Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Zheng Li

Zheng Li

Department of surgery, and Chow Yuk Ho Technology Centre for Innovative Medicine, The Chinese University of Hong Kong, Hong Kong, Shenzhen Institute of Artificial Intelligence and Robotics for Society, China

Student Helping Teacher: Teacher Evolution via Self-Knowledge Distillation


Oct 13, 2021
Zheng Li, Xiang Li, Lingfeng Yang, Jian Yang, Zhigeng Pan


  Access Paper or Ask Questions

3D Object Detection Combining Semantic and Geometric Features from Point Clouds


Oct 10, 2021
Hao Peng, Guofeng Tong, Zheng Li, Yaqi Wang, Yuyuan Shao


  Access Paper or Ask Questions

QUEACO: Borrowing Treasures from Weakly-labeled Behavior Data for Query Attribute Value Extraction


Sep 05, 2021
Danqing Zhang, Zheng Li, Tianyu Cao, Chen Luo, Tony Wu, Hanqing Lu, Yiwei Song, Bing Yin, Tuo Zhao, Qiang Yang

* The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management (CIKM 2021, Applied Research Track) 
* The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management (CIKM 2021, Applied Research Track) 

  Access Paper or Ask Questions

Online Knowledge Distillation for Efficient Pose Estimation


Aug 04, 2021
Zheng Li, Jingwen Ye, Mingli Song, Ying Huang, Zhigeng Pan

* ICCV 2021 

  Access Paper or Ask Questions

OLR 2021 Challenge: Datasets, Rules and Baselines


Jul 23, 2021
Binling Wang, Wenxuan Hu, Jing Li, Yiming Zhi, Zheng Li, Qingyang Hong, Lin Li, Dong Wang, Liming Song, Cheng Yang

* arXiv admin note: text overlap with arXiv:2006.03473, arXiv:1907.07626, arXiv:1806.00616, arXiv:1706.09742 

  Access Paper or Ask Questions

Oriental Language Recognition (OLR) 2020: Summary and Analysis


Jul 05, 2021
Jing Li, Binling Wang, Yiming Zhi, Zheng Li, Lin Li, Qingyang Hong, Dong Wang


  Access Paper or Ask Questions

Two-Stage Self-Supervised Cycle-Consistency Network for Reconstruction of Thin-Slice MR Images


Jun 29, 2021
Zhiyang Lu, Zheng Li, Jun Wang, Jun shi, Dinggang Shen


  Access Paper or Ask Questions

Phoneme-aware and Channel-wise Attentive Learning for Text DependentSpeaker Verification


Jun 25, 2021
Yan Liu, Zheng Li, Lin Li, Qingyang Hong


  Access Paper or Ask Questions

Additive Phoneme-aware Margin Softmax Loss for Language Recognition


Jun 24, 2021
Zheng Li, Yan Liu, Lin Li, Qingyang Hong

* Accepted by Interspeech 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Design and Control of a Highly Redundant Rigid-Flexible Coupling Robot to Assist the COVID-19 Oropharyngeal-Swab Sampling


Feb 25, 2021
Yingbai Hu, Jian Li, Yongquan Chen, Qiwen Wang, Chuliang Chi, Heng Zhang, Qing Gao, Yuanmin Lan, Zheng Li, Zonggao Mu, Zhenglong Sun, Alois Knoll

* 8 pages, 11 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Superresolving second-order correlation imaging using synthesized colored noise speckles


Feb 11, 2021
Zheng Li, Xiaoyu Nie, Fan Yang, Xiangpei Liu, Dongyu Liu, Xiaolong Dong, Xingchen Zhao, Tao Peng, M. Suhail Zubairy, Marlan O. Scully

* 13 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Exploring Text-transformers in AAAI 2021 Shared Task: COVID-19 Fake News Detection in English


Jan 07, 2021
Xiangyang Li, Yu Xia, Xiang Long, Zheng Li, Sujian Li

* 3rd solution of '[email protected] - COVID19 Fake News Detection in English' 

