Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
SMARTS: Scalable Multi-Agent Reinforcement Learning Training School for Autonomous Driving

Oct 19, 2020
Ming Zhou, Jun Luo, Julian Villela, Yaodong Yang, David Rusu, Jiayu Miao, Weinan Zhang, Montgomery Alban, Iman Fadakar, Zheng Chen, Aurora Chongxi Huang, Ying Wen, Kimia Hassanzadeh, Daniel Graves, Dong Chen, Zhengbang Zhu, Nhat Nguyen, Mohamed Elsayed, Kun Shao, Sanjeevan Ahilan, Baokuan Zhang, Jiannan Wu, Zhengang Fu, Kasra Rezaee, Peyman Yadmellat, Mohsen Rohani, Nicolas Perez Nieves, Yihan Ni, Seyedershad Banijamali, Alexander Cowen Rivers, Zheng Tian, Daniel Palenicek, Haitham bou Ammar, Hongbo Zhang, Wulong Liu, Jianye Hao, Jun Wang

* 20 pages, 11 figures. Paper accepted to CoRL 2020 

  Access Paper or Ask Questions

GMH: A General Multi-hop Reasoning Model for KG Completion

Oct 16, 2020
Yao Zhang, Xu Zhang, Jun Wang, Hongru Liang, Adam Jatowt, Wenqiang Lei, Zhenglu Yang

* 11 pages, 5 figures and 4 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Boosted EfficientNet: Detection of Lymph Node Metastases in Breast Cancer Using Convolutional Neural Network

Oct 10, 2020
Jun Wang, Qianying Liu, Haotian Xie, Zhaogang Yang, Hefeng Zhou

* 17 pages, 7 figures, 2 tables, journal 

  Access Paper or Ask Questions

Style Attuned Pre-training and Parameter Efficient Fine-tuning for Spoken Language Understanding

Oct 09, 2020
Jin Cao, Jun Wang, Wael Hamza, Kelly Vanee, Shang-Wen Li

* Accepted at INTERSPEECH 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-typed Objects Multi-view Multi-instance Multi-label Learning

Oct 06, 2020
Yuanlin Yang, Guoxian Yu, Jun Wang, Carlotta Domeniconi, Xiangliang Zhang

* ICDM2020 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Incomplete Multi-View Multiple Clusterings

Oct 02, 2020
Shaowei Wei, Jun Wang, Guoxian Yu, Carlotta Domeniconi, Xiangliang Zhang

* 10 pages, ICDM2020 

  Access Paper or Ask Questions

Towards Target-Driven Visual Navigation in Indoor Scenes via Generative Imitation Learning

Sep 30, 2020
Qiaoyun Wu, Xiaoxi Gong, Kai Xu, Dinesh Manocha, Jingxuan Dong, Jun Wang

* 11 pages, a submission to IEEE Robotics and Automation Letters 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-modal Summarization for Video-containing Documents

Sep 17, 2020
Xiyan Fu, Jun Wang, Zhenglu Yang

* 10 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

3DPVNet: Patch-level 3D Hough Voting Network for 6D Pose Estimation

Sep 15, 2020
Yuanpeng Liu, Jun Zhou, Yuqi Zhang, Chao Ding, Jun Wang

* 9 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

A Real-time Contribution Measurement Method for Participants in Federated Learning

Sep 08, 2020
Boyi Liu, Bingjie Yan, Yize Zhou, Jun Wang, Li Liu, Yuhan Zhang, Xiaolan Nie


  Access Paper or Ask Questions

Learning to Infer User Hidden States for Online Sequential Advertising

Sep 03, 2020
Zhaoqing Peng, Junqi Jin, Lan Luo, Yaodong Yang, Rui Luo, Jun Wang, Weinan Zhang, Haiyang Xu, Miao Xu, Chuan Yu, Tiejian Luo, Han Li, Jian Xu, Kun Gai

* to be published in CIKM 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Computational prediction of RNA tertiary structures using machine learning methods

