Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Yuan Gao

1st Place Solutions for UG2+ Challenge 2021 -- (Semi-)supervised Face detection in the low light condition


Jul 02, 2021
Pengcheng Wang, Lingqiao Ji, Zhilong Ji, Yuan Gao, Xiao Liu


  Access Paper or Ask Questions

Multi-Party Dual Learning


Apr 14, 2021
Maoguo Gong, Yuan Gao, Yu Xie, A. K. Qin, Ke Pan, Yew-Soon Ong

* submitted to IEEE Transactions on Cybernetics 

  Access Paper or Ask Questions

Towards Explainable Multi-Party Learning: A Contrastive Knowledge Sharing Framework


Apr 14, 2021
Yuan Gao, Jiawei Li, Maoguo Gong, Yu Xie, A. K. Qin

* submitted to IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems 

  Access Paper or Ask Questions

Principled Ultrasound Data Augmentation for Classification of Standard Planes


Mar 14, 2021
Lok Hin Lee, Yuan Gao, J. Alison Noble

* Information Processing in Medical Imaging (IPMI) 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Exploiting Learnable Joint Groups for Hand Pose Estimation


Dec 17, 2020
Moran Li, Yuan Gao, Nong Sang

* Accepted by AAAI2021 

  Access Paper or Ask Questions

Generative Learning With Euler Particle Transport


Dec 11, 2020
Yuan Gao, Jian Huang, Yuling Jiao, Jin Liu, Xiliang Lu, Zhijian Yang

* arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2002.02862 

  Access Paper or Ask Questions

Leveraging Activity Recognition to Enable Protective Behavior Detection in Continuous Data


Nov 16, 2020
Chongyang Wang, Yuan Gao, Akhil Mathur, Amanda C. De C. Williams, Nicholas D. Lane, Nadia Bianchi-Berthouze


  Access Paper or Ask Questions

Partial FC: Training 10 Million Identities on a Single Machine


Oct 11, 2020
Xiang An, Xuhan Zhu, Yang Xiao, Lan Wu, Ming Zhang, Yuan Gao, Bin Qin, Debing Zhang, Ying Fu

* 8 pages, 9 figures 

  Access Paper or Ask Questions

WeChat Neural Machine Translation Systems for WMT20


Oct 05, 2020
Fandong Meng, Jianhao Yan, Yijin Liu, Yuan Gao, Xianfeng Zeng, Qinsong Zeng, Peng Li, Ming Chen, Jie Zhou, Sifan Liu, Hao Zhou

* Accepted at WMT 2020. Our Chinese to English system achieved the highest case-sensitive BLEU score among all submissions 

  Access Paper or Ask Questions

Recognizing Micro-expression in Video Clip with Adaptive Key-frame Mining


Sep 19, 2020
Min Peng, Chongyang Wang, Yuan Gao, Tao Bi, Tong Chen, Yu Shi, Xiang-Dong Zhou

* Submitted for Review in IEEE Transactions on Affective Computing 

  Access Paper or Ask Questions

CAD-PU: A Curvature-Adaptive Deep Learning Solution for Point Set Upsampling


Sep 10, 2020
Jiehong Lin, Xian Shi, Yuan Gao, Ke Chen, Kui Jia


  Access Paper or Ask Questions

PP-YOLO: An Effective and Efficient Implementation of Object Detector


Aug 03, 2020
Xiang Long, Kaipeng Deng, Guanzhong Wang, Yang Zhang, Qingqing Dang, Yuan Gao, Hui Shen, Jianguo Ren, Shumin Han, Errui Ding, Shilei Wen


  Access Paper or Ask Questions

Graph-PCNN: Two Stage Human Pose Estimation with Graph Pose Refinement


Jul 21, 2020
Jian Wang, Xiang Long, Yuan Gao, Errui Ding, Shilei Wen

* Accepted to ECCV2020 

  Access Paper or Ask Questions

Data-driven Efficient Solvers and Predictions of Conformational Transitions for Langevin Dynamics on Manifold in High Dimensions


May 22, 2020
Yuan Gao, Jian-Guo Liu, Nan Wu

* 59 pages, 16 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Weakly Supervised Deep Learning for COVID-19 Infection Detection and Classification from CT Images


Apr 14, 2020
Shaoping Hu, Yuan Gao, Zhangming Niu, Yinghui Jiang, Lao Li, Xianglu Xiao, Minhao Wang, Evandro Fei Fang, Wade Menpes-Smith, Jun Xia, Hui Ye, Guang Yang

* 21 pages, 7 figures 

  Access Paper or Ask Questions

MTL-NAS: Task-Agnostic Neural Architecture Search towards General-Purpose Multi-Task Learning


Mar 31, 2020
Yuan Gao, Haoping Bai, Zequn Jie, Jiayi Ma, Kui Jia, Wei Liu

* IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2020 
* Accepted to CVPR2020. The first two authors contribute equally 

  Access Paper or Ask Questions

Stochastic Flows and Geometric Optimization on the Orthogonal Group


Mar 30, 2020
Krzysztof Choromanski, David Cheikhi, Jared Davis, Valerii Likhosherstov, Achille Nazaret, Achraf Bahamou, Xingyou Song, Mrugank Akarte, Jack Parker-Holder, Jacob Bergquist, Yuan Gao, Aldo Pacchiano, Tamas Sarlos, Adrian Weller, Vikas Sindhwani


  Access Paper or Ask Questions

DRST: Deep Residual Shearlet Transform for Densely Sampled Light Field Reconstruction


Mar 19, 2020
Yuan Gao, Robert Bregovic, Reinhard Koch, Atanas Gotchev


  Access Paper or Ask Questions

Application of Deep Q-Network in Portfolio Management


Mar 13, 2020
Ziming Gao, Yuan Gao, Yi Hu, Zhengyong Jiang, Jionglong Su


  Access Paper or Ask Questions

Learning Implicit Generative Models with Theoretical Guarantees


Feb 17, 2020
Yuan Gao, Jian Huang, Yuling Jiao, Jin Liu


  Access Paper or Ask Questions

Automated Testing for Deep Learning Systems with Differential Behavior Criteria


Dec 31, 2019
Yuan Gao, Yiqiang Han

* 8 pages, 9 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Accurate Protein Structure Prediction by Embeddings and Deep Learning Representations


Nov 09, 2019
Iddo Drori, Darshan Thaker, Arjun Srivatsa, Daniel Jeong, Yueqi Wang, Linyong Nan, Fan Wu, Dimitri Leggas, Jinhao Lei, Weiyi Lu, Weilong Fu, Yuan Gao, Sashank Karri, Anand Kannan, Antonio Moretti, Mohammed AlQuraishi, Chen Keasar, Itsik Pe'er

* Machine Learning in Computational Biology, 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Impact-Aware Online Motion Planning for Fully-Actuated Bipedal Robot Walking


Oct 25, 2019
Yuan Gao, Xingye Da, Yan Gu


  Access Paper or Ask Questions

Fast Adaptation with Meta-Reinforcement Learning for Trust Modelling in Human-Robot Interaction


Aug 12, 2019
Yuan Gao, Elena Sibirtseva, Ginevra Castellano, Danica Kragic


  Access Paper or Ask Questions