Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Jun Wang

High-Dimensional Bayesian Optimisation with Variational Autoencoders and Deep Metric Learning


Jun 16, 2021
Antoine Grosnit, Rasul Tutunov, Alexandre Max Maraval, Ryan-Rhys Griffiths, Alexander I. Cowen-Rivers, Lin Yang, Lin Zhu, Wenlong Lyu, Zhitang Chen, Jun Wang, Jan Peters, Haitham Bou-Ammar


  Access Paper or Ask Questions

A Game-Theoretic Approach to Multi-Agent Trust Region Optimization


Jun 12, 2021
Ying Wen, Hui Chen, Yaodong Yang, Zheng Tian, Minne Li, Xu Chen, Jun Wang

* A Multi-Agent Trust Region Learning (MATRL) algorithm that augments the single-agent trust region policy optimization with a weak stable fixed point approximated by the policy-space meta-game 

  Access Paper or Ask Questions

Raw Waveform Encoder with Multi-Scale Globally Attentive Locally Recurrent Networks for End-to-End Speech Recognition


Jun 08, 2021
Max W. Y. Lam, Jun Wang, Chao Weng, Dan Su, Dong Yu

* Accepted in Interspeech 2021 

  Access Paper or Ask Questions

MALib: A Parallel Framework for Population-based Multi-agent Reinforcement Learning


Jun 05, 2021
Ming Zhou, Ziyu Wan, Hanjing Wang, Muning Wen, Runzhe Wu, Ying Wen, Yaodong Yang, Weinan Zhang, Jun Wang

* 24 pages, 17 figures, 5 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Discovering Multi-Agent Auto-Curricula in Two-Player Zero-Sum Games


Jun 04, 2021
Xidong Feng, Oliver Slumbers, Yaodong Yang, Ziyu Wan, Bo Liu, Stephen McAleer, Ying Wen, Jun Wang

* corresponding to  

  Access Paper or Ask Questions

CT-Net: Channel Tensorization Network for Video Classification


Jun 03, 2021
Kunchang Li, Xianhang Li, Yali Wang, Jun Wang, Yu Qiao

* ICLR 2021. Code is available on https://github.com/Andy1621/CT-Net 

  Access Paper or Ask Questions

Learning to Select Cuts for Efficient Mixed-Integer Programming


May 28, 2021
Zeren Huang, Kerong Wang, Furui Liu, Hui-ling Zhen, Weinan Zhang, Mingxuan Yuan, Jianye Hao, Yong Yu, Jun Wang

* 30 pages,3 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Learning to Optimize Industry-Scale Dynamic Pickup and Delivery Problems


May 27, 2021
Xijun Li, Weilin Luo, Mingxuan Yuan, Jun Wang, Jiawen Lu, Jie Wang, Jinhu Lu, Jia Zeng


  Access Paper or Ask Questions

Integrated Communication and Navigation for Ultra-Dense LEO Satellite Networks: Vision, Challenges and Solutions


May 19, 2021
Yu Wang, Hejia Luo, Ying Chen, Jun Wang, Rong Li, Bin Wang

* 15 pages,5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Ordering-Based Causal Discovery with Reinforcement Learning


May 17, 2021
Xiaoqiang Wang, Yali Du, Shengyu Zhu, Liangjun Ke, Zhitang Chen, Jianye Hao, Jun Wang

* Accepted to IJCAI'2021 

  Access Paper or Ask Questions

Boosting Semi-Supervised Face Recognition with Noise Robustness


May 10, 2021
Yuchi Liu, Hailin Shi, Hang Du, Rui Zhu, Jun Wang, Liang Zheng, Tao Mei


  Access Paper or Ask Questions

Self-Adaptive Transfer Learning for Multicenter Glaucoma Classification in Fundus Retina Images


May 07, 2021
Yiming Bao, Jun Wang, Tong Li, Linyan Wang, Jianwei Xu, Juan Ye, Dahong Qian

* 8 pages, 3 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Anatomy-Guided Parallel Bottleneck Transformer Network for Automated Evaluation of Root Canal Therapy


May 02, 2021
Yunxiang Li, Guodong Zeng, Yifan Zhang, Jun Wang, Qianni Zhang, Qun Jin, Lingling Sun, Qisi Lian, Neng Xia, Ruizi Peng, Kai Tang, Yaqi Wang, Shuai Wang


  Access Paper or Ask Questions

M3DeTR: Multi-representation, Multi-scale, Mutual-relation 3D Object Detection with Transformers


Apr 30, 2021
Tianrui Guan, Jun Wang, Shiyi Lan, Rohan Chandra, Zuxuan Wu, Larry Davis, Dinesh Manocha