Sep 03, 2020
Bin Huang, Yuanyang Du, Shuai Zhang, Wenfei Li, Jun Wang, Jian Zhang

* Chinese Physics B, Sept. 2020 
* 20 pages, 2 figures. Chinese Physics B, Aug. 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Bilevel Learning Model Towards Industrial Scheduling

Aug 10, 2020
Longkang Li, Hui-Ling Zhen, Mingxuan Yuan, Jiawen Lu, XialiangTong, Jia Zeng, Jun Wang, Dirk Schnieders


  Access Paper or Ask Questions

NPCFace: A Negative-Positive Cooperation Supervision for Training Large-scale Face Recognition

Jul 21, 2020
Dan Zeng, Hailin Shi, Hang Du, Jun Wang, Zhen Lei, Tao Mei


  Access Paper or Ask Questions

Off-Policy Reinforcement Learning for Efficient and Effective GAN Architecture Search

Jul 17, 2020
Yuan Tian, Qin Wang, Zhiwu Huang, Wen Li, Dengxin Dai, Minghao Yang, Jun Wang, Olga Fink

* To appear in ECCV 2020 

  Access Paper or Ask Questions

InfoFocus: 3D Object Detection for Autonomous Driving with Dynamic Information Modeling

Jul 16, 2020
Jun Wang, Shiyi Lan, Mingfei Gao, Larry S. Davis


  Access Paper or Ask Questions

Semi-Siamese Training for Shallow Face Learning

Jul 16, 2020
Hang Du, Hailin Shi, Yuchi Liu, Jun Wang, Zhen Lei, Dan Zeng, Tao Mei

* ECCV 2020 Spotlight 

  Access Paper or Ask Questions

Bidirectional Loss Function for Label Enhancement and Distribution Learning

Jul 07, 2020
Xinyuan Liu, Jihua Zhu, Qinghai Zheng, Zhongyu Li, Ruixin Liu, Jun Wang


  Access Paper or Ask Questions

Structural Landmarking and Interaction Modelling: on Resolution Dilemmas in Graph Classification

Jun 29, 2020
Kai Zhang, Yaokang Zhu, Jun Wang, Jie Zhang, Hongyuan Zha


  Access Paper or Ask Questions

Automated Radiological Report Generation For Chest X-Rays With Weakly-Supervised End-to-End Deep Learning

Jun 18, 2020
Shuai Zhang, Xiaoyan Xin, Yang Wang, Yachong Guo, Qiuqiao Hao, Xianfeng Yang, Jun Wang, Jian Zhang, Bing Zhang, Wei Wang


  Access Paper or Ask Questions

SAMBA: Safe Model-Based & Active Reinforcement Learning

Jun 12, 2020
Alexander I. Cowen-Rivers, Daniel Palenicek, Vincent Moens, Mohammed Abdullah, Aivar Sootla, Jun Wang, Haitham Ammar


  Access Paper or Ask Questions

Multi-Agent Determinantal Q-Learning

Jun 09, 2020
Yaodong Yang, Ying Wen, Liheng Chen, Jun Wang, Kun Shao, David Mguni, Weinan Zhang

* ICML 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Learning to Model Opponent Learning

Jun 06, 2020
Ian Davies, Zheng Tian, Jun Wang

* Accepted to AAAI2020 as part of the Student Abstract Program 

  Access Paper or Ask Questions

Explore Training of Deep Convolutional Neural Networks on Battery-powered Mobile Devices: Design and Application

May 26, 2020
Cong Wang, Yanru Xiao, Xing Gao, Li Li, Jun Wang


  Access Paper or Ask Questions

Learning from a Lightweight Teacher for Efficient Knowledge Distillation

May 19, 2020
Yuang Liu, Wei Zhang, Jun Wang

* 11 pages, 3 figures, 9 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Resisting the Distracting-factors in Pedestrian Detection

May 15, 2020
Zhe Wang, Jun Wang, Yezhou Yang

* 17 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions