Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
A relic sketch extraction framework based on detail-aware hierarchical deep network

Jan 17, 2021
Jinye Peng, Jiaxin Wang, Jun Wang, Erlei Zhang, Qunxi Zhang, Yongqin Zhang, Xianlin Peng, Kai Yu


  Access Paper or Ask Questions

Learning the Implicit Semantic Representation on Graph-Structured Data

Jan 16, 2021
Likang Wu, Zhi Li, Hongke Zhao, Qi Liu, Jun Wang, Mengdi Zhang, Enhong Chen

* 16 pages, DASFAA 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Efficient Semi-Implicit Variational Inference

Jan 15, 2021
Vincent Moens, Hang Ren, Alexandre Maraval, Rasul Tutunov, Jun Wang, Haitham Ammar


  Access Paper or Ask Questions

Effective Low-Cost Time-Domain Audio Separation Using Globally Attentive Locally Recurrent Networks

Jan 13, 2021
Max W. Y. Lam, Jun Wang, Dan Su, Dong Yu

* Accepted in IEEE SLT 2021 

  Access Paper or Ask Questions

FaceX-Zoo: A PyTorch Toolbox for Face Recognition

Jan 13, 2021
Jun Wang, Yinglu Liu, Yibo Hu, Hailin Shi, Tao Mei

* 8 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Causal World Models by Unsupervised Deconfounding of Physical Dynamics

Dec 28, 2020
Minne Li, Mengyue Yang, Furui Liu, Xu Chen, Zhitang Chen, Jun Wang


  Access Paper or Ask Questions

Generalized Relation Learning with Semantic Correlation Awareness for Link Prediction

Dec 22, 2020
Yao Zhang, Xu Zhang, Jun Wang, Hongru Liang, Wenqiang Lei, Zhe Sun, Adam Jatowt, Zhenglu Yang

* Preprint of accepted AAAI2021 paper 

  Access Paper or Ask Questions

Learn molecular representations from large-scale unlabeled molecules for drug discovery

Dec 21, 2020
Pengyong Li, Jun Wang, Yixuan Qiao, Hao Chen, Yihuan Yu, Xiaojun Yao, Peng Gao, Guotong Xie, Sen Song


  Access Paper or Ask Questions

Learning Contextual Representations for Semantic Parsing with Generation-Augmented Pre-Training

Dec 18, 2020
Peng Shi, Patrick Ng, Zhiguo Wang, Henghui Zhu, Alexander Hanbo Li, Jun Wang, Cicero Nogueira dos Santos, Bing Xiang

* Accepted to AAAI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Are we Forgetting about Compositional Optimisers in Bayesian Optimisation?

Dec 17, 2020
Antoine Grosnit, Alexander I. Cowen-Rivers, Rasul Tutunov, Ryan-Rhys Griffiths, Jun Wang, Haitham Bou-Ammar


  Access Paper or Ask Questions

Automatic Test Suite Generation for Key-points Detection DNNs Using Many-Objective Search

Dec 11, 2020
Fitash Ul Haq, Donghwan Shin, Lionel C. Briand, Thomas Stifter, Jun Wang


  Access Paper or Ask Questions

Semi-supervised Active Learning for Instance Segmentation via Scoring Predictions

Dec 09, 2020
Jun Wang, Shaoguo Wen, Kaixing Chen, Jianghua Yu, Xin Zhou, Peng Gao, Changsheng Li, Guotong Xie

* 13 pages, 7 figures, accepted for presentation at BMVC2020 

  Access Paper or Ask Questions

HEBO: Heteroscedastic Evolutionary Bayesian Optimisation

Dec 07, 2020
Alexander I. Cowen-Rivers, Wenlong Lyu, Zhi Wang, Rasul Tutunov, Hao Jianye, Jun Wang, Haitham Bou Ammar

* NeurIPS 2020, Black-box optimisation challenge competition track 

  Access Paper or Ask Questions

Automated Prostate Cancer Diagnosis Based on Gleason Grading Using Convolutional Neural Network

Nov 29, 2020
Haotian Xie, Yong Zhang, Jun Wang, Jingjing Zhang, Yifan Ma, Zhaogang Yang

* 18 pages, 7 figures, 2 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Reinforcement Learning Control of Constrained Dynamic Systems with Uniformly Ultimate Boundedness Stability Guarantee

Nov 13, 2020
Minghao Han, Yuan Tian, Lixian Zhang, Jun Wang, Wei Pan


  Access Paper or Ask Questions

Multiscale Attention Guided Network for COVID-19 Detection Using Chest X-ray Images

