Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Haibin Ling

TransMOT: Spatial-Temporal Graph Transformer for Multiple Object Tracking


Apr 03, 2021
Peng Chu, Jiang Wang, Quanzeng You, Haibin Ling, Zicheng Liu


  Access Paper or Ask Questions

One-Shot Neural Ensemble Architecture Search by Diversity-Guided Search Space Shrinking


Apr 01, 2021
Minghao Chen, Houwen Peng, Jianlong Fu, Haibin Ling

* Accepted to CVPR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Spatial-Temporal Graph Transformer for Multiple Object Tracking


Apr 01, 2021
Peng Chu, Jiang Wang, Quanzeng You, Haibin Ling, Zicheng Liu


  Access Paper or Ask Questions

OPANAS: One-Shot Path Aggregation Network Architecture Search for Object Detection


Mar 11, 2021
Tingting Liang, Yongtao Wang, Zhi Tang, Guosheng Hu, Haibin Ling

* To appear in CVPR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

OPANAS: One-Shot Path Aggregation Network Architecture Search for Object


Mar 10, 2021
Tingting Liang, Yongtao Wang, Guosheng Hu, Zhi Tang, Haibin Ling

* To appear in CVPR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

On the Robustness of Multi-View Rotation Averaging


Feb 09, 2021
Xinyi Li, Haibin Ling


  Access Paper or Ask Questions

Personal Fixations-Based Object Segmentation with Object Localization and Boundary Preservation


Jan 22, 2021
Gongyang Li, Zhi Liu, Ran Shi, Zheng Hu, Weijie Wei, Yong Wu, Mengke Huang, Haibin Ling

* Accepted by IEEE TIP. Code: https://github.com/MathLee/OLBPNet4PFOS 

  Access Paper or Ask Questions

Modeling Deep Learning Based Privacy Attacks on Physical Mail


Dec 22, 2020
Bingyao Huang, Ruyi Lian, Dimitris Samaras, Haibin Ling

* Source code: https://github.com/BingyaoHuang/Neural-STE 

  Access Paper or Ask Questions

Political Posters Identification with Appearance-Text Fusion


Dec 19, 2020
Xuan Qin, Meizhu Liu, Yifan Hu, Christina Moo, Christian M. Riblet, Changwei Hu, Kevin Yen, Haibin Ling


  Access Paper or Ask Questions

SPAA: Stealthy Projector-based Adversarial Attacks on Deep Image Classifiers


Dec 10, 2020
Bingyao Huang, Haibin Ling


  Access Paper or Ask Questions

GMOT-40: A Benchmark for Generic Multiple Object Tracking


Dec 02, 2020
Hexin Bai, Wensheng Cheng, Peng Chu, Juehuan Liu, Kai Zhang, Haibin Ling


  Access Paper or Ask Questions

CRACT: Cascaded Regression-Align-Classification for Robust Visual Tracking


Nov 25, 2020
Heng Fan, Haibin Ling

* tech. report 

  Access Paper or Ask Questions

Transparent Object Tracking Benchmark


Nov 21, 2020
Heng Fan, Halady Akhilesha Miththanthaya, Harshit, Siranjiv Ramana Rajan, Xiaoqiong Liu, Zhilin Zou, Yuewei Lin, Haibin Ling

* tech. report 

  Access Paper or Ask Questions

Pushing the Envelope of Rotation Averaging for Visual SLAM


Nov 02, 2020
Xinyi Li, Lin Yuan, Longin Jan Latecki, Haibin Ling


  Access Paper or Ask Questions

LaSOT: A High-quality Large-scale Single Object Tracking Benchmark


Sep 12, 2020
Heng Fan, Hexin Bai, Liting Lin, Fan Yang, Peng Chu, Ge Deng, Sijia Yu, Harshit, Mingzhen Huang, Juehuan Liu, Yong Xu, Chunyuan Liao, Lin Yuan, Haibin Ling

