Alert button
Picture for Shuaiqiang Wang

Shuaiqiang Wang

Alert button

The Good and The Bad: Exploring Privacy Issues in Retrieval-Augmented Generation (RAG)

Feb 23, 2024
Shenglai Zeng, Jiankun Zhang, Pengfei He, Yue Xing, Yiding Liu, Han Xu, Jie Ren, Shuaiqiang Wang, Dawei Yin, Yi Chang, Jiliang Tang

Viaarxiv icon

KnowTuning: Knowledge-aware Fine-tuning for Large Language Models

Feb 17, 2024
Yougang Lyu, Lingyong Yan, Shuaiqiang Wang, Haibo Shi, Dawei Yin, Pengjie Ren, Zhumin Chen, Maarten de Rijke, Zhaochun Ren

Viaarxiv icon

Towards Verifiable Text Generation with Evolving Memory and Self-Reflection

Dec 14, 2023
Hao Sun, Hengyi Cai, Bo Wang, Yingyan Hou, Xiaochi Wei, Shuaiqiang Wang, Yan Zhang, Dawei Yin

Figure 1 for Towards Verifiable Text Generation with Evolving Memory and Self-Reflection
Figure 2 for Towards Verifiable Text Generation with Evolving Memory and Self-Reflection
Figure 3 for Towards Verifiable Text Generation with Evolving Memory and Self-Reflection
Figure 4 for Towards Verifiable Text Generation with Evolving Memory and Self-Reflection
Viaarxiv icon

Self-supervised Heterogeneous Graph Variational Autoencoders

Nov 14, 2023
Yige Zhao, Jianxiang Yu, Yao Cheng, Chengcheng Yu, Yiding Liu, Xiang Li, Shuaiqiang Wang

Viaarxiv icon

Exploiting Latent Attribute Interaction with Transformer on Heterogeneous Information Networks

Nov 06, 2023
Zeyuan Zhao, Qingqing Ge, Anfeng Cheng, Yiding Liu, Xiang Li, Shuaiqiang Wang

Figure 1 for Exploiting Latent Attribute Interaction with Transformer on Heterogeneous Information Networks
Figure 2 for Exploiting Latent Attribute Interaction with Transformer on Heterogeneous Information Networks
Figure 3 for Exploiting Latent Attribute Interaction with Transformer on Heterogeneous Information Networks
Figure 4 for Exploiting Latent Attribute Interaction with Transformer on Heterogeneous Information Networks
Viaarxiv icon

Instruction Distillation Makes Large Language Models Efficient Zero-shot Rankers

Nov 02, 2023
Weiwei Sun, Zheng Chen, Xinyu Ma, Lingyong Yan, Shuaiqiang Wang, Pengjie Ren, Zhumin Chen, Dawei Yin, Zhaochun Ren

Viaarxiv icon

MILL: Mutual Verification with Large Language Models for Zero-Shot Query Expansion

Oct 29, 2023
Pengyue Jia, Yiding Liu, Xiangyu Zhao, Xiaopeng Li, Changying Hao, Shuaiqiang Wang, Dawei Yin

Figure 1 for MILL: Mutual Verification with Large Language Models for Zero-Shot Query Expansion
Figure 2 for MILL: Mutual Verification with Large Language Models for Zero-Shot Query Expansion
Figure 3 for MILL: Mutual Verification with Large Language Models for Zero-Shot Query Expansion
Figure 4 for MILL: Mutual Verification with Large Language Models for Zero-Shot Query Expansion
Viaarxiv icon

Knowing What LLMs DO NOT Know: A Simple Yet Effective Self-Detection Method

Oct 27, 2023
Yukun Zhao, Lingyong Yan, Weiwei Sun, Guoliang Xing, Chong Meng, Shuaiqiang Wang, Zhicong Cheng, Zhaochun Ren, Dawei Yin

Viaarxiv icon

Enhancing Graph Neural Networks with Structure-Based Prompt

Oct 26, 2023
Qingqing Ge, Zeyuan Zhao, Yiding Liu, Anfeng Cheng, Xiang Li, Shuaiqiang Wang, Dawei Yin

Figure 1 for Enhancing Graph Neural Networks with Structure-Based Prompt
Figure 2 for Enhancing Graph Neural Networks with Structure-Based Prompt
Figure 3 for Enhancing Graph Neural Networks with Structure-Based Prompt
Figure 4 for Enhancing Graph Neural Networks with Structure-Based Prompt
Viaarxiv icon

DiQAD: A Benchmark Dataset for End-to-End Open-domain Dialogue Assessment

Oct 25, 2023
Yukun Zhao, Lingyong Yan, Weiwei Sun, Chong Meng, Shuaiqiang Wang, Zhicong Cheng, Zhaochun Ren, Dawei Yin

Viaarxiv icon