Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Peng Wang

PURE: Passive mUlti-peRson idEntification via Deep Footstep Separation and Recognition


Apr 15, 2021
Chao Cai, Ruinan Jin, Peng Wang, Liyuan Ye, Hongbo Jiang, Jun Luo


  Access Paper or Ask Questions

Residual Gaussian Process: A Tractable Nonparametric Bayesian Emulator for Multi-fidelity Simulations


Apr 08, 2021
Wei W. Xing, Akeel A. Shah, Peng Wang, Shandian Zhe Qian Fu, Robert. M. Kirby


  Access Paper or Ask Questions

An Adversarial Human Pose Estimation Network Injected with Graph Structure


Apr 05, 2021
Lei Tian, Guoqiang Liang, Peng Wang, Chunhua Shen

* The paper is accepted by Pattern Recognition 

  Access Paper or Ask Questions

Instance and Pair-Aware Dynamic Networks for Re-Identification


Mar 29, 2021
Bingliang Jiao, Xin Tan, Jinghao Zhou, Lu Yang, Yunlong Wang, Peng Wang

* 8 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Contrastive Learning based Hybrid Networks for Long-Tailed Image Classification


Mar 26, 2021
Peng Wang, Kai Han, Xiu-Shen Wei, Lei Zhang, Lei Wang

* CVPR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Hetero-Modal Learning and Expansive Consistency Constraints for Semi-Supervised Detection from Multi-Sequence Data


Mar 24, 2021
Bolin Lai, Yuhsuan Wu, Xiao-Yun Zhou, Peng Wang, Le Lu, Lingyun Huang, Mei Han, Jing Xiao, Heping Hu, Adam P. Harrison

* 13 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Real-Time Visual Object Tracking via Few-Shot Learning


Mar 18, 2021
Jinghao Zhou, Bo Li, Peng Wang, Peixia Li, Weihao Gan, Wei Wu, Junjie Yan, Wanli Ouyang


  Access Paper or Ask Questions

Higher Performance Visual Tracking with Dual-Modal Localization


Mar 18, 2021
Jinghao Zhou, Bo Li, Lei Qiao, Peng Wang, Weihao Gan, Wei Wu, Junjie Yan, Wanli Ouyang


  Access Paper or Ask Questions

Pluggable Weakly-Supervised Cross-View Learning for Accurate Vehicle Re-Identification


Mar 09, 2021
Lu Yang, Hongbang Liu, Jinghao Zhou, Lingqiao Liu, Lei Zhang, Peng Wang, Yanning Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Scalable Learning With a Structural Recurrent Neural Network for Short-Term Traffic Prediction


Mar 03, 2021
Youngjoo Kim, Peng Wang, Lyudmila Mihaylova

* IEEE Sensors Journal, vol. 19, issue. 23, pp. 11359 - 11366, 2019 
* 9 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

M6: A Chinese Multimodal Pretrainer


Mar 02, 2021
Junyang Lin, Rui Men, An Yang, Chang Zhou, Ming Ding, Yichang Zhang, Peng Wang, Ang Wang, Le Jiang, Xianyan Jia, Jie Zhang, Jianwei Zhang, Xu Zou, Zhikang Li, Xiaodong Deng, Jie Liu, Jinbao Xue, Huiling Zhou, Jianxin Ma, Jin Yu, Yong Li, Wei Lin, Jingren Zhou, Jie Tang, Hongxia Yang

* 12 pages, technical report 

  Access Paper or Ask Questions

A Collaborative Visual SLAM Framework for Service Robots


Feb 05, 2021
Ming Ouyang, Xuesong Shi, Yujie Wang, Yuxin Tian, Yingzhe Shen, Dawei Wang, Peng Wang


  Access Paper or Ask Questions

Fine-Grained Vehicle Perception via 3D Part-Guided Visual Data Augmentation


Jan 06, 2021
Feixiang Lu, Zongdai Liu, Hui Miao, Peng Wang, Liangjun Zhang, Ruigang Yang, Dinesh Manocha, Bin Zhou


