Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
LaSOT: A High-quality Large-scale Single Object Tracking Benchmark

Sep 12, 2020
Heng Fan, Hexin Bai, Liting Lin, Fan Yang, Peng Chu, Ge Deng, Sijia Yu, Harshit, Mingzhen Huang, Juehuan Liu, Yong Xu, Chunyuan Liao, Lin Yuan, Haibin Ling

* Tech Report. Update project website 

  Access Paper or Ask Questions

Feature Space Augmentation for Long-Tailed Data

Aug 09, 2020
Peng Chu, Xiao Bian, Shaopeng Liu, Haibin Ling

* To be appeared in ECCV 2020 

  Access Paper or Ask Questions

End-to-end Full Projector Compensation

Aug 04, 2020
Bingyao Huang, Tao Sun, Haibin Ling

* Source code: https://github.com/BingyaoHuang/CompenNeSt-plusplus. arXiv admin note: text overlap with arXiv:1908.06246, arXiv:1904.04335 

  Access Paper or Ask Questions

Recurrent Exposure Generation for Low-Light Face Detection

Jul 21, 2020
Jinxiu Liang, Jingwen Wang, Yuhui Quan, Tianyi Chen, Jiaying Liu, Haibin Ling, Yong Xu

* 11 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Cross-Modal Weighting Network for RGB-D Salient Object Detection

Jul 09, 2020
Gongyang Li, Zhi Liu, Linwei Ye, Yang Wang, Haibin Ling

* Accepted in ECCV2020. Code: https://github.com/MathLee/CMWNet 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Bilateral Retinex for Low-Light Image Enhancement

Jul 04, 2020
Jinxiu Liang, Yong Xu, Yuhui Quan, Jingwen Wang, Haibin Ling, Hui Ji

* 15 pages 

  Access Paper or Ask Questions

GSTO: Gated Scale-Transfer Operation for Multi-Scale Feature Learning in Pixel Labeling

Jun 28, 2020
Zhuoying Wang, Yongtao Wang, Zhi Tang, Yangyan Li, Ying Chen, Haibin Ling, Weisi Lin


  Access Paper or Ask Questions

Graph Neural Network for Hamiltonian-Based Material Property Prediction

May 27, 2020
Hexin Bai, Peng Chu, Jeng-Yuan Tsai, Nathan Wilson, Xiaofeng Qian, Qimin Yan, Haibin Ling


  Access Paper or Ask Questions

TapLab: A Fast Framework for Semantic Video Segmentation Tapping into Compressed-Domain Knowledge

Mar 30, 2020
Junyi Feng, Songyuan Li, Xi Li, Fei Wu, Qi Tian, Ming-Hsuan Yang, Haibin Ling


  Access Paper or Ask Questions

Cascaded Human-Object Interaction Recognition

Mar 11, 2020
Tianfei Zhou, Wenguan Wang, Siyuan Qi, Haibin Ling, Jianbing Shen

* Accepted to CVPR 2020. Winner of the ICCV-2019 PIC Challenge on both HOIW and PIC tracks. Code: https://github.com/tfzhou/C-HOI 

  Access Paper or Ask Questions

DeLTra: Deep Light Transport for Projector-Camera Systems

Mar 06, 2020
Bingyao Huang, Haibin Ling

* See high-res supplementary material at: https://bingyaohuang.github.io/pub/deltra/supplementary 

  Access Paper or Ask Questions

Weakly Supervised Attention Pyramid Convolutional Neural Network for Fine-Grained Visual Classification

Feb 09, 2020
Yifeng Ding, Shaoguo Wen, Jiyang Xie, Dongliang Chang, Zhanyu Ma, Zhongwei Si, Haibin Ling


  Access Paper or Ask Questions

Human-Aware Motion Deblurring

Jan 19, 2020
Ziyi Shen, Wenguan Wang, Xiankai Lu, Jianbing Shen, Haibin Ling, Tingfa Xu, Ling Shao

* ICCV2019 paper. Website: https://github.com/joanshen0508/HA_deblur 

  Access Paper or Ask Questions

Vision Meets Drones: Past, Present and Future

Jan 16, 2020
Pengfei Zhu, Longyin Wen, Dawei Du, Xiao Bian, Qinghua Hu, Haibin Ling

* arXiv admin note: text overlap with arXiv:1804.07437 

  Access Paper or Ask Questions

MFPN: A Novel Mixture Feature Pyramid Network of Multiple Architectures for Object Detection

Dec 20, 2019
Tingting Liang, Yongtao Wang, Qijie Zhao, huan zhang, Zhi Tang, Haibin Ling

* 7 pages, 3figures 

  Access Paper or Ask Questions

Semantic-Aware Label Placement for Augmented Reality in Street View

Dec 15, 2019
Jianqing Jia, Semir Elezovikj, Heng Fan, Shuojin Yang, Jing Liu, Wei Guo, Chiu C. Tan, Haibin Ling

* 13 pages, 8 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Dually Supervised Feature Pyramid for Object Detection and Segmentation

Dec 13, 2019
Fan Yang, Cheng Lu, Yandong Guo, Longin Jan Latecki, Haibin Ling


  Access Paper or Ask Questions

LaFIn: Generative Landmark Guided Face Inpainting

Nov 26, 2019
Yang Yang, Xiaojie Guo, Jiayi Ma, Lin Ma, Haibin Ling


  Access Paper or Ask Questions

TracKlinic: Diagnosis of Challenge Factors in Visual Tracking

Nov 25, 2019
Heng Fan, Fan Yang, Peng Chu, Lin Yuan, Haibin Ling

* Tech. Report 

  Access Paper or Ask Questions

Improving Human Annotation in Single Object Tracking

Nov 07, 2019
Yu Pang, Xinyi Li, Lin Yuan, Haibin Ling

* 7 pages, 7 figures, 1 table, submitted to ICRA2020 

  Access Paper or Ask Questions

CBNet: A Novel Composite Backbone Network Architecture for Object Detection

Sep 09, 2019
Yudong Liu, Yongtao Wang, Siwei Wang, TingTing Liang, Qijie Zhao, Zhi Tang, Haibin Ling

* 7 pages,6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

CompenNet++: End-to-end Full Projector Compensation

Aug 17, 2019
Bingyao Huang, Haibin Ling

* To appear in ICCV 2019. High-res supplementary material: https://www3.cs.stonybrook.edu/~hling/publication/CompenNet++_sup-high-res.pdf. Code: https://github.com/BingyaoHuang/CompenNet-plusplus 

  Access Paper or Ask Questions

Hybrid Camera Pose Estimation with Online Partitioning

Aug 05, 2019
Xinyi Li, Haibin Ling


  Access Paper or Ask Questions

Graph Attribute Aggregation Network with Progressive Margin Folding

May 14, 2019
Penghui Sun, Jingwei Qu, Xiaoqing Lyu, Haibin Ling, Zhi Tang


  Access Paper or Ask Questions

Salient Object Detection in the Deep Learning Era: An In-Depth Survey

Apr 19, 2019
Wenguan Wang, Qiuxia Lai, Huazhu Fu, Jianbing Shen, Haibin Ling

* https://github.com/wenguanwang/SODsurvey 

  Access Paper or Ask Questions

Clustered Object Detection in Aerial Images

Apr 16, 2019
Fan Yang, Heng Fan, Peng Chu, Erik Blasch, Haibin Ling


  Access Paper or Ask Questions