Alert button
Picture for Xiaonan Huang

Xiaonan Huang

Alert button

Optimizing LiDAR Placements for Robust Driving Perception in Adverse Conditions

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 25, 2024
Ye Li, Lingdong Kong, Hanjiang Hu, Xiaohao Xu, Xiaonan Huang

Viaarxiv icon

Customizing Visual-Language Foundation Models for Multi-modal Anomaly Detection and Reasoning

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 17, 2024
Xiaohao Xu, Yunkang Cao, Yongqi Chen, Weiming Shen, Xiaonan Huang

Figure 1 for Customizing Visual-Language Foundation Models for Multi-modal Anomaly Detection and Reasoning
Figure 2 for Customizing Visual-Language Foundation Models for Multi-modal Anomaly Detection and Reasoning
Figure 3 for Customizing Visual-Language Foundation Models for Multi-modal Anomaly Detection and Reasoning
Figure 4 for Customizing Visual-Language Foundation Models for Multi-modal Anomaly Detection and Reasoning
Viaarxiv icon

GlanceVAD: Exploring Glance Supervision for Label-efficient Video Anomaly Detection

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 12, 2024
Huaxin Zhang, Xiang Wang, Xiaohao Xu, Xiaonan Huang, Chuchu Han, Yuehuan Wang, Changxin Gao, Shanjun Zhang, Nong Sang

Figure 1 for GlanceVAD: Exploring Glance Supervision for Label-efficient Video Anomaly Detection
Figure 2 for GlanceVAD: Exploring Glance Supervision for Label-efficient Video Anomaly Detection
Figure 3 for GlanceVAD: Exploring Glance Supervision for Label-efficient Video Anomaly Detection
Figure 4 for GlanceVAD: Exploring Glance Supervision for Label-efficient Video Anomaly Detection
Viaarxiv icon

$\text{R}^2$-Bench: Benchmarking the Robustness of Referring Perception Models under Perturbations

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 07, 2024
Xiang Li, Kai Qiu, Jinglu Wang, Xiaohao Xu, Rita Singh, Kashu Yamazak, Hao Chen, Xiaonan Huang, Bhiksha Raj

Figure 1 for $\text{R}^2$-Bench: Benchmarking the Robustness of Referring Perception Models under Perturbations
Figure 2 for $\text{R}^2$-Bench: Benchmarking the Robustness of Referring Perception Models under Perturbations
Figure 3 for $\text{R}^2$-Bench: Benchmarking the Robustness of Referring Perception Models under Perturbations
Figure 4 for $\text{R}^2$-Bench: Benchmarking the Robustness of Referring Perception Models under Perturbations
Viaarxiv icon

Customizable Perturbation Synthesis for Robust SLAM Benchmarking

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 12, 2024
Xiaohao Xu, Tianyi Zhang, Sibo Wang, Xiang Li, Yongqi Chen, Ye Li, Bhiksha Raj, Matthew Johnson-Roberson, Xiaonan Huang

Viaarxiv icon

A Survey on Visual Anomaly Detection: Challenge, Approach, and Prospect

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 29, 2024
Yunkang Cao, Xiaohao Xu, Jiangning Zhang, Yuqi Cheng, Xiaonan Huang, Guansong Pang, Weiming Shen

Viaarxiv icon

Towards Generic Anomaly Detection and Understanding: Large-scale Visual-linguistic Model (GPT-4V) Takes the Lead

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 16, 2023
Yunkang Cao, Xiaohao Xu, Chen Sun, Xiaonan Huang, Weiming Shen

Figure 1 for Towards Generic Anomaly Detection and Understanding: Large-scale Visual-linguistic Model (GPT-4V) Takes the Lead
Figure 2 for Towards Generic Anomaly Detection and Understanding: Large-scale Visual-linguistic Model (GPT-4V) Takes the Lead
Figure 3 for Towards Generic Anomaly Detection and Understanding: Large-scale Visual-linguistic Model (GPT-4V) Takes the Lead
Figure 4 for Towards Generic Anomaly Detection and Understanding: Large-scale Visual-linguistic Model (GPT-4V) Takes the Lead
Viaarxiv icon

Real2Sim2Real Transfer for Control of Cable-driven Robots via a Differentiable Physics Engine

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 20, 2022
Kun Wang, William R. Johnson III, Shiyang Lu, Xiaonan Huang, Joran Booth, Rebecca Kramer-Bottiglio, Mridul Aanjaneya, Kostas Bekris

Figure 1 for Real2Sim2Real Transfer for Control of Cable-driven Robots via a Differentiable Physics Engine
Figure 2 for Real2Sim2Real Transfer for Control of Cable-driven Robots via a Differentiable Physics Engine
Figure 3 for Real2Sim2Real Transfer for Control of Cable-driven Robots via a Differentiable Physics Engine
Figure 4 for Real2Sim2Real Transfer for Control of Cable-driven Robots via a Differentiable Physics Engine
Viaarxiv icon

6N-DoF Pose Tracking for Tensegrity Robots

Add code
Bookmark button
Alert button
May 29, 2022
Shiyang Lu, William R. Johnson III, Kun Wang, Xiaonan Huang, Joran Booth, Rebecca Kramer-Bottiglio, Kostas Bekris

Figure 1 for 6N-DoF Pose Tracking for Tensegrity Robots
Figure 2 for 6N-DoF Pose Tracking for Tensegrity Robots
Figure 3 for 6N-DoF Pose Tracking for Tensegrity Robots
Figure 4 for 6N-DoF Pose Tracking for Tensegrity Robots
Viaarxiv icon

Soft Lattice Modules that Behave Independently and Collectively

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 21, 2021
Luyang Zhao, Yijia Wu, Julien Blanchet, Maxine Perroni-Scharf, Xiaonan Huang, Joran Booth, Rebecca Kramer-Bottiglio, Devin Balkcom

Figure 1 for Soft Lattice Modules that Behave Independently and Collectively
Figure 2 for Soft Lattice Modules that Behave Independently and Collectively
Figure 3 for Soft Lattice Modules that Behave Independently and Collectively
Figure 4 for Soft Lattice Modules that Behave Independently and Collectively
Viaarxiv icon