Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Tao Wang

CMTR: Cross-modality Transformer for Visible-infrared Person Re-identification


Oct 18, 2021
Tengfei Liang, Yi Jin, Yajun Gao, Wu Liu, Songhe Feng, Tao Wang, Yidong Li

* 11 pages, 7 figures, 7 tables 

  Access Paper or Ask Questions

PnP-DETR: Towards Efficient Visual Analysis with Transformers


Sep 16, 2021
Tao Wang, Li Yuan, Yunpeng Chen, Jiashi Feng, Shuicheng Yan

* accepted by ICCV 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Distract Your Attention: Multi-head Cross Attention Network for Facial Expression Recognition


Sep 15, 2021
Zhengyao Wen, Wenzhong Lin, Tao Wang, Ge Xu


  Access Paper or Ask Questions

MuVER: Improving First-Stage Entity Retrieval with Multi-View Entity Representations


Sep 13, 2021
Xinyin Ma, Yong Jiang, Nguyen Bach, Tao Wang, Zhongqiang Huang, Fei Huang, Weiming Lu

* Accepted by EMNLP 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Joint Graph Learning and Matching for Semantic Feature Correspondence


Sep 01, 2021
He Liu, Tao Wang, Yidong Li, Congyan Lang, Yi Jin, Haibin Ling


  Access Paper or Ask Questions

Secoco: Self-Correcting Encoding for Neural Machine Translation


Aug 27, 2021
Tao Wang, Chengqi Zhao, Mingxuan Wang, Lei Li, Hang Li, Deyi Xiong

* 6 pages, 2 figures, 3 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Class-level Prototypes for Few-shot Learning


Aug 25, 2021
Minglei Yuan, Wenhai Wang, Tao Wang, Chunhao Cai, Qian Xu, Tong Lu


  Access Paper or Ask Questions

Real-time Image Enhancer via Learnable Spatial-aware 3D Lookup Tables


Aug 19, 2021
Tao Wang, Yong Li, Jingyang Peng, Yipeng Ma, Xian Wang, Fenglong Song, Youliang Yan

* Accepted to ICCV2021 

  Access Paper or Ask Questions

No-Reference Quality Assessment for 3D Colored Point Cloud and Mesh Models


Jul 30, 2021
Zicheng Zhang, Wei Sun, Xiongkuo Min, Tao Wang, Wei Lu, Guangtao Zhai


  Access Paper or Ask Questions

No-Reference Quality Assessment for Colored Point Cloud and Mesh Based on Natural Scene Statistics


Jul 09, 2021
Zicheng Zhang, Wei Sun, Xiongkuo Min, Tao Wang, Wei Lu, Guangtao Zhai


  Access Paper or Ask Questions

Adaptive Feature Alignment for Adversarial Training


Jun 16, 2021
Tao Wang, Ruixin Zhang, Xingyu Chen, Kai Zhao, Xiaolin Huang, Yuge Huang, Shaoxin Li, Jilin Li, Feiyue Huang


  Access Paper or Ask Questions

Grasp stability prediction with time series data based on STFT and LSTM


Jun 02, 2021
Tao Wang, Frank Kirchner


  Access Paper or Ask Questions

Deep Learning based Full-reference and No-reference Quality Assessment Models for Compressed UGC Videos


Jun 02, 2021
Wei Sun, Tao Wang, Xiongkuo Min, Fuwang Yi, Guangtao Zhai


  Access Paper or Ask Questions

Improving Named Entity Recognition by External Context Retrieving and Cooperative Learning


Jun 02, 2021
Xinyu Wang, Yong Jiang, Nguyen Bach, Tao Wang, Zhongqiang Huang, Fei Huang, Kewei Tu

* Accepted to ACL 2021, 12 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Learned Smartphone ISP on Mobile NPUs with Deep Learning, Mobile AI 2021 Challenge: Report


May 17, 2021
Andrey Ignatov, Cheng-Ming Chiang, Hsien-Kai Kuo, Anastasia Sycheva, Radu Timofte, Min-Hung Chen, Man-Yu Lee, Yu-Syuan Xu, Yu Tseng, Shusong Xu, Jin Guo, Chao-Hung Chen, Ming-Chun Hsyu, Wen-Chia Tsai, Chao-Wei Chen, Grigory Malivenko, Minsu Kwon, Myungje Lee, Jaeyoon Yoo, Changbeom Kang, Shinjo Wang, Zheng Shaolong, Hao Dejun, Xie Fen, Feng Zhuang, Yipeng Ma, Jingyang Peng, Tao Wang, Fenglong Song, Chih-Chung Hsu, Kwan-Lin Chen, Mei-Hsuang Wu, Vishal Chudasama, Kalpesh Prajapati, Heena Patel, Anjali Sarvaiya, Kishor Upla, Kiran Raja, Raghavendra Ramachandra, Christoph Busch, Etienne de Stoutz

