Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Alan Yuille

DualNorm-UNet: Incorporating Global and Local Statistics for Robust Medical Image Segmentation


Mar 29, 2021
Junfei Xiao, Lequan Yu, Lei Xing, Alan Yuille, Yuyin Zhou

* code available at https://github.com/lambert-x/DualNorm-Unet 

  Access Paper or Ask Questions

TransFG: A Transformer Architecture for Fine-grained Recognition


Mar 28, 2021
Ju He, Jie-Neng Chen, Shuai Liu, Adam Kortylewski, Cheng Yang, Yutong Bai, Changhu Wang, Alan Yuille

* Release official PyTorch implementation of the paper 

  Access Paper or Ask Questions

CGPart: A Part Segmentation Dataset Based on 3D Computer Graphics Models


Mar 25, 2021
Qing Liu, Adam Kortylewski, Zhishuai Zhang, Zizhang Li, Mengqi Guo, Qihao Liu, Xiaoding Yuan, Jiteng Mu, Weichao Qiu, Alan Yuille

* 18 pages, 10 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Weakly Supervised Instance Segmentation for Videos with Temporal Mask Consistency


Mar 23, 2021
Qing Liu, Vignesh Ramanathan, Dhruv Mahajan, Alan Yuille, Zhenheng Yang

* 14 pages, 8 figures, accepted by CVPR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Understanding Catastrophic Forgetting and Remembering in Continual Learning with Optimal Relevance Mapping


Feb 22, 2021
Prakhar Kaushik, Alex Gain, Adam Kortylewski, Alan Yuille


  Access Paper or Ask Questions

CReST: A Class-Rebalancing Self-Training Framework for Imbalanced Semi-Supervised Learning


Feb 18, 2021
Chen Wei, Kihyuk Sohn, Clayton Mellina, Alan Yuille, Fan Yang


  Access Paper or Ask Questions

Occluded Video Instance Segmentation


Feb 08, 2021
Jiyang Qi, Yan Gao, Yao Hu, Xinggang Wang, Xiaoyu Liu, Xiang Bai, Serge Belongie, Alan Yuille, Philip H. S. Torr, Song Bai

* 10 pages, 11 figures 

  Access Paper or Ask Questions

NeMo: Neural Mesh Models of Contrastive Features for Robust 3D Pose Estimation


Feb 04, 2021
Angtian Wang, Adam Kortylewski, Alan Yuille

* Accepted by ICLR 2021. Code is publicly available 

  Access Paper or Ask Questions

COMPAS: Representation Learning with Compositional Part Sharing for Few-Shot Classification


Jan 28, 2021
Ju He, Adam Kortylewski, Alan Yuille


  Access Paper or Ask Questions

Meticulous Object Segmentation


Dec 13, 2020
Chenglin Yang, Yilin Wang, Jianming Zhang, He Zhang, Zhe Lin, Alan Yuille


  Access Paper or Ask Questions

Mask Guided Matting via Progressive Refinement Network


Dec 12, 2020
Qihang Yu, Jianming Zhang, He Zhang, Yilin Wang, Zhe Lin, Ning Xu, Yutong Bai, Alan Yuille


  Access Paper or Ask Questions

ViP-DeepLab: Learning Visual Perception with Depth-aware Video Panoptic Segmentation


Dec 09, 2020
Siyuan Qiao, Yukun Zhu, Hartwig Adam, Alan Yuille, Liang-Chieh Chen

* Video: https://youtu.be/XR4HFiwwao0 GitHub: https://github.com/joe-siyuan-qiao/ViP-DeepLab 

  Access Paper or Ask Questions

Robust Instance Segmentation through Reasoning about Multi-Object Occlusion


Dec 03, 2020
Xiaoding Yuan, Adam Kortylewski, Yihong Sun, Alan Yuille


  Access Paper or Ask Questions

MaX-DeepLab: End-to-End Panoptic Segmentation with Mask Transformers


Dec 01, 2020
Huiyu Wang, Yukun Zhu, Hartwig Adam, Alan Yuille, Liang-Chieh Chen


  Access Paper or Ask Questions

Robustness Out of the Box: Compositional Representations Naturally Defend Against Black-Box Patch Attacks


Dec 01, 2020
Christian Cosgrove, Adam Kortylewski, Chenglin Yang, Alan Yuille


  Access Paper or Ask Questions

Unsupervised Part Discovery via Feature Alignment


Dec 01, 2020
Mengqi Guo, Yutong Bai, Zhishuai Zhang, Adam Kortylewski, Alan Yuille

* 10 pages, 9 figures, submitted to CVPR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Batch Normalization with Enhanced Linear Transformation


Nov 28, 2020
Yuhui Xu, Lingxi Xie, Cihang Xie, Jieru Mei, Siyuan Qiao, Wei Shen, Hongkai Xiong, Alan Yuille

* 12 pages. The code is available at https://github.com/yuhuixu1993/BNET 

  Access Paper or Ask Questions

Can Temporal Information Help with Contrastive Self-Supervised Learning?


Nov 25, 2020
Yutong Bai, Haoqi Fan, Ishan Misra, Ganesh Venkatesh, Yongyi Lu, Yuyin Zhou, Qihang Yu, Vikas Chandra, Alan Yuille


  Access Paper or Ask Questions

Weakly-Supervised Amodal Instance Segmentation with Compositional Priors


Oct 25, 2020
Yihong Sun, Adam Kortylewski, Alan Yuille


  Access Paper or Ask Questions

Shape-Texture Debiased Neural Network Training


Oct 12, 2020
Yingwei Li, Qihang Yu, Mingxing Tan, Jieru Mei, Peng Tang, Wei Shen, Alan Yuille, Cihang Xie

* The code is available here: https://github.com/LiYingwei/ShapeTextureDebiasedTraining 

  Access Paper or Ask Questions

CO2: Consistent Contrast for Unsupervised Visual Representation Learning


Oct 05, 2020
Chen Wei, Huiyu Wang, Wei Shen, Alan Yuille


  Access Paper or Ask Questions

CoKe: Localized Contrastive Learning for Robust Keypoint Detection


Sep 30, 2020
Yutong Bai, Angtian Wang, Adam Kortylewski, Alan Yuille


  Access Paper or Ask Questions

Lymph Node Gross Tumor Volume Detection in Oncology Imaging via Relationship Learning Using Graph Neural Network


Aug 29, 2020
Chun-Hung Chao, Zhuotun Zhu, Dazhou Guo, Ke Yan, Tsung-Ying Ho, Jinzheng Cai, Adam P. Harrison, Xianghua Ye, Jing Xiao, Alan Yuille, Min Sun, Le Lu, Dakai Jin

* Accepted to MICCAI 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Lymph Node Gross Tumor Volume Detection and Segmentation via Distance-based Gating using 3D CT/PET Imaging in Radiotherapy


Aug 27, 2020
Zhuotun Zhu, Dakai Jin, Ke Yan, Tsung-Ying Ho, Xianghua Ye, Dazhou Guo, Chun-Hung Chao, Jing Xiao, Alan Yuille, Le Lu

* MICCAI2020 

  Access Paper or Ask Questions