Alert button
Picture for Derong Xu

Derong Xu

Alert button

Multi-perspective Improvement of Knowledge Graph Completion with Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 04, 2024
Derong Xu, Ziheng Zhang, Zhenxi Lin, Xian Wu, Zhihong Zhu, Tong Xu, Xiangyu Zhao, Yefeng Zheng, Enhong Chen

Figure 1 for Multi-perspective Improvement of Knowledge Graph Completion with Large Language Models
Figure 2 for Multi-perspective Improvement of Knowledge Graph Completion with Large Language Models
Figure 3 for Multi-perspective Improvement of Knowledge Graph Completion with Large Language Models
Figure 4 for Multi-perspective Improvement of Knowledge Graph Completion with Large Language Models
Viaarxiv icon

Editing Factual Knowledge and Explanatory Ability of Medical Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 28, 2024
Derong Xu, Ziheng Zhang, Zhihong Zhu, Zhenxi Lin, Qidong Liu, Xian Wu, Tong Xu, Xiangyu Zhao, Yefeng Zheng, Enhong Chen

Viaarxiv icon

Large Language Models for Generative Information Extraction: A Survey

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 29, 2023
Derong Xu, Wei Chen, Wenjun Peng, Chao Zhang, Tong Xu, Xiangyu Zhao, Xian Wu, Yefeng Zheng, Enhong Chen

Viaarxiv icon

Large Language Model based Long-tail Query Rewriting in Taobao Search

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 12, 2023
Wenjun Peng, Guiyang Li, Yue Jiang, Zilong Wang, Dan Ou, Xiaoyi Zeng, Derong Xu, Tongxu, Enhong Chen

Viaarxiv icon

MOELoRA: An MOE-based Parameter Efficient Fine-Tuning Method for Multi-task Medical Applications

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 21, 2023
Qidong Liu, Xian Wu, Xiangyu Zhao, Yuanshao Zhu, Derong Xu, Feng Tian, Yefeng Zheng

Viaarxiv icon