* Mobile AI 2021 Workshop and Challenges: https://ai-benchmark.com/workshops/mai/2021/ 

  Access Paper or Ask Questions

The Volctrans Neural Speech Translation System for IWSLT 2021


May 16, 2021
Chengqi Zhao, Zhicheng Liu, Jian Tong, Tao Wang, Mingxuan Wang, Rong Ye, Qianqian Dong, Jun Cao, Lei Li


  Access Paper or Ask Questions

GSPMD: General and Scalable Parallelization for ML Computation Graphs


May 10, 2021
Yuanzhong Xu, HyoukJoong Lee, Dehao Chen, Blake Hechtman, Yanping Huang, Rahul Joshi, Maxim Krikun, Dmitry Lepikhin, Andy Ly, Marcello Maggioni, Ruoming Pang, Noam Shazeer, Shibo Wang, Tao Wang, Yonghui Wu, Zhifeng Chen


  Access Paper or Ask Questions

Autocorrect in the Process of Translation -- Multi-task Learning Improves Dialogue Machine Translation


Apr 21, 2021
Tao Wang, Chengqi Zhao, Mingxuan Wang, Lei Li, Deyi Xiong

* 8 pages, 3 figures, 7 tables 

  Access Paper or Ask Questions

FedCom: A Byzantine-Robust Local Model Aggregation Rule Using Data Commitment for Federated Learning


Apr 16, 2021
Bo Zhao, Peng Sun, Liming Fang, Tao Wang, Keyu Jiang


  Access Paper or Ask Questions

Half-Truth: A Partially Fake Audio Detection Dataset


Apr 08, 2021
Jiangyan Yi, Ye Bai, Jianhua Tao, Zhengkun Tian, Chenglong Wang, Tao Wang, Ruibo Fu

* submitted to Interspeech 2021 

  Access Paper or Ask Questions

IDOL-Net: An Interactive Dual-Domain Parallel Network for CT Metal Artifact Reduction


Apr 03, 2021
Tao Wang, Wenjun Xia, Zexin Lu, Huaiqiang Sun, Yan Liu, Hu Chen, Jiliu Zhou, Yi Zhang

* 10 pages, 8 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Auto Correcting in the Process of Translation -- Multi-task Learning Improves Dialogue Machine Translation


Mar 30, 2021
Tao Wang, Chengqi Zhao, Mingxuan Wang, Lei Li, Deyi Xiong

* 8 pages, 3 figures, 7 tables 

  Access Paper or Ask Questions

A Universal Model for Cross Modality Mapping by Relational Reasoning


Feb 26, 2021
Zun Li, Congyan Lang, Liqian Liang, Tao Wang, Songhe Feng, Jun Wu, Yidong Li

* 10 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Attention Models for Point Clouds in Deep Learning: A Survey


Feb 22, 2021
Xu Wang, Yi Jin, Yigang Cen, Tao Wang, Yidong Li


  Access Paper or Ask Questions

DAN-Net: Dual-Domain Adaptive-Scaling Non-local Network for CT Metal Artifact Reduction


Feb 16, 2021
Tao Wang, Wenjun Xia, Yongqiang Huang, Huaiqiang Sun, Yan Liu, Hu Chen, Jiliu Zhou, Yi Zhang

* 29 pages, 11 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Tokens-to-Token ViT: Training Vision Transformers from Scratch on ImageNet


Jan 28, 2021
Li Yuan, Yunpeng Chen, Tao Wang, Weihao Yu, Yujun Shi, Francis EH Tay, Jiashi Feng, Shuicheng Yan

* codes: https://github.com/yitu-opensource/T2T-ViT 

  Access Paper or Ask Questions

An Investigation of Potential Function Designs for Neural CRF


Nov 11, 2020
Zechuan Hu, Yong Jiang, Nguyen Bach, Tao Wang, Zhongqiang Huang, Fei Huang, Kewei Tu


  Access Paper or Ask Questions