Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Haibin Ling

Osteoporosis Prescreening using Panoramic Radiographs through a Deep Convolutional Neural Network with Attention Mechanism


Oct 19, 2021
Heng Fan, Jiaxiang Ren, Jie Yang, Yi-Xian Qin, Haibin Ling

* 9 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Learning Approach Protecting Privacy in Camera-Based Critical Applications


Oct 04, 2021
Gautham Ramajayam, Tao Sun, Chiu C. Tan, Lannan Luo, Haibin Ling


  Access Paper or Ask Questions

Joint Graph Learning and Matching for Semantic Feature Correspondence


Sep 01, 2021
He Liu, Tao Wang, Yidong Li, Congyan Lang, Yi Jin, Haibin Ling


  Access Paper or Ask Questions

AGKD-BML: Defense Against Adversarial Attack by Attention Guided Knowledge Distillation and Bi-directional Metric Learning


Aug 13, 2021
Hong Wang, Yuefan Deng, Shinjae Yoo, Haibin Ling, Yuewei Lin

* ICCV 2021 paper 

  Access Paper or Ask Questions

RINDNet: Edge Detection for Discontinuity in Reflectance, Illumination, Normal and Depth


Aug 02, 2021
Mengyang Pu, Yaping Huang, Qingji Guan, Haibin Ling

* Accepted by ICCV2021 

  Access Paper or Ask Questions

CBNetV2: A Composite Backbone Network Architecture for Object Detection


Jul 29, 2021
Tingting Liang, Xiaojie Chu, Yudong Liu, Yongtao Wang, Zhi Tang, Wei Chu, Jingdong Chen, Haibin Ling

* 11 pages, 8 figures 

  Access Paper or Ask Questions

VisDrone-CC2020: The Vision Meets Drone Crowd Counting Challenge Results


Jul 19, 2021
Dawei Du, Longyin Wen, Pengfei Zhu, Heng Fan, Qinghua Hu, Haibin Ling, Mubarak Shah, Junwen Pan, Ali Al-Ali, Amr Mohamed, Bakour Imene, Bin Dong, Binyu Zhang, Bouchali Hadia Nesma, Chenfeng Xu, Chenzhen Duan, Ciro Castiello, Corrado Mencar, Dingkang Liang, Florian Krüger, Gennaro Vessio, Giovanna Castellano, Jieru Wang, Junyu Gao, Khalid Abualsaud, Laihui Ding, Lei Zhao, Marco Cianciotta, Muhammad Saqib, Noor Almaadeed, Omar Elharrouss, Pei Lyu, Qi Wang, Shidong Liu, Shuang Qiu, Siyang Pan, Somaya Al-Maadeed, Sultan Daud Khan, Tamer Khattab, Tao Han, Thomas Golda, Wei Xu, Xiang Bai, Xiaoqing Xu, Xuelong Li, Yanyun Zhao, Ye Tian, Yingnan Lin, Yongchao Xu, Yuehan Yao, Zhenyu Xu, Zhijian Zhao, Zhipeng Luo, Zhiwei Wei, Zhiyuan Zhao

* European Conference on Computer Vision. Springer, Cham, 2020: 675-691 
* The method description of A7 Mutil-Scale Aware based SFANet (M-SFANet) is updated and missing references are added 

  Access Paper or Ask Questions

AutoFormer: Searching Transformers for Visual Recognition


Jul 01, 2021
Minghao Chen, Houwen Peng, Jianlong Fu, Haibin Ling

* Github: https://github.com/microsoft/AutoML 

  Access Paper or Ask Questions

Channel DropBlock: An Improved Regularization Method for Fine-Grained Visual Classification


Jun 07, 2021
Yifeng Ding, Shuwei Dong, Yujun Tong, Zhanyu Ma, Bo Xiao, Haibin Ling


  Access Paper or Ask Questions

TransCamP: Graph Transformer for 6-DoF Camera Pose Estimation


May 28, 2021
Xinyi Li, Haibin Ling


  Access Paper or Ask Questions

TransMOT: Spatial-Temporal Graph Transformer for Multiple Object Tracking


Apr 03, 2021
Peng Chu, Jiang Wang, Quanzeng You, Haibin Ling, Zicheng Liu


  Access Paper or Ask Questions

One-Shot Neural Ensemble Architecture Search by Diversity-Guided Search Space Shrinking


