Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Xiang Li

PAN++: Towards Efficient and Accurate End-to-End Spotting of Arbitrarily-Shaped Text


May 02, 2021
Wenhai Wang, Enze Xie, Xiang Li, Xuebo Liu, Ding Liang, Zhibo Yang, Tong Lu, Chunhua Shen

* Accepted to TPAMI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Attributed Network Representation Learning via Attribute Enhanced Neighborhood


Apr 12, 2021
Cong Li, Min Shi, Bo Qu, Xiang Li


  Access Paper or Ask Questions

Towards Multi-Scale Style Control for Expressive Speech Synthesis


Apr 08, 2021
Xiang Li, Changhe Song, Jingbei Li, Zhiyong Wu, Jia Jia, Helen Meng

* 5 pages, 4 figures, submitted to INTERSPEECH 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Development and Validation of a Deep Learning Model for Prediction of Severe Outcomes in Suspected COVID-19 Infection


Mar 29, 2021
Varun Buch, Aoxiao Zhong, Xiang Li, Marcio Aloisio Bezerra Cavalcanti Rockenbach, Dufan Wu, Hui Ren, Jiahui Guan, Andrew Liteplo, Sayon Dutta, Ittai Dayan, Quanzheng Li

* Varun Buch, Aoxiao Zhong and Xiang Li contribute equally to this work 

  Access Paper or Ask Questions

Structure-Enhanced Meta-Learning For Few-Shot Graph Classification


Mar 11, 2021
Shunyu Jiang, Fuli Feng, Weijian Chen, Xiang Li, Xiangnan He

* Submitted to AI Open 

  Access Paper or Ask Questions

Privacy-Preserving Distributed SVD via Federated Power


Mar 01, 2021
Xiao Guo, Xiang Li, Xiangyu Chang, Shusen Wang, Zhihua Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Bridging Unpaired Facial Photos And Sketches By Line-drawings


Feb 25, 2021
Meimei Shang, Fei Gao, Xiang Li, Jingjie Zhu, Lingna Dai

* accepted by ICASSP2021 

  Access Paper or Ask Questions

Pyramid Vision Transformer: A Versatile Backbone for Dense Prediction without Convolutions


Feb 24, 2021
Wenhai Wang, Enze Xie, Xiang Li, Deng-Ping Fan, Kaitao Song, Ding Liang, Tong Lu, Ping Luo, Ling Shao

* 13 pages, 6 figures, technical report 

  Access Paper or Ask Questions

SceneRec: Scene-Based Graph Neural Networks for Recommender Systems


Feb 12, 2021
Gang Wang, Ziyi Guo, Xiang Li, Dawei Yin, Shuai Ma


  Access Paper or Ask Questions

Delayed Projection Techniques for Linearly Constrained Problems: Convergence Rates, Acceleration, and Applications


Jan 05, 2021
Xiang Li, Zhihua Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Generative Max-Mahalanobis Classifiers for Image Classification, Generation and More


Jan 01, 2021
Xiulong Yang, Hui Ye, Yang Ye, Xiang Li, Shihao Ji


  Access Paper or Ask Questions

Leveraging Meta-path Contexts for Classification in Heterogeneous Information Networks


Dec 18, 2020
Xiang Li, Danhao Ding, Ben Kao, Yizhou Sun, Nikos Mamoulis

* 12 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Modeling Homophone Noise for Robust Neural Machine Translation


Dec 15, 2020
Wenjie Qin, Xiang Li, Yuhui Sun, Deyi Xiong, Jianwei Cui, Bin Wang


  Access Paper or Ask Questions

Cost-Effective Federated Learning Design


Dec 15, 2020
Bing Luo, Xiang Li, Shiqiang Wang, Jianwei Huang, Leandros Tassiulas

* Accepted in IEEE INFOCOM 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Capturing Delayed Feedback in Conversion Rate Prediction via Elapsed-Time Sampling


Dec 06, 2020
Jia-Qi Yang, Xiang Li, Shuguang Han, Tao Zhuang, De-Chuan Zhan, Xiaoyi Zeng, Bin Tong

* This paper has been accepted by AAAI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Physics Guided Machine Learning Methods for Hydrology


Dec 02, 2020
Ankush Khandelwal, Shaoming Xu, Xiang Li, Xiaowei Jia, Michael Stienbach, Christopher Duffy, John Nieber, Vipin Kumar


  Access Paper or Ask Questions

Deep Metric Learning-based Image Retrieval System for Chest Radiograph and its Clinical Applications in COVID-19


Nov 26, 2020
Aoxiao Zhong, Xiang Li, Dufan Wu, Hui Ren, Kyungsang Kim, Younggon Kim, Varun Buch, Nir Neumark, Bernardo Bizzo, Won Young Tak, Soo Young Park, Yu Rim Lee, Min Kyu Kang, Jung Gil Park, Byung Seok Kim, Woo Jin Chung, Ning Guo, Ittai Dayan, Mannudeep K. Kalra, Quanzheng Li

* Aoxiao Zhong and Xiang Li contribute equally to this work 

  Access Paper or Ask Questions

Generalized Focal Loss V2: Learning Reliable Localization Quality Estimation for Dense Object Detection


Nov 25, 2020
Xiang Li, Wenhai Wang, Xiaolin Hu, Jun Li, Jinhui Tang, Jian Yang


  Access Paper or Ask Questions

PC-GAIN: Pseudo-label Conditional Generative Adversarial Imputation Networks for Incomplete Data


Nov 16, 2020
Yufeng Wang, Dan Li, Xiang Li, Min Yang

* 16pages 

  Access Paper or Ask Questions

Retrieving and ranking short medical questions with two stages neural matching model


Nov 16, 2020
Xiang Li, Xinyu Fu, Zheng Lu, Ruibin Bai, Uwe Aickelin, Peiming Ge, Gong Liu

* 2019 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC),Pages 873-879 

  Access Paper or Ask Questions

Finding the Near Optimal Policy via Adaptive Reduced Regularization in MDPs


Oct 31, 2020
Wenhao Yang, Xiang Li, Guangzeng Xie, Zhihua Zhang


  Access Paper or Ask Questions

3D Meta-Registration: Learning to Learn Registration of 3D Point Clouds


Oct 22, 2020
Lingjing Wang, Yu Hao, Xiang Li, Yi Fang


  Access Paper or Ask Questions

3D Meta Point Signature: Learning to Learn 3D Point Signature for 3D Dense Shape Correspondence


Oct 21, 2020
Hao Huang, Lingjing Wang, Xiang Li, Yi Fang


  Access Paper or Ask Questions

Reading Comprehension as Natural Language Inference: A Semantic Analysis


Oct 04, 2020
Anshuman Mishra, Dhruvesh Patel, Aparna Vijayakumar, Xiang Li, Pavan Kapanipathi, Kartik Talamadupula


  Access Paper or Ask Questions

Deep-3DAligner: Unsupervised 3D Point Set Registration Network With Optimizable Latent Vector


Sep 29, 2020
Lingjing Wang, Xiang Li, Yi Fang

* arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2006.06200 

  Access Paper or Ask Questions

Looking Beyond Sentence-Level Natural Language Inference for Downstream Tasks


Sep 18, 2020
Anshuman Mishra, Dhruvesh Patel, Aparna Vijayakumar, Xiang Li, Pavan Kapanipathi, Kartik Talamadupula


  Access Paper or Ask Questions