Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Kai Zhang

LocalViT: Bringing Locality to Vision Transformers


Apr 12, 2021
Yawei Li, Kai Zhang, Jiezhang Cao, Radu Timofte, Luc Van Gool


  Access Paper or Ask Questions

PQA: Perceptual Question Answering


Apr 08, 2021
Yonggang Qi, Kai Zhang, Aneeshan Sain, Yi-Zhe Song

* Accepted by CVPR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

PhySG: Inverse Rendering with Spherical Gaussians for Physics-based Material Editing and Relighting


Apr 01, 2021
Kai Zhang, Fujun Luan, Qianqian Wang, Kavita Bala, Noah Snavely

* Accepted to CVPR 2021; Project page: https://kai-46.github.io/PhySG-website/ 

  Access Paper or Ask Questions

Flow-based Kernel Prior with Application to Blind Super-Resolution


Mar 29, 2021
Jingyun Liang, Kai Zhang, Shuhang Gu, Luc Van Gool, Radu Timofte

* Accepted by CVPR2021. Code: https://github.com/JingyunLiang/FKP 

  Access Paper or Ask Questions

Designing a Practical Degradation Model for Deep Blind Image Super-Resolution


Mar 25, 2021
Kai Zhang, Jingyun Liang, Luc Van Gool, Radu Timofte

* Code: https://github.com/cszn/BSRGAN 

  Access Paper or Ask Questions

Spatio-Temporal Data Mining for Aviation Delay Prediction


Mar 20, 2021
Kai Zhang, Yushan Jiang, Dahai Liu, Houbing Song


  Access Paper or Ask Questions

BEAUTY Powered BEAST


Mar 11, 2021
Kai Zhang, Zhigen Zhao, Wen Zhou


  Access Paper or Ask Questions

Local Change Point Detection and Signal Cleaning using EEMD with applications to Acoustic Shockwaves and Cardiac Signals


Mar 01, 2021
Kentaro Hoffman, Jonathan M. Lees, Kai Zhang


  Access Paper or Ask Questions

RpBERT: A Text-image Relation Propagation-based BERT Model for Multimodal NER


Feb 05, 2021
Lin Sun, Jiquan Wang, Kai Zhang, Yindu Su, Fangsheng Weng

* Accepted by AAAI2021 

  Access Paper or Ask Questions

Real-time Prediction for Mechanical Ventilation in COVID-19 Patients using A Multi-task Gaussian Process Multi-objective Self-attention Network


Feb 01, 2021
Kai Zhang, Siddharth Karanth, Bela Patel, Robert Murphy, Xiaoqian Jiang

* In review 

  Access Paper or Ask Questions

Sub-sampled Cross-component Prediction for Emerging Video Coding Standards


Dec 30, 2020
Junru Li, Meng Wang, Li Zhang, Shiqi Wang, Kai Zhang, Shanshe Wang, Siwei Ma, Wen Gao


  Access Paper or Ask Questions

Multi-Interactive Attention Network for Fine-grained Feature Learning in CTR Prediction


Dec 13, 2020
Kai Zhang, Hao Qian, Qing Cui, Qi Liu, Longfei Li, Jun Zhou, Jianhui Ma, Enhong Chen

* 9 pages, 6 figures, WSDM2021, accepted 

  Access Paper or Ask Questions

GMOT-40: A Benchmark for Generic Multiple Object Tracking


Dec 02, 2020
Hexin Bai, Wensheng Cheng, Peng Chu, Juehuan Liu, Kai Zhang, Haibin Ling


  Access Paper or Ask Questions

NeRF++: Analyzing and Improving Neural Radiance Fields


Oct 21, 2020
Kai Zhang, Gernot Riegler, Noah Snavely, Vladlen Koltun

* Code is available at https://github.com/Kai-46/nerfplusplus; fix a minor formatting issue in Fig. 4 

  Access Paper or Ask Questions

Cascaded Semantic and Positional Self-Attention Network for Document Classification


Sep 19, 2020
Juyong Jiang, Jie Zhang, Kai Zhang

* Accepted to Proc. Conf. Empirical Methods in Natural Language Processing 2020 

  Access Paper or Ask Questions

AIM 2020 Challenge on Efficient Super-Resolution: Methods and Results


Sep 15, 2020
Kai Zhang, Martin Danelljan, Yawei Li, Radu Timofte, Jie Liu, Jie Tang, Gangshan Wu, Yu Zhu, Xiangyu He, Wenjie Xu, Chenghua Li, Cong Leng, Jian Cheng, Guangyang Wu, Wenyi Wang, Xiaohong Liu, Hengyuan Zhao, Xiangtao Kong, Jingwen He, Yu Qiao, Chao Dong, Xiaotong Luo, Liang Chen, Jiangtao Zhang, Maitreya Suin, Kuldeep Purohit, A. N. Rajagopalan, Xiaochuan Li, Zhiqiang Lang, Jiangtao Nie, Wei Wei, Lei Zhang, Abdul Muqeet, Jiwon Hwang, Subin Yang, JungHeum Kang, Sung-Ho Bae, Yongwoo Kim, Liang Chen, Jiangtao Zhang, Xiaotong Luo, Yanyun Qu, Geun-Woo Jeon, Jun-Ho Choi, Jun-Hyuk Kim, Jong-Seok Lee, Steven Marty, Eric Marty, Dongliang Xiong, Siang Chen, Lin Zha, Jiande Jiang, Xinbo Gao, Wen Lu, Haicheng Wang, Vineeth Bhaskara, Alex Levinshtein, Stavros Tsogkas, Allan Jepson, Xiangzhen Kong, Tongtong Zhao, Shanshan Zhao, Hrishikesh P S, Densen Puthussery, Jiji C V, Nan Nan, Shuai Liu, Jie Cai, Zibo Meng, Jiaming Ding, Chiu Man Ho, Xuehui Wang, Qiong Yan, Yuzhi Zhao, Long Chen, Jiangtao Zhang, Xiaotong Luo, Liang Chen, Yanyun Qu, Long Sun, Wenhao Wang, Zhenbing Liu, Rushi Lan, Rao Muhammad Umer, Christian Micheloni


  Access Paper or Ask Questions

Plug-and-Play Image Restoration with Deep Denoiser Prior


Aug 31, 2020
Kai Zhang, Yawei Li, Wangmeng Zuo, Lei Zhang, Luc Van Gool, Radu Timofte

* An extended version of IRCNN (CVPR17). Project page: https://github.com/cszn/DPIR 

  Access Paper or Ask Questions

The Heterogeneity Hypothesis: Finding Layer-Wise Dissimilated Network Architecture


Jun 29, 2020
Yawei Li, Wen Li, Martin Danelljan, Kai Zhang, Shuhang Gu, Luc Van Gool, Radu Timofte

* Code will be available at https://github.com/ofsoundof/Heterogeneity_Hypothesis 

  Access Paper or Ask Questions

Structural Landmarking and Interaction Modelling: on Resolution Dilemmas in Graph Classification


Jun 29, 2020
Kai Zhang, Yaokang Zhu, Jun Wang, Jie Zhang, Hongyuan Zha


  Access Paper or Ask Questions

Learning Context-Based Non-local Entropy Modeling for Image Compression


May 10, 2020
Mu Li, Kai Zhang, Wangmeng Zuo, Radu Timofte, David Zhang


  Access Paper or Ask Questions

NTIRE 2020 Challenge on Perceptual Extreme Super-Resolution: Methods and Results


May 03, 2020
Kai Zhang, Shuhang Gu, Radu Timofte, Taizhang Shang, Qiuju Dai, Shengchen Zhu, Tong Yang, Yandong Guo, Younghyun Jo, Sejong Yang, Seon Joo Kim, Lin Zha, Jiande Jiang, Xinbo Gao, Wen Lu, Jing Liu, Kwangjin Yoon, Taegyun Jeon, Kazutoshi Akita, Takeru Ooba, Norimichi Ukita, Zhipeng Luo, Yuehan Yao, Zhenyu Xu, Dongliang He, Wenhao Wu, Yukang Ding, Chao Li, Fu Li, Shilei Wen, Jianwei Li, Fuzhi Yang, Huan Yang, Jianlong Fu, Byung-Hoon Kim, JaeHyun Baek, Jong Chul Ye, Yuchen Fan, Thomas S. Huang, Junyeop Lee, Bokyeung Lee, Jungki Min, Gwantae Kim, Kanghyu Lee, Jaihyun Park, Mykola Mykhailych, Haoyu Zhong, Yukai Shi, Xiaojun Yang, Zhijing Yang, Liang Lin, Tongtong Zhao, Jinjia Peng, Huibing Wang, Zhi Jin, Jiahao Wu, Yifu Chen, Chenming Shang, Huanrong Zhang, Jeongki Min, Hrishikesh P S, Densen Puthussery, Jiji C V

* CVPRW 2020 

  Access Paper or Ask Questions

A Method for Curation of Web-Scraped Face Image Datasets


Apr 07, 2020
Kai Zhang, Vítor Albiero, Kevin W. Bowyer

* This paper will appear at IWBF 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Depth Sensing Beyond LiDAR Range


Apr 07, 2020
Kai Zhang, Jiaxin Xie, Noah Snavely, Qifeng Chen

* Accepted to CVPR 2020 

  Access Paper or Ask Questions

DHP: Differentiable Meta Pruning via HyperNetworks


Mar 30, 2020
Yawei Li, Shuhang Gu, Kai Zhang, Luc Van Gool, Radu Timofte

* Code will be available at https://github.com/ofsoundof/dhp 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Unfolding Network for Image Super-Resolution


Mar 23, 2020
Kai Zhang, Luc Van Gool, Radu Timofte

* Accepted by CVPR 2020. Project page: https://github.com/cszn/USRNet 

  Access Paper or Ask Questions

How Does Gender Balance In Training Data Affect Face Recognition Accuracy?


Feb 07, 2020
Vítor Albiero, Kai Zhang, Kevin W. Bowyer


  Access Paper or Ask Questions

Analysis of Gender Inequality In Face Recognition Accuracy


Jan 31, 2020
Vítor Albiero, Krishnapriya K. S., Kushal Vangara, Kai Zhang, Michael C. King, Kevin W. Bowyer

* Paper will appear at The 2nd Workshop on Demographic Variation in the Performance of Biometric Systems at WACV 2020 

  Access Paper or Ask Questions