Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Tao Wang

No-Reference Quality Assessment for Colored Point Cloud and Mesh Based on Natural Scene Statistics


Jul 09, 2021
Zicheng Zhang, Wei Sun, Xiongkuo Min, Tao Wang, Wei Lu, Guangtao Zhai


  Access Paper or Ask Questions

Adaptive Feature Alignment for Adversarial Training


Jun 16, 2021
Tao Wang, Ruixin Zhang, Xingyu Chen, Kai Zhao, Xiaolin Huang, Yuge Huang, Shaoxin Li, Jilin Li, Feiyue Huang


  Access Paper or Ask Questions

Grasp stability prediction with time series data based on STFT and LSTM


Jun 02, 2021
Tao Wang, Frank Kirchner


  Access Paper or Ask Questions

Deep Learning based Full-reference and No-reference Quality Assessment Models for Compressed UGC Videos


Jun 02, 2021
Wei Sun, Tao Wang, Xiongkuo Min, Fuwang Yi, Guangtao Zhai


  Access Paper or Ask Questions

Improving Named Entity Recognition by External Context Retrieving and Cooperative Learning


Jun 02, 2021
Xinyu Wang, Yong Jiang, Nguyen Bach, Tao Wang, Zhongqiang Huang, Fei Huang, Kewei Tu

* Accepted to ACL 2021, 12 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Learned Smartphone ISP on Mobile NPUs with Deep Learning, Mobile AI 2021 Challenge: Report


May 17, 2021
Andrey Ignatov, Cheng-Ming Chiang, Hsien-Kai Kuo, Anastasia Sycheva, Radu Timofte, Min-Hung Chen, Man-Yu Lee, Yu-Syuan Xu, Yu Tseng, Shusong Xu, Jin Guo, Chao-Hung Chen, Ming-Chun Hsyu, Wen-Chia Tsai, Chao-Wei Chen, Grigory Malivenko, Minsu Kwon, Myungje Lee, Jaeyoon Yoo, Changbeom Kang, Shinjo Wang, Zheng Shaolong, Hao Dejun, Xie Fen, Feng Zhuang, Yipeng Ma, Jingyang Peng, Tao Wang, Fenglong Song, Chih-Chung Hsu, Kwan-Lin Chen, Mei-Hsuang Wu, Vishal Chudasama, Kalpesh Prajapati, Heena Patel, Anjali Sarvaiya, Kishor Upla, Kiran Raja, Raghavendra Ramachandra, Christoph Busch, Etienne de Stoutz

* Mobile AI 2021 Workshop and Challenges: https://ai-benchmark.com/workshops/mai/2021/ 

  Access Paper or Ask Questions

The Volctrans Neural Speech Translation System for IWSLT 2021


May 16, 2021
Chengqi Zhao, Zhicheng Liu, Jian Tong, Tao Wang, Mingxuan Wang, Rong Ye, Qianqian Dong, Jun Cao, Lei Li


  Access Paper or Ask Questions

GSPMD: General and Scalable Parallelization for ML Computation Graphs


May 10, 2021
Yuanzhong Xu, HyoukJoong Lee, Dehao Chen, Blake Hechtman, Yanping Huang, Rahul Joshi, Maxim Krikun, Dmitry Lepikhin, Andy Ly, Marcello Maggioni, Ruoming Pang, Noam Shazeer, Shibo Wang, Tao Wang, Yonghui Wu, Zhifeng Chen


  Access Paper or Ask Questions

Autocorrect in the Process of Translation -- Multi-task Learning Improves Dialogue Machine Translation


Apr 21, 2021
Tao Wang, Chengqi Zhao, Mingxuan Wang, Lei Li, Deyi Xiong

* 8 pages, 3 figures, 7 tables 

  Access Paper or Ask Questions

FedCom: A Byzantine-Robust Local Model Aggregation Rule Using Data Commitment for Federated Learning


Apr 16, 2021
Bo Zhao, Peng Sun, Liming Fang, Tao Wang, Keyu Jiang


  Access Paper or Ask Questions

Half-Truth: A Partially Fake Audio Detection Dataset


Apr 08, 2021
Jiangyan Yi, Ye Bai, Jianhua Tao, Zhengkun Tian, Chenglong Wang, Tao Wang, Ruibo Fu

* submitted to Interspeech 2021 

  Access Paper or Ask Questions

IDOL-Net: An Interactive Dual-Domain Parallel Network for CT Metal Artifact Reduction


Apr 03, 2021
Tao Wang, Wenjun Xia, Zexin Lu, Huaiqiang Sun, Yan Liu, Hu Chen, Jiliu Zhou, Yi Zhang

* 10 pages, 8 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Auto Correcting in the Process of Translation -- Multi-task Learning Improves Dialogue Machine Translation