Nov 11, 2020
Jingxiong Li, Yaqi Wang, Shuai Wang, Jun Wang, Jun Liu, Qun Jin, Lingling Sun


  Access Paper or Ask Questions

Targeted Poisoning Attacks on Black-Box Neural Machine Translation

Nov 02, 2020
Chang Xu, Jun Wang, Yuqing Tang, Francisco Guzman, Benjamin I. P. Rubinstein, Trevor Cohn


  Access Paper or Ask Questions

An Overview of Multi-Agent Reinforcement Learning from Game Theoretical Perspective

Nov 01, 2020
Yaodong Yang, Jun Wang


  Access Paper or Ask Questions

SMARTS: Scalable Multi-Agent Reinforcement Learning Training School for Autonomous Driving

Nov 01, 2020
Ming Zhou, Jun Luo, Julian Villella, Yaodong Yang, David Rusu, Jiayu Miao, Weinan Zhang, Montgomery Alban, Iman Fadakar, Zheng Chen, Aurora Chongxi Huang, Ying Wen, Kimia Hassanzadeh, Daniel Graves, Dong Chen, Zhengbang Zhu, Nhat Nguyen, Mohamed Elsayed, Kun Shao, Sanjeevan Ahilan, Baokuan Zhang, Jiannan Wu, Zhengang Fu, Kasra Rezaee, Peyman Yadmellat, Mohsen Rohani, Nicolas Perez Nieves, Yihan Ni, Seyedershad Banijamali, Alexander Cowen Rivers, Zheng Tian, Daniel Palenicek, Haitham bou Ammar, Hongbo Zhang, Wulong Liu, Jianye Hao, Jun Wang

* 20 pages, 11 figures. Paper accepted to CoRL 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Empirical or Invariant Risk Minimization? A Sample Complexity Perspective

Oct 30, 2020
Kartik Ahuja, Jun Wang, Amit Dhurandhar, Karthikeyan Shanmugam, Kush R. Varshney


  Access Paper or Ask Questions

GMH: A General Multi-hop Reasoning Model for KG Completion

Oct 16, 2020
Yao Zhang, Xu Zhang, Jun Wang, Hongru Liang, Adam Jatowt, Wenqiang Lei, Zhenglu Yang

* 11 pages, 5 figures and 4 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Boosted EfficientNet: Detection of Lymph Node Metastases in Breast Cancer Using Convolutional Neural Network

Oct 10, 2020
Jun Wang, Qianying Liu, Haotian Xie, Zhaogang Yang, Hefeng Zhou

* 17 pages, 7 figures, 2 tables, journal 

  Access Paper or Ask Questions

Style Attuned Pre-training and Parameter Efficient Fine-tuning for Spoken Language Understanding

Oct 09, 2020
Jin Cao, Jun Wang, Wael Hamza, Kelly Vanee, Shang-Wen Li

* Accepted at INTERSPEECH 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-typed Objects Multi-view Multi-instance Multi-label Learning

Oct 06, 2020
Yuanlin Yang, Guoxian Yu, Jun Wang, Carlotta Domeniconi, Xiangliang Zhang

* ICDM2020 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Incomplete Multi-View Multiple Clusterings

Oct 02, 2020
Shaowei Wei, Jun Wang, Guoxian Yu, Carlotta Domeniconi, Xiangliang Zhang

* 10 pages, ICDM2020 

  Access Paper or Ask Questions

Towards Target-Driven Visual Navigation in Indoor Scenes via Generative Imitation Learning

Sep 30, 2020
Qiaoyun Wu, Xiaoxi Gong, Kai Xu, Dinesh Manocha, Jingxuan Dong, Jun Wang

* 11 pages, a submission to IEEE Robotics and Automation Letters 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-modal Summarization for Video-containing Documents

Sep 17, 2020
Xiyan Fu, Jun Wang, Zhenglu Yang

* 10 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

3DPVNet: Patch-level 3D Hough Voting Network for 6D Pose Estimation

Sep 15, 2020
Yuanpeng Liu, Jun Zhou, Yuqi Zhang, Chao Ding, Jun Wang

* 9 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

A Real-time Contribution Measurement Method for Participants in Federated Learning

Sep 08, 2020
Boyi Liu, Bingjie Yan, Yize Zhou, Jun Wang, Li Liu, Yuhan Zhang, Xiaolan Nie


  Access Paper or Ask Questions