Alert button
Picture for Shaohan Huang

Shaohan Huang

Alert button

$Se^2$: Sequential Example Selection for In-Context Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 06, 2024
Haoyu Liu, Jianfeng Liu, Shaohan Huang, Yuefeng Zhan, Hao Sun, Weiwei Deng, Furu Wei, Qi Zhang

Viaarxiv icon

ResLoRA: Identity Residual Mapping in Low-Rank Adaption

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 28, 2024
Shuhua Shi, Shaohan Huang, Minghui Song, Zhoujun Li, Zihan Zhang, Haizhen Huang, Furu Wei, Weiwei Deng, Feng Sun, Qi Zhang

Viaarxiv icon

The Era of 1-bit LLMs: All Large Language Models are in 1.58 Bits

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 27, 2024
Shuming Ma, Hongyu Wang, Lingxiao Ma, Lei Wang, Wenhui Wang, Shaohan Huang, Li Dong, Ruiping Wang, Jilong Xue, Furu Wei

Viaarxiv icon

HD-Eval: Aligning Large Language Model Evaluators Through Hierarchical Criteria Decomposition

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 24, 2024
Yuxuan Liu, Tianchi Yang, Shaohan Huang, Zihan Zhang, Haizhen Huang, Furu Wei, Weiwei Deng, Feng Sun, Qi Zhang

Viaarxiv icon

$\texttt{Se}^2$: $\textit{Se}$quential Example $\textit{Se}$lection for In-Context Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 21, 2024
Haoyu Liu, Jianfeng Liu, Shaohan Huang, Yuefeng Zhan, Hao Sun, Weiwei Deng, Furu Wei, Qi Zhang

Viaarxiv icon

Synthetic Data (Almost) from Scratch: Generalized Instruction Tuning for Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 20, 2024
Haoran Li, Qingxiu Dong, Zhengyang Tang, Chaojun Wang, Xingxing Zhang, Haoyang Huang, Shaohan Huang, Xiaolong Huang, Zeqiang Huang, Dongdong Zhang, Yuxian Gu, Xin Cheng, Xun Wang, Si-Qing Chen, Li Dong, Wei Lu, Zhifang Sui, Benyou Wang, Wai Lam, Furu Wei

Viaarxiv icon

Text Diffusion with Reinforced Conditioning

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 19, 2024
Yuxuan Liu, Tianchi Yang, Shaohan Huang, Zihan Zhang, Haizhen Huang, Furu Wei, Weiwei Deng, Feng Sun, Qi Zhang

Viaarxiv icon

Improving Domain Adaptation through Extended-Text Reading Comprehension

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 18, 2024
Ting Jiang, Shaohan Huang, Shengyue Luo, Zihan Zhang, Haizhen Huang, Furu Wei, Weiwei Deng, Feng Sun, Qi Zhang, Deqing Wang, Fuzhen Zhuang

Viaarxiv icon

Democratizing Reasoning Ability: Tailored Learning from Large Language Model

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 20, 2023
Zhaoyang Wang, Shaohan Huang, Yuxuan Liu, Jiahai Wang, Minghui Song, Zihan Zhang, Haizhen Huang, Furu Wei, Weiwei Deng, Feng Sun, Qi Zhang

Figure 1 for Democratizing Reasoning Ability: Tailored Learning from Large Language Model
Figure 2 for Democratizing Reasoning Ability: Tailored Learning from Large Language Model
Figure 3 for Democratizing Reasoning Ability: Tailored Learning from Large Language Model
Figure 4 for Democratizing Reasoning Ability: Tailored Learning from Large Language Model
Viaarxiv icon