Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Bo An

Solving Large-Scale Extensive-Form Network Security Games via Neural Fictitious Self-Play


Jun 02, 2021
Wanqi Xue, Youzhi Zhang, Shuxin Li, Xinrun Wang, Bo An, Chai Kiat Yeo

* Published as a conference paper in IJCAI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

CFR-MIX: Solving Imperfect Information Extensive-Form Games with Combinatorial Action Space


May 18, 2021
Shuxin Li, Youzhi Zhang, Xinrun Wang, Wanqi Xue, Bo An


  Access Paper or Ask Questions

L2E: Learning to Exploit Your Opponent


Feb 18, 2021
Zhe Wu, Kai Li, Enmin Zhao, Hang Xu, Meng Zhang, Haobo Fu, Bo An, Junliang Xing


  Access Paper or Ask Questions

DO-GAN: A Double Oracle Framework for Generative Adversarial Networks


Feb 17, 2021
Aye Phyu Phyu Aung, Xinrun Wang, Runsheng Yu, Bo An, Senthilnath Jayavelu, Xiaoli Li


  Access Paper or Ask Questions

RMIX: Learning Risk-Sensitive Policies for Cooperative Reinforcement Learning Agents


Feb 17, 2021
Wei Qiu, Xinrun Wang, Runsheng Yu, Xu He, Rundong Wang, Bo An, Svetlana Obraztsova, Zinovi Rabinovich


  Access Paper or Ask Questions

Learning from Similarity-Confidence Data


Feb 13, 2021
Yuzhou Cao, Lei Feng, Yitian Xu, Bo An, Gang Niu, Masashi Sugiyama

* 33 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Commission Fee is not Enough: A Hierarchical Reinforced Framework for Portfolio Management


Dec 23, 2020
Rundong Wang, Hongxin Wei, Bo An, Zhouyan Feng, Jun Yao

* Accepted by AAAI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Personalized Adaptive Meta Learning for Cold-start User Preference Prediction


Dec 22, 2020
Runsheng Yu, Yu Gong, Xu He, Bo An, Yu Zhu, Qingwen Liu, Wenwu Ou

* Preprint Version 

  Access Paper or Ask Questions

MetaInfoNet: Learning Task-Guided Information for Sample Reweighting


Dec 09, 2020
Hongxin Wei, Lei Feng, Rundong Wang, Bo An


  Access Paper or Ask Questions

Efficient Reservoir Management through Deep Reinforcement Learning


Dec 07, 2020
Xinrun Wang, Tarun Nair, Haoyang Li, Yuh Sheng Reuben Wong, Nachiket Kelkar, Srinivas Vaidyanathan, Rajat Nayak, Bo An, Jagdish Krishnaswamy, Milind Tambe

* 5 pages, 4 figures, Workshop paper 

  Access Paper or Ask Questions

SpotTune: Leveraging Transient Resources for Cost-efficient Hyper-parameter Tuning in the Public Cloud


Dec 07, 2020
Yan Li, Bo An, Junming Ma, Donggang Cao, Yasha Wang, Hong Mei

* 11 pages, accepted by ICDCS 2020 

  Access Paper or Ask Questions

SemiNLL: A Framework of Noisy-Label Learning by Semi-Supervised Learning


Dec 02, 2020
Zhuowei Wang, Jing Jiang, Bo Han, Lei Feng, Bo An, Gang Niu, Guodong Long


  Access Paper or Ask Questions

Pointwise Binary Classification with Pairwise Confidence Comparisons


Oct 05, 2020
Lei Feng, Senlin Shu, Nan Lu, Bo Han, Miao Xu, Gang Niu, Bo An, Masashi Sugiyama


  Access Paper or Ask Questions

Complexity and Algorithms for Exploiting Quantal Opponents in Large Two-Player Games


Sep 30, 2020
David Milec, Jakub Černý, Viliam Lisý, Bo An

* 14 pages, 11 figures, submitted to AAAI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Learning to Collaborate in Multi-Module Recommendation via Multi-Agent Reinforcement Learning without Communication


Aug 29, 2020
Xu He, Bo An, Yanghua Li, Haikai Chen, Rundong Wang, Xinrun Wang, Runsheng Yu, Xin Li, Zhirong Wang


  Access Paper or Ask Questions

Contextual User Browsing Bandits for Large-Scale Online Mobile Recommendation


Aug 21, 2020
Xu He, Bo An, Yanghua Li, Haikai Chen, Qingyu Guo, Xin Li, Zhirong Wang


  Access Paper or Ask Questions

Provably Consistent Partial-Label Learning


Jul 17, 2020
Lei Feng, Jiaqi Lv, Bo Han, Miao Xu, Gang Niu, Xin Geng, Bo An, Masashi Sugiyama


  Access Paper or Ask Questions

Learning Behaviors with Uncertain Human Feedback


Jun 07, 2020
Xu He, Haipeng Chen, Bo An


  Access Paper or Ask Questions

Combating noisy labels by agreement: A joint training method with co-regularization


Mar 06, 2020
Hongxin Wei, Lei Feng, Xiangyu Chen, Bo An

* Accepted by CVPR 2020; Code is available at: https://github.com/hongxin001/JoCoR. arXiv admin note: text overlap with arXiv:1901.04215 by other authors 

  Access Paper or Ask Questions

Learning from Multiple Complementary Labels


Dec 30, 2019
Lei Feng, Bo An


  Access Paper or Ask Questions

Inducing Cooperation via Team Regret Minimization based Multi-Agent Deep Reinforcement Learning


Nov 18, 2019
Runsheng Yu, Zhenyu Shi, Xinrun Wang, Rundong Wang, Buhong Liu, Xinwen Hou, Hanjiang Lai, Bo An


  Access Paper or Ask Questions

Learning Efficient Multi-agent Communication: An Information Bottleneck Approach


Nov 16, 2019
Rundong Wang, Xu He, Runsheng Yu, Wei Qiu, Bo An, Zinovi Rabinovich


  Access Paper or Ask Questions

Manipulating a Learning Defender and Ways to Counteract


May 28, 2019
Jiarui Gan, Qingyu Guo, Long Tran-Thanh, Bo An, Michael Wooldridge


  Access Paper or Ask Questions

Competitive Bridge Bidding with Deep Neural Networks


Mar 05, 2019
Jiang Rong, Tao Qin, Bo An

* This paper was submitted to AAMAS on Nov. 12, 2018, accepted on Jan. 23, 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Collaboration based Multi-Label Learning


Feb 08, 2019
Lei Feng, Bo An, Shuo He

* Accepted by AAAI-19 

  Access Paper or Ask Questions

Partial Label Learning with Self-Guided Retraining


Feb 08, 2019
Lei Feng, Bo An

* 8 pages, accepted by AAAI-19 

  Access Paper or Ask Questions

Sentence Rewriting for Semantic Parsing


Jan 10, 2019
Bo Chen, Le Sun, Xianpei Han, Bo An

* Accepted as ACL 2016 long paper 

  Access Paper or Ask Questions

Vehicle Traffic Driven Camera Placement for Better Metropolis Security Surveillance


Aug 20, 2018
Yihui He, Xiaobo Ma, Xiapu Luo, Jianfeng Li, Mengchen Zhao, Bo An, Xiaohong Guan

* IEEE Intelligent Systems 

  Access Paper or Ask Questions