Alert button
Picture for Di Zhang

Di Zhang

Alert button

Enhancing Role-playing Systems through Aggressive Queries: Evaluation and Improvement

Feb 16, 2024
Yihong Tang, Jiao Ou, Che Liu, Fuzheng Zhang, Di Zhang, Kun Gai

Viaarxiv icon

ChemLLM: A Chemical Large Language Model

Feb 10, 2024
Di Zhang, Wei Liu, Qian Tan, Jingdan Chen, Hang Yan, Yuliang Yan, Jiatong Li, Weiran Huang, Xiangyu Yue, Dongzhan Zhou, Shufei Zhang, Mao Su, Hansen Zhong, Yuqiang Li, Wanli Ouyang

Viaarxiv icon

Video-LaVIT: Unified Video-Language Pre-training with Decoupled Visual-Motional Tokenization

Feb 06, 2024
Yang Jin, Zhicheng Sun, Kun Xu, Kun Xu, Liwei Chen, Hao Jiang, Quzhe Huang, Chengru Song, Yuliang Liu, Di Zhang, Yang Song, Kun Gai, Yadong Mu

Viaarxiv icon

Direct-a-Video: Customized Video Generation with User-Directed Camera Movement and Object Motion

Feb 05, 2024
Shiyuan Yang, Liang Hou, Haibin Huang, Chongyang Ma, Pengfei Wan, Di Zhang, Xiaodong Chen, Jing Liao

Viaarxiv icon

Rethinking Cross-Attention for Infrared and Visible Image Fusion

Jan 22, 2024
Lihua Jian, Songlei Xiong, Han Yan, Xiaoguang Niu, Shaowu Wu, Di Zhang

Viaarxiv icon

Improving Large Language Models via Fine-grained Reinforcement Learning with Minimum Editing Constraint

Jan 11, 2024
Zhipeng Chen, Kun Zhou, Wayne Xin Zhao, Junchen Wan, Fuzheng Zhang, Di Zhang, Ji-Rong Wen

Viaarxiv icon

I2V-Adapter: A General Image-to-Video Adapter for Video Diffusion Models

Dec 27, 2023
Xun Guo, Mingwu Zheng, Liang Hou, Yuan Gao, Yufan Deng, Chongyang Ma, Weiming Hu, Zhengjun Zha, Haibin Huang, Pengfei Wan, Di Zhang

Viaarxiv icon

Paragraph-to-Image Generation with Information-Enriched Diffusion Model

Nov 29, 2023
Weijia Wu, Zhuang Li, Yefei He, Mike Zheng Shou, Chunhua Shen, Lele Cheng, Yan Li, Tingting Gao, Di Zhang, Zhongyuan Wang

Viaarxiv icon

Ask One More Time: Self-Agreement Improves Reasoning of Language Models in (Almost) All Scenarios

Nov 14, 2023
Lei Lin, Jiayi Fu, Pengli Liu, Junchen Wan, Fuzheng Zhang, Zhongyuan Wang, Di Zhang, Kun Gai

Figure 1 for Ask One More Time: Self-Agreement Improves Reasoning of Language Models in (Almost) All Scenarios
Figure 2 for Ask One More Time: Self-Agreement Improves Reasoning of Language Models in (Almost) All Scenarios
Figure 3 for Ask One More Time: Self-Agreement Improves Reasoning of Language Models in (Almost) All Scenarios
Figure 4 for Ask One More Time: Self-Agreement Improves Reasoning of Language Models in (Almost) All Scenarios
Viaarxiv icon