Alert button
Picture for Shikun Feng

Shikun Feng

Alert button

Protein-ligand binding representation learning from fine-grained interactions

Nov 09, 2023
Shikun Feng, Minghao Li, Yinjun Jia, Weiying Ma, Yanyan Lan

Viaarxiv icon

Sliced Denoising: A Physics-Informed Molecular Pre-Training Method

Nov 03, 2023
Yuyan Ni, Shikun Feng, Wei-Ying Ma, Zhi-Ming Ma, Yanyan Lan

Figure 1 for Sliced Denoising: A Physics-Informed Molecular Pre-Training Method
Figure 2 for Sliced Denoising: A Physics-Informed Molecular Pre-Training Method
Figure 3 for Sliced Denoising: A Physics-Informed Molecular Pre-Training Method
Figure 4 for Sliced Denoising: A Physics-Informed Molecular Pre-Training Method
Viaarxiv icon

UniMAP: Universal SMILES-Graph Representation Learning

Oct 22, 2023
Shikun Feng, Lixin Yang, Weiying Ma, Yanyan Lan

Figure 1 for UniMAP: Universal SMILES-Graph Representation Learning
Figure 2 for UniMAP: Universal SMILES-Graph Representation Learning
Figure 3 for UniMAP: Universal SMILES-Graph Representation Learning
Figure 4 for UniMAP: Universal SMILES-Graph Representation Learning
Viaarxiv icon

DocPrompt: Large-scale continue pretrain for zero-shot and few-shot document question answering

Aug 31, 2023
Sijin Wu, Dan Zhang, Teng Hu, Shikun Feng

Figure 1 for DocPrompt: Large-scale continue pretrain for zero-shot and few-shot document question answering
Figure 2 for DocPrompt: Large-scale continue pretrain for zero-shot and few-shot document question answering
Figure 3 for DocPrompt: Large-scale continue pretrain for zero-shot and few-shot document question answering
Figure 4 for DocPrompt: Large-scale continue pretrain for zero-shot and few-shot document question answering
Viaarxiv icon

Fractional Denoising for 3D Molecular Pre-training

Jul 20, 2023
Shikun Feng, Yuyan Ni, Yanyan Lan, Zhi-Ming Ma, Wei-Ying Ma

Figure 1 for Fractional Denoising for 3D Molecular Pre-training
Figure 2 for Fractional Denoising for 3D Molecular Pre-training
Figure 3 for Fractional Denoising for 3D Molecular Pre-training
Figure 4 for Fractional Denoising for 3D Molecular Pre-training
Viaarxiv icon

Unified Molecular Modeling via Modality Blending

Jul 12, 2023
Qiying Yu, Yudi Zhang, Yuyan Ni, Shikun Feng, Yanyan Lan, Hao Zhou, Jingjing Liu

Figure 1 for Unified Molecular Modeling via Modality Blending
Figure 2 for Unified Molecular Modeling via Modality Blending
Figure 3 for Unified Molecular Modeling via Modality Blending
Figure 4 for Unified Molecular Modeling via Modality Blending
Viaarxiv icon

ICDAR 2023 Competition on Structured Text Extraction from Visually-Rich Document Images

Jun 05, 2023
Wenwen Yu, Chengquan Zhang, Haoyu Cao, Wei Hua, Bohan Li, Huang Chen, Mingyu Liu, Mingrui Chen, Jianfeng Kuang, Mengjun Cheng, Yuning Du, Shikun Feng, Xiaoguang Hu, Pengyuan Lyu, Kun Yao, Yuechen Yu, Yuliang Liu, Wanxiang Che, Errui Ding, Cheng-Lin Liu, Jiebo Luo, Shuicheng Yan, Min Zhang, Dimosthenis Karatzas, Xing Sun, Jingdong Wang, Xiang Bai

Figure 1 for ICDAR 2023 Competition on Structured Text Extraction from Visually-Rich Document Images
Figure 2 for ICDAR 2023 Competition on Structured Text Extraction from Visually-Rich Document Images
Figure 3 for ICDAR 2023 Competition on Structured Text Extraction from Visually-Rich Document Images
Figure 4 for ICDAR 2023 Competition on Structured Text Extraction from Visually-Rich Document Images
Viaarxiv icon

Efficient Text-Guided 3D-Aware Portrait Generation with Score Distillation Sampling on Distribution

Jun 03, 2023
Yiji Cheng, Fei Yin, Xiaoke Huang, Xintong Yu, Jiaxiang Liu, Shikun Feng, Yujiu Yang, Yansong Tang

Figure 1 for Efficient Text-Guided 3D-Aware Portrait Generation with Score Distillation Sampling on Distribution
Figure 2 for Efficient Text-Guided 3D-Aware Portrait Generation with Score Distillation Sampling on Distribution
Figure 3 for Efficient Text-Guided 3D-Aware Portrait Generation with Score Distillation Sampling on Distribution
Figure 4 for Efficient Text-Guided 3D-Aware Portrait Generation with Score Distillation Sampling on Distribution
Viaarxiv icon

Spectral Heterogeneous Graph Convolutions via Positive Noncommutative Polynomials

May 31, 2023
Mingguo He, Zhewei Wei, Shikun Feng, Zhengjie Huang, Weibin Li, Yu Sun, Dianhai Yu

Figure 1 for Spectral Heterogeneous Graph Convolutions via Positive Noncommutative Polynomials
Figure 2 for Spectral Heterogeneous Graph Convolutions via Positive Noncommutative Polynomials
Figure 3 for Spectral Heterogeneous Graph Convolutions via Positive Noncommutative Polynomials
Figure 4 for Spectral Heterogeneous Graph Convolutions via Positive Noncommutative Polynomials
Viaarxiv icon