Alert button
Picture for Junchi Yan

Junchi Yan

Alert button

Theoretically Achieving Continuous Representation of Oriented Bounding Boxes

Feb 29, 2024
Zikai Xiao, Guo-Ye Yang, Xue Yang, Tai-Jiang Mu, Junchi Yan, Shi-min Hu

Viaarxiv icon

Fast and Interpretable 2D Homography Decomposition: Similarity-Kernel-Similarity and Affine-Core-Affine Transformations

Feb 28, 2024
Shen Cai, Zhanhao Wu, Lingxi Guo, Jiachun Wang, Siyu Zhang, Junchi Yan, Shuhan Shen

Viaarxiv icon

Think2Drive: Efficient Reinforcement Learning by Thinking in Latent World Model for Quasi-Realistic Autonomous Driving (in CARLA-v2)

Feb 26, 2024
Qifeng Li, Xiaosong Jia, Shaobo Wang, Junchi Yan

Viaarxiv icon

Not All Experts are Equal: Efficient Expert Pruning and Skipping for Mixture-of-Experts Large Language Models

Feb 22, 2024
Xudong Lu, Qi Liu, Yuhui Xu, Aojun Zhou, Siyuan Huang, Bo Zhang, Junchi Yan, Hongsheng Li

Viaarxiv icon

ChartX & ChartVLM: A Versatile Benchmark and Foundation Model for Complicated Chart Reasoning

Feb 19, 2024
Renqiu Xia, Bo Zhang, Hancheng Ye, Xiangchao Yan, Qi Liu, Hongbin Zhou, Zijun Chen, Min Dou, Botian Shi, Junchi Yan, Yu Qiao

Viaarxiv icon

Graph Out-of-Distribution Generalization via Causal Intervention

Feb 18, 2024
Qitian Wu, Fan Nie, Chenxiao Yang, Tianyi Bao, Junchi Yan

Viaarxiv icon

GSINA: Improving Subgraph Extraction for Graph Invariant Learning via Graph Sinkhorn Attention

Feb 11, 2024
Fangyu Ding, Haiyang Wang, Zhixuan Chu, Tianming Li, Zhaoping Hu, Junchi Yan

Viaarxiv icon

Cross-Task Linearity Emerges in the Pretraining-Finetuning Paradigm

Feb 06, 2024
Zhanpeng Zhou, Zijun Chen, Yilan Chen, Bo Zhang, Junchi Yan

Viaarxiv icon

Poisson Process for Bayesian Optimization

Feb 05, 2024
Xiaoxing Wang, Jiaxing Li, Chao Xue, Wei Liu, Weifeng Liu, Xiaokang Yang, Junchi Yan, Dacheng Tao

Viaarxiv icon

ViTree: Single-path Neural Tree for Step-wise Interpretable Fine-grained Visual Categorization

Jan 30, 2024
Danning Lao, Qi Liu, Jiazi Bu, Junchi Yan, Wei Shen

Viaarxiv icon