Mar 30, 2021
Tao Wang, Chengqi Zhao, Mingxuan Wang, Lei Li, Deyi Xiong

* 8 pages, 3 figures, 7 tables 

  Access Paper or Ask Questions

A Universal Model for Cross Modality Mapping by Relational Reasoning


Feb 26, 2021
Zun Li, Congyan Lang, Liqian Liang, Tao Wang, Songhe Feng, Jun Wu, Yidong Li

* 10 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Attention Models for Point Clouds in Deep Learning: A Survey


Feb 22, 2021
Xu Wang, Yi Jin, Yigang Cen, Tao Wang, Yidong Li


  Access Paper or Ask Questions

DAN-Net: Dual-Domain Adaptive-Scaling Non-local Network for CT Metal Artifact Reduction


Feb 16, 2021
Tao Wang, Wenjun Xia, Yongqiang Huang, Huaiqiang Sun, Yan Liu, Hu Chen, Jiliu Zhou, Yi Zhang

* 29 pages, 11 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Tokens-to-Token ViT: Training Vision Transformers from Scratch on ImageNet


Jan 28, 2021
Li Yuan, Yunpeng Chen, Tao Wang, Weihao Yu, Yujun Shi, Francis EH Tay, Jiashi Feng, Shuicheng Yan

* codes: https://github.com/yitu-opensource/T2T-ViT 

  Access Paper or Ask Questions

An Investigation of Potential Function Designs for Neural CRF


Nov 11, 2020
Zechuan Hu, Yong Jiang, Nguyen Bach, Tao Wang, Zhongqiang Huang, Fei Huang, Kewei Tu


  Access Paper or Ask Questions

Exploring the limits of Concurrency in ML Training on Google TPUs


Nov 07, 2020
Sameer Kumar, James Bradbury, Cliff Young, Yu Emma Wang, Anselm Levskaya, Blake Hechtman, Dehao Chen, HyoukJoong Lee, Mehmet Deveci, Naveen Kumar, Pankaj Kanwar, Shibo Wang, Skye Wanderman-Milne, Steve Lacy, Tao Wang, Tayo Oguntebi, Yazhou Zu, Yuanzhong Xu, Andy Swing


  Access Paper or Ask Questions

EDCNN: Edge enhancement-based Densely Connected Network with Compound Loss for Low-Dose CT Denoising


Oct 30, 2020
Tengfei Liang, Yi Jin, Yidong Li, Tao Wang, Songhe Feng, Congyan Lang

* 8 pages, 7 figures, 3 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Toward Accurate Person-level Action Recognition in Videos of Crowded Scenes


Oct 16, 2020
Li Yuan, Yichen Zhou, Shuning Chang, Ziyuan Huang, Yunpeng Chen, Xuecheng Nie, Tao Wang, Jiashi Feng, Shuicheng Yan

* ACM Multimedia 2020 
* 1'st Place in ACM Multimedia Grand Challenge: Human in Events, Track4: Person-level Action Recognition in Complex Events 

  Access Paper or Ask Questions

Rapid Robust Principal Component Analysis: CUR Accelerated Inexact Low Rank Estimation


Oct 14, 2020
HanQin Cai, Keaton Hamm, Longxiu Huang, Jiaqi Li, Tao Wang


  Access Paper or Ask Questions

AIN: Fast and Accurate Sequence Labeling with Approximate Inference Network


Oct 12, 2020
Xinyu Wang, Yong Jiang, Nguyen Bach, Tao Wang, Zhongqiang Huang, Fei Huang, Kewei Tu

* Accept to Main Conference of EMNLP 2020 (Short). Camera-ready, 8 Pages 

  Access Paper or Ask Questions

Structural Knowledge Distillation


Oct 10, 2020
Xinyu Wang, Yong Jiang, Zhaohui Yan, Zixia Jia, Nguyen Bach, Tao Wang, Zhongqiang Huang, Fei Huang, Kewei Tu

* Under review as a conference paper of ICLR 2021. 15 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Automated Concatenation of Embeddings for Structured Prediction


Oct 10, 2020
Xinyu Wang, Yong Jiang, Nguyen Bach, Tao Wang, Zhongqiang Huang, Fei Huang, Kewei Tu

* We propose ACE, which achieves new SOTA for 6 NLP tasks over 23 datasets. Under review as a conference paper at ICLR 2021. 19 pages 

  Access Paper or Ask Questions

More Embeddings, Better Sequence Labelers?


Oct 10, 2020
Xinyu Wang, Yong Jiang, Nguyen Bach, Tao Wang, Zhongqiang Huang, Fei Huang, Kewei Tu

* Accepted to Findings of EMNLP 2020. Camera-ready, 16 pages 

  Access Paper or Ask Questions