Alert button
Picture for Deyi Xiong

Deyi Xiong

Alert button

Exploring Multilingual Human Value Concepts in Large Language Models: Is Value Alignment Consistent, Transferable and Controllable across Languages?

Feb 28, 2024
Shaoyang Xu, Weilong Dong, Zishan Guo, Xinwei Wu, Deyi Xiong

Viaarxiv icon

Do Large Language Models Mirror Cognitive Language Processing?

Feb 28, 2024
Yuqi Ren, Renren Jin, Tongxuan Zhang, Deyi Xiong

Viaarxiv icon

A Comprehensive Evaluation of Quantization Strategies for Large Language Models

Feb 26, 2024
Renren Jin, Jiangcun Du, Wuwei Huang, Wei Liu, Jian Luan, Bin Wang, Deyi Xiong

Viaarxiv icon

RoleEval: A Bilingual Role Evaluation Benchmark for Large Language Models

Dec 26, 2023
Tianhao Shen, Sun Li, Deyi Xiong

Viaarxiv icon

CORECODE: A Common Sense Annotated Dialogue Dataset with Benchmark Tasks for Chinese Large Language Models

Dec 20, 2023
Dan Shi, Chaobin You, Jiantao Huang, Taihao Li, Deyi Xiong

Viaarxiv icon

AI-driven emergence of frequency information non-uniform distribution via THz metasurface spectrum prediction

Dec 05, 2023
Xiaohua Xing, Yuqi Ren, Die Zou, Qiankun Zhang, Bingxuan Mao, Jianquan Yao, Deyi Xiong, Shuang Zhang, Liang Wu

Viaarxiv icon

FollowEval: A Multi-Dimensional Benchmark for Assessing the Instruction-Following Capability of Large Language Models

Nov 16, 2023
Yimin Jing, Renren Jin, Jiahao Hu, Huishi Qiu, Xiaohua Wang, Peng Wang, Deyi Xiong

Viaarxiv icon

Language Representation Projection: Can We Transfer Factual Knowledge across Languages in Multilingual Language Models?

Nov 07, 2023
Shaoyang Xu, Junzhuo Li, Deyi Xiong

Viaarxiv icon

Towards a Deep Understanding of Multilingual End-to-End Speech Translation

Oct 31, 2023
Haoran Sun, Xiaohu Zhao, Yikun Lei, Shaolin Zhu, Deyi Xiong

Viaarxiv icon

Evaluating Large Language Models: A Comprehensive Survey

Oct 31, 2023
Zishan Guo, Renren Jin, Chuang Liu, Yufei Huang, Dan Shi, Supryadi, Linhao Yu, Yan Liu, Jiaxuan Li, Bojian Xiong, Deyi Xiong

Viaarxiv icon