* Tech Report. Update project website 

  Access Paper or Ask Questions

Feature Space Augmentation for Long-Tailed Data


Aug 09, 2020
Peng Chu, Xiao Bian, Shaopeng Liu, Haibin Ling

* To be appeared in ECCV 2020 

  Access Paper or Ask Questions

End-to-end Full Projector Compensation


Aug 04, 2020
Bingyao Huang, Tao Sun, Haibin Ling

* Source code: https://github.com/BingyaoHuang/CompenNeSt-plusplus. arXiv admin note: text overlap with arXiv:1908.06246, arXiv:1904.04335 

  Access Paper or Ask Questions

Recurrent Exposure Generation for Low-Light Face Detection


Jul 21, 2020
Jinxiu Liang, Jingwen Wang, Yuhui Quan, Tianyi Chen, Jiaying Liu, Haibin Ling, Yong Xu

* 11 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Cross-Modal Weighting Network for RGB-D Salient Object Detection


Jul 09, 2020
Gongyang Li, Zhi Liu, Linwei Ye, Yang Wang, Haibin Ling

* Accepted in ECCV2020. Code: https://github.com/MathLee/CMWNet 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Bilateral Retinex for Low-Light Image Enhancement


Jul 04, 2020
Jinxiu Liang, Yong Xu, Yuhui Quan, Jingwen Wang, Haibin Ling, Hui Ji

* 15 pages 

  Access Paper or Ask Questions

GSTO: Gated Scale-Transfer Operation for Multi-Scale Feature Learning in Pixel Labeling


Jun 28, 2020
Zhuoying Wang, Yongtao Wang, Zhi Tang, Yangyan Li, Ying Chen, Haibin Ling, Weisi Lin


  Access Paper or Ask Questions

Graph Neural Network for Hamiltonian-Based Material Property Prediction


May 27, 2020
Hexin Bai, Peng Chu, Jeng-Yuan Tsai, Nathan Wilson, Xiaofeng Qian, Qimin Yan, Haibin Ling


  Access Paper or Ask Questions

TapLab: A Fast Framework for Semantic Video Segmentation Tapping into Compressed-Domain Knowledge


Mar 30, 2020
Junyi Feng, Songyuan Li, Xi Li, Fei Wu, Qi Tian, Ming-Hsuan Yang, Haibin Ling


  Access Paper or Ask Questions

Cascaded Human-Object Interaction Recognition


Mar 11, 2020
Tianfei Zhou, Wenguan Wang, Siyuan Qi, Haibin Ling, Jianbing Shen

* Accepted to CVPR 2020. Winner of the ICCV-2019 PIC Challenge on both HOIW and PIC tracks. Code: https://github.com/tfzhou/C-HOI 

  Access Paper or Ask Questions

DeLTra: Deep Light Transport for Projector-Camera Systems


Mar 06, 2020
Bingyao Huang, Haibin Ling

* See high-res supplementary material at: https://bingyaohuang.github.io/pub/deltra/supplementary 

  Access Paper or Ask Questions

Weakly Supervised Attention Pyramid Convolutional Neural Network for Fine-Grained Visual Classification


Feb 09, 2020
Yifeng Ding, Shaoguo Wen, Jiyang Xie, Dongliang Chang, Zhanyu Ma, Zhongwei Si, Haibin Ling


  Access Paper or Ask Questions

Human-Aware Motion Deblurring


Jan 19, 2020
Ziyi Shen, Wenguan Wang, Xiankai Lu, Jianbing Shen, Haibin Ling, Tingfa Xu, Ling Shao

* ICCV2019 paper. Website: https://github.com/joanshen0508/HA_deblur 

  Access Paper or Ask Questions

Vision Meets Drones: Past, Present and Future


Jan 16, 2020
Pengfei Zhu, Longyin Wen, Dawei Du, Xiao Bian, Qinghua Hu, Haibin Ling

* arXiv admin note: text overlap with arXiv:1804.07437 

  Access Paper or Ask Questions