Alert button
Picture for Fei Yin

Fei Yin

Alert button

GeoEval: Benchmark for Evaluating LLMs and Multi-Modal Models on Geometry Problem-Solving

Feb 15, 2024
Jiaxin Zhang, Zhongzhi Li, Mingliang Zhang, Fei Yin, Chenglin Liu, Yashar Moshfeghi

Viaarxiv icon

LANS: A Layout-Aware Neural Solver for Plane Geometry Problem

Nov 25, 2023
Ming-Liang Zhang, Zhong-Zhi Li, Fei Yin, Cheng-Lin Liu

Viaarxiv icon

ToonTalker: Cross-Domain Face Reenactment

Aug 24, 2023
Yuan Gong, Yong Zhang, Xiaodong Cun, Fei Yin, Yanbo Fan, Xuan Wang, Baoyuan Wu, Yujiu Yang

Figure 1 for ToonTalker: Cross-Domain Face Reenactment
Figure 2 for ToonTalker: Cross-Domain Face Reenactment
Figure 3 for ToonTalker: Cross-Domain Face Reenactment
Figure 4 for ToonTalker: Cross-Domain Face Reenactment
Viaarxiv icon

NOFA: NeRF-based One-shot Facial Avatar Reconstruction

Jul 07, 2023
Wangbo Yu, Yanbo Fan, Yong Zhang, Xuan Wang, Fei Yin, Yunpeng Bai, Yan-Pei Cao, Ying Shan, Yang Wu, Zhongqian Sun, Baoyuan Wu

Figure 1 for NOFA: NeRF-based One-shot Facial Avatar Reconstruction
Figure 2 for NOFA: NeRF-based One-shot Facial Avatar Reconstruction
Figure 3 for NOFA: NeRF-based One-shot Facial Avatar Reconstruction
Figure 4 for NOFA: NeRF-based One-shot Facial Avatar Reconstruction
Viaarxiv icon

Efficient Text-Guided 3D-Aware Portrait Generation with Score Distillation Sampling on Distribution

Jun 03, 2023
Yiji Cheng, Fei Yin, Xiaoke Huang, Xintong Yu, Jiaxiang Liu, Shikun Feng, Yujiu Yang, Yansong Tang

Figure 1 for Efficient Text-Guided 3D-Aware Portrait Generation with Score Distillation Sampling on Distribution
Figure 2 for Efficient Text-Guided 3D-Aware Portrait Generation with Score Distillation Sampling on Distribution
Figure 3 for Efficient Text-Guided 3D-Aware Portrait Generation with Score Distillation Sampling on Distribution
Figure 4 for Efficient Text-Guided 3D-Aware Portrait Generation with Score Distillation Sampling on Distribution
Viaarxiv icon

Accelerating Diffusion Models for Inverse Problems through Shortcut Sampling

May 26, 2023
Gongye Liu, Haoze Sun, Jiayi Li, Fei Yin, Yujiu Yang

Figure 1 for Accelerating Diffusion Models for Inverse Problems through Shortcut Sampling
Figure 2 for Accelerating Diffusion Models for Inverse Problems through Shortcut Sampling
Figure 3 for Accelerating Diffusion Models for Inverse Problems through Shortcut Sampling
Figure 4 for Accelerating Diffusion Models for Inverse Problems through Shortcut Sampling
Viaarxiv icon

A Multi-Modal Neural Geometric Solver with Textual Clauses Parsed from Diagram

Feb 22, 2023
Ming-Liang Zhang, Fei Yin, Cheng-Lin Liu

Figure 1 for A Multi-Modal Neural Geometric Solver with Textual Clauses Parsed from Diagram
Figure 2 for A Multi-Modal Neural Geometric Solver with Textual Clauses Parsed from Diagram
Figure 3 for A Multi-Modal Neural Geometric Solver with Textual Clauses Parsed from Diagram
Figure 4 for A Multi-Modal Neural Geometric Solver with Textual Clauses Parsed from Diagram
Viaarxiv icon

Generalizable Black-Box Adversarial Attack with Meta Learning

Jan 01, 2023
Fei Yin, Yong Zhang, Baoyuan Wu, Yan Feng, Jingyi Zhang, Yanbo Fan, Yujiu Yang

Figure 1 for Generalizable Black-Box Adversarial Attack with Meta Learning
Figure 2 for Generalizable Black-Box Adversarial Attack with Meta Learning
Figure 3 for Generalizable Black-Box Adversarial Attack with Meta Learning
Figure 4 for Generalizable Black-Box Adversarial Attack with Meta Learning
Viaarxiv icon

3D GAN Inversion with Facial Symmetry Prior

Nov 30, 2022
Fei Yin, Yong Zhang, Xuan Wang, Tengfei Wang, Xiaoyu Li, Yuan Gong, Yanbo Fan, Xiaodong Cun, Ying Shan, Cengiz Oztireli, Yujiu Yang

Figure 1 for 3D GAN Inversion with Facial Symmetry Prior
Figure 2 for 3D GAN Inversion with Facial Symmetry Prior
Figure 3 for 3D GAN Inversion with Facial Symmetry Prior
Figure 4 for 3D GAN Inversion with Facial Symmetry Prior
Viaarxiv icon

VideoReTalking: Audio-based Lip Synchronization for Talking Head Video Editing In the Wild

Nov 27, 2022
Kun Cheng, Xiaodong Cun, Yong Zhang, Menghan Xia, Fei Yin, Mingrui Zhu, Xuan Wang, Jue Wang, Nannan Wang

Figure 1 for VideoReTalking: Audio-based Lip Synchronization for Talking Head Video Editing In the Wild
Figure 2 for VideoReTalking: Audio-based Lip Synchronization for Talking Head Video Editing In the Wild
Figure 3 for VideoReTalking: Audio-based Lip Synchronization for Talking Head Video Editing In the Wild
Figure 4 for VideoReTalking: Audio-based Lip Synchronization for Talking Head Video Editing In the Wild
Viaarxiv icon