Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Yue Wang

HDMapNet: An Online HD Map Construction and Evaluation Framework


Jul 15, 2021
Qi Li, Yue Wang, Yilun Wang, Hang Zhao


  Access Paper or Ask Questions

R-Drop: Regularized Dropout for Neural Networks


Jun 28, 2021
Xiaobo Liang, Lijun Wu, Juntao Li, Yue Wang, Qi Meng, Tao Qin, Wei Chen, Min Zhang, Tie-Yan Liu


  Access Paper or Ask Questions

Improving Multi-Modal Learning with Uni-Modal Teachers


Jun 21, 2021
Chenzhuang Du, Tingle Li, Yichen Liu, Zixin Wen, Tianyu Hua, Yue Wang, Hang Zhao


  Access Paper or Ask Questions

Improved Radar Localization on Lidar Maps Using Shared Embedding


Jun 18, 2021
Huan Yin, Yue Wang, Rong Xiong

* Extended abstract. Spotlight Talk at Radar Perception for All-Weather Autonomy Workshop of ICRA 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Incorporating NODE with Pre-trained Neural Differential Operator for Learning Dynamics


Jun 09, 2021
Shiqi Gong, Qi Meng, Yue Wang, Lijun Wu, Wei Chen, Zhi-Ming Ma, Tie-Yan Liu

* 15 pages, 12 figures, 3 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Feature-based Style Randomization for Domain Generalization


Jun 06, 2021
Yue Wang, Lei Qi, Yinghuan Shi, Yang Gao


  Access Paper or Ask Questions

On Feature Decorrelation in Self-Supervised Learning


May 02, 2021
Tianyu Hua, Wenxiao Wang, Zihui Xue, Yue Wang, Sucheng Ren, Hang Zhao

* The first two authors contribute equally 

  Access Paper or Ask Questions

Joint Optimization of Communications and Federated Learning Over the Air


Apr 08, 2021
Xin Fan, Yue Wang, Yan Huo, Zhi Tian


  Access Paper or Ask Questions

Finite-Sample Analysis for Two Time-scale Non-linear TDC with General Smooth Function Approximation


Apr 07, 2021
Yue Wang, Shaofeng Zou, Yi Zhou


  Access Paper or Ask Questions

1-Bit Compressive Sensing for Efficient Federated Learning Over the Air


Mar 30, 2021
Xin Fan, Yue Wang, Yan Huo, Zhi Tian

* Part of this article is to be published in the IEEE ICC 2021 Workshop Proceedings 

  Access Paper or Ask Questions

Toward Consistent Drift-free Visual Inertial Localization on Keyframe Based Map


Mar 21, 2021
Zhuqing Zhang, Yanmei Jiao, Shoudong Huang, Yue Wang, Rong Xiong


  Access Paper or Ask Questions

HW-NAS-Bench:Hardware-Aware Neural Architecture Search Benchmark


Mar 19, 2021
Chaojian Li, Zhongzhi Yu, Yonggan Fu, Yongan Zhang, Yang Zhao, Haoran You, Qixuan Yu, Yue Wang, Yingyan Lin

* Accepted at ICLR 2021 (Spotlight) 

  Access Paper or Ask Questions

Human-Robot Motion Retargeting via Neural Latent Optimization


Mar 16, 2021
Haodong Zhang, Weijie Li, Yuwei Liang, Zexi Chen, Yuxiang Cui, Yue Wang, Rong Xiong

* Submitted to IROS2021 

  Access Paper or Ask Questions

Neural Motion Prediction for In-flight Uneven Object Catching


Mar 15, 2021
Hongxiang Yu, Dashun Guo, Huan Yin, Anzhe Chen, Kechun Xu, Yue Wang, Rong Xiong


  Access Paper or Ask Questions

Efficient learning of goal-oriented push-grasping synergy in clutter


Mar 09, 2021
Kechun Xu, Hongxiang Yu, Qianen Lai, Yue Wang, Rong Xiong


  Access Paper or Ask Questions

Learn to Differ: Sim2Real Small Defection Segmentation Network


Mar 07, 2021
Zexi Chen, Zheyuan Huang, Yunkai Wang, Xuecheng Xu, Yue Wang, Rong Xiong


  Access Paper or Ask Questions

Collaborative Recognition of Feasible region with Aerial and Ground Robots through DPCN


Mar 01, 2021
Yunshuang Li, Zheyuan Huang, Zexi chen, Yue Wang, Rong Xiong


  Access Paper or Ask Questions

Using Prior Knowledge to Guide BERT's Attention in Semantic Textual Matching Tasks


Feb 22, 2021
Tingyu Xia, Yue Wang, Yuan Tian, Yi Chang

* 10 pages, WWW'21, April19-23, 2021, Ljubljana, Slovenia 

  Access Paper or Ask Questions

Radar-to-Lidar: Heterogeneous Place Recognition via Joint Learning


Jan 30, 2021
Huan Yin, Xuecheng Xu, Yue Wang, Rong Xiong

* 12 pages, 6 figures, 2 tables 

  Access Paper or Ask Questions

SmartDeal: Re-Modeling Deep Network Weights for Efficient Inference and Training


Jan 04, 2021
Xiaohan Chen, Yang Zhao, Yue Wang, Pengfei Xu, Haoran You, Chaojian Li, Yonggan Fu, Yingyan Lin, Zhangyang Wang

* arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2005.03403 

  Access Paper or Ask Questions

FracTrain: Fractionally Squeezing Bit Savings Both Temporally and Spatially for Efficient DNN Training


Dec 24, 2020
Yonggan Fu, Haoran You, Yang Zhao, Yue Wang, Chaojian Li, Kailash Gopalakrishnan, Zhangyang Wang, Yingyan Lin

* Accepted at NeurIPS 2020 

  Access Paper or Ask Questions

3D Point-to-Keypoint Voting Network for 6D Pose Estimation


Dec 22, 2020
Weitong Hua, Jiaxin Guo, Yue Wang, Rong Xiong


  Access Paper or Ask Questions

Improving Redundancy Availability: Dynamic Subtasks Modulation for Robots with Redundancy Insufficiency


Dec 10, 2020
Lu Chen, Lipeng Chen, Xiangchi Chen, Yi Ren, Longfei Zhao, Yue Wang, Rong Xiong


  Access Paper or Ask Questions

CORAL: Colored structural representation for bi-modal place recognition


Nov 22, 2020
Yiyuan Pan, Xuecheng Xu, Weijie Li, Yue Wang, Rong Xiong


  Access Paper or Ask Questions

Learning World Transition Model for Socially Aware Robot Navigation


Nov 08, 2020
Yuxiang Cui, Haodong Zhang, Yue Wang, Rong Xiong


  Access Paper or Ask Questions

Dynamic Movement Primitive based Motion Retargeting for Dual-Arm Sign Language Motions


Nov 08, 2020
Yuwei Liang, Weijie Li, Yue Wang, Rong Xiong

* 6 pages of paper material and 1 page of reference. Submitted to ICRA 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Cross-Media Keyphrase Prediction: A Unified Framework with Multi-Modality Multi-Head Attention and Image Wordings


Nov 03, 2020
Yue Wang, Jing Li, Michael R. Lyu, Irwin King

* EMNLP 2020 (14 pages) 

  Access Paper or Ask Questions