Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Peng Wang

Semi-Supervised Wide-Angle Portraits Correction by Multi-Scale Transformer


Sep 14, 2021
Fushun Zhu, Shan Zhao, Peng Wang, Hao Wang, Hua Yan, Shuaicheng Liu

* 13 pages, 10 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Continual Neural Mapping: Learning An Implicit Scene Representation from Sequential Observations


Aug 12, 2021
Zike Yan, Yuxin Tian, Xuesong Shi, Ping Guo, Peng Wang, Hongbin Zha

* ICCV 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Organization and Understanding of a Tactile Information Dataset TacAct During Physical Human-Robot Interactions


Aug 11, 2021
Peng Wang, Jixiao Liu, Funing Hou, Dicai Chen, Zihou Xia, Shijie Guo

* 6 pages, 10 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Organization and Understanding of a Tactile Information Dataset TacAct For Physical Human-Robot Interaction


Aug 09, 2021
Peng Wang, Jixiao Liu, Funing Hou, Dicai Chen, Zihou Xia, Shijie Guo

* 6 pages, 10 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Simultaneous Semantic and Collision Learning for 6-DoF Grasp Pose Estimation


Aug 05, 2021
Yiming Li, Tao Kong, Ruihang Chu, Yifeng Li, Peng Wang, Lei Li

* International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS) 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Neural Rays for Occlusion-aware Image-based Rendering


Jul 28, 2021
Yuan Liu, Sida Peng, Lingjie Liu, Qianqian Wang, Peng Wang, Christian Theobalt, Xiaowei Zhou, Wenping Wang

* 16 pages and 16 figures 

  Access Paper or Ask Questions

AdaXpert: Adapting Neural Architecture for Growing Data


Jul 01, 2021
Shuaicheng Niu, Jiaxiang Wu, Guanghui Xu, Yifan Zhang, Yong Guo, Peilin Zhao, Peng Wang, Mingkui Tan

* accepted by ICML 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Quantum Dynamics Interpretation of Black-box Optimization


Jun 26, 2021
Peng Wang, Gang Xin, Yuwei Jiao

* The paper may provide a new quantum perspective for studying the basic search behavior of the intelligence algorithms 

  Access Paper or Ask Questions

NeuS: Learning Neural Implicit Surfaces by Volume Rendering for Multi-view Reconstruction


Jun 20, 2021
Peng Wang, Lingjie Liu, Yuan Liu, Christian Theobalt, Taku Komura, Wenping Wang

* 22 pages, 17 figures 

  Access Paper or Ask Questions

HR-NAS: Searching Efficient High-Resolution Neural Architectures with Lightweight Transformers


Jun 11, 2021
Mingyu Ding, Xiaochen Lian, Linjie Yang, Peng Wang, Xiaojie Jin, Zhiwu Lu, Ping Luo

* Accepted by CVPR 2021 (Oral) 

  Access Paper or Ask Questions

Fastening the Initial Access in 5G NR Sidelink for 6G V2X Networks


Jun 10, 2021
Marouan Mizmizi, Francesco Linsalata, Mattia Brambilla, Filippo Morandi, Kai Dong, Maurizio Magarini, Monica Nicoli, Majid Nasiri Khormuji, Peng Wang, Renaud Alexandre Pitaval, Umberto Spagnolini


  Access Paper or Ask Questions

Generative Adversarial Networks: A Survey Towards Private and Secure Applications


Jun 07, 2021
Zhipeng Cai, Zuobin Xiong, Honghui Xu, Peng Wang, Wei Li, Yi Pan


  Access Paper or Ask Questions

Sketch and Refine: Towards Faithful and Informative Table-to-Text Generation


May 31, 2021
Peng Wang, Junyang Lin, An Yang, Chang Zhou, Yichang Zhang, Jingren Zhou, Hongxia Yang

* 13 pages, 2 figures. Accepted in ACL2021 Findings 

  Access Paper or Ask Questions

GPR: Grasp Pose Refinement Network for Cluttered Scenes


May 18, 2021
Wei Wei, Yongkang Luo, Fuyu Li, Guangyun Xu, Jun Zhong, Wanyi Li, Peng Wang

