Alert button
Picture for Liang Hou

Liang Hou

Alert button

Direct-a-Video: Customized Video Generation with User-Directed Camera Movement and Object Motion

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 05, 2024
Shiyuan Yang, Liang Hou, Haibin Huang, Chongyang Ma, Pengfei Wan, Di Zhang, Xiaodong Chen, Jing Liao

Viaarxiv icon

I2V-Adapter: A General Image-to-Video Adapter for Video Diffusion Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 27, 2023
Xun Guo, Mingwu Zheng, Liang Hou, Yuan Gao, Yufan Deng, Chongyang Ma, Weiming Hu, Zhengjun Zha, Haibin Huang, Pengfei Wan, Di Zhang

Viaarxiv icon

TEA: Test-time Energy Adaptation

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 24, 2023
Yige Yuan, Bingbing Xu, Liang Hou, Fei Sun, Huawei Shen, Xueqi Cheng

Viaarxiv icon

PDE+: Enhancing Generalization via PDE with Adaptive Distributional Diffusion

Add code
Bookmark button
Alert button
May 25, 2023
Yige Yuan, Bingbing Xu, Bo Lin, Liang Hou, Fei Sun, Huawei Shen, Xueqi Cheng

Figure 1 for PDE+: Enhancing Generalization via PDE with Adaptive Distributional Diffusion
Figure 2 for PDE+: Enhancing Generalization via PDE with Adaptive Distributional Diffusion
Figure 3 for PDE+: Enhancing Generalization via PDE with Adaptive Distributional Diffusion
Figure 4 for PDE+: Enhancing Generalization via PDE with Adaptive Distributional Diffusion
Viaarxiv icon

Layer-adaptive Structured Pruning Guided by Latency

Add code
Bookmark button
Alert button
May 23, 2023
Siyuan Pan, Linna Zhang, Jie Zhang, Xiaoshuang Li, Liang Hou, Xiaobing Tu

Figure 1 for Layer-adaptive Structured Pruning Guided by Latency
Figure 2 for Layer-adaptive Structured Pruning Guided by Latency
Figure 3 for Layer-adaptive Structured Pruning Guided by Latency
Figure 4 for Layer-adaptive Structured Pruning Guided by Latency
Viaarxiv icon

Graph Adversarial Immunization for Certifiable Robustness

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 16, 2023
Shuchang Tao, Huawei Shen, Qi Cao, Yunfan Wu, Liang Hou, Xueqi Cheng

Figure 1 for Graph Adversarial Immunization for Certifiable Robustness
Figure 2 for Graph Adversarial Immunization for Certifiable Robustness
Figure 3 for Graph Adversarial Immunization for Certifiable Robustness
Figure 4 for Graph Adversarial Immunization for Certifiable Robustness
Viaarxiv icon

Adversarial Camouflage for Node Injection Attack on Graphs

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 03, 2022
Shuchang Tao, Qi Cao, Huawei Shen, Yunfan Wu, Liang Hou, Xueqi Cheng

Figure 1 for Adversarial Camouflage for Node Injection Attack on Graphs
Figure 2 for Adversarial Camouflage for Node Injection Attack on Graphs
Figure 3 for Adversarial Camouflage for Node Injection Attack on Graphs
Figure 4 for Adversarial Camouflage for Node Injection Attack on Graphs
Viaarxiv icon

Augmentation-Aware Self-Supervision for Data-Efficient GAN Training

Add code
Bookmark button
Alert button
May 31, 2022
Liang Hou, Qi Cao, Huawei Shen, Siyuan Pan, Xiaoshuang Li, Xueqi Cheng

Figure 1 for Augmentation-Aware Self-Supervision for Data-Efficient GAN Training
Figure 2 for Augmentation-Aware Self-Supervision for Data-Efficient GAN Training
Figure 3 for Augmentation-Aware Self-Supervision for Data-Efficient GAN Training
Figure 4 for Augmentation-Aware Self-Supervision for Data-Efficient GAN Training
Viaarxiv icon

Fine-tuning Pruned Networks with Linear Over-parameterization

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 25, 2022
Siyuan Pan, Xiaoshuang Li, Tingyao Li, Liang Hou, Kaibin Qiu, Xiaobing Tu

Figure 1 for Fine-tuning Pruned Networks with Linear Over-parameterization
Figure 2 for Fine-tuning Pruned Networks with Linear Over-parameterization
Figure 3 for Fine-tuning Pruned Networks with Linear Over-parameterization
Figure 4 for Fine-tuning Pruned Networks with Linear Over-parameterization
Viaarxiv icon

cGANs with Auxiliary Discriminative Classifier

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 22, 2021
Liang Hou, Qi Cao, Huawei Shen, Xueqi Cheng

Figure 1 for cGANs with Auxiliary Discriminative Classifier
Figure 2 for cGANs with Auxiliary Discriminative Classifier
Figure 3 for cGANs with Auxiliary Discriminative Classifier
Figure 4 for cGANs with Auxiliary Discriminative Classifier
Viaarxiv icon