  Access Paper or Ask Questions

Fully-Automated Liver Tumor Localization and Characterization from Multi-Phase MR Volumes Using Key-Slice ROI Parsing: A Physician-Inspired Approach


Dec 15, 2020
Bolin Lai, Xiaoyu Bai, Yuhsuan Wu, Xiao-Yun Zhou, Peng Wang, Jinzheng Cai, Yuankai Huo, Lingyun Huang, Yong Xia, Jing Xiao, Le Lu, Heping Hu, Adam Harrison

* 13 pages 

  Access Paper or Ask Questions

MeisterMorxrc at SemEval-2020 Task 9: Fine-Tune Bert and Multitask Learning for Sentiment Analysis of Code-Mixed Tweets


Dec 15, 2020
Qi Wu, Peng Wang, Chenghao Huang


  Access Paper or Ask Questions

Simple is not Easy: A Simple Strong Baseline for TextVQA and TextCaps


Dec 09, 2020
Qi Zhu, Chenyu Gao, Peng Wang, Qi Wu


  Access Paper or Ask Questions

TP-TIO: A Robust Thermal-Inertial Odometry with Deep ThermalPoint


Dec 07, 2020
Shibo Zhao, Peng Wang, Hengrui Zhang, Zheng Fang, Sebastian Scherer

* IROS 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Hyperspectral Classification Based on Lightweight 3-D-CNN With Transfer Learning


Dec 07, 2020
Haokui Zhang, Ying Li, Yenan Jiang, Peng Wang, Qiang Shen, Chunhua Shen

* IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 2019, 57(8): 5813-5828 
* 16 pages. Accepted to IEEE Trans. Geosci. Remote Sens. Code is available at: https://github.com/hkzhang91/LWNet 

  Access Paper or Ask Questions

Quantum Dynamics of Optimization Problems


Dec 06, 2020
Peng Wang, Gang Xin, Yuwei Jiao

* 7 pages 

  Access Paper or Ask Questions

WikiAsp: A Dataset for Multi-domain Aspect-based Summarization


Nov 16, 2020
Hiroaki Hayashi, Prashant Budania, Peng Wang, Chris Ackerson, Raj Neervannan, Graham Neubig

* Transaction of the ACL 

  Access Paper or Ask Questions

Where to Look and How to Describe: Fashion Image Retrieval with an Attentional Heterogeneous Bilinear Network


Oct 26, 2020
Haibo Su, Peng Wang, Lingqiao Liu, Hui Li, Zhen Li, Yanning Zhang

* 11 pages, 8 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Few-shot Action Recognition with Implicit Temporal Alignment and Pair Similarity Optimization


Oct 13, 2020
Congqi Cao, Yajuan Li, Qinyi Lv, Peng Wang, Yanning Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Disentangled Neural Architecture Search


Sep 24, 2020
Xinyue Zheng, Peng Wang, Qigang Wang, Zhongchao Shi


  Access Paper or Ask Questions

Personalized Speech2Video with 3D Skeleton Regularization and Expressive Body Poses


Jul 17, 2020
Miao Liao, Sibo Zhang, Peng Wang, Hao Zhu, Ruigang Yang


  Access Paper or Ask Questions

Semi-Supervised Crowd Counting via Self-Training on Surrogate Tasks


Jul 07, 2020
Yan Liu, Lingqiao Liu, Peng Wang, Pingping Zhang, Yinjie Lei

* To be appeared at ECCV 2020 

  Access Paper or Ask Questions

ODE-CNN: Omnidirectional Depth Extension Networks


Jul 03, 2020
Xinjing Cheng, Peng Wang, Yanqi Zhou, Chenye Guan, Ruigang Yang

* Accepted by ICRA 2020, 7 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions