Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Shuai Zhang

Shuai Zhang

Beihang University

FSR: Accelerating the Inference Process of Transducer-Based Models by Applying Fast-Skip Regularization


Apr 07, 2021
Zhengkun Tian, Jiangyan Yi, Ye Bai, Jianhua Tao, Shuai Zhang, Zhengqi Wen

* Submitted to INTERSPEECH2021 

  Access Paper or Ask Questions

TSNAT: Two-Step Non-Autoregressvie Transformer Models for Speech Recognition


Apr 04, 2021
Zhengkun Tian, Jiangyan Yi, Jianhua Tao, Ye Bai, Shuai Zhang, Zhengqi Wen, Xuefei Liu

* Submitted to Interspeech2021 

  Access Paper or Ask Questions

Fast End-to-End Speech Recognition via a Non-Autoregressive Model and Cross-Modal Knowledge Transferring from BERT


Feb 20, 2021
Ye Bai, Jiangyan Yi, Jianhua Tao, Zhengkun Tian, Zhengqi Wen, Shuai Zhang

* 14 pages, 7 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Switch Spaces: Learning Product Spaces with Sparse Gating


Feb 17, 2021
Shuai Zhang, Yi Tay, Wenqi Jiang, Da-cheng Juan, Ce Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Beyond Fully-Connected Layers with Quaternions: Parameterization of Hypercomplex Multiplications with $1/n$ Parameters


Feb 17, 2021
Aston Zhang, Yi Tay, Shuai Zhang, Alvin Chan, Anh Tuan Luu, Siu Cheung Hui, Jie Fu

* Published as a conference paper at the 9th International Conference on Learning Representations (ICLR 2021) 

  Access Paper or Ask Questions

Fast End-to-End Speech Recognition via Non-Autoregressive Models and Cross-Modal Knowledge Transferring from BERT


Feb 15, 2021
Ye Bai, Jiangyan Yi, Jianhua Tao, Zhengkun Tian, Zhengqi Wen, Shuai Zhang

* 14 pages, 7 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Suspicious Massive Registration Detection via Dynamic Heterogeneous Graph Neural Networks


Dec 20, 2020
Susie Xi Rao, Shuai Zhang, Zhichao Han, Zitao Zhang, Wei Min, Mo Cheng, Yinan Shan, Yang Zhao, Ce Zhang

* 8 pages, 1 figure, accepted in the AAAI Workshop on Deep Learning on Graphs 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Informer: Beyond Efficient Transformer for Long Sequence Time-Series Forecasting


Dec 17, 2020
Haoyi Zhou, Shanghang Zhang, Jieqi Peng, Shuai Zhang, Jianxin Li, Hui Xiong, Wancai Zhang

* 7 pages (main), 5 pages (appendix) and to be appeared in AAAI2021 

  Access Paper or Ask Questions

xFraud: Explainable Fraud Transaction Detection on Heterogeneous Graphs


Nov 24, 2020
Susie Xi Rao, Shuai Zhang, Zhichao Han, Zitao Zhang, Wei Min, Zhiyao Chen, Yinan Shan, Yang Zhao, Ce Zhang

* 15 pages, 3 figures, under review in WWW2021 

  Access Paper or Ask Questions

Learning User Representations with Hypercuboids for Recommender Systems


Nov 11, 2020
Shuai Zhang, Huoyu Liu, Aston Zhang, Yue Hu, Ce Zhang, Yumeng Li, Tanchao Zhu, Shaojian He, Wenwu Ou

* Accepted by WSDM 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Decoupling Pronunciation and Language for End-to-end Code-switching Automatic Speech Recognition


Oct 28, 2020
Shuai Zhang, Jiangyan Yi, Zhengkun Tian, Ye Bai, Jianhua Tao, Zhengqi wen

* 5 pages, 1 figures 

  Access Paper or Ask Questions

MicroRec: Accelerating Deep Recommendation Systems to Microseconds by Hardware and Data Structure Solutions


Oct 12, 2020
Wenqi Jiang, Zhenhao He, Shuai Zhang, Thomas B. Preußer, Kai Zeng, Liang Feng, Jiansong Zhang, Tongxuan Liu, Yong Li, Jingren Zhou, Ce Zhang, Gustavo Alonso

