Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Sheng Wang

Joint Progressive and Coarse-to-fine Registration of Brain MRI via Deformation Field Integration and Non-Rigid Feature Fusion


Sep 25, 2021
Jinxin Lv, Zhiwei Wang, Hongkuan Shi, Haobo Zhang, Sheng Wang, Yilang Wang, Qiang Li

* 10 pages. Under review in IEEE Trans. on Medical Imaging 

  Access Paper or Ask Questions

Graphine: A Dataset for Graph-aware Terminology Definition Generation


Sep 09, 2021
Zequn Liu, Shukai Wang, Yiyang Gu, Ruiyi Zhang, Ming Zhang, Sheng Wang

* EMNLP 2021 

  Access Paper or Ask Questions

UniFaceGAN: A Unified Framework for Temporally Consistent Facial Video Editing


Aug 12, 2021
Meng Cao, Haozhi Huang, Hao Wang, Xuan Wang, Li Shen, Sheng Wang, Linchao Bao, Zhifeng Li, Jiebo Luo

* Accepted by IEEE Transactions on Image Processing (TIP) 

  Access Paper or Ask Questions

Adaptive Residue-wise Profile Fusion for Low Homologous Protein SecondaryStructure Prediction Using External Knowledge


Aug 05, 2021
Qin Wang, Jun Wei, Boyuan Wang, Zhen Li1, Sheng Wang, Shuguang Cu

* Accepted in IJCAI-21 

  Access Paper or Ask Questions

Shallow Feature Matters for Weakly Supervised Object Localization


Aug 02, 2021
Jun Wei, Qin Wang, Zhen Li, Sheng Wang, S. Kevin Zhou, Shuguang Cui

* Accepted by CVPR2021 

  Access Paper or Ask Questions

DisenHAN: Disentangled Heterogeneous Graph Attention Network for Recommendation


Jun 21, 2021
Yifan Wang, Suyao Tang, Yuntong Lei, Weiping Song, Sheng Wang, Ming Zhang

* Accepted at CIKM2020 

  Access Paper or Ask Questions

EBM-Fold: Fully-Differentiable Protein Folding Powered by Energy-based Models


May 31, 2021
Jiaxiang Wu, Shitong Luo, Tao Shen, Haidong Lan, Sheng Wang, Junzhou Huang

* 18 pages, 12 figures 

  Access Paper or Ask Questions

tFold-TR: Combining Deep Learning Enhanced Hybrid Potential Energy for Template-Based Modeling Structure Refinement


May 30, 2021
Liangzhen Zheng, Haidong Lan, Tao Shen, Jiaxiang Wu, Sheng Wang, Wei Liu, Junzhou Huang

* 28 pages, 9 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Arbitrage-free neural-SDE market models


May 24, 2021
Samuel N. Cohen, Christoph Reisinger, Sheng Wang


  Access Paper or Ask Questions

tFold-TR: Combining Deep Learning Enhanced Hybrid Potential Energy for Template-Based Modelling Structure Refinement


May 22, 2021
Liangzhen Zheng, Haidong Lan, Tao Shen, Jiaxiang Wu, Sheng Wang, Wei Liu, Junzhou Huang

* 27 pages, 9 figures 

  Access Paper or Ask Questions

The RLR-Tree: A Reinforcement Learning Based R-Tree for Spatial Data


Mar 08, 2021
Tu Gu, Kaiyu Feng, Gao Cong, Cheng Long, Zheng Wang, Sheng Wang


  Access Paper or Ask Questions

On the Efficiency of K-Means Clustering: Evaluation, Optimization, and Algorithm Selection


Oct 27, 2020
Sheng Wang, Yuan Sun, Zhifeng Bao

* PVLDB, 14(2): 163 - 175, 2021 
* accepted to VLDB 2021; this is a technical report with five-page appendix 

  Access Paper or Ask Questions

High-Fidelity 3D Digital Human Creation from RGB-D Selfies


Oct 12, 2020
Xiangkai Lin, Yajing Chen, Linchao Bao, Haoxian Zhang, Sheng Wang, Xuefei Zhe, Xinwei Jiang, Jue Wang, Dong Yu, Zhengyou Zhang

* Project page: https://github.com/tencent-ailab/hifi3dface_projpage Code: https://github.com/tencent-ailab/hifi3dface 

  Access Paper or Ask Questions

Boosting Ant Colony Optimization via Solution Prediction and Machine Learning


Jul 29, 2020
Yuan Sun, Sheng Wang, Yunzhuang Shen, Xiaodong Li, Andreas T. Ernst, Michael Kirley


  Access Paper or Ask Questions

SaADB: A Self-attention Guided ADB Network for Person Re-identification


Jul 10, 2020
Bo Jiang, Sheng Wang, Xiao Wang, Aihua Zheng

* Under Review 

  Access Paper or Ask Questions

Task-agnostic Temporally Consistent Facial Video Editing


Jul 03, 2020
Meng Cao, Haozhi Huang, Hao Wang, Xuan Wang, Li Shen, Sheng Wang, Linchao Bao, Zhifeng Li, Jiebo Luo


  Access Paper or Ask Questions

mr2NST: Multi-Resolution and Multi-Reference Neural Style Transfer for Mammography


May 25, 2020
Sheng Wang, Jiayu Huo, Xi Ouyang, Jifei Che, Xuhua Ren, Zhong Xue, Qian Wang, Jie-Zhi Cheng


  Access Paper or Ask Questions

PointASNL: Robust Point Clouds Processing using Nonlocal Neural Networks with Adaptive Sampling


Mar 10, 2020
Xu Yan, Chaoda Zheng, Zhen Li, Sheng Wang, Shuguang Cui

* To appear in CVPR 2020. Also seen in http://kaldir.vc.in.tum.de/scannet_benchmark/ 

  Access Paper or Ask Questions

Label-Driven Reconstruction for Domain Adaptation in Semantic Segmentation


Mar 10, 2020
Jinyu Yang, Weizhi An, Sheng Wang, Xinliang Zhu, Chaochao Yan, Junzhou Huang


  Access Paper or Ask Questions

Re-balancing Variational Autoencoder Loss for Molecule Sequence Generation


Oct 01, 2019
Chaochao Yan, Sheng Wang, Jinyu Yang, Tingyang Xu, Junzhou Huang

* 8 pages 

  Access Paper or Ask Questions

PANDA: Facilitating Usable AI Development


Apr 26, 2018
Jinyang Gao, Wei Wang, Meihui Zhang, Gang Chen, H. V. Jagadish, Guoliang Li, Teck Khim Ng, Beng Chin Ooi, Sheng Wang, Jingren Zhou


  Access Paper or Ask Questions

Rafiki: Machine Learning as an Analytics Service System


Apr 17, 2018
Wei Wang, Sheng Wang, Jinyang Gao, Meihui Zhang, Gang Chen, Teck Khim Ng, Beng Chin Ooi

* 13 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Adaptive Graph Convolutional Neural Networks


Jan 10, 2018
Ruoyu Li, Sheng Wang, Feiyun Zhu, Junzhou Huang

* The Thirty-Second AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI-18), 8 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Folding membrane proteins by deep transfer learning


Aug 28, 2017
Sheng Wang, Zhen Li, Yizhou Yu, Jinbo Xu


  Access Paper or Ask Questions