Apr 01, 2021
Minghao Chen, Houwen Peng, Jianlong Fu, Haibin Ling

* Accepted to CVPR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Spatial-Temporal Graph Transformer for Multiple Object Tracking


Apr 01, 2021
Peng Chu, Jiang Wang, Quanzeng You, Haibin Ling, Zicheng Liu


  Access Paper or Ask Questions

OPANAS: One-Shot Path Aggregation Network Architecture Search for Object Detection


Mar 11, 2021
Tingting Liang, Yongtao Wang, Zhi Tang, Guosheng Hu, Haibin Ling

* To appear in CVPR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

OPANAS: One-Shot Path Aggregation Network Architecture Search for Object


Mar 10, 2021
Tingting Liang, Yongtao Wang, Guosheng Hu, Zhi Tang, Haibin Ling

* To appear in CVPR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

On the Robustness of Multi-View Rotation Averaging


Feb 09, 2021
Xinyi Li, Haibin Ling


  Access Paper or Ask Questions

Personal Fixations-Based Object Segmentation with Object Localization and Boundary Preservation


Jan 22, 2021
Gongyang Li, Zhi Liu, Ran Shi, Zheng Hu, Weijie Wei, Yong Wu, Mengke Huang, Haibin Ling

* Accepted by IEEE TIP. Code: https://github.com/MathLee/OLBPNet4PFOS 

  Access Paper or Ask Questions

Modeling Deep Learning Based Privacy Attacks on Physical Mail


Dec 22, 2020
Bingyao Huang, Ruyi Lian, Dimitris Samaras, Haibin Ling

* Source code: https://github.com/BingyaoHuang/Neural-STE 

  Access Paper or Ask Questions

Political Posters Identification with Appearance-Text Fusion


Dec 19, 2020
Xuan Qin, Meizhu Liu, Yifan Hu, Christina Moo, Christian M. Riblet, Changwei Hu, Kevin Yen, Haibin Ling


  Access Paper or Ask Questions

SPAA: Stealthy Projector-based Adversarial Attacks on Deep Image Classifiers


Dec 10, 2020
Bingyao Huang, Haibin Ling


  Access Paper or Ask Questions

GMOT-40: A Benchmark for Generic Multiple Object Tracking


Dec 02, 2020
Hexin Bai, Wensheng Cheng, Peng Chu, Juehuan Liu, Kai Zhang, Haibin Ling


  Access Paper or Ask Questions

CRACT: Cascaded Regression-Align-Classification for Robust Visual Tracking


Nov 25, 2020
Heng Fan, Haibin Ling

* tech. report 

  Access Paper or Ask Questions

Transparent Object Tracking Benchmark


Nov 21, 2020
Heng Fan, Halady Akhilesha Miththanthaya, Harshit, Siranjiv Ramana Rajan, Xiaoqiong Liu, Zhilin Zou, Yuewei Lin, Haibin Ling

* tech. report 

  Access Paper or Ask Questions

Pushing the Envelope of Rotation Averaging for Visual SLAM


Nov 02, 2020
Xinyi Li, Lin Yuan, Longin Jan Latecki, Haibin Ling


  Access Paper or Ask Questions

LaSOT: A High-quality Large-scale Single Object Tracking Benchmark


Sep 12, 2020
Heng Fan, Hexin Bai, Liting Lin, Fan Yang, Peng Chu, Ge Deng, Sijia Yu, Harshit, Mingzhen Huang, Juehuan Liu, Yong Xu, Chunyuan Liao, Lin Yuan, Haibin Ling

* Tech Report. Update project website 

  Access Paper or Ask Questions

Feature Space Augmentation for Long-Tailed Data


Aug 09, 2020
Peng Chu, Xiao Bian, Shaopeng Liu, Haibin Ling

* To be appeared in ECCV 2020 

  Access Paper or Ask Questions

End-to-end Full Projector Compensation


Aug 04, 2020
Bingyao Huang, Tao Sun, Haibin Ling

* Source code: https://github.com/BingyaoHuang/CompenNeSt-plusplus. arXiv admin note: text overlap with arXiv:1908.06246, arXiv:1904.04335 

  Access Paper or Ask Questions