Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
Shuai Zhang

Beihang University

Suspicious Massive Registration Detection via Dynamic Heterogeneous Graph Neural Networks

Dec 20, 2020
Susie Xi Rao, Shuai Zhang, Zhichao Han, Zitao Zhang, Wei Min, Mo Cheng, Yinan Shan, Yang Zhao, Ce Zhang

* 8 pages, 1 figure, accepted in the AAAI Workshop on Deep Learning on Graphs 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Informer: Beyond Efficient Transformer for Long Sequence Time-Series Forecasting

Dec 17, 2020
Haoyi Zhou, Shanghang Zhang, Jieqi Peng, Shuai Zhang, Jianxin Li, Hui Xiong, Wancai Zhang

* 7 pages (main), 5 pages (appendix) and to be appeared in AAAI2021 

  Access Paper or Ask Questions

xFraud: Explainable Fraud Transaction Detection on Heterogeneous Graphs

Nov 24, 2020
Susie Xi Rao, Shuai Zhang, Zhichao Han, Zitao Zhang, Wei Min, Zhiyao Chen, Yinan Shan, Yang Zhao, Ce Zhang

* 15 pages, 3 figures, under review in WWW2021 

  Access Paper or Ask Questions

Learning User Representations with Hypercuboids for Recommender Systems

Nov 11, 2020
Shuai Zhang, Huoyu Liu, Aston Zhang, Yue Hu, Ce Zhang, Yumeng Li, Tanchao Zhu, Shaojian He, Wenwu Ou

* Accepted by WSDM 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Decoupling Pronunciation and Language for End-to-end Code-switching Automatic Speech Recognition

Oct 28, 2020
Shuai Zhang, Jiangyan Yi, Zhengkun Tian, Ye Bai, Jianhua Tao, Zhengqi wen

* 5 pages, 1 figures 

  Access Paper or Ask Questions

MicroRec: Accelerating Deep Recommendation Systems to Microseconds by Hardware and Data Structure Solutions

Oct 12, 2020
Wenqi Jiang, Zhenhao He, Shuai Zhang, Thomas B. Preußer, Kai Zeng, Liang Feng, Jiansong Zhang, Tongxuan Liu, Yong Li, Jingren Zhou, Ce Zhang, Gustavo Alonso

* Under submission 

  Access Paper or Ask Questions

Nonconvex Regularization for Network Slimming:Compressing CNNs Even More

Oct 03, 2020
Kevin Bui, Fredrick Park, Shuai Zhang, Yingyong Qi, Jack Xin

* Will be published in ISVC'20 

  Access Paper or Ask Questions

Clustering COVID-19 Lung Scans

Sep 05, 2020
Jacob Householder, Andrew Householder, John Paul Gomez-Reed, Fredrick Park, Shuai Zhang

* 11 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Computational prediction of RNA tertiary structures using machine learning methods

Sep 03, 2020
Bin Huang, Yuanyang Du, Shuai Zhang, Wenfei Li, Jun Wang, Jian Zhang

* Chinese Physics B, Sept. 2020 
* 20 pages, 2 figures. Chinese Physics B, Aug. 2020 

  Access Paper or Ask Questions

A Practical Chinese Dependency Parser Based on A Large-scale Dataset

Sep 03, 2020
Shuai Zhang, Lijie Wang, Ke Sun, Xinyan Xiao


  Access Paper or Ask Questions

Performance Optimization for Federated Person Re-identification via Benchmark Analysis

Aug 26, 2020
Weiming Zhuang, Yonggang Wen, Xuesen Zhang, Xin Gan, Daiying Yin, Dongzhan Zhou, Shuai Zhang, Shuai Yi

* ACMMM'20 

  Access Paper or Ask Questions

TensorCoder: Dimension-Wise Attention via Tensor Representation for Natural Language Modeling

Aug 12, 2020
Shuai Zhang, Peng Zhang, Xindian Ma, Junqiu Wei, Ningning Wang, Qun Liu


  Access Paper or Ask Questions

Fast Learning of Graph Neural Networks with Guaranteed Generalizability: One-hidden-layer Case

Jun 25, 2020
Shuai Zhang, Meng Wang, Sijia Liu, Pin-Yu Chen, Jinjun Xiong

* International Conference on Machine Learning (ICML 2020) 

