Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

CMT-DeepLab: Clustering Mask Transformers for Panoptic SegmentationQihang Yu , Huiyu Wang , Dahun Kim , Siyuan Qiao , Maxwell Collins , Yukun Zhu , Hartwig Adam , Alan Yuille , Liang-Chieh Chen

* CVPR 2022 Oral 

   Access Paper or Ask Questions

A Simple Data Mixing Prior for Improving Self-Supervised LearningSucheng Ren , Huiyu Wang , Zhengqi Gao , Shengfeng He , Alan Yuille , Yuyin Zhou , Cihang Xie

* CVPR2022 

   Access Paper or Ask Questions

VoGE: A Differentiable Volume Renderer using Gaussian Ellipsoids for Analysis-by-SynthesisAngtian Wang , Peng Wang , Jian Sun , Adam Kortylewski , Alan Yuille


   Access Paper or Ask Questions

In Defense of Image Pre-Training for Spatiotemporal RecognitionXianhang Li , Huiyu Wang , Chen Wei , Jieru Mei , Alan Yuille , Yuyin Zhou , Cihang Xie


   Access Paper or Ask Questions

Fast AdvPropJieru Mei , Yucheng Han , Yutong Bai , Yixiao Zhang , Yingwei Li , Xianhang Li , Alan Yuille , Cihang Xie

* ICLR 2022 camera ready version 

   Access Paper or Ask Questions

SwapMix: Diagnosing and Regularizing the Over-Reliance on Visual Context in Visual Question AnsweringVipul Gupta , Zhuowan Li , Adam Kortylewski , Chenyu Zhang , Yingwei Li , Alan Yuille

* 11 pages, Computer Vision and Pattern Recognition 2022 

   Access Paper or Ask Questions

CP2: Copy-Paste Contrastive Pretraining for Semantic SegmentationFeng Wang , Huiyu Wang , Chen Wei , Alan Yuille , Wei Shen


   Access Paper or Ask Questions

DeepFusion: Lidar-Camera Deep Fusion for Multi-Modal 3D Object DetectionYingwei Li , Adams Wei Yu , Tianjian Meng , Ben Caine , Jiquan Ngiam , Daiyi Peng , Junyang Shen , Bo Wu , Yifeng Lu , Denny Zhou , Quoc V. Le , Alan Yuille , Mingxing Tan

* CVPR 2022. 1st rank 3D detection method on Waymo Challenge Leaderboard: https://waymo.com/open/challenges/entry/?timestamp=1647356360224524&challenge=DETECTION_3D&emailId=5451f123-a0ea 

   Access Paper or Ask Questions

Point-Level Region Contrast for Object Detection Pre-TrainingYutong Bai , Xinlei Chen , Alexander Kirillov , Alan Yuille , Alexander C. Berg


   Access Paper or Ask Questions

Lite Vision Transformer with Enhanced Self-AttentionChenglin Yang , Yilin Wang , Jianming Zhang , He Zhang , Zijun Wei , Zhe Lin , Alan Yuille


   Access Paper or Ask Questions

1
2
3
4
5
6
7
>>