Alert button
Picture for Chang Zhou

Chang Zhou

Alert button

AIR-Bench: Benchmarking Large Audio-Language Models via Generative Comprehension

Feb 12, 2024
Qian Yang, Jin Xu, Wenrui Liu, Yunfei Chu, Ziyue Jiang, Xiaohuan Zhou, Yichong Leng, Yuanjun Lv, Zhou Zhao, Chang Zhou, Jingren Zhou

Viaarxiv icon

Sketch and Refine: Towards Fast and Accurate Lane Detection

Jan 26, 2024
Chao Chen, Jie Liu, Chang Zhou, Jie Tang, Gangshan Wu

Viaarxiv icon

Large Language Models are Superpositions of All Characters: Attaining Arbitrary Role-play via Self-Alignment

Jan 23, 2024
Keming Lu, Bowen Yu, Chang Zhou, Jingren Zhou

Viaarxiv icon

Controllable 3D Face Generation with Conditional Style Code Diffusion

Jan 11, 2024
Xiaolong Shen, Jianxin Ma, Chang Zhou, Zongxin Yang

Viaarxiv icon

MultiGPrompt for Multi-Task Pre-Training and Prompting on Graphs

Nov 28, 2023
Xingtong Yu, Chang Zhou, Yuan Fang, Xinming Zhang

Viaarxiv icon

Speculative Contrastive Decoding

Nov 15, 2023
Hongyi Yuan, Keming Lu, Fei Huang, Zheng Yuan, Chang Zhou

Viaarxiv icon

Routing to the Expert: Efficient Reward-guided Ensemble of Large Language Models

Nov 15, 2023
Keming Lu, Hongyi Yuan, Runji Lin, Junyang Lin, Zheng Yuan, Chang Zhou, Jingren Zhou

Viaarxiv icon

Self-Evolved Diverse Data Sampling for Efficient Instruction Tuning

Nov 14, 2023
Shengguang Wu, Keming Lu, Benfeng Xu, Junyang Lin, Qi Su, Chang Zhou

Viaarxiv icon

Qwen-Audio: Advancing Universal Audio Understanding via Unified Large-Scale Audio-Language Models

Nov 14, 2023
Yunfei Chu, Jin Xu, Xiaohuan Zhou, Qian Yang, Shiliang Zhang, Zhijie Yan, Chang Zhou, Jingren Zhou

Viaarxiv icon