Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
ERNIE-ViL: Knowledge Enhanced Vision-Language Representations Through Scene Graph

Jun 30, 2020
Fei Yu, Jiji Tang, Weichong Yin, Yu Sun, Hao Tian, Hua Wu, Haifeng Wang


  Access Paper or Ask Questions

SKEP: Sentiment Knowledge Enhanced Pre-training for Sentiment Analysis

May 20, 2020
Hao Tian, Can Gao, Xinyan Xiao, Hao Liu, Bolei He, Hua Wu, Haifeng Wang, Feng Wu

* Accepted by ACL2020 

  Access Paper or Ask Questions

ERNIE-GEN: An Enhanced Multi-Flow Pre-training and Fine-tuning Framework for Natural Language Generation

Feb 04, 2020
Dongling Xiao, Han Zhang, Yukun Li, Yu Sun, Hao Tian, Hua Wu, Haifeng Wang

* 8 pages, 5 figures, typos corrected 

  Access Paper or Ask Questions

Efficient and Robust Reinforcement Learning with Uncertainty-based Value Expansion

Dec 10, 2019
Bo Zhou, Hongsheng Zeng, Fan Wang, Yunxiang Li, Hao Tian

* 1st place in NeurIPS 2019: Learn to Move - Walk Around competition and best paper award 

  Access Paper or Ask Questions

Learning to Recommend via Meta Parameter Partition

Dec 04, 2019
Liang Zhao, Yang Wang, Daxiang Dong, Hao Tian


  Access Paper or Ask Questions

MBCAL: A Simple and Efficient Reinforcement Learning Method for Recommendation Systems

Nov 06, 2019
Fan Wang, Xiaomin Fang, Lihang Liu, Hao Tian, Zhiming Peng


  Access Paper or Ask Questions

ERNIE 2.0: A Continual Pre-training Framework for Language Understanding

Jul 29, 2019
Yu Sun, Shuohuan Wang, Yukun Li, Shikun Feng, Hao Tian, Hua Wu, Haifeng Wang

* 11 pages, 3 figures and 7 tables; 

  Access Paper or Ask Questions

ERNIE: Enhanced Representation through Knowledge Integration

Apr 19, 2019
Yu Sun, Shuohuan Wang, Yukun Li, Shikun Feng, Xuyi Chen, Han Zhang, Xin Tian, Danxiang Zhu, Hao Tian, Hua Wu

* 8 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Artificial Intelligence for Prosthetics - challenge solutions

Feb 07, 2019
Łukasz Kidziński, Carmichael Ong, Sharada Prasanna Mohanty, Jennifer Hicks, Sean F. Carroll, Bo Zhou, Hongsheng Zeng, Fan Wang, Rongzhong Lian, Hao Tian, Wojciech Jaśkowski, Garrett Andersen, Odd Rune Lykkebø, Nihat Engin Toklu, Pranav Shyam, Rupesh Kumar Srivastava, Sergey Kolesnikov, Oleksii Hrinchuk, Anton Pechenko, Mattias Ljungström, Zhen Wang, Xu Hu, Zehong Hu, Minghui Qiu, Jun Huang, Aleksei Shpilman, Ivan Sosin, Oleg Svidchenko, Aleksandra Malysheva, Daniel Kudenko, Lance Rane, Aditya Bhatt, Zhengfei Wang, Penghui Qi, Zeyang Yu, Peng Peng, Quan Yuan, Wenxin Li, Yunsheng Tian, Ruihan Yang, Pingchuan Ma, Shauharda Khadka, Somdeb Majumdar, Zach Dwiel, Yinyin Liu, Evren Tumer, Jeremy Watson, Marcel Salathé, Sergey Levine, Scott Delp


  Access Paper or Ask Questions

Intervention Aided Reinforcement Learning for Safe and Practical Policy Optimization in Navigation

Nov 15, 2018
Fan Wang, Bo Zhou, Ke Chen, Tingxiang Fan, Xi Zhang, Jiangyong Li, Hao Tian, Jia Pan

* Wang, F., Zhou, B., Chen, K., Fan, T., Zhang, X., Li, J., ... & Pan, J. (2018, October). Intervention Aided Reinforcement Learning for Safe and Practical Policy Optimization in Navigation. In Conference on Robot Learning (pp. 410-421) 

  Access Paper or Ask Questions

Transferring Grasp Configurations using Active Learning and Local Replanning

Oct 28, 2018
Hao Tian, Changbo Wang, Dinesh Manocha, Xinyu Zhang

* 15 pages, 17 figures, submitted to ICRA 2019 

  Access Paper or Ask Questions