Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Linlin Li

DyLex: Incorporating Dynamic Lexicons into BERT for Sequence Labeling


Sep 22, 2021
Baojun Wang, Zhao Zhang, Kun Xu, Guang-Yuan Hao, Yuyang Zhang, Lifeng Shang, Linlin Li, Xiao Chen, Xin Jiang, Qun Liu

* EMNLP 2021 Long Paper 

  Access Paper or Ask Questions

LightMBERT: A Simple Yet Effective Method for Multilingual BERT Distillation


Mar 11, 2021
Xiaoqi Jiao, Yichun Yin, Lifeng Shang, Xin Jiang, Xiao Chen, Linlin Li, Fang Wang, Qun Liu


  Access Paper or Ask Questions

Improving Task-Agnostic BERT Distillation with Layer Mapping Search


Dec 11, 2020
Xiaoqi Jiao, Huating Chang, Yichun Yin, Lifeng Shang, Xin Jiang, Xiao Chen, Linlin Li, Fang Wang, Qun Liu


  Access Paper or Ask Questions

TinyBERT: Distilling BERT for Natural Language Understanding


Sep 24, 2019
Xiaoqi Jiao, Yichun Yin, Lifeng Shang, Xin Jiang, Xiao Chen, Linlin Li, Fang Wang, Qun Liu

* 13 pages, 2 figures, 9 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Open Named Entity Modeling from Embedding Distribution


Aug 31, 2019
Ying Luo, Hai Zhao, Tao Wang, Linlin Li, Luo Si


  Access Paper or Ask Questions