Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Kai Zhang

A Fast PC Algorithm with Reversed-order Pruning and A Parallelization Strategy


Sep 10, 2021
Kai Zhang, Chao Tian, Kun Zhang, Todd Johnson, Xiaoqian Jiang

* 37 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Federated Variational Learning for Anomaly Detection in Multivariate Time Series


Aug 29, 2021
Kai Zhang, Yushan Jiang, Lee Seversky, Chengtao Xu, Dahai Liu, Houbing Song

* Accepted paper in the IEEE 40th International Performance Computing and Communications Conference - IPCCC 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Effective and Efficient Embedding via an Adaptively-Masked Twins-based Layer


Aug 24, 2021
Bencheng Yan, Pengjie Wang, Kai Zhang, Wei Lin, Kuang-Chih Lee, Jian Xu, Bo Zheng

* CIKM 2021, 5 pages; The first two authors contributed equally to this work 

  Access Paper or Ask Questions

SwinIR: Image Restoration Using Swin Transformer


Aug 23, 2021
Jingyun Liang, Jiezhang Cao, Guolei Sun, Kai Zhang, Luc Van Gool, Radu Timofte

* Sota results on classical/lightweight/real-world image SR, image denoising and JPEG compression artifact reduction. Code: https://github.com/JingyunLiang/SwinIR 

  Access Paper or Ask Questions

Learning to Detect: A Data-driven Approach for Network Intrusion Detection


Aug 18, 2021
Zachary Tauscher, Yushan Jiang, Kai Zhang, Jian Wang, Houbing Song

* Accepted paper in the IEEE 40th International Performance Computing and Communications Conference - IPCCC 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Contributions of Transformer Attention Heads in Multi- and Cross-lingual Tasks


Aug 18, 2021
Weicheng Ma, Kai Zhang, Renze Lou, Lili Wang, Soroush Vosoughi

* In ACL 2021 

  Access Paper or Ask Questions

SIFN: A Sentiment-aware Interactive Fusion Network for Review-based Item Recommendation


Aug 18, 2021
Kai Zhang, Hao Qian, Qi Liu, Zhiqiang Zhang, Jun Zhou, Jianhui Ma, Enhong Chen

* 5 pages, 3 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Mutual Affine Network for Spatially Variant Kernel Estimation in Blind Image Super-Resolution


Aug 11, 2021
Jingyun Liang, Guolei Sun, Kai Zhang, Luc Van Gool, Radu Timofte

* Accepted by ICCV2021. Code: https://github.com/JingyunLiang/MANet 

  Access Paper or Ask Questions

Hierarchical Conditional Flow: A Unified Framework for Image Super-Resolution and Image Rescaling


Aug 11, 2021
Jingyun Liang, Andreas Lugmayr, Kai Zhang, Martin Danelljan, Luc Van Gool, Radu Timofte

* Accepted by ICCV2021. Code: https://github.com/JingyunLiang/HCFlow 

  Access Paper or Ask Questions

Video Super-Resolution Transformer


Jun 12, 2021
Jiezhang Cao, Yawei Li, Kai Zhang, Luc Van Gool


  Access Paper or Ask Questions

LocalViT: Bringing Locality to Vision Transformers


Apr 12, 2021
Yawei Li, Kai Zhang, Jiezhang Cao, Radu Timofte, Luc Van Gool


  Access Paper or Ask Questions

PQA: Perceptual Question Answering


Apr 08, 2021
Yonggang Qi, Kai Zhang, Aneeshan Sain, Yi-Zhe Song

* Accepted by CVPR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

PhySG: Inverse Rendering with Spherical Gaussians for Physics-based Material Editing and Relighting


Apr 01, 2021
Kai Zhang, Fujun Luan, Qianqian Wang, Kavita Bala, Noah Snavely

* Accepted to CVPR 2021; Project page: https://kai-46.github.io/PhySG-website/ 

  Access Paper or Ask Questions

Flow-based Kernel Prior with Application to Blind Super-Resolution


Mar 29, 2021
Jingyun Liang, Kai Zhang, Shuhang Gu, Luc Van Gool, Radu Timofte

* Accepted by CVPR2021. Code: https://github.com/JingyunLiang/FKP 

  Access Paper or Ask Questions

Designing a Practical Degradation Model for Deep Blind Image Super-Resolution


Mar 25, 2021
Kai Zhang, Jingyun Liang, Luc Van Gool, Radu Timofte

* Code: https://github.com/cszn/BSRGAN 

  Access Paper or Ask Questions

Spatio-Temporal Data Mining for Aviation Delay Prediction


Mar 20, 2021
Kai Zhang, Yushan Jiang, Dahai Liu, Houbing Song


  Access Paper or Ask Questions

BEAUTY Powered BEAST


Mar 11, 2021
Kai Zhang, Zhigen Zhao, Wen Zhou


  Access Paper or Ask Questions

Local Change Point Detection and Signal Cleaning using EEMD with applications to Acoustic Shockwaves and Cardiac Signals


