Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

ViTMatte: Boosting Image Matting with Pretrained Plain Vision Transformers


May 24, 2023
Jingfeng Yao, Xinggang Wang, Shusheng Yang, Baoyuan Wang

Add code


   Access Paper or Ask Questions

MobileInst: Video Instance Segmentation on the Mobile


Mar 30, 2023
Renhong Zhang, Tianheng Cheng, Shusheng Yang, Haoyi Jiang, Shuai Zhang, Jiancheng Lyu, Xin Li, Xiaowen Ying, Dashan Gao, Wenyu Liu, Xinggang Wang

Add code

* Preprint. 12 pages, 7 figures 

   Access Paper or Ask Questions

Masked Visual Reconstruction in Language Semantic Space


Jan 17, 2023
Shusheng Yang, Yixiao Ge, Kun Yi, Dian Li, Ying Shan, Xiaohu Qie, Xinggang Wang

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Masked Image Modeling with Denoising Contrast


May 19, 2022
Kun Yi, Yixiao Ge, Xiaotong Li, Shusheng Yang, Dian Li, Jianping Wu, Ying Shan, Xiaohu Qie

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Temporally Efficient Vision Transformer for Video Instance Segmentation


Apr 18, 2022
Shusheng Yang, Xinggang Wang, Yu Li, Yuxin Fang, Jiemin Fang, Wenyu Liu, Xun Zhao, Ying Shan

Add code

* To appear in CVPR 2022 

   Access Paper or Ask Questions

Unleashing Vanilla Vision Transformer with Masked Image Modeling for Object Detection


Apr 06, 2022
Yuxin Fang, Shusheng Yang, Shijie Wang, Yixiao Ge, Ying Shan, Xinggang Wang

Add code

* Preprint. Work in progress. Code and pre-trained models are available at \url{https://github.com/hustvl/MIMDet

   Access Paper or Ask Questions

Relational Surrogate Loss Learning


Feb 26, 2022
Tao Huang, Zekang Li, Hua Lu, Yong Shan, Shusheng Yang, Yang Feng, Fei Wang, Shan You, Chang Xu

Add code

* Accepted to ICLR 2022 

   Access Paper or Ask Questions

Tracking Instances as Queries


Jun 23, 2021
Shusheng Yang, Yuxin Fang, Xinggang Wang, Yu Li, Ying Shan, Bin Feng, Wenyu Liu

Add code

* CVPR 2021 Workshop. 2nd Place Solution for YouTube-VOS Challenge 2021: Video Instance Segmentation 
* Preprint. Work in progress 

   Access Paper or Ask Questions

Instances as Queries


May 23, 2021
Yuxin Fang, Shusheng Yang, Xinggang Wang, Yu Li, Chen Fang, Ying Shan, Bin Feng, Wenyu Liu

Add code

* 14 pages, 8 figures, including the Appendix 

   Access Paper or Ask Questions

QueryInst: Parallelly Supervised Mask Query for Instance Segmentation


May 16, 2021
Yuxin Fang, Shusheng Yang, Xinggang Wang, Yu Li, Chen Fang, Ying Shan, Bin Feng, Wenyu Liu

Add code

* Add results with Swin-L backbone, mask AP = 49.1 & box AP = 56.1 @ COCO test-dev 

   Access Paper or Ask Questions

1
2
>>