  Access Paper or Ask Questions

Automated Radiological Report Generation For Chest X-Rays With Weakly-Supervised End-to-End Deep Learning

Jun 18, 2020
Shuai Zhang, Xiaoyan Xin, Yang Wang, Yachong Guo, Qiuqiao Hao, Xianfeng Yang, Jun Wang, Jian Zhang, Bing Zhang, Wei Wang


  Access Paper or Ask Questions

Listen Attentively, and Spell Once: Whole Sentence Generation via a Non-Autoregressive Architecture for Low-Latency Speech Recognition

May 30, 2020
Ye Bai, Jiangyan Yi, Jianhua Tao, Zhengkun Tian, Zhengqi Wen, Shuai Zhang

* submitted to INTERSPEECH2020 

  Access Paper or Ask Questions

Spike-Triggered Non-Autoregressive Transformer for End-to-End Speech Recognition

May 16, 2020
Zhengkun Tian, Jiangyan Yi, Jianhua Tao, Ye Bai, Shuai Zhang, Zhengqi Wen

* 5 pages 

  Access Paper or Ask Questions

TRP: Trained Rank Pruning for Efficient Deep Neural Networks

Apr 30, 2020
Yuhui Xu, Yuxi Li, Shuai Zhang, Wei Wen, Botao Wang, Yingyong Qi, Yiran Chen, Weiyao Lin, Hongkai Xiong

* Accepted by IJCAI2020, An extension version of arXiv:1812.02402 

  Access Paper or Ask Questions

Rnn-transducer with language bias for end-to-end Mandarin-English code-switching speech recognition

Feb 19, 2020
Shuai Zhang, Jiangyan Yi, Zhengkun Tian, Jianhua Tao, Ye Bai


  Access Paper or Ask Questions

$\ell_0$ Regularized Structured Sparsity Convolutional Neural Networks

Dec 17, 2019
Kevin Bui, Fredrick Park, Shuai Zhang, Yingyong Qi, Jack Xin


  Access Paper or Ask Questions

Synchronous Transformers for End-to-End Speech Recognition

Dec 06, 2019
Zhengkun Tian, Jiangyan Yi, Ye Bai, Jianhua Tao, Shuai Zhang, Zhengqi Wen

* Submitted to ICASSP 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Integrating Whole Context to Sequence-to-sequence Speech Recognition

Dec 04, 2019
Ye Bai, Jiangyan Yi, Jianhua Tao, Zhengkun Tian, Zhengqi Wen, Shuai Zhang

* 5 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Weakly-Supervised Degree of Eye-Closeness Estimation

Oct 24, 2019
Eyasu Mequanint, Shuai Zhang, Bijan Forutanpour, Yingyong Qi, Ning Bi


  Access Paper or Ask Questions

Trained Rank Pruning for Efficient Deep Neural Networks

Oct 11, 2019
Yuhui Xu, Yuxi Li, Shuai Zhang, Wei Wen, Botao Wang, Wenrui Dai, Yingyong Qi, Yiran Chen, Weiyao Lin, Hongkai Xiong

* NeurIPS-EMC2 2019 Workshop on Energy Efficient Machine Learning and Cognitive Computing. arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:1812.02402 

  Access Paper or Ask Questions

Traned Rank Pruning for Efficient Deep Neural Networks

Oct 09, 2019
Yuhui Xu, Yuxi Li, Shuai Zhang, Wei Wen, Botao Wang, Wenrui Dai, Yingyong Qi, Yiran Chen, Weiyao Lin, Hongkai Xiong

* NeurIPS-EMC2 2019 Workshop on Energy Efficient Machine Learning and Cognitive Computing. arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:1812.02402 

  Access Paper or Ask Questions

A Tensorized Transformer for Language Modeling

Aug 09, 2019
Xindian Ma, Peng Zhang, Shuai Zhang, Nan Duan, Yuexian Hou, Dawei Song, Ming Zhou

* Submitted to NeurIPS 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Lightweight and Efficient Neural Natural Language Processing with Quaternion Networks

Jun 11, 2019
Yi Tay, Aston Zhang, Luu Anh Tuan, Jinfeng Rao, Shuai Zhang, Shuohang Wang, Jie Fu, Siu Cheung Hui

* ACL 2019 

  Access Paper or Ask Questions