Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Xinggang Wang

QueryInst: Parallelly Supervised Mask Query for Instance Segmentation


May 05, 2021
Yuxin Fang, Shusheng Yang, Xinggang Wang, Yu Li, Chen Fang, Ying Shan, Bin Feng, Wenyu Liu


  Access Paper or Ask Questions

Crossover Learning for Fast Online Video Instance Segmentation


Apr 13, 2021
Shusheng Yang, Yuxin Fang, Xinggang Wang, Yu Li, Chen Fang, Ying Shan, Bin Feng, Wenyu Liu


  Access Paper or Ask Questions

Weakly-supervised Instance Segmentation via Class-agnostic Learning with Salient Images


Apr 04, 2021
Xinggang Wang, Jiapei Feng, Bin Hu, Qi Ding, Longjin Ran, Xiaoxin Chen, Wenyu Liu

* CVPR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Half-Real Half-Fake Distillation for Class-Incremental Semantic Segmentation


Apr 02, 2021
Zilong Huang, Wentian Hao, Xinggang Wang, Mingyuan Tao, Jianqiang Huang, Wenyu Liu, Xian-Sheng Hua


  Access Paper or Ask Questions

Real-Time and Accurate Object Detection in Compressed Video by Long Short-term Feature Aggregation


Mar 25, 2021
Xinggang Wang, Zhaojin Huang, Bencheng Liao, Lichao Huang, Yongchao Gong, Chang Huang

* Computer Vision and Image Understanding,Volume 206, May 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Human De-occlusion: Invisible Perception and Recovery for Humans


Mar 22, 2021
Qiang Zhou, Shiyin Wang, Yitong Wang, Zilong Huang, Xinggang Wang

* 11 pages, 6 figures, conference 

  Access Paper or Ask Questions

Noise Modulation: Let Your Model Interpret Itself


Mar 19, 2021
Haoyang Li, Xinggang Wang


  Access Paper or Ask Questions

Deep Online Correction for Monocular Visual Odometry


Mar 18, 2021
Jiaxin Zhang, Wei Sui, Xinggang Wang, Wenming Meng, Hongmei Zhu, Qian Zhang

* Accepted at 2021 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA) 

  Access Paper or Ask Questions

Occluded Video Instance Segmentation


Feb 08, 2021
Jiyang Qi, Yan Gao, Yao Hu, Xinggang Wang, Xiaoyu Liu, Xiang Bai, Serge Belongie, Alan Yuille, Philip H. S. Torr, Song Bai

* 10 pages, 11 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Learning to Focus: Cascaded Feature Matching Network for Few-shot Image Recognition


Jan 13, 2021
Mengting Chen, Xinggang Wang, Heng Luo, Yifeng Geng, Wenyu Liu

* SCIENCE CHINA Information Sciences, 2021 
* 14 pages 

  Access Paper or Ask Questions

ResizeMix: Mixing Data with Preserved Object Information and True Labels


Dec 21, 2020
Jie Qin, Jiemin Fang, Qian Zhang, Wenyu Liu, Xingang Wang, Xinggang Wang


  Access Paper or Ask Questions

EfficientPose: Efficient Human Pose Estimation with Neural Architecture Search


Dec 13, 2020
Wenqiang Zhang, Jiemin Fang, Xinggang Wang, Wenyu Liu


  Access Paper or Ask Questions

Deep multi-metric learning for text-independent speaker verification


Jul 17, 2020
Jiwei Xu, Xinggang Wang, Bin Feng, Wenyu Liu

* Neurocomputing, Volume 410, 14 October 2020, Pages 394-400 

  Access Paper or Ask Questions

Boundary-preserving Mask R-CNN


Jul 17, 2020
Tianheng Cheng, Xinggang Wang, Lichao Huang, Wenyu Liu

* 17 pages, 8 figures. Accepted by ECCV 2020 

  Access Paper or Ask Questions

FNA++: Fast Network Adaptation via Parameter Remapping and Architecture Search


Jun 21, 2020
Jiemin Fang, Yuzhu Sun, Qian Zhang, Kangjian Peng, Yuan Li, Wenyu Liu, Xinggang Wang

* arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2001.02525 

  Access Paper or Ask Questions

A Simple Baseline for Multi-Object Tracking


Apr 17, 2020
Yifu Zhang, Chunyu Wang, Xinggang Wang, Wenjun Zeng, Wenyu Liu


  Access Paper or Ask Questions

AlignSeg: Feature-Aligned Segmentation Networks


Feb 24, 2020
Zilong Huang, Yunchao Wei, Xinggang Wang, Honghui Shi, Wenyu Liu, Thomas S. Huang

* In Submission 

  Access Paper or Ask Questions

IoU-aware Single-stage Object Detector for Accurate Localization


Jan 16, 2020
Shengkai Wu, Xiaoping Li, Xinggang Wang


  Access Paper or Ask Questions

Fast Neural Network Adaptation via Parameter Remapping and Architecture Search


Jan 08, 2020
Jiemin Fang, Yuzhu Sun, Kangjian Peng, Qian Zhang, Yuan Li, Wenyu Liu, Xinggang Wang

* Accepted by ICLR 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Diversity Transfer Network for Few-Shot Learning


Dec 31, 2019
Mengting Chen, Yuxin Fang, Xinggang Wang, Heng Luo, Yifeng Geng, Xinyu Zhang, Chang Huang, Wenyu Liu, Bo Wang

* 9 pages, 3 figures, AAAI 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Deep High-Resolution Representation Learning for Visual Recognition


Aug 20, 2019
Jingdong Wang, Ke Sun, Tianheng Cheng, Borui Jiang, Chaorui Deng, Yang Zhao, Dong Liu, Yadong Mu, Mingkui Tan, Xinggang Wang, Wenyu Liu, Bin Xiao

* arXiv admin note: text overlap with arXiv:1904.04514 

  Access Paper or Ask Questions

Object Detection in Video with Spatial-temporal Context Aggregation


Jul 11, 2019
Hao Luo, Lichao Huang, Han Shen, Yuan Li, Chang Huang, Xinggang Wang


  Access Paper or Ask Questions

Proposal, Tracking and Segmentation (PTS): A Cascaded Network for Video Object Segmentation


Jul 04, 2019
Qiang Zhou, Zilong Huang, Lichao Huang, Yongchao Gong, Han Shen, Chang Huang, Wenyu Liu, Xinggang Wang


  Access Paper or Ask Questions

Densely Connected Search Space for More Flexible Neural Architecture Search


Jun 23, 2019
Jiemin Fang, Yuzhu Sun, Qian Zhang, Yuan Li, Wenyu Liu, Xinggang Wang


  Access Paper or Ask Questions

High-Resolution Representations for Labeling Pixels and Regions


Apr 09, 2019
Ke Sun, Yang Zhao, Borui Jiang, Tianheng Cheng, Bin Xiao, Dong Liu, Yadong Mu, Xinggang Wang, Wenyu Liu, Jingdong Wang


  Access Paper or Ask Questions