Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Kun Gai

Truncation-Free Matching System for Display Advertising at Alibaba


Feb 18, 2021
Jin Li, Jie Liu, Shangzhou Li, Yao Xu, Ran Cao, Qi Li, Biye Jiang, Guan Wang, Han Zhu, Kun Gai, Xiaoqiang Zhu

* 9 pages, 3 figures. Submitted to KDD 2021 Applied Data Science track 

  Access Paper or Ask Questions

Optimizing Multiple Performance Metrics with Deep GSP Auctions for E-commerce Advertising


Jan 08, 2021
Zhilin Zhang, Xiangyu Liu, Zhenzhe Zheng, Chenrui Zhang, Miao Xu, Junwei Pan, Chuan Yu, Fan Wu, Jian Xu, Kun Gai

* To appear in the Proceedings of the 14th ACM International Conference on Web Search and Data Mining (WSDM), 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Exploration in Online Advertising Systems with Deep Uncertainty-Aware Learning


Nov 25, 2020
Chao Du, Yifan Zeng, Zhifeng Gao, Shuo Yuan, Lining Gao, Ziyan Li, Xiaoqiang Zhu, Jian Xu, Kun Gai


  Access Paper or Ask Questions

CAN: Revisiting Feature Co-Action for Click-Through Rate Prediction


Nov 11, 2020
Guorui Zhou, Weijie Bian, Kailun Wu, Lejian Ren, Qi Pi, Yujing Zhang, Can Xiao, Xiang-Rong Sheng, Na Mou, Xinchen Luo, Chi Zhang, Xianjie Qiao, Shiming Xiang, Kun Gai, Xiaoqiang Zhu, Jian Xu


  Access Paper or Ask Questions

Learning to Infer User Hidden States for Online Sequential Advertising


Sep 03, 2020
Zhaoqing Peng, Junqi Jin, Lan Luo, Yaodong Yang, Rui Luo, Jun Wang, Weinan Zhang, Haiyang Xu, Miao Xu, Chuan Yu, Tiejian Luo, Han Li, Jian Xu, Kun Gai

* to be published in CIKM 2020 

  Access Paper or Ask Questions

A Deep Prediction Network for Understanding Advertiser Intent and Satisfaction


Aug 20, 2020
Liyi Guo, Rui Lu, Haoqi Zhang, Junqi Jin, Zhenzhe Zheng, Fan Wu, Jin Li, Haiyang Xu, Han Li, Wenkai Lu, Jian Xu, Kun Gai


  Access Paper or Ask Questions

COLD: Towards the Next Generation of Pre-Ranking System


Aug 17, 2020
Zhe Wang, Liqin Zhao, Biye Jiang, Guorui Zhou, Xiaoqiang Zhu, Kun Gai

* accepted by DLP-KDD 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Dynamic Knapsack Optimization Towards Efficient Multi-Channel Sequential Advertising


Jun 29, 2020
Xiaotian Hao, Zhaoqing Peng, Yi Ma, Guan Wang, Junqi Jin, Jianye Hao, Shan Chen, Rongquan Bai, Mingzhou Xie, Miao Xu, Zhenzhe Zheng, Chuan Yu, Han Li, Jian Xu, Kun Gai

* accepted by ICML 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Search-based User Interest Modeling with Lifelong Sequential Behavior Data for Click-Through Rate Prediction


Jun 29, 2020
Pi Qi, Xiaoqiang Zhu, Guorui Zhou, Yujing Zhang, Zhe Wang, Lejian Ren, Ying Fan, Kun Gai


  Access Paper or Ask Questions

Learning Optimal Tree Models Under Beam Search


Jun 27, 2020
Jingwei Zhuo, Ziru Xu, Wei Dai, Han Zhu, Han Li, Jian Xu, Kun Gai

* To appear in the 37th International Conference on Machine Learning (ICML 2020) 

  Access Paper or Ask Questions

DCAF: A Dynamic Computation Allocation Framework for Online Serving System


Jun 17, 2020
Biye Jiang, Pengye Zhang, Rihan Chen, Binding Dai, Xinchen Luo, Yin Yang, Guan Wang, Guorui Zhou, Xiaoqiang Zhu, Kun Gai


  Access Paper or Ask Questions

Learning to Accelerate Heuristic Searching for Large-Scale Maximum Weighted b-Matching Problems in Online Advertising


May 12, 2020
Xiaotian Hao, Junqi Jin, Jianye Hao, Jin Li, Weixun Wang, Yi Ma, Zhenzhe Zheng, Han Li, Jian Xu, Kun Gai

* accepted by IJCAI 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Progressive Feature Polishing Network for Salient Object Detection


