Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Fei Pan

We Know What You Want: An Advertising Strategy Recommender System for Online Advertising


Jun 08, 2021
Liyi Guo, Junqi Jin, Haoqi Zhang, Zhenzhe Zheng, Zhiye Yang, Zhizhuang Xing, Fei Pan, Lvyin Niu, Fan Wu, Haiyang Xu, Chuan Yu, Yuning Jiang, Xiaoqiang Zhu

* KDD 2021, Virtual Event, Singapore 
* Accepted by KDD 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Structures for Deep Neural Networks


May 27, 2021
Jinhui Yuan, Fei Pan, Chunting Zhou, Tao Qin, Tie-Yan Liu


  Access Paper or Ask Questions

Two-phase Pseudo Label Densification for Self-training based Domain Adaptation


Dec 09, 2020
Inkyu Shin, Sanghyun Woo, Fei Pan, InSo Kweon

* Accepted to ECCV 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Affinity Fusion Graph-based Framework for Natural Image Segmentation


Jun 27, 2020
Yang Zhang, Moyun Liu, Jingwu He, Fei Pan, Yanwen Guo

* 11 pages, 10 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Unsupervised Intra-domain Adaptation for Semantic Segmentation through Self-Supervision


Apr 20, 2020
Fei Pan, Inkyu Shin, Francois Rameau, Seokju Lee, In So Kweon

* Accepted to CVPR 2020 as an Oral Presentation. Code is available at https://github.com/feipan664/IntraDA 

  Access Paper or Ask Questions

Learning to Advertise for Organic Traffic Maximization in E-Commerce Product Feeds


Aug 19, 2019
Dagui Chen, Junqi Jin, Weinan Zhang, Fei Pan, Lvyin Niu, Chuan Yu, Jun Wang, Han Li, Jian Xu, Kun Gai

* accepted by CIKM2019 

  Access Paper or Ask Questions

Variational Prototyping-Encoder: One-Shot Learning with Prototypical Images


Apr 17, 2019
Junsik Kim, Tae-Hyun Oh, Seokju Lee, Fei Pan, In So Kweon

* Accepted to CVPR 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Optimized Cost per Click in Taobao Display Advertising


Nov 01, 2018
Han Zhu, Junqi Jin, Chang Tan, Fei Pan, Yifan Zeng, Han Li, Kun Gai

* Accepted by KDD 2017 

  Access Paper or Ask Questions