Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
Semantic Disentangling Generalized Zero-ShotLearning

Jan 20, 2021
Zhi Chen, Ruihong Qiu, Sen Wang, Zi Huang, Jingjing Li, Zheng Zhang

* This is not the final version of this paper 

  Access Paper or Ask Questions

Entropy-Based Uncertainty Calibration for Generalized Zero-Shot Learning

Jan 09, 2021
Zhi Chen, Zi Huang, Jingjing Li, Zheng Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Active Sampling for Accelerated MRI with Low-Rank Tensors

Dec 23, 2020
Zichang He, Bo Zhao, Zheng Zhang

* 5 pages 

  Access Paper or Ask Questions

TROJANZOO: Everything you ever wanted to know about neural backdoors (but were afraid to ask)

Dec 22, 2020
Ren Pang, Zheng Zhang, Xiangshan Gao, Zhaohan Xi, Shouling Ji, Peng Cheng, Ting Wang


  Access Paper or Ask Questions

Fork or Fail: Cycle-Consistent Training with Many-to-One Mappings

Dec 16, 2020
Qipeng Guo, Zhijing Jin, Ziyu Wang, Xipeng Qiu, Weinan Zhang, Jun Zhu, Zheng Zhang, David Wipf


  Access Paper or Ask Questions

Propagate Yourself: Exploring Pixel-Level Consistency for Unsupervised Visual Representation Learning

Nov 19, 2020
Zhenda Xie, Yutong Lin, Zheng Zhang, Yue Cao, Stephen Lin, Han Hu


  Access Paper or Ask Questions

Overview of the Ninth Dialog System Technology Challenge: DSTC9

Nov 12, 2020
Chulaka Gunasekara, Seokhwan Kim, Luis Fernando D'Haro, Abhinav Rastogi, Yun-Nung Chen, Mihail Eric, Behnam Hedayatnia, Karthik Gopalakrishnan, Yang Liu, Chao-Wei Huang, Dilek Hakkani-Tür, Jinchao Li, Qi Zhu, Lingxiao Luo, Lars Liden, Kaili Huang, Shahin Shayandeh, Runze Liang, Baolin Peng, Zheng Zhang, Swadheen Shukla, Minlie Huang, Jianfeng Gao, Shikib Mehri, Yulan Feng, Carla Gordon, Seyed Hossein Alavi, David Traum, Maxine Eskenazi, Ahmad Beirami, Eunjoon, Cho, Paul A. Crook, Ankita De, Alborz Geramifard, Satwik Kottur, Seungwhan Moon, Shivani Poddar, Rajen Subba


  Access Paper or Ask Questions

End-to-End Variational Bayesian Training of Tensorized Neural Networks with Automatic Rank Determination

Oct 17, 2020
Cole Hawkins, Zheng Zhang


  Access Paper or Ask Questions

DistDGL: Distributed Graph Neural Network Training for Billion-Scale Graphs

Oct 16, 2020
Da Zheng, Chao Ma, Minjie Wang, Jinjing Zhou, Qidong Su, Xiang Song, Quan Gan, Zheng Zhang, George Karypis


  Access Paper or Ask Questions

CoLAKE: Contextualized Language and Knowledge Embedding

Oct 01, 2020
Tianxiang Sun, Yunfan Shao, Xipeng Qiu, Qipeng Guo, Yaru Hu, Xuanjing Huang, Zheng Zhang

* Accepted by COLING 2020 

  Access Paper or Ask Questions

FeatGraph: A Flexible and Efficient Backend for Graph Neural Network Systems

Sep 29, 2020
Yuwei Hu, Zihao Ye, Minjie Wang, Jiali Yu, Da Zheng, Mu Li, Zheng Zhang, Zhiru Zhang, Yida Wang

* SC'20; changed all figures to type 1 

  Access Paper or Ask Questions

Efficient Estimation of General Treatment Effects using Neural Networks with A Diverging Number of Confounders

Sep 16, 2020
Xiaohong Chen, Ying Liu, Shujie Ma, Zheng Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Dual-constrained Deep Semi-Supervised Coupled Factorization Network with Enriched Prior

Sep 08, 2020
Yan Zhang, Zhao Zhang, Yang Wang, Zheng Zhang, Li Zhang, Shuicheng Yan, Meng Wang


  Access Paper or Ask Questions

Trojaning Language Models for Fun and Profit

Aug 01, 2020
Xinyang Zhang, Zheng Zhang, Ting Wang

* 19 pages (14 for main text, 5 for appendix), 6 figures, under review 

  Access Paper or Ask Questions

Adversarial Bipartite Graph Learning for Video Domain Adaptation

Jul 31, 2020
Yadan Luo, Zi Huang, Zijian Wang, Zheng Zhang, Mahsa Baktashmotlagh

* Proceedings of the 28th ACM International Conference on Multimedia (MM '20) 

  Access Paper or Ask Questions

RepPoints V2: Verification Meets Regression for Object Detection

Jul 16, 2020
Yihong Chen, Zheng Zhang, Yue Cao, Liwei Wang, Stephen Lin, Han Hu


  Access Paper or Ask Questions

A Closer Look at Local Aggregation Operators in Point Cloud Analysis

Jul 02, 2020
Ze Liu, Han Hu, Yue Cao, Zheng Zhang, Xin Tong

* Code available at https://github.com/zeliu98/CloserLook3D 

  Access Paper or Ask Questions

Parametric Instance Classification for Unsupervised Visual Feature Learning

Jun 25, 2020
Yue Cao, Zhenda Xie, Bin Liu, Yutong Lin, Zheng Zhang, Han Hu


  Access Paper or Ask Questions

Disentangled Non-Local Neural Networks

Jun 11, 2020
Minghao Yin, Zhuliang Yao, Yue Cao, Xiu Li, Zheng Zhang, Stephen Lin, Han Hu


  Access Paper or Ask Questions

CycleGT: Unsupervised Graph-to-Text and Text-to-Graph Generation via Cycle Training

Jun 11, 2020
Qipeng Guo, Zhijing Jin, Xipeng Qiu, Weinan Zhang, David Wipf, Zheng Zhang

* Submitted to NeurIPS 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Dual-level Semantic Transfer Deep Hashing for Efficient Social Image Retrieval

Jun 10, 2020
Lei Zhu, Hui Cui, Zhiyong Cheng, Jingjing Li, Zheng Zhang

* Accepted by IEEE TCSVT 

  Access Paper or Ask Questions

Relation of the Relations: A New Paradigm of the Relation Extraction Problem

Jun 05, 2020
Zhijing Jin, Yongyi Yang, Xipeng Qiu, Zheng Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Repurpose Open Data to Discover Therapeutics for COVID-19 using Deep Learning

May 21, 2020
Xiangxiang Zeng, Xiang Song, Tengfei Ma, Xiaoqin Pan, Yadi Zhou, Yuan Hou, Zheng Zhang, George Karypis, Feixiong Cheng


  Access Paper or Ask Questions

Learning Goal-oriented Dialogue Policy with Opposite Agent Awareness

Apr 21, 2020
Zheng Zhang, Lizi Liao, Xiaoyan Zhu, Tat-Seng Chua, Zitao Liu, Yan Huang, Minlie Huang


  Access Paper or Ask Questions

Negative Margin Matters: Understanding Margin in Few-shot Classification

Mar 26, 2020
Bin Liu, Yue Cao, Yutong Lin, Qi Li, Zheng Zhang, Mingsheng Long, Han Hu

* Code is available at https://github.com/bl0/negative-margin.few-shot 

  Access Paper or Ask Questions