Nov 14, 2019
Bo Wang, Quan Chen, Min Zhou, Zhiqiang Zhang, Xiaogang Jin, Kun Gai

* Accepted by AAAI 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Learning to Advertise for Organic Traffic Maximization in E-Commerce Product Feeds


Aug 19, 2019
Dagui Chen, Junqi Jin, Weinan Zhang, Fei Pan, Lvyin Niu, Chuan Yu, Jun Wang, Han Li, Jian Xu, Kun Gai

* accepted by CIKM2019 

  Access Paper or Ask Questions

Res-embedding for Deep Learning Based Click-Through Rate Prediction Modeling


Jun 25, 2019
Guorui Zhou, Kailun Wu, Weijie Bian, Zhao Yang, Xiaoqiang Zhu, Kun Gai


  Access Paper or Ask Questions

Improve Diverse Text Generation by Self Labeling Conditional Variational Auto Encoder


Mar 26, 2019
Yuchi Zhang, Yongliang Wang, Liping Zhang, Zhiqiang Zhang, Kun Gai

* Accepted as a conference paper in ICASSP 2019. But this copy is an extended version of the submitted manuscript. With more theoretical analysis and human evaluation 

  Access Paper or Ask Questions

Joint Optimization of Tree-based Index and Deep Model for Recommender Systems


Feb 19, 2019
Han Zhu, Daqing Chang, Ziru Xu, Pengye Zhang, Xiang Li, Jie He, Han Li, Jian Xu, Kun Gai


  Access Paper or Ask Questions

Deep Interest Evolution Network for Click-Through Rate Prediction


Nov 06, 2018
Guorui Zhou, Na Mou, Ying Fan, Qi Pi, Weijie Bian, Chang Zhou, Xiaoqiang Zhu, Kun Gai

* 9 pages. Accepted by AAAI 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Optimized Cost per Click in Taobao Display Advertising


Nov 01, 2018
Han Zhu, Junqi Jin, Chang Tan, Fei Pan, Yifan Zeng, Han Li, Kun Gai

* Accepted by KDD 2017 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Tree-based Deep Model for Recommender Systems


Nov 01, 2018
Han Zhu, Xiang Li, Pengye Zhang, Guozheng Li, Jie He, Han Li, Kun Gai

* Accepted by KDD 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Budget Constrained Bidding by Model-free Reinforcement Learning in Display Advertising


Oct 23, 2018
Di Wu, Xiujun Chen, Xun Yang, Hao Wang, Qing Tan, Xiaoxun Zhang, Jian Xu, Kun Gai

* In The 27th ACM International Conference on Information and Knowledge Management (CIKM 18), October 22-26, 2018, Torino, Italy. ACM, New York, NY, USA, 9 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Semantic Human Matting


Sep 18, 2018
Quan Chen, Tiezheng Ge, Yanyu Xu, Zhiqiang Zhang, Xinxin Yang, Kun Gai

* ACM Multimedia 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Interest Network for Click-Through Rate Prediction


Sep 13, 2018
Guorui Zhou, Chengru Song, Xiaoqiang Zhu, Ying Fan, Han Zhu, Xiao Ma, Yanghui Yan, Junqi Jin, Han Li, Kun Gai

* Accepted by KDD 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Real-Time Bidding with Multi-Agent Reinforcement Learning in Display Advertising


Sep 11, 2018
Junqi Jin, Chengru Song, Han Li, Kun Gai, Jun Wang, Weinan Zhang

* CIKM 2018, Turin, Italy 

  Access Paper or Ask Questions

A Multi-Agent Reinforcement Learning Method for Impression Allocation in Online Display Advertising


Sep 10, 2018
Di Wu, Cheng Chen, Xun Yang, Xiujun Chen, Qing Tan, Jian Xu, Kun Gai


  Access Paper or Ask Questions

Learning to Advertise with Adaptive Exposure via Constrained Two-Level Reinforcement Learning


Sep 10, 2018
Weixun Wang, Junqi Jin, Jianye Hao, Chunjie Chen, Chuan Yu, Weinan Zhang, Jun Wang, Yixi Wang, Han Li, Jian Xu, Kun Gai

* 10 pages, 8 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Image Matters: Visually modeling user behaviors using Advanced Model Server


Sep 04, 2018
Tiezheng Ge, Liqin Zhao, Guorui Zhou, Keyu Chen, Shuying Liu, Huimin Yi, Zelin Hu, Bochao Liu, Peng Sun, Haoyu Liu, Pengtao Yi, Sui Huang, Zhiqiang Zhang, Xiaoqiang Zhu, Yu Zhang, Kun Gai

* CIKM 2018 

  Access Paper or Ask Questions