Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Hao Tian

Do What Nature Did To Us: Evolving Plastic Recurrent Neural Networks For Task Generalization


Sep 29, 2021
Fan Wang, Hao Tian, Haoyi Xiong, Hua Wu, Yang Cao, Yu Kang, Haifeng Wang


  Access Paper or Ask Questions

Reinforcement Learning with Evolutionary Trajectory Generator: A General Approach for Quadrupedal Locomotion


Sep 16, 2021
Haojie Shi, Bo Zhou, Hongsheng Zeng, Fan Wang, Yueqiang Dong, Jiangyong Li, Kang Wang, Hao Tian, Max Q. -H. Meng


  Access Paper or Ask Questions

ADER:Adapting between Exploration and Robustness for Actor-Critic Methods


Sep 08, 2021
Bo Zhou, Kejiao Li, Hongsheng Zeng, Fan Wang, Hao Tian


  Access Paper or Ask Questions

ERNIE 3.0: Large-scale Knowledge Enhanced Pre-training for Language Understanding and Generation


Jul 05, 2021
Yu Sun, Shuohuan Wang, Shikun Feng, Siyu Ding, Chao Pang, Junyuan Shang, Jiaxiang Liu, Xuyi Chen, Yanbin Zhao, Yuxiang Lu, Weixin Liu, Zhihua Wu, Weibao Gong, Jianzhong Liang, Zhizhou Shang, Peng Sun, Wei Liu, Xuan Ouyang, Dianhai Yu, Hao Tian, Hua Wu, Haifeng Wang


  Access Paper or Ask Questions

Action Set Based Policy Optimization for Safe Power Grid Management


Jun 29, 2021
Bo Zhou, Hongsheng Zeng, Yuecheng Liu, Kejiao Li, Fan Wang, Hao Tian

* accepted by ECML PKDD 2021; 1st place in NeurIPS2020 RL challenge: power grid management 

  Access Paper or Ask Questions

ERNIE-Tiny : A Progressive Distillation Framework for Pretrained Transformer Compression


Jun 04, 2021
Weiyue Su, Xuyi Chen, Shikun Feng, Jiaxiang Liu, Weixin Liu, Yu Sun, Hao Tian, Hua Wu, Haifeng Wang


  Access Paper or Ask Questions

ERNIE-M: Enhanced Multilingual Representation by Aligning Cross-lingual Semantics with Monolingual Corpora


Jan 01, 2021
Xuan Ouyang, Shuohuan Wang, Chao Pang, Yu Sun, Hao Tian, Hua Wu, Haifeng Wang


  Access Paper or Ask Questions

ERNIE-DOC: The Retrospective Long-Document Modeling Transformer


Dec 31, 2020
Siyu Ding, Junyuan Shang, Shuohuan Wang, Yu Sun, Hao Tian, Hua Wu, Haifeng Wang


  Access Paper or Ask Questions

Proactive Interaction Framework for Intelligent Social Receptionist Robots


Dec 09, 2020
Yang Xue, Fan Wang, Hao Tian, Min Zhao, Jiangyong Li, Haiqing Pan, Yueqiang Dong

* Pre-print, submitted to ICRA 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Unsupervised Object Detection with LiDAR Clues


Nov 27, 2020
Hao Tian, Yuntao Chen, Jifeng Dai, Zhaoxiang Zhang, Xizhou Zhu


  Access Paper or Ask Questions

ERNIE-Gram: Pre-Training with Explicitly N-Gram Masked Language Modeling for Natural Language Understanding


Oct 23, 2020
Dongling Xiao, Yu-Kun Li, Han Zhang, Yu Sun, Hao Tian, Hua Wu, Haifeng Wang

* work-in-progress 

  Access Paper or Ask Questions

ERNIE-ViL: Knowledge Enhanced Vision-Language Representations Through Scene Graph


Jun 30, 2020
Fei Yu, Jiji Tang, Weichong Yin, Yu Sun, Hao Tian, Hua Wu, Haifeng Wang


  Access Paper or Ask Questions

SKEP: Sentiment Knowledge Enhanced Pre-training for Sentiment Analysis


May 20, 2020
Hao Tian, Can Gao, Xinyan Xiao, Hao Liu, Bolei He, Hua Wu, Haifeng Wang, Feng Wu