  Access Paper or Ask Questions

Multimodal Topic Learning for Video Recommendation


Oct 26, 2020
Shi Pu, Yijiang He, Zheng Li, Mao Zheng


  Access Paper or Ask Questions

Unsupervised Cross-lingual Adaptation for Sequence Tagging and Beyond


Oct 23, 2020
Xin Li, Lidong Bing, Wenxuan Zhang, Zheng Li, Wai Lam


  Access Paper or Ask Questions

Reconstruction of Quantitative Susceptibility Maps from Phase of Susceptibility Weighted Imaging with Cross-Connected Ψ-Net


Oct 14, 2020
Zhiyang Lu, Jun Li, Zheng Li, Hongjian He, Jun Shi


  Access Paper or Ask Questions

Online Knowledge Distillation via Multi-branch Diversity Enhancement


Oct 02, 2020
Zheng Li, Ying Huang, Defang Chen, Tianren Luo, Ning Cai, Zhigeng Pan

* ACCV 2020 

  Access Paper or Ask Questions

SYNC: A Copula based Framework for Generating Synthetic Data from Aggregated Sources


Sep 20, 2020
Zheng Li, Yue Zhao, Jialin Fu

* Proceedings of the 2020 IEEE International Conference on Data Mining Workshops (ICDMW) 

  Access Paper or Ask Questions

COPOD: Copula-Based Outlier Detection


Sep 20, 2020
Zheng Li, Yue Zhao, Nicola Botta, Cezar Ionescu, Xiyang Hu

* Proceedings of the 2020 International Conference on Data Mining (ICDM) 

  Access Paper or Ask Questions

Label-Leaks: Membership Inference Attack with Label


Jul 30, 2020
Zheng Li, Yang Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Research on multi-dimensional end-to-end phrase recognition algorithm based on background knowledge


Jul 08, 2020
Zheng Li, Gang Tu, Guang Liu, Zhi-Qiang Zhan, Yi-Jian Liu

* in Chinese language 

  Access Paper or Ask Questions

Research on Annotation Rules and Recognition Algorithm Based on Phrase Window


Jul 07, 2020
Guang Liu, Gang Tu, Zheng Li, Yi-Jian Liu

* in Chinese 

  Access Paper or Ask Questions

Exploiting Visual Semantic Reasoning for Video-Text Retrieval


Jun 16, 2020
Zerun Feng, Zhimin Zeng, Caili Guo, Zheng Li

* Accepted by IJCAI 2020. SOLE copyright holder is IJCAI (International Joint Conferences on Artificial Intelligence), all rights reserved. http://static.ijcai.org/2020-accepted_papers.html 

  Access Paper or Ask Questions

Towards Optimal Convergence Rate in Decentralized Stochastic Training


Jun 15, 2020
Yucheng Lu, Zheng Li, Christopher De Sa


  Access Paper or Ask Questions

AP20-OLR Challenge: Three Tasks and Their Baselines


Jun 04, 2020
Zheng Li, Miao Zhao, Qingyang Hong, Lin Li, Zhiyuan Tang, Dong Wang, Liming Song, Cheng Yang

* arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:1907.07626, arXiv:1806.00616, arXiv:1706.09742 

  Access Paper or Ask Questions

AIM 2019 Challenge on Constrained Super-Resolution: Methods and Results


Nov 04, 2019
Kai Zhang, Shuhang Gu, Radu Timofte, Zheng Hui, Xiumei Wang, Xinbo Gao, Dongliang Xiong, Shuai Liu, Ruipeng Gang, Nan Nan, Chenghua Li, Xueyi Zou, Ning Kang, Zhan Wang, Hang Xu, Chaofeng Wang, Zheng Li, Linlin Wang, Jun Shi, Wenyu Sun, Zhiqiang Lang, Jiangtao Nie, Wei Wei, Lei Zhang, Yazhe Niu, Peijin Zhuo, Xiangzhen Kong, Long Sun, Wenhao Wang


  Access Paper or Ask Questions

Transferable End-to-End Aspect-based Sentiment Analysis with Selective Adversarial Learning


Oct 31, 2019
Zheng Li, Xin Li, Ying Wei, Lidong Bing, Yu Zhang, Qiang Yang


  Access Paper or Ask Questions

SVGD: A Virtual Gradients Descent Method for Stochastic Optimization


Jul 31, 2019
Zheng Li, Shi Shu

* 12 pages, 12 figures, conference papers 

  Access Paper or Ask Questions