* 7 pages, accepted to ICRA2021 

  Access Paper or Ask Questions

Leveraging Structural Information to Improve Point Line Visual-Inertial Odometry


May 10, 2021
Bo Xu, Peng Wang, Yijia He, Yu Chen, Yongnan Chen, Ming Zhou


  Access Paper or Ask Questions

Proposal-free One-stage Referring Expression via Grid-Word Cross-Attention


May 05, 2021
Wei Suo, Mengyang Sun, Peng Wang, Qi Wu

* To be published in the 30th International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI-2021) 

  Access Paper or Ask Questions

CAT: Cross-Attention Transformer for One-Shot Object Detection


Apr 30, 2021
Weidong Lin, Yuyan Deng, Yang Gao, Ning Wang, Jinghao Zhou, Lingqiao Liu, Lei Zhang, Peng Wang

* 7 pages, 3 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Super Odometry: IMU-centric LiDAR-Visual-Inertial Estimator for Challenging Environments


Apr 30, 2021
Shibo Zhao, Hengrui Zhang, Peng Wang, Lucas Nogueira, Sebastian Scherer


  Access Paper or Ask Questions

Center Prediction Loss for Re-identification


Apr 30, 2021
Lu Yang, Yunlong Wang, Lingqiao Liu, Peng Wang, Lu Chi, Zehuan Yuan, Changhu Wang, Yanning Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Chop Chop BERT: Visual Question Answering by Chopping VisualBERT's Heads


Apr 30, 2021
Chenyu Gao, Qi Zhu, Peng Wang, Qi Wu

* 14 pages 

  Access Paper or Ask Questions

PURE: Passive mUlti-peRson idEntification via Deep Footstep Separation and Recognition


Apr 15, 2021
Chao Cai, Ruinan Jin, Peng Wang, Liyuan Ye, Hongbo Jiang, Jun Luo


  Access Paper or Ask Questions

Residual Gaussian Process: A Tractable Nonparametric Bayesian Emulator for Multi-fidelity Simulations


Apr 08, 2021
Wei W. Xing, Akeel A. Shah, Peng Wang, Shandian Zhe Qian Fu, Robert. M. Kirby


  Access Paper or Ask Questions

An Adversarial Human Pose Estimation Network Injected with Graph Structure


Apr 05, 2021
Lei Tian, Guoqiang Liang, Peng Wang, Chunhua Shen

* The paper is accepted by Pattern Recognition 

  Access Paper or Ask Questions

Instance and Pair-Aware Dynamic Networks for Re-Identification


Mar 29, 2021
Bingliang Jiao, Xin Tan, Jinghao Zhou, Lu Yang, Yunlong Wang, Peng Wang

* 8 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Contrastive Learning based Hybrid Networks for Long-Tailed Image Classification


Mar 26, 2021
Peng Wang, Kai Han, Xiu-Shen Wei, Lei Zhang, Lei Wang

* CVPR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Hetero-Modal Learning and Expansive Consistency Constraints for Semi-Supervised Detection from Multi-Sequence Data


Mar 24, 2021
Bolin Lai, Yuhsuan Wu, Xiao-Yun Zhou, Peng Wang, Le Lu, Lingyun Huang, Mei Han, Jing Xiao, Heping Hu, Adam P. Harrison

* 13 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Real-Time Visual Object Tracking via Few-Shot Learning


Mar 18, 2021
Jinghao Zhou, Bo Li, Peng Wang, Peixia Li, Weihao Gan, Wei Wu, Junjie Yan, Wanli Ouyang


  Access Paper or Ask Questions

Higher Performance Visual Tracking with Dual-Modal Localization


Mar 18, 2021
Jinghao Zhou, Bo Li, Lei Qiao, Peng Wang, Weihao Gan, Wei Wu, Junjie Yan, Wanli Ouyang


  Access Paper or Ask Questions