* Accepted by ACL2020 

  Access Paper or Ask Questions

ERNIE-GEN: An Enhanced Multi-Flow Pre-training and Fine-tuning Framework for Natural Language Generation


Feb 04, 2020
Dongling Xiao, Han Zhang, Yukun Li, Yu Sun, Hao Tian, Hua Wu, Haifeng Wang

* 8 pages, 5 figures, typos corrected 

  Access Paper or Ask Questions

Efficient and Robust Reinforcement Learning with Uncertainty-based Value Expansion


Dec 10, 2019
Bo Zhou, Hongsheng Zeng, Fan Wang, Yunxiang Li, Hao Tian

* 1st place in NeurIPS 2019: Learn to Move - Walk Around competition and best paper award 

  Access Paper or Ask Questions

Learning to Recommend via Meta Parameter Partition


Dec 04, 2019
Liang Zhao, Yang Wang, Daxiang Dong, Hao Tian


  Access Paper or Ask Questions

MBCAL: A Simple and Efficient Reinforcement Learning Method for Recommendation Systems


Nov 06, 2019
Fan Wang, Xiaomin Fang, Lihang Liu, Hao Tian, Zhiming Peng


  Access Paper or Ask Questions

ERNIE 2.0: A Continual Pre-training Framework for Language Understanding


Jul 29, 2019
Yu Sun, Shuohuan Wang, Yukun Li, Shikun Feng, Hao Tian, Hua Wu, Haifeng Wang

* 11 pages, 3 figures and 7 tables; 

  Access Paper or Ask Questions

ERNIE: Enhanced Representation through Knowledge Integration


Apr 19, 2019
Yu Sun, Shuohuan Wang, Yukun Li, Shikun Feng, Xuyi Chen, Han Zhang, Xin Tian, Danxiang Zhu, Hao Tian, Hua Wu

* 8 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Artificial Intelligence for Prosthetics - challenge solutions


Feb 07, 2019
Łukasz Kidziński, Carmichael Ong, Sharada Prasanna Mohanty, Jennifer Hicks, Sean F. Carroll, Bo Zhou, Hongsheng Zeng, Fan Wang, Rongzhong Lian, Hao Tian, Wojciech Jaśkowski, Garrett Andersen, Odd Rune Lykkebø, Nihat Engin Toklu, Pranav Shyam, Rupesh Kumar Srivastava, Sergey Kolesnikov, Oleksii Hrinchuk, Anton Pechenko, Mattias Ljungström, Zhen Wang, Xu Hu, Zehong Hu, Minghui Qiu, Jun Huang, Aleksei Shpilman, Ivan Sosin, Oleg Svidchenko, Aleksandra Malysheva, Daniel Kudenko, Lance Rane, Aditya Bhatt, Zhengfei Wang, Penghui Qi, Zeyang Yu, Peng Peng, Quan Yuan, Wenxin Li, Yunsheng Tian, Ruihan Yang, Pingchuan Ma, Shauharda Khadka, Somdeb Majumdar, Zach Dwiel, Yinyin Liu, Evren Tumer, Jeremy Watson, Marcel Salathé, Sergey Levine, Scott Delp


  Access Paper or Ask Questions

Intervention Aided Reinforcement Learning for Safe and Practical Policy Optimization in Navigation


Nov 15, 2018
Fan Wang, Bo Zhou, Ke Chen, Tingxiang Fan, Xi Zhang, Jiangyong Li, Hao Tian, Jia Pan

* Wang, F., Zhou, B., Chen, K., Fan, T., Zhang, X., Li, J., ... & Pan, J. (2018, October). Intervention Aided Reinforcement Learning for Safe and Practical Policy Optimization in Navigation. In Conference on Robot Learning (pp. 410-421) 

  Access Paper or Ask Questions

Transferring Grasp Configurations using Active Learning and Local Replanning


Oct 28, 2018
Hao Tian, Changbo Wang, Dinesh Manocha, Xinyu Zhang

* 15 pages, 17 figures, submitted to ICRA 2019 

  Access Paper or Ask Questions