  Access Paper or Ask Questions

PanGu-$α$: Large-scale Autoregressive Pretrained Chinese Language Models with Auto-parallel Computation


Apr 26, 2021
Wei Zeng, Xiaozhe Ren, Teng Su, Hui Wang, Yi Liao, Zhiwei Wang, Xin Jiang, ZhenZhang Yang, Kaisheng Wang, Xiaoda Zhang, Chen Li, Ziyan Gong, Yifan Yao, Xinjing Huang, Jun Wang, Jianfeng Yu, Qi Guo, Yue Yu, Yan Zhang, Jin Wang, Hengtao Tao, Dasen Yan, Zexuan Yi, Fang Peng, Fangqing Jiang, Han Zhang, Lingfeng Deng, Yehong Zhang, Zhe Lin, Chao Zhang, Shaojie Zhang, Mingyue Guo, Shanzhi Gu, Gaojun Fan, Yaowei Wang, Xuefeng Jin, Qun Liu, Yonghong Tian

* The technique report for PanGu-$\alpha$ 

  Access Paper or Ask Questions

A 3D Non-Stationary Channel Model for 6G Wireless Systems Employing Intelligent Reflecting Surfaces with Practical Phase Shifts


Apr 25, 2021
Yingzhuo Sun, Cheng-Xiang Wang, Jie Huang, Jun Wang


  Access Paper or Ask Questions

A General 3D Space-Time-Frequency Non-Stationary THz Channel Model for 6G Ultra-Massive MIMO Wireless Communication Systems


Apr 20, 2021
Jun Wang, Cheng-Xiang Wang, Jie Huang, Haiming Wang, Xiqi Gao


  Access Paper or Ask Questions

An Adversarial Imitation Click Model for Information Retrieval


Apr 19, 2021
Xinyi Dai, Jianghao Lin, Weinan Zhang, Shuai Li, Weiwen Liu, Ruiming Tang, Xiuqiang He, Jianye Hao, Jun Wang, Yong Yu

* Accepted to WWW 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Investigating the Utility of Multimodal Conversational Technology and Audiovisual Analytic Measures for the Assessment and Monitoring of Amyotrophic Lateral Sclerosis at Scale


Apr 15, 2021
Michael Neumann, Oliver Roesler, Jackson Liscombe, Hardik Kothare, David Suendermann-Oeft, David Pautler, Indu Navar, Aria Anvar, Jochen Kumm, Raquel Norel, Ernest Fraenkel, Alexander V. Sherman, James D. Berry, Gary L. Pattee, Jun Wang, Jordan R. Green, Vikram Ramanarayanan


  Access Paper or Ask Questions

A Lossless Intra Reference Block Recompression Scheme for Bandwidth Reduction in HEVC-IBC


Apr 05, 2021
Jiyuan Hu, Jun Wang, Guangyu Zhong, Jian Cao, Ren Mao, Fan Liang

* ISCAS 2021 accepted as oral 

  Access Paper or Ask Questions

Dive into Ambiguity: Latent Distribution Mining and Pairwise Uncertainty Estimation for Facial Expression Recognition


Apr 01, 2021
Jiahui She, Yibo Hu, Hailin Shi, Jun Wang, Qiu Shen, Tao Mei

* Accepted by CVPR21 

  Access Paper or Ask Questions

Two-phase weakly supervised object detection with pseudo ground truth mining


Apr 01, 2021
Jun Wang

* 10 tables, 8 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Zero-shot Adversarial Quantization


Mar 30, 2021
Yuang Liu, Wei Zhang, Jun Wang

* CVPR 2021 Oral 

  Access Paper or Ask Questions

Source-Free Domain Adaptation for Semantic Segmentation


Mar 30, 2021
Yuang Liu, Wei Zhang, Jun Wang

* CVPR 2021, 10 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Polar Encodings for Arbitrary-Oriented Ship Detection in SAR Images


Mar 24, 2021
Yishan He, Fei Gao, Jun Wang, Amir Hussain, Erfu Yang, Huiyu Zhou


  Access Paper or Ask Questions

A General Framework for Learning Prosodic-Enhanced Representation of Rap Lyrics


Mar 23, 2021
Hongru Liang, Haozheng Wang, Qian Li, Jun Wang, Guandong Xu, Jiawei Chen, Jin-Mao Wei, Zhenglu Yang


  Access Paper or Ask Questions

Smart Scheduling based on Deep Reinforcement Learning for Cellular Networks


Mar 22, 2021
Jian Wang, Chen Xu, Rong Li, Yiqun Ge, Jun Wang

* 14 figures, submitted to a journal for possible publication 

  Access Paper or Ask Questions