Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

DS-1000: A Natural and Reliable Benchmark for Data Science Code Generation


Nov 18, 2022
Yuhang Lai, Chengxi Li, Yiming Wang, Tianyi Zhang, Ruiqi Zhong, Luke Zettlemoyer, Scott Wen-tau Yih, Daniel Fried, Sida Wang, Tao Yu


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Holistic Evaluation of Language Models


Nov 16, 2022
Percy Liang, Rishi Bommasani, Tony Lee, Dimitris Tsipras, Dilara Soylu, Michihiro Yasunaga, Yian Zhang, Deepak Narayanan, Yuhuai Wu, Ananya Kumar, Benjamin Newman, Binhang Yuan, Bobby Yan, Ce Zhang, Christian Cosgrove, Christopher D. Manning, Christopher Ré, Diana Acosta-Navas, Drew A. Hudson, Eric Zelikman, Esin Durmus, Faisal Ladhak, Frieda Rong, Hongyu Ren, Huaxiu Yao, Jue Wang, Keshav Santhanam, Laurel Orr, Lucia Zheng, Mert Yuksekgonul, Mirac Suzgun, Nathan Kim, Neel Guha, Niladri Chatterji, Omar Khattab, Peter Henderson, Qian Huang, Ryan Chi, Sang Michael Xie, Shibani Santurkar, Surya Ganguli, Tatsunori Hashimoto, Thomas Icard, Tianyi Zhang, Vishrav Chaudhary, William Wang, Xuechen Li, Yifan Mai, Yuhui Zhang, Yuta Koreeda

* Authored by the Center for Research on Foundation Models (CRFM) at the Stanford Institute for Human-Centered Artificial Intelligence (HAI). Project page: https://crfm.stanford.edu/helm/v1.0 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

CREATIVESUMM: Shared Task on Automatic Summarization for Creative Writing


Nov 10, 2022
Divyansh Agarwal, Alexander R. Fabbri, Simeng Han, Wojciech Kryscinski, Faisal Ladhak, Bryan Li, Kathleen McKeown, Dragomir Radev, Tianyi Zhang, Sam Wiseman

* 4 pages + 3 for references and appendix 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Shuffle Instances-based Vision Transformer for Pancreatic Cancer ROSE Image Classification


Aug 14, 2022
Tianyi Zhang, Youdan Feng, Yunlu Feng, Yu Zhao, Yanli Lei, Nan Ying, Zhiling Yan, Yufang He, Guanglei Zhang

* arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2206.03080 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Learning from Multiple Unlabeled Datasets with Partial Risk Regularization


Jul 04, 2022
Yuting Tang, Nan Lu, Tianyi Zhang, Masashi Sugiyama


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Pancreatic Cancer ROSE Image Classification Based on Multiple Instance Learning with Shuffle Instances


Jun 07, 2022
Tianyi Zhang, Youdan Feng, Yunlu Feng, Guanglei Zhang


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Decentralized Training of Foundation Models in Heterogeneous Environments


Jun 02, 2022
Binhang Yuan, Yongjun He, Jared Quincy Davis, Tianyi Zhang, Tri Dao, Beidi Chen, Percy Liang, Christopher Re, Ce Zhang


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

TempLM: Distilling Language Models into Template-Based Generators


May 23, 2022
Tianyi Zhang, Mina Lee, Lisa Li, Ende Shen, Tatsunori B. Hashimoto


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Channel Estimation and Projection for RIS-assisted MIMO Using Zadoff-Chu Sequences


Feb 21, 2022
Xuemeng Zhou, Zhiyu Yang, Tianyi Zhang, Yi Jiang

* 13 pages, 7 figures 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Model-Based Neural Network and Its Application to Line Spectral Estimation


Feb 14, 2022
Yi Jiang, Tianyi Zhang, Wei Zhang


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
3
4
5
>>