Mar 01, 2021
Kentaro Hoffman, Jonathan M. Lees, Kai Zhang


  Access Paper or Ask Questions

RpBERT: A Text-image Relation Propagation-based BERT Model for Multimodal NER


Feb 05, 2021
Lin Sun, Jiquan Wang, Kai Zhang, Yindu Su, Fangsheng Weng

* Accepted by AAAI2021 

  Access Paper or Ask Questions

Real-time Prediction for Mechanical Ventilation in COVID-19 Patients using A Multi-task Gaussian Process Multi-objective Self-attention Network


Feb 01, 2021
Kai Zhang, Siddharth Karanth, Bela Patel, Robert Murphy, Xiaoqian Jiang

* In review 

  Access Paper or Ask Questions

Sub-sampled Cross-component Prediction for Emerging Video Coding Standards


Dec 30, 2020
Junru Li, Meng Wang, Li Zhang, Shiqi Wang, Kai Zhang, Shanshe Wang, Siwei Ma, Wen Gao


  Access Paper or Ask Questions

Multi-Interactive Attention Network for Fine-grained Feature Learning in CTR Prediction


Dec 13, 2020
Kai Zhang, Hao Qian, Qing Cui, Qi Liu, Longfei Li, Jun Zhou, Jianhui Ma, Enhong Chen

* 9 pages, 6 figures, WSDM2021, accepted 

  Access Paper or Ask Questions

GMOT-40: A Benchmark for Generic Multiple Object Tracking


Dec 02, 2020
Hexin Bai, Wensheng Cheng, Peng Chu, Juehuan Liu, Kai Zhang, Haibin Ling


  Access Paper or Ask Questions

NeRF++: Analyzing and Improving Neural Radiance Fields


Oct 21, 2020
Kai Zhang, Gernot Riegler, Noah Snavely, Vladlen Koltun

* Code is available at https://github.com/Kai-46/nerfplusplus; fix a minor formatting issue in Fig. 4 

  Access Paper or Ask Questions

Cascaded Semantic and Positional Self-Attention Network for Document Classification


Sep 19, 2020
Juyong Jiang, Jie Zhang, Kai Zhang

* Accepted to Proc. Conf. Empirical Methods in Natural Language Processing 2020 

  Access Paper or Ask Questions

AIM 2020 Challenge on Efficient Super-Resolution: Methods and Results


Sep 15, 2020
Kai Zhang, Martin Danelljan, Yawei Li, Radu Timofte, Jie Liu, Jie Tang, Gangshan Wu, Yu Zhu, Xiangyu He, Wenjie Xu, Chenghua Li, Cong Leng, Jian Cheng, Guangyang Wu, Wenyi Wang, Xiaohong Liu, Hengyuan Zhao, Xiangtao Kong, Jingwen He, Yu Qiao, Chao Dong, Xiaotong Luo, Liang Chen, Jiangtao Zhang, Maitreya Suin, Kuldeep Purohit, A. N. Rajagopalan, Xiaochuan Li, Zhiqiang Lang, Jiangtao Nie, Wei Wei, Lei Zhang, Abdul Muqeet, Jiwon Hwang, Subin Yang, JungHeum Kang, Sung-Ho Bae, Yongwoo Kim, Liang Chen, Jiangtao Zhang, Xiaotong Luo, Yanyun Qu, Geun-Woo Jeon, Jun-Ho Choi, Jun-Hyuk Kim, Jong-Seok Lee, Steven Marty, Eric Marty, Dongliang Xiong, Siang Chen, Lin Zha, Jiande Jiang, Xinbo Gao, Wen Lu, Haicheng Wang, Vineeth Bhaskara, Alex Levinshtein, Stavros Tsogkas, Allan Jepson, Xiangzhen Kong, Tongtong Zhao, Shanshan Zhao, Hrishikesh P S, Densen Puthussery, Jiji C V, Nan Nan, Shuai Liu, Jie Cai, Zibo Meng, Jiaming Ding, Chiu Man Ho, Xuehui Wang, Qiong Yan, Yuzhi Zhao, Long Chen, Jiangtao Zhang, Xiaotong Luo, Liang Chen, Yanyun Qu, Long Sun, Wenhao Wang, Zhenbing Liu, Rushi Lan, Rao Muhammad Umer, Christian Micheloni


  Access Paper or Ask Questions