Alert button
Picture for Tao Wang

Tao Wang

Alert button

Zero-Shot Aerial Object Detection with Visual Description Regularization

Feb 28, 2024
Zhengqing Zang, Chenyu Lin, Chenwei Tang, Tao Wang, Jiancheng Lv

Viaarxiv icon

PANORAMIA: Privacy Auditing of Machine Learning Models without Retraining

Feb 12, 2024
Mishaal Kazmi, Hadrien Lautraite, Alireza Akbari, Mauricio Soroco, Qiaoyue Tang, Tao Wang, Sébastien Gambs, Mathias Lécuyer

Viaarxiv icon

Sensor Misalignment-tolerant AUV Navigation with Passive DoA and Doppler Measurements

Feb 11, 2024
Bingbing Zhang, Shuo Liu, Shanmin Zhou, Daxiong Ji, Tao Wang, Tian Xia, Wen Xu

Viaarxiv icon

PromptRR: Diffusion Models as Prompt Generators for Single Image Reflection Removal

Feb 04, 2024
Tao Wang, Wanglong Lu, Kaihao Zhang, Wenhan Luo, Tae-Kyun Kim, Tong Lu, Hongdong Li, Ming-Hsuan Yang

Viaarxiv icon

Anything in Any Scene: Photorealistic Video Object Insertion

Jan 30, 2024
Chen Bai, Zeman Shao, Guoxiang Zhang, Di Liang, Jie Yang, Zhuorui Zhang, Yujian Guo, Chengzhang Zhong, Yiqiao Qiu, Zhendong Wang, Yichen Guan, Xiaoyin Zheng, Tao Wang, Cheng Lu

Viaarxiv icon

GroundingGPT:Language Enhanced Multi-modal Grounding Model

Jan 30, 2024
Zhaowei Li, Qi Xu, Dong Zhang, Hang Song, Yiqing Cai, Qi Qi, Ran Zhou, Junting Pan, Zefeng Li, Van Tu Vu, Zhida Huang, Tao Wang

Viaarxiv icon

LEGO:Language Enhanced Multi-modal Grounding Model

Jan 15, 2024
Zhaowei Li, Qi Xu, Dong Zhang, Hang Song, Yiqing Cai, Qi Qi, Ran Zhou, Junting Pan, Zefeng Li, Van Tu Vu, Zhida Huang, Tao Wang

Viaarxiv icon

Knowledge Enhanced Conditional Imputation for Healthcare Time-series

Jan 04, 2024
Linglong Qian, Zina Ibrahim, Hugh Logan Ellis, Ao Zhang, Yuezhou Zhang, Tao Wang, Richard Dobson

Viaarxiv icon

VSFormer: Visual-Spatial Fusion Transformer for Correspondence Pruning

Jan 04, 2024
Tangfei Liao, Xiaoqin Zhang, Li Zhao, Tao Wang, Guobao Xiao

Viaarxiv icon

Dual Teacher Knowledge Distillation with Domain Alignment for Face Anti-spoofing

Jan 02, 2024
Zhe Kong, Wentian Zhang, Tao Wang, Kaihao Zhang, Yuexiang Li, Xiaoying Tang, Wenhan Luo

Viaarxiv icon