Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Level 2 Autonomous Driving on a Single Device: Diving into the Devils of OpenpilotLi Chen , Tutian Tang , Zhitian Cai , Yang Li , Penghao Wu , Hongyang Li , Jianping Shi , Junchi Yan , Yu Qiao

* Tech report. Project page: https://github.com/OpenPerceptionX/Openpilot-Deepdive 

   Access Paper or Ask Questions

Trajectory-guided Control Prediction for End-to-end Autonomous Driving: A Simple yet Strong BaselinePenghao Wu , Xiaosong Jia , Li Chen , Junchi Yan , Hongyang Li , Yu Qiao

* 15 pages, 7 figures 

   Access Paper or Ask Questions

Learning Unbiased Transferability for Domain Adaptation by Uncertainty ModelingJian Hu , Haowen Zhong , Junchi Yan , Shaogang Gong , Guile Wu , Fei Yang

* version 1 

   Access Paper or Ask Questions

CEP3: Community Event Prediction with Neural Point Process on GraphXuhong Wang , Sirui Chen , Yixuan He , Minjie Wang , Quan Gan , Yupu Yang , Junchi Yan


   Access Paper or Ask Questions

DOTIN: Dropping Task-Irrelevant Nodes for GNNsShaofeng Zhang , Feng Zhu , Junchi Yan , Rui Zhao , Xiaokang Yang


   Access Paper or Ask Questions

MMRotate: A Rotated Object Detection Benchmark using PytorchYue Zhou , Xue Yang , Gefan Zhang , Jiabao Wang , Yanyi Liu , Liping Hou , Xue Jiang , Xingzhao Liu , Junchi Yan , Chengqi Lyu , Wenwei Zhang , Kai Chen

* 5 pages, 2 tables, MMRotate is publicly released at https://github.com/open-mmlab/mmrotate 

   Access Paper or Ask Questions

MHSCNet: A Multimodal Hierarchical Shot-aware Convolutional Network for Video SummarizationWujiang Xu , Shaoshuai Li , Qiongxu Ma , Yunan Zhao , Sheng Guo , Xiaobo Guo , Bing Han , Junchi Yan , Yifei Xu


   Access Paper or Ask Questions

PersFormer: 3D Lane Detection via Perspective Transformer and the OpenLane BenchmarkLi Chen , Chonghao Sima , Yang Li , Zehan Zheng , Jiajie Xu , Xiangwei Geng , Hongyang Li , Conghui He , Jianping Shi , Yu Qiao , Junchi Yan

* Update project page: https://github.com/OpenPerceptionX/PersFormer_3DLane | OpenLane dataset: https://github.com/OpenPerceptionX/OpenLane 

   Access Paper or Ask Questions

Modeling Dynamic User Preference via Dictionary Learning for Sequential RecommendationChao Chen , Dongsheng Li , Junchi Yan , Xiaokang Yang

* 13 pages, 15 figures, TKDE 2021 

   Access Paper or Ask Questions

Learning Self-Modulating Attention in Continuous Time Space with Applications to Sequential RecommendationChao Chen , Haoyu Geng , Nianzu Yang , Junchi Yan , Daiyue Xue , Jianping Yu , Xiaokang Yang

* Published in ICML 2021 

   Access Paper or Ask Questions

1
2
3
4
5
6
7
>>