Alert button
Picture for Yue Wang

Yue Wang

Alert button

Grasp, See and Place: Efficient Unknown Object Rearrangement with Policy Structure Prior

Feb 23, 2024
Kechun Xu, Zhongxiang Zhou, Jun Wu, Haojian Lu, Rong Xiong, Yue Wang

Viaarxiv icon

Driving Everywhere with Large Language Model Policy Adaptation

Feb 08, 2024
Boyi Li, Yue Wang, Jiageng Mao, Boris Ivanovic, Sushant Veer, Karen Leung, Marco Pavone

Viaarxiv icon

Social Physics Informed Diffusion Model for Crowd Simulation

Feb 08, 2024
Hongyi Chen, Jingtao Ding, Yong Li, Yue Wang, Xiao-Ping Zhang

Viaarxiv icon

RA-Rec: An Efficient ID Representation Alignment Framework for LLM-based Recommendation

Feb 07, 2024
Xiaohan Yu, Li Zhang, Xin Zhao, Yue Wang, Zhongrui Ma

Viaarxiv icon

Denoising Vision Transformers

Jan 05, 2024
Jiawei Yang, Katie Z Luo, Jiefeng Li, Kilian Q Weinberger, Yonglong Tian, Yue Wang

Viaarxiv icon

GenoCraft: A Comprehensive, User-Friendly Web-Based Platform for High-Throughput Omics Data Analysis and Visualization

Dec 21, 2023
Yingzhou Lu, Minjie Shen, Yue Zhao, Chenhao Li, Fan Meng, Xiao Wang, David Herrington, Yue Wang, Tim Fu, Capucine Van Rechem

Viaarxiv icon

EDA: Evolving and Distinct Anchors for Multimodal Motion Prediction

Dec 15, 2023
Longzhong Lin, Xuewu Lin, Tianwei Lin, Lichao Huang, Rong Xiong, Yue Wang

Viaarxiv icon

Better Neural PDE Solvers Through Data-Free Mesh Movers

Dec 09, 2023
Peiyan Hu, Yue Wang, Zhi-Ming Ma

Viaarxiv icon

Semantics-aware Motion Retargeting with Vision-Language Models

Dec 04, 2023
Haodong Zhang, ZhiKe Chen, Haocheng Xu, Lei Hao, Xiaofei Wu, Songcen Xu, Zhensong Zhang, Yue Wang, Rong Xiong

Viaarxiv icon

Rethinking Directional Integration in Neural Radiance Fields

Nov 28, 2023
Congyue Deng, Jiawei Yang, Leonidas Guibas, Yue Wang

Figure 1 for Rethinking Directional Integration in Neural Radiance Fields
Figure 2 for Rethinking Directional Integration in Neural Radiance Fields
Figure 3 for Rethinking Directional Integration in Neural Radiance Fields
Figure 4 for Rethinking Directional Integration in Neural Radiance Fields
Viaarxiv icon