* Under submission 

  Access Paper or Ask Questions

Nonconvex Regularization for Network Slimming:Compressing CNNs Even More


Oct 03, 2020
Kevin Bui, Fredrick Park, Shuai Zhang, Yingyong Qi, Jack Xin

* Will be published in ISVC'20 

  Access Paper or Ask Questions

Clustering COVID-19 Lung Scans


Sep 05, 2020
Jacob Householder, Andrew Householder, John Paul Gomez-Reed, Fredrick Park, Shuai Zhang

* 11 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Computational prediction of RNA tertiary structures using machine learning methods


Sep 03, 2020
Bin Huang, Yuanyang Du, Shuai Zhang, Wenfei Li, Jun Wang, Jian Zhang

* Chinese Physics B, Sept. 2020 
* 20 pages, 2 figures. Chinese Physics B, Aug. 2020 

  Access Paper or Ask Questions

A Practical Chinese Dependency Parser Based on A Large-scale Dataset


Sep 03, 2020
Shuai Zhang, Lijie Wang, Ke Sun, Xinyan Xiao


  Access Paper or Ask Questions

Performance Optimization for Federated Person Re-identification via Benchmark Analysis


Aug 26, 2020
Weiming Zhuang, Yonggang Wen, Xuesen Zhang, Xin Gan, Daiying Yin, Dongzhan Zhou, Shuai Zhang, Shuai Yi

* ACMMM'20 

  Access Paper or Ask Questions

TensorCoder: Dimension-Wise Attention via Tensor Representation for Natural Language Modeling


Aug 12, 2020
Shuai Zhang, Peng Zhang, Xindian Ma, Junqiu Wei, Ningning Wang, Qun Liu


  Access Paper or Ask Questions

Fast Learning of Graph Neural Networks with Guaranteed Generalizability: One-hidden-layer Case


Jun 25, 2020
Shuai Zhang, Meng Wang, Sijia Liu, Pin-Yu Chen, Jinjun Xiong

* International Conference on Machine Learning (ICML 2020) 

  Access Paper or Ask Questions

Automated Radiological Report Generation For Chest X-Rays With Weakly-Supervised End-to-End Deep Learning


Jun 18, 2020
Shuai Zhang, Xiaoyan Xin, Yang Wang, Yachong Guo, Qiuqiao Hao, Xianfeng Yang, Jun Wang, Jian Zhang, Bing Zhang, Wei Wang


  Access Paper or Ask Questions

Listen Attentively, and Spell Once: Whole Sentence Generation via a Non-Autoregressive Architecture for Low-Latency Speech Recognition


May 30, 2020
Ye Bai, Jiangyan Yi, Jianhua Tao, Zhengkun Tian, Zhengqi Wen, Shuai Zhang

* submitted to INTERSPEECH2020 

  Access Paper or Ask Questions

Spike-Triggered Non-Autoregressive Transformer for End-to-End Speech Recognition


May 16, 2020
Zhengkun Tian, Jiangyan Yi, Jianhua Tao, Ye Bai, Shuai Zhang, Zhengqi Wen

* 5 pages 

  Access Paper or Ask Questions

TRP: Trained Rank Pruning for Efficient Deep Neural Networks


Apr 30, 2020
Yuhui Xu, Yuxi Li, Shuai Zhang, Wei Wen, Botao Wang, Yingyong Qi, Yiran Chen, Weiyao Lin, Hongkai Xiong

* Accepted by IJCAI2020, An extension version of arXiv:1812.02402 

  Access Paper or Ask Questions

Rnn-transducer with language bias for end-to-end Mandarin-English code-switching speech recognition


Feb 19, 2020
Shuai Zhang, Jiangyan Yi, Zhengkun Tian, Jianhua Tao, Ye Bai


  Access Paper or Ask Questions

$\ell_0$ Regularized Structured Sparsity Convolutional Neural Networks


Dec 17, 2019
Kevin Bui, Fredrick Park, Shuai Zhang, Yingyong Qi, Jack Xin


  Access Paper or Ask Questions

Synchronous Transformers for End-to-End Speech Recognition


Dec 06, 2019
Zhengkun Tian, Jiangyan Yi, Ye Bai, Jianhua Tao, Shuai Zhang, Zhengqi Wen

* Submitted to ICASSP 2020 

  Access Paper or Ask Questions