 17, 2021
Mengde Xu, Zheng Zhang, Han Hu, Jianfeng Wang, Lijuan Wang, Fangyun Wei, Xiang Bai, Zicheng Liu


  Access Paper or Ask Questions

DS-TransUNet:Dual Swin Transformer U-Net for Medical Image Segmentation


Jun 12, 2021
Ailiang Lin, Bingzhi Chen, Jiayu Xu, Zheng Zhang, Guangming Lu


  Access Paper or Ask Questions

A Unified Generative Framework for Aspect-Based Sentiment Analysis


Jun 08, 2021
Hang Yan, Junqi Dai, Tuo ji, Xipeng Qiu, Zheng Zhang

* Accepted by ACL 2021 (long paper) 

  Access Paper or Ask Questions

A Unified Generative Framework for Various NER Subtasks


Jun 02, 2021
Hang Yan, Tao Gui, Junqi Dai, Qipeng Guo, Zheng Zhang, Xipeng Qiu

* Accepted in the main conference of ACL-IJCNLP 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Prototype-supervised Adversarial Network for Targeted Attack of Deep Hashing


May 17, 2021
Xunguang Wang, Zheng Zhang, Baoyuan Wu, Fumin Shen, Guangming Lu

* This paper has been accepted by CVPR 2021, and the related codes could be available at https://github.com/xunguangwang/ProS-GAN 

  Access Paper or Ask Questions

Breaking Shortcut: Exploring Fully Convolutional Cycle-Consistency for Video Correspondence Learning


May 12, 2021
Yansong Tang, Zhenyu Jiang, Zhenda Xie, Yue Cao, Zheng Zhang, Philip H. S. Torr, Han Hu

* Technical report 

  Access Paper or Ask Questions

Self-Supervised Learning with Swin Transformers


May 11, 2021
Zhenda Xie, Yutong Lin, Zhuliang Yao, Zheng Zhang, Qi Dai, Yue Cao, Han Hu


  Access Paper or Ask Questions

3U-EdgeAI: Ultra-Low Memory Training, Ultra-Low BitwidthQuantization, and Ultra-Low Latency Acceleration


May 11, 2021
Yao Chen, Cole Hawkins, Kaiqi Zhang, Zheng Zhang, Cong Hao

* 6 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Group-Free 3D Object Detection via Transformers


Apr 23, 2021
Ze Liu, Zheng Zhang, Yue Cao, Han Hu, Xin Tong


  Access Paper or Ask Questions

Meta-tuning Language Models to Answer Prompts Better


Apr 17, 2021
Ruiqi Zhong, Kristy Lee, Zheng Zhang, Dan Klein


  Access Paper or Ask Questions

High-Dimensional Uncertainty Quantification via Rank- and Sample-Adaptive Tensor Regression


Mar 31, 2021
Zichang He, Zheng Zhang

* 12 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Swin Transformer: Hierarchical Vision Transformer using Shifted Windows


Mar 25, 2021
Ze Liu, Yutong Lin, Yue Cao, Han Hu, Yixuan Wei, Zheng Zhang, Stephen Lin, Baining Guo

* The first 4 authors contribute equally 

  Access Paper or Ask Questions

Graph Neural Networks Inspired by Classical Iterative Algorithms


Mar 10, 2021
Yongyi Yang, Tang Liu, Yangkun Wang, Jinjing Zhou, Quan Gan, Zhewei Wei, Zheng Zhang, Zengfeng Huang, David Wipf

* Under review 

  Access Paper or Ask Questions

Bayesian Inference with Certifiable Adversarial Robustness


Feb 23, 2021
Matthew Wicker, Luca Laurenti, Andrea Patane, Zhoutong Chen, Zheng Zhang, Marta Kwiatkowska

* Accepted AISTATS2021 

  Access Paper or Ask Questions

Towards Robust Neural Networks via Close-loop Control


Feb 03, 2021
Zhuotong Chen, Qianxiao Li, Zheng Zhang

* Published as a conference paper at ICLR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Semantic Disentangling Generalized Zero-Shot Learning


Jan 27, 2021
Zhi Chen, Ruihong Qiu, Sen Wang, Zi Huang, Jingjing Li, Zheng Zhang

* This is not the final version of this paper 

  Access Paper or Ask Questions

Fork or Fail: Cycle-Consistent Training with Many-to-One Mappings


Jan 25, 2021
Qipeng Guo, Zhijing Jin, Ziyu Wang, Xipeng Qiu, Weinan Zhang, Jun Zhu, Zheng Zhang, David Wipf

* A condensed version is accepted to AISTATS 2021 

  Access Paper or Ask Questions