Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Musketeer (All for One, and One for All): A Generalist Vision-Language Model with Task Explanation Prompts


May 11, 2023
Zhaoyang Zhang, Yantao Shen, Kunyu Shi, Zhaowei Cai, Jun Fang, Siqi Deng, Hao Yang, Davide Modolo, Zhuowen Tu, Stefano Soatto

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Single-Stage Diffusion NeRF: A Unified Approach to 3D Generation and Reconstruction


Apr 17, 2023
Hansheng Chen, Jiatao Gu, Anpei Chen, Wei Tian, Zhuowen Tu, Lingjie Liu, Hao Su

Add code

* Project page: https://lakonik.github.io/ssdnerf. V2 note: fixed typos 

   Access Paper or Ask Questions

DiffusionRig: Learning Personalized Priors for Facial Appearance Editing


Apr 13, 2023
Zheng Ding, Xuaner Zhang, Zhihao Xia, Lars Jebe, Zhuowen Tu, Xiuming Zhang

Add code

* CVPR 2023. Project website: https://diffusionrig.github.io 

   Access Paper or Ask Questions

On the Feasibility of Cross-Task Transfer with Model-Based Reinforcement Learning


Oct 19, 2022
Yifan Xu, Nicklas Hansen, Zirui Wang, Yung-Chieh Chan, Hao Su, Zhuowen Tu

Add code

* Webpage with code: https://nicklashansen.github.io/xtra 

   Access Paper or Ask Questions

Point Cloud Recognition with Position-to-Structure Attention Transformers


Oct 05, 2022
Zheng Ding, James Hou, Zhuowen Tu

Add code


   Access Paper or Ask Questions

An In-depth Study of Stochastic Backpropagation


Sep 30, 2022
Jun Fang, Mingze Xu, Hao Chen, Bing Shuai, Zhuowen Tu, Joseph Tighe

Add code

* NeurIPS 2022 

   Access Paper or Ask Questions

Open-Vocabulary Panoptic Segmentation with MaskCLIP


Aug 18, 2022
Zheng Ding, Jieke Wang, Zhuowen Tu

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Semi-supervised Vision Transformers at Scale


Aug 11, 2022
Zhaowei Cai, Avinash Ravichandran, Paolo Favaro, Manchen Wang, Davide Modolo, Rahul Bhotika, Zhuowen Tu, Stefano Soatto

Add code


   Access Paper or Ask Questions

The Geometry of Multilingual Language Model Representations


May 22, 2022
Tyler A. Chang, Zhuowen Tu, Benjamin K. Bergen

Add code


   Access Paper or Ask Questions

ELODI: Ensemble Logit Difference Inhibition for Positive-Congruent Training


May 13, 2022
Yue Zhao, Yantao Shen, Yuanjun Xiong, Shuo Yang, Wei Xia, Zhuowen Tu, Bernt Schiele, Stefano Soatto

Add code

* Tech report 

   Access Paper or Ask Questions

1
